Category: Puja Vidhi – ಪೂಜಾ ವಿಧಿ

Gowri Pooja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಂಗಂ ಪಶ್ಯತು | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜ (ಪಸುಪು ಗಣಪತಿ ಪೂಜ) ಪಶ್ಯತು | ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಮನೋವಾಂಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ...

Sri Lalitha Shodasopachara puja vidhanam – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಪೀಠಪೂಜಾ –...

Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಬೇರ ಪೂಜಾ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಟಿ|ಏಸ್|ಅಶ್ವಿನೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಹೋದಯಃ) ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು । ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು । ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ...

Sri Anjaneya Shodasopachara Puja – ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಮ್ ಪಶ್ಯತು ॥ ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥ ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮ ಸಙ್ಕಲ್ಪಿತ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ...

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪಞ್ಚೋಪಚಾರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮನ್ತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ...

Sri Durga Devi Shodashopachara Puja – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥ ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥ ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಶ್ರೀ ಜಗದಮ್ಬಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಾಪನ್ನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಮನೋವಾಞ್ಛಾಫಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ,...

Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು । ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಲಘು ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು । ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ಪಶ್ಯತು ॥ ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ...

Sri Maha Ganapathi Shodashopachara Puja – ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥ ಧ್ಯಾನಮ್ – ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗಜಾನನಂ ದೇವಂ ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನ ಸನ್ನಿಭಮ್ । ಚತುರ್ಭುಜಂ...

Naga Panchami Puja Vidhi – ನಾಗ ಪಂಚಮೀ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಃ

[* ಪದ್ಧತಿ ಪಾಠಃ – ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಶ್ರಾವಣೇ ಮಾಸಿ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ತು ಪಾರ್ವತಿ | ದ್ವಾರಸ್ಯೋಭಯತೋ ಲೇಖ್ಯಾ ಗೋಮಯೇನ ವಿಷೋಲ್ಬಣಾಃ | ಭೂರಿ ಚಂದ್ರಮಯಂ ನಾಗಮಥವಾ ಕಲಧೌತಜಮ್ |...

Yagnopaveetha Dharana Vidhi – ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣ ವಿಧಿಃ

ಹರಿಃ ಓಂ । ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ । ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥ ಆಚಮ್ಯ । ಓಂ ಕೇಶವಾಯ...

error: Not allowed