Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam – ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ


ಯಂ ಯಂ ಯಂ ಯಕ್ಷರೂಪಂ ದಶದಿಶಿವಿದಿತಂ ಭೂಮಿಕಮ್ಪಾಯಮಾನಂ
ಸಂ ಸಂ ಸಂಹಾರಮೂರ್ತಿಂ ಶಿರಮುಕುಟಜಟಾ ಶೇಖರಂ ಚಂದ್ರಬಿಂಬಮ್ |
ದಂ ದಂ ದಂ ದೀರ್ಘಕಾಯಂ ವಿಕೃತನಖಮುಖಂ ಚೋರ್ಧ್ವರೋಮಂ ಕರಾಳಂ
ಪಂ ಪಂ ಪಂ ಪಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೧ ||

ರಂ ರಂ ರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಕಟಿಕಟಿತತನುಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳಂ
ಘಂ ಘಂ ಘಂ ಘೋಷ ಘೋಷಂ ಘಘಘಘ ಘಟಿತಂ ಘರ್ಜರಂ ಘೋರನಾದಮ್ |
ಕಂ ಕಂ ಕಂ ಕಾಲಪಾಶಂ ಧೃಕ ಧೃಕ ಧೃಕಿತಂ ಜ್ವಾಲಿತಂ ಕಾಮದಾಹಂ
ತಂ ತಂ ತಂ ದಿವ್ಯದೇಹಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೨ ||

ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ವದಂತಂ ಲಲಲಲ ಲಲಿತಂ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಳಂ
ಧೂಂ ಧೂಂ ಧೂಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ಸ್ಫುಟವಿಕಟಮುಖಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭೀಮರೂಪಮ್ |
ರುಂ ರುಂ ರುಂ ರುಂಡಮಾಲಂ ರವಿತಮನಿಯತಂ ತಾಮ್ರನೇತ್ರಂ ಕರಾಳಂ
ನಂ ನಂ ನಂ ನಗ್ನಭೂಷಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೩ ||

ವಂ ವಂ ವಂ ವಾಯುವೇಗಂ ನತಜನಸದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾರಂ ಪರಂತಂ
ಖಂ ಖಂ ಖಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಲಯಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭೀಮರೂಪಮ್ |
ಚಂ ಚಂ ಚಂ ಚಲಿತ್ವಾಽಚಲ ಚಲ ಚಲಿತಾಚ್ಚಾಲಿತಂ ಭೂಮಿಚಕ್ರಂ
ಮಂ ಮಂ ಮಂ ಮಾಯಿರೂಪಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೪ ||

ಶಂ ಶಂ ಶಂ ಶಂಖಹಸ್ತಂ ಶಶಿಕರಧವಳಂ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೇಜಂ
ಮಂ ಮಂ ಮಂ ಮಂ ಮಹಾಂತಂ ಕುಲಮಕುಲಕುಲಂ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತಂ ಸುನಿತ್ಯಮ್ |
ಯಂ ಯಂ ಯಂ ಭೂತನಾಥಂ ಕಿಲಿಕಿಲಿಕಿಲಿತಂ ಬಾಲಕೇಳಿಪ್ರಧಾನಂ
ಅಂ ಅಂ ಅಂ ಅಂತರಿಕ್ಷಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೫ ||

ಖಂ ಖಂ ಖಂ ಖಡ್ಗಭೇದಂ ವಿಷಮಮೃತಮಯಂ ಕಾಲಕಾಲಂ ಕರಾಳಂ
ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಿಪ್ರವೇಗಂ ದಹದಹದಹನಂ ತಪ್ತಸಂದೀಪ್ಯಮಾನಮ್ |
ಹೌಂ ಹೌಂ ಹೌಂಕಾರನಾದಂ ಪ್ರಕಟಿತಗಹನಂ ಗರ್ಜಿತೈರ್ಭೂಮಿಕಂಪಂ
ವಂ ವಂ ವಂ ವಾಲಲೀಲಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೬ ||

ಸಂ ಸಂ ಸಂ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗಂ ಸಕಲಗುಣಮಖಂ ದೇವದೇವಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಪಂ ಪಂ ಪಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಹರಿಹರಮಯನಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ |
ಐಂ ಐಂ ಐಂ ಐಶ್ವರ್ಯನಾಥಂ ಸತತಭಯಹರಂ ಪೂರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಂ
ರೌಂ ರೌಂ ರೌಂ ರೌದ್ರರೂಪಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೭ ||

ಹಂ ಹಂ ಹಂ ಹಂಸಯಾನಂ ಹಸಿತಕಲಹಕಂ ಮುಕ್ತಯೋಗಾಟ್ಟಹಾಸಂ
ನಂ ನಂ ನಂ ನೇತ್ರರೂಪಂ ಶಿರಮುಕುಟಜಟಾಬಂಧಬಂಧಾಗ್ರಹಸ್ತಮ್ | [ಧಂ‍ಧಂ‍ಧಂ]
ಟಂ ಟಂ ಟಂ ಟಂಕಾರನಾದಂ ತ್ರಿದಶಲಟಲಟಂ ಕಾಮಗರ್ವಾಪಹಾರಂ
ಭುಂ ಭುಂ ಭುಂ ಭೂತನಾಥಂ ಪ್ರಣಮತ ಸತತಂ ಭೈರವಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ಕಾಮಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಪಠತಿ ನಿಯತಂ ಭೈರವಸ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಯೋ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ದುಃಖನಾಶಂ ಸುರಭಯಹರಣಂ ಡಾಕಿನೀಶಾಕಿನೀನಾಮ್ |
ನಶ್ಯೇದ್ಧಿ ವ್ಯಾಘ್ರಸರ್ಪೌ ಹುತವಹ ಸಲಿಲೇ ರಾಜ್ಯಶಂಸಸ್ಯ ಶೂನ್ಯಂ
ಸರ್ವಾ ನಶ್ಯಂತಿ ದೂರಂ ವಿಪದ ಇತಿ ಭೃಶಂ ಚಿಂತನಾತ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮ್ || ೯ ||

ಭೈರವಸ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಷಾಣ್ಮಾಸಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ
ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯತ್ರ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೦ ||

ಸಿಂದೂರಾರುಣಗಾತ್ರಂ ಚ ಸರ್ವಜನ್ಮವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ಮುಕುಟಾಗ್ರ್ಯಧರಂ ದೇವಂ ಭೈರವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ನಮೋ ಭೂತನಾಥಂ ನಮೋ ಪ್ರೇತನಾಥಂ
ನಮಃ ಕಾಲಕಾಲಂ ನಮಃ ರುದ್ರಮಾಲಮ್ |
ನಮಃ ಕಾಲಿಕಾಪ್ರೇಮಲೋಲಂ ಕರಾಳಂ
ನಮೋ ಭೈರವಂ ಕಾಶಿಕಾಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಮ್ ||

ಇತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed