Category: Ramayanam – ರಾಮಾಯಣಂ

Yuddha Kanda Sarga 60 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೦)

|| ಕುಂಭಕರ್ಣಪ್ರಬೋಧಃ || ಸ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾಂ ರಾಮಬಾಣಭಯಾರ್ದಿತಃ | ಭಗ್ನದರ್ಪಸ್ತದಾ ರಾಜಾ ಬಭೂವ ವ್ಯಥಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧ || ಮಾತಂಗ ಇವ ಸಿಂಹೇನ ಗರುಡೇನೇವ ಪನ್ನಗಃ | ಅಭಿಭೂತೋಽಭವದ್ರಾಜಾ ರಾಘವೇಣ...

Yuddha Kanda Sarga 59 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೫೯)

|| ರಾವಣಾಭಿಷೇಣನಮ್ || ತಸ್ಮಿನ್ಹತೇ ರಾಕ್ಷಸಸೈನ್ಯಪಾಲೇ ಪ್ಲವಂಗಮಾನಾಮೃಷಭೇಣ ಯುದ್ಧೇ | ಭೀಮಾಯುಧಂ ಸಾಗರತುಲ್ಯವೇಗಂ ವಿದುದ್ರುವೇ ರಾಕ್ಷಸರಾಜಸೈನ್ಯಮ್ || ೧ || ಗತ್ವಾಥ ರಕ್ಷೋಧಿಪತೇಃ ಶಶಂಸುಃ ಸೇನಾಪತಿಂ ಪಾವಕಸೂನುಶಸ್ತಮ್ | ತಚ್ಚಾಪಿ ತೇಷಾಂ ವಚನಂ...

Yuddha Kanda Sarga 58 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಅಷ್ಟಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೮)

|| ಪ್ರಹಸ್ತವಧಃ || ತತಃ ಪ್ರಹಸ್ತಂ ನಿರ್ಯಾಂತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಮ್ | ಉವಾಚ ಸಸ್ಮಿತಂ ರಾಮೋ ವಿಭೀಷಣಮರಿಂದಮಃ || ೧ || ಕ ಏಷ ಸುಮಹಾಕಾಯೋ ಬಲೇನ ಮಹತಾ ವೃತಃ | ಆಚಕ್ಷ್ವ...

Yuddha Kanda Sarga 57 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೭)

|| ಪ್ರಹಸ್ತಯುದ್ಧಮ್ || ಅಕಂಪನವಧಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವೈ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ | ಕಿಂಚಿದ್ದೀನಮುಖಶ್ಚಾಪಿ ಸಚಿವಾಂಸ್ತಾನುದೈಕ್ಷತಃ || ೧ || ಸ ತು ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮುಹೂರ್ತಂ ತು ಮಂತ್ರಿಭಿಃ ಸಂವಿಚಾರ್ಯ ಚ | ತತಸ್ತು...

Yuddha Kanda Sarga 56 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಷಟ್ಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೬)

|| ಅಕಂಪನವಧಃ || ತದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸುಮಹತ್ಕರ್ಮ ಕೃತಂ ವಾನರಸತ್ತಮೈಃ | ಕ್ರೋಧಮಾಹಾರಯಾಮಾಸ ಯುಧಿ ತೀವ್ರಮಕಂಪನಃ || ೧ || ಕ್ರೋಧಮೂರ್ಛಿತರೂಪಸ್ತು ಧೂನ್ವನ್ಪರಮಕಾರ್ಮುಕಮ್ | ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಕರ್ಮ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಸಾರಥಿಂ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ ||...

Yuddha Kanda Sarga 55 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಪಂಚಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೫)

|| ಅಕಂಪನಯುದ್ಧಮ್ || ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಂ ಹತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಲಿಪುತ್ರೇಣ ರಾವಣಃ | ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಮುವಾಚೇದಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಮವಸ್ಥಿತಮ್ || ೧ || ಶೀಘ್ರಂ ನಿರ್ಯಾಂತು ದುರ್ಧರ್ಷಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಾಃ | ಅಕಂಪನಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದಮ್ ||...

Yuddha Kanda Sarga 54 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಚತುಃಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೪)

|| ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರವಧಃ || ಬಲಸ್ಯ ಚ ನಿಘಾತೇನ ಅಂಗದಸ್ಯ ಜಯೇನ ಚ | ರಾಕ್ಷಸಃ ಕ್ರೋಧಮಾವಿಷ್ಟೋ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೧ || ಸ ವಿಸ್ಫಾರ್ಯ ಧನುರ್ಘೋರಂ ಶಕ್ರಾಶನಿಸಮಸ್ವನಮ್ | ವಾನರಾಣಾಮನೀಕಾನಿ ಪ್ರಾಕಿರಚ್ಛರವೃಷ್ಟಿಭಿಃ...

Yuddha Kanda Sarga 53 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ತ್ರಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೩)

|| ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಯುದ್ಧಮ್ || ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಂ ನಿಹತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ರಾವಣೋ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಃ | ಕ್ರೋಧೇನ ಮಹತಾಽಽವಿಷ್ಟೋ ನಿಃಶ್ವಸನ್ನುರಗೋ ಯಥಾ || ೧ || ದೀರ್ಘಮುಷ್ಣಂ ವಿನಿಃಶ್ವಸ್ಯ ಕ್ರೋಧೇನ ಕಲುಷೀಕೃತಃ | ಅಬ್ರವೀದ್ರಾಕ್ಷಸಂ ಶೂರಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಂ...

Yuddha Kanda Sarga 52 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ದ್ವಿಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೨)

|| ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷವಧಃ || ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಯಾಂತಂ ರಾಕ್ಷಸಂ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಮ್ | ವಿನೇದುರ್ವಾನರಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಯುದ್ಧಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ || ೧ || ತೇಷಾಂ ಸುತುಮುಲಂ ಯುದ್ಧಂ ಸಂಜಜ್ಞೇ ಹರಿರಕ್ಷಸಾಮ್ | ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪಾದಪೈರ್ಘೋರಂ...

Yuddha Kanda Sarga 51 – ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಏಕಪಂಚಾಶಃ ಸರ್ಗಃ (೫೧)

|| ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಾಭಿಷೇಣನಮ್ || ತೇಷಾಂ ಸುತುಮುಲಂ ಶಬ್ದಂ ವಾನರಾಣಾಂ ತರಸ್ವಿನಾಮ್ | ನರ್ದತಾಂ ರಾಕ್ಷಸೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ತದಾ ಶುಶ್ರಾವ ರಾವಣಃ || ೧ || ಸ್ನಿಗ್ಧಗಂಭೀರನಿರ್ಘೋಷಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ ನಿನದಂ ಭೃಶಮ್ |...

error: Not allowed