Category: Subrahmanya – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ | ಆಗ್ನೇಯಶ್ಚೈವ ಸ್ಕಂದಶ್ಚ ದೀಪ್ತಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ | ಮಯೂರಕೇತುರ್ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಭೂತೇಶೋ ಮಹಿಷಾರ್ದನಃ || ೧ || ಕಾಮಜಿತ್ಕಾಮದಃ ಕಾಂತಃ ಸತ್ಯವಾಗ್ಭುವನೇಶ್ವರಃ | ಶಿಶುಃ ಶೀಘ್ರಃ ಶುಚಿಶ್ಚಂಡೋ ದೀಪ್ತವರ್ಣಃ ಶುಭಾನನಃ || ೨...

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಶಿವಯೋಸ್ತನುಜಾಯಾಸ್ತು ಶ್ರಿತಮಂದಾರಶಾಖಿನೇ | ಶಿಖಿವರ್ಯತುರಂಗಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಾಸ್ತು ಭವರೋಗವಿನಾಶಿನೇ | ರಾಜಧಿರಾಜಾವಂದ್ಯಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ಶೂರಪದ್ಮಾದಿ ದೈತೇಯ ತಮಿಸ್ರಕುಲಭಾನವೇ | ತಾರಕಾಸುರಕಾಲಾಯ ಬಾಲಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ ||...

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ‍ಕಾರರೂಪ ಶರಣಾಶ್ರಯ ಶರ್ವಸೂನೋ ಸಿಂಗಾರ ವೇಲ ಸಕಲೇಶ್ವರ ದೀನಬಂಧೋ | ಸಂತಾಪನಾಶನ ಸನಾತನ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ ಪಂಚಾದ್ರಿವಾಸ ಸಹಜ ಸುರಸೈನ್ಯನಾಥ ಪಂಚಾಮೃತಪ್ರಿಯ ಗುಹ ಸಕಲಾಧಿವಾಸ...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಋಷಯ ಊಚುಃ | ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ | ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ || ೧ || ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ | ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ...

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – ಸ್ಕಂದೋತ್ಪತ್ತಿ (ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡೇ)

ತಪ್ಯಮಾನೇ ತಪೋ ದೇವೇ ದೇವಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಪುರಾ | ಸೇನಾಪತಿಮಭೀಪ್ಸಂತಃ ಪಿತಾಮಹಮುಪಾಗಮನ್ || ೧ ತತೋಽಬ್ರುವನ್ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಗವಂತಂ ಪಿತಾಮಹಮ್ | ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸಾಗ್ನಿ ಪುರೋಗಮಾಃ || ೨...

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಪಾಹಿ ಗುರೋ ಗುಹ || ಅಖಿಲಜಗಜ್ಜನಿಪಾಲನನಿಲಯನ ಕಾರಣ ಸತ್ಸುಖಚಿದ್ಘನ ಭೋ ಗುಹ || ೧ || ಆಗಮನಿಗದಿತಮಂಗಳಗುಣಗಣ ಆದಿಪುರುಷಪುರುಹೂತ ಸುಪೂಜಿತ || ೨ ||...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಉತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಹಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಶಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ |...

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ | ಓಂ...

error: Not allowed