Category: Subrahmanya – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ | ಆಗ್ನೇಯಶ್ಚೈವ ಸ್ಕಂದಶ್ಚ ದೀಪ್ತಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ | ಮಯೂರಕೇತುರ್ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಭೂತೇಶೋ ಮಹಿಷಾರ್ದನಃ || ೧ || ಕಾಮಜಿತ್ಕಾಮದಃ ಕಾಂತಃ ಸತ್ಯವಾಗ್ಭುವನೇಶ್ವರಃ | ಶಿಶುಃ ಶೀಘ್ರಃ ಶುಚಿಶ್ಚಂಡೋ ದೀಪ್ತವರ್ಣಃ ಶುಭಾನನಃ || ೨...

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಶಿವಯೋಸ್ತನುಜಾಯಾಸ್ತು ಶ್ರಿತಮಂದಾರಶಾಖಿನೇ | ಶಿಖಿವರ್ಯತುರಂಗಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಾಸ್ತು ಭವರೋಗವಿನಾಶಿನೇ | ರಾಜಧಿರಾಜಾವಂದ್ಯಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ಶೂರಪದ್ಮಾದಿ ದೈತೇಯ ತಮಿಸ್ರಕುಲಭಾನವೇ | ತಾರಕಾಸುರಕಾಲಾಯ ಬಾಲಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ ||...

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ‍ಕಾರರೂಪ ಶರಣಾಶ್ರಯ ಶರ್ವಸೂನೋ ಸಿಂಗಾರ ವೇಲ ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೀನಬಂಧೋ | ಸಂತಾಪನಾಶನ ಸನಾತನ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ ಪಂಚಾದ್ರಿವಾಸ ಸಹಜ ಸುರಸೈನ್ಯನಾಥ ಪಂಚಾಮೃತಪ್ರಿಯ ಗುಹ ಸಕಲಾಧಿವಾಸ...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಋಷಯ ಊಚುಃ | ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ | ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ || ೧ || ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ | ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ...

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – ಸ್ಕಂದೋತ್ಪತ್ತಿ (ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡೇ)

ತಪ್ಯಮಾನೇ ತಪೋ ದೇವೇ ದೇವಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಪುರಾ | ಸೇನಾಪತಿಮಭೀಪ್ಸಂತಃ ಪಿತಾಮಹಮುಪಾಗಮನ್ || ೧ || ತತೋಽಬ್ರುವನ್ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಗವಂತಂ ಪಿತಾಮಹಮ್ | ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಶುಭಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸಾಗ್ನಿಪುರೋಗಮಾಃ || ೨...

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಪಾಹಿ ಗುರೋ ಗುಹ || ಅಖಿಲಜಗಜ್ಜನಿಪಾಲನನಿಲಯನ ಕಾರಣ ಸತ್ಸುಖಚಿದ್ಘನ ಭೋ ಗುಹ || ೧ || ಆಗಮನಿಗದಿತಮಂಗಳಗುಣಗಣ ಆದಿಪುರುಷಪುರುಹೂತ ಸುಪೂಜಿತ || ೨ ||...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಉತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಹಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಶಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ |...

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ | ಓಂ...

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ಕಂದೋ ಗುಹಷ್ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಃ ಪ್ರಭುಃ | ಪಿಂಗಳಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನುಶ್ಶಿಖಿವಾಹೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ || ೧ || ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಶ್ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಃ | ತಾರಕಾಸುರಸಂಹಾರೀ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಃ || ೨ || ಮತ್ತಃ...

Sri Skanda lahari – ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಲಹರೀ

ಶ್ರಿಯೈ ಭೂಯಾಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛರವಣಭವಸ್ತ್ವಂ ಶಿವಸುತಃ ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಭೂಯಾಃ ಪ್ರತನಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಹಜ | ತ್ವಯಿ ಪ್ರೇಮೋದ್ರೇಕಾತ್ ಪ್ರಕಟವಚಸಾ ಸ್ತೋತುಮನಸಾ ಮಯಾರಬ್ಧಂ ಸ್ತೋತುಂ ತದಿದಮನುಮನ್ಯಸ್ವ ಭಗವನ್ || ೧ || ನಿರಾಬಾಧಂ ರಾಜಚ್ಛರದುದಿತರಾಕಾಹಿಮಕರ ಪ್ರರೂಢಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಸಿತವದನಷಟ್ಕಸ್ತ್ರಿಣಯನಃ |...

Sri Subrahmanya Shodasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯೋಭಗವಾನೃಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ | ಮಮೇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ | ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ತ್ರಿಣಯನಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಂ | ಶಕ್ತಿಂ...

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಭಜೇಽಹಂ ಕುಮಾರಂ ಭವಾನೀ ಕುಮಾರಂ ಗಳೋಲ್ಲಾಸಿಹಾರಂ ನಮತ್ಸದ್ವಿಹಾರಮ್ | ರಿಪುಸ್ತೋಮಪಾರಂ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರಂ ಸದಾನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಗುಹಂ ನಿರ್ವಿಚಾರಮ್ || ೧ || ನಮಾಮೀಶಪುತ್ರಂ ಜಪಾಶೋಣಗಾತ್ರಂ ಸುರಾರಾತಿಶತ್ರುಂ ರವೀಂದ್ವಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ | ಮಹಾಬರ್ಹಿಪತ್ರಂ ಶಿವಾಸ್ಯಾಬ್ಜಮಿತ್ರಂ ಪ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಳತ್ರಂ ಪುರಾಣಂ...

Subrahmanya Pancharatnam – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಷಡಾನನಂ ಚಂದನಲೇಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯಮಯೂರವಾಹನಮ್ | ರುದ್ರಸ್ಯಸೂನುಂ ಸುರಲೋಕನಾಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ || ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಸುರವೃಂದವಂದ್ಯಂ ಕುಮಾರಧಾರಾತಟ ಮಂದಿರಸ್ಥಮ್ | ಕಂದರ್ಪರೂಪಂ ಕಮನೀಯಗಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||...

Sri Subrahmanya Kavacham – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ | ಓಂ ನಮ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ | ಭಗವತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದ...

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕಂ

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬಂಧೋ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಶಮುಖಪಂಕಜಪದ್ಮಬಂಧೋ | ಶ್ರೀಶಾದಿದೇವಗಣಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮ ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ || ದೇವಾದಿದೇವನುತ ದೇವಗಣಾಧಿನಾಥ ದೇವೇಂದ್ರವಂದ್ಯ ಮೃದುಪಂಕಜಮಂಜುಪಾದ | ದೇವರ್ಷಿನಾರದಮುನೀಂದ್ರಸುಗೀತಕೀರ್ತೇ ವಲ್ಲೀಶನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್...

Sri Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram – ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ | ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಮಹಾಸೇನಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋಽಗ್ನಿನಂದನಃ | ಸ್ಕಂದಃ ಕುಮಾರಃ ಸೇನಾನೀಃ ಸ್ವಾಮೀ ಶಂಕರಸಂಭವಃ || ೧ || ಗಾಂಗೇಯಸ್ತಾಮ್ರಚೂಡಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಶಿಖಿಧ್ವಜಃ | ತಾರಕಾರಿರುಮಾಪುತ್ರಃ ಕ್ರೌಂಚಾರಿಶ್ಚ ಷಡಾನನಃ || ೨...

Skanda Sashti Kavacham – ಕಂದರ್ ಶಷ್ಠಿ ಕವಚಂ

|| ಕಾಪ್ಪು || ತುದಿಪ್ಪೋರ‍್ಕ್ಕು ವಲ್ವಿನೈಪೋಮ್ ತುನ್ಬಮ್ ಪೋಮ್ ನೆಞ್ಜಿಱ್ ಪದಿಪ್ಪೋರ‍್ಕ್ಕು ಸೆಲ್ವಮ್ ಪಲಿತ್ತು ಕಥಿತ್ತು ಓಙ್ಗುಮ್ ನಿಷ್ಟೈಯುಙ್ ಕೈಕೂಡುಮ್, ನಿಮಲರ್ ಅರುಳ್ ಕಂದರ್ ಶಷ್ಠಿ ಕವಚನ್ ತನೈ | ಕುಱಳ್ ವೆಣ್ಬಾ...

Sri Subrahmanya Bhujangam – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗಂ

ಸದಾ ಬಾಲರೂಪಾಽಪಿ ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಹಂತ್ರೀ ಮಹಾದಂತಿವಕ್ತ್ರಾಽಪಿ ಪಂಚಾಸ್ಯಮಾನ್ಯಾ | ವಿಧೀಂದ್ರಾದಿಮೃಗ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಭಿಧಾ ಮೇ ವಿಧತ್ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕಾಽಪಿ ಕಳ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಃ || ೧ || ನ ಜಾನಾಮಿ ಶಬ್ದಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಚಾರ್ಥಂ ನ ಜಾನಾಮಿ...

Sri Subrahmanya Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದಿತ್ಯವಿಷ್ಣುವಿಘ್ನೇಶರುದ್ರಬ್ರಹ್ಮಮರುದ್ಗಣಾಃ | ಲೋಕಪಾಲಾಃ ಸರ್ವದೇವಾಃ ಚರಾಚರಮಿದಂ ಜಗತ್ || ೧ || ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಜಮಕ್ಷರಮದ್ವಯಮ್ | ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಮಹಾಶಾಂತಂ ಅಚಲಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಕಮ್ || ೨ || ನಿರಾಲಂಬಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಮಗೋಚರಮ್...

error: Not allowed