Sri Shiva Stotras – ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಅಗಸ್ತ್ಯಾಷ್ಟಕಂ

ಅಟ್ಟಾಲಸುಂದರಾಷ್ಟಕಂ

ಅನಾಮಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಆರ್ತಿಹರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಈಶಾನ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ (ಸಂಘಿಲ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ

ದಶಶ್ಲೋಕೀಸ್ತುತಿ

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು  >>

ದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾನಿ

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು  >>

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ (ವಸಿಷ್ಠ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವದಾರುವನಸ್ಥ ಮುನಿ ಕೃತಂ)

ಪಶುಪತ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ-೧

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ-೨

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸ್ತುತಿಃ (ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೃತಸಂಜೀವನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯ

ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಂ

ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣಪದ ಸ್ತುತಿಃ

ರುದ್ರ

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಪಂಚಮುಖ ಧ್ಯಾನಂ

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ತುತಿಃ

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

ವೇದಸಾರ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

ಶತರುದ್ರೀಯಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕೇಶವ ಸ್ತುತಿ (ಯಮ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಕೇಶಾದಿಪಾದಾಂತವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಗದ್ಯಂ (ಶ್ರೀ ಶಿವಾಪದಾನ ದಂಡಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ನಾಮಾವಳ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ನವರತ್ನ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಕ್ಷರನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪಾದಾದಿಕೇಶಾಂತವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಭುಜಂಗಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮಾನಸಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಶಂಕರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತವರಾಜಃ (ಬಾಣೇಶ್ವರ ಕವಚ ಸಹಿತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ಅಂಧಕ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ಇಂದ್ರಾದಿ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ಕುಲಶೇಖರಪಾಂಡ್ಯ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ಲಂಕೇಶ್ವರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತುತಿಃ (ವಂದೇ ಶಂಭುಂ ಉಮಾಪತಿಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಸಿತ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಉಪಮನ್ಯು ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಕಲ್ಕಿ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವದಾನವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ರತಿದೇವಿ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರುಣ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಹಿಮಾಲಯ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ

ಶಿವಾನಂದಲಹರೀ

ಶ್ರೀ ಶಿವಾಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಷ್ಟಕಂ-೧

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಷ್ಟಕಂ-೨

ಸದಾಶಿವಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣ ಭೈರವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತುತಿ

ಶ್ರೀ ಸೋಮಸುಂದರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹಾಟಕೇಶ್ವರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಹಾಟಕೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಷ್ಟಕಂ

ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ

ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ

ಲಘುನ್ಯಾಸಃ

ನಮಕಂ

ಚಮಕಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಪೀಠಿಕಾ (ಫಲಶ್ರುತಿ)


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: