Sri Vishnu Stotras – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >> 

ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಪಾಮಾರ್ಜನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಮೃತಸಂಜೀವನ ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಆದಿಶೇಷ ಸ್ತವಂ

ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತಂ

ಏಕ ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾರತಂ

ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಪತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಕೇವಲಾಷ್ಟಕಂ

ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಃ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ)

ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರಾಹ ಪುರಾಣೇ)

ಗರುಡ

ಶ್ರೀ ಗರುಡ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಗರುಡ ದಂಡಕಂ

ಶ್ರೀ ಗರುಡ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಚತುಶ್ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತಂ

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಂ

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ದಯಾ ಶತಕಂ

ದಾಮೋದರ

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕಂ

ದೀನಬಂಧ್ವಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ

ಧ್ರುವ ಕೃತ ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿ

ನಾರಾಯಣ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 3 (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 4 (ಮೃಗಶೃಂಗ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರೀ ಸ್ತುತಿಃ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ

ನ್ಯಾಸ ದಶಕಂ

ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬಾಲಗ್ರಹರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಗವತ್ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿಃ (ಭೀಷ್ಮ ಕೃತಂ)

ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿಃ (ಧ್ರುವ ಕೃತಂ)

ಭಗವನ್ಮಾನಸಪೂಜಾ

ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಗರುಡಗಮನ ತವ)

ಮುಕ್ತಕಮಂಗಳಂ

ಮೋಹಮುದ್ಗರ (ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ)

ಶ್ರೀ ರಮಾಪತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ರಂಗನಾಥ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಗದ್ಯಂ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಃ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಪದೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತವನಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಃ (ಧ್ರುವ ಕೃತ ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿ)

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಃ (ವಿಪ್ರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಿವ್ಯಸ್ಥಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂ

ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ

ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವ ಸ್ತುತಿಃ (ಯಮ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಾಃ

ಷೋಡಶಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು >>

ಸುಪರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹರಿ

ಶ್ರೀ ಹರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಾಮಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶರಣಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತುತಿಃ (ಹರಿಮೀಡೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವೇದಸೂಕ್ತ

ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ

ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್

ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ

ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ – 2

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಪೂಜಾವಿಧಾನಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತೀಕ ದಾಮೋದರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed