Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ


ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು ॥

ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು ॥

ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವೋಪಶಾನ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ದೀರ್ಘಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಧನ ಕಲತ್ರ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾಭಿ ವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀರ್ತಿಲಾಭ ಶತ್ರುಪರಾಜಯಾದಿ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಲಙ್ಕೃತಂ
ಶಕ್ತಿಂ ವಜ್ರಮಸಿಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಭಯಂ ಖೇಟಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ ।
ಪಾಶಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಙ್ಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತೈರ್ದದಾನಂ ಸದಾ
ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ವನ್ದೇ ಸುರಾರಾಧಿತಮ್ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।

ಆವಾಹನಮ್ –
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಕ್ರೌಞ್ಚಾಖ್ಯಗಿರಿಭೇದನ ।
ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೇವ ತ್ವಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೋ ಭವ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಆಸನಮ್ –
ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ಮಹಾಭಾಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುರಾರ್ಚಿತ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ದೇವ ಗೃಹಾಣ ವರದಾವ್ಯಯ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಾದ್ಯಮ್ –
ಗಣೇಶಾನುಜ ದೇವೇಶ ವಲ್ಲೀಕಾಮದವಿಗ್ರಹ ।
ಪಾದ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ಗಾಙ್ಗೇಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದತ್ತಂ ಸುರಾರ್ಚಿತ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವಬೃನ್ದಾನಾಂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥೋಪದೇಶಕ ।
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಗೃಹಾಣ ದೇವೇಶ ತಾರಕಾನ್ತಕ ಷಣ್ಮುಖ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಹಸ್ತಯೋರರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಚಮನೀಯಮ್ –
ಏಲಾಕುಙ್ಕುಮಕಸ್ತೂರೀಕರ್ಪೂರಾದಿಸುವಾಸಿತೈಃ ।
ತೀರ್ಥೈರಾಚಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ಗಙ್ಗಾಧರಸುತಾವ್ಯಯ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪಞ್ಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಶರ್ಕರಾ ಮಧು ಗೋಕ್ಷೀರ ಫಲಸಾರ ಘೃತೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಮಿದಂ ಬಾಹುಲೇಯ ಗೃಹಾಣ ಭೋ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪಞ್ಚಾಮೃತಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಮ್ –
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶರವಣೋದ್ಭೂತ ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರಾನ್ತಕ ।
ಗಙ್ಗಾದಿಸಲಿಲೈಃ ಸ್ನಾಹಿ ದೇವಸೇನಾಮನೋಹರ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ವಸ್ತ್ರಮ್ –
ದುಕೂಲವಸ್ತ್ರಯುಗಲಂ ಮುಕ್ತಾಜಾಲಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಗೃಹಾಣ ಗಾಙ್ಗೇಯ ಭಕ್ತಾಪದ್ಭಞ್ಜನಕ್ಷಮ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಉಪವೀತಮ್ –
ರಾಜತಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ ಚ ಕಾಞ್ಚನಂ ಚೋತ್ತರೀಯಕಮ್ ।
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ದೇವೇಶ ಗೃಹಾಣ ಸುರನಾಯಕ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಉಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಭಸ್ಮ –
ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಸಮ್ಭೂತಂ ವಿರಜಾಹೋಮಭಾವಿತಮ್ ।
ಗೃಹಾಣ ಭಸ್ಮ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭೂತಿದೋ ಭವ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಭಸ್ಮ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಗನ್ಧಮ್ –
ಕಸ್ತೂರೀಕುಙ್ಕುಮಾದ್ಯೈಶ್ಚ ವಾಸಿತಂ ಸಹಿಮೋದಕಮ್ ।
ಗನ್ಧಂ ವಿಲೇಪನಾರ್ಥಾಯ ಗೃಹಾಣ ಕ್ರೌಞ್ಚದಾರಣ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಗನ್ಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ।

ಅಕ್ಷತಾನ್ –
ಅಕ್ಷತಾನ್ ಧವಲಾನ್ ದಿವ್ಯಾನ್ ಶಾಲೇಯಾನ್ ತಣ್ಡುಲಾನ್ ಶುಭಾನ್ ।
ಕಾಞ್ಚನಾಕ್ಷತಸಮ್ಯುಕ್ತಾನ್ ಕುಮಾರ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಆಭರಣಮ್ –
ಭೂಷಣಾನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಹೇಮರತ್ನಮಯಾನಿ ಚ ।
ಗೃಹಾಣ ಭುವನಾಧಾರ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪುಷ್ಪಮ್ –
ಪುನ್ನಗ ವಕುಲಾಶೋಕ ನೀಪ ಪಾಟಲ ಜಾತಿ ಚ ।
ವಾಸನ್ತಿಕಾ ಬಿಲ್ವಜಾಜೀ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪರಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅಥಾಙ್ಗ ಪೂಜಾ –
ಸುರವನ್ದಿತಪಾದಾಯ ನಮಃ – ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಮುಕುರಾಕಾರಜಾನವೇ ನಮಃ – ಜಾನುನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕರಿರಾಜಕರೋರವೇ ನಮಃ – ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ರತ್ನಕಿಙ್ಕಿಣಿಕಾಯುಕ್ತಕಟಯೇ ನಮಃ – ಕಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಗುಹಾಯ ನಮಃ – ಗುಹ್ಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಹೇರಮ್ಬಸಹೋದರಾಯ ನಮಃ – ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸುನಾಭಯೇ ನಮಃ – ನಾಭಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸುಹೃದೇ ನಮಃ – ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ – ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾಸ್ತನನ್ಧಯಾಯ ನಮಃ – ಸ್ತನೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಶತ್ರುಜಯೋರ್ಜಿತಬಾಹವೇ ನಮಃ – ಬಾಹೂನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ – ಹಸ್ತಾನ್ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಪುಷ್ಕರಸ್ರಜೇ ನಮಃ – ಕಣ್ಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ – ಮುಖಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸುನಾಸಾಯ ನಮಃ – ನಾಸಿಕೇ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರಾಣಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಹಿರಣ್ಯಕುಣ್ಡಲಾಯ ನಮಃ – ಕರ್ಣೌ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ – ಫಾಲಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ವೇದಶಿರೋವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ – ಶಿರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ – ಸರ್ವಾಣ್ಯಙ್ಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ।

ಅಥ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾ –

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ಪಶ್ಯತು ।

ಧೂಪಮ್ –
ದಶಾಙ್ಗಂ ಗುಗ್ಗುಲೂಪೇತಂ ಸುಗನ್ಧಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಕಪಿಲಾಘೃತಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ಧೂಪಂ ಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಷಣ್ಮುಖ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।

ದೀಪಮ್ –
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ ।
ದೀಪಂ ಗೃಹಾಣ ಸ್ಕನ್ದೇಶ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಹಮ್ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಧೂಪದೀಪಾನನ್ತರಂ ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೈವೇದ್ಯಮ್ –
ಲೇಹ್ಯಂ ಚೋಷ್ಯಂ ಚ ಭೋಜ್ಯಂ ಚ ಪಾನೀಯಂ ಷಡ್ರಸಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಭಕ್ಷ್ಯಶಾಕಾದಿಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸ್ಕನ್ದ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಸತ್ಯಂ ತ್ವಾ ಋತೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ ।
(ಸಾಯಙ್ಕಾಲೇ – ಋತಂ ತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಷಿಞ್ಚಾಮಿ)
ಅಮೃತಮಸ್ತು । ಅ॒ಮೃ॒ತೋ॒ಪ॒ಸ್ತರ॑ಣಮಸಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಾ॒ಣಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಅ॒ಪಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ವ್ಯಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಓಂ ಉ॒ದಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಓಂ ಸ॒ಮಾ॒ನಾಯ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಅ॒ಮೃ॒ತಾ॒ಪಿ॒ಧಾ॒ನಮ॑ಸಿ । ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಸ್ತೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ । ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಿ ।
ಶುದ್ಧಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ತಾಮ್ಬೂಲಮ್ –
ಪೂಗೀಫಲಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀದಲೈರ್ಯುತಮ್ ।
ಕರ್ಪೂರಚೂರ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನೀರಾಜನಮ್ –
ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಸ್ಕನ್ದ ಸಂಸಾರಧ್ವಾನ್ತಭಾರಕ ।
ನೀರಾಜನಮಿದಂ ದೇವ ಗೃಹ್ಯತಾಂ ಸುರಸತ್ತಮ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಪೂರನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।

ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಮ್ –
ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾಸೇನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸ್ಕನ್ದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।
ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕ ।
ಗೃಹಾಣವಲ್ಲೀರಮಣ ಸುಪ್ರೀತೇನಾನ್ತರಾತ್ಮನಾ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾನ್ತರಕೃತಾನಿ ಚ ।
ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ॥
ಪಾಪೋಽಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಽಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಮ್ಭವ ।
ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ॥
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ವರ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ನಮಸ್ಕಾರಮ್ –
ಷಡಾನನಂ ಕುಙ್ಕುಮರಕ್ತವರ್ಣಂ
ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಂ ಬಾಲಕಮಮ್ಬಿಕಾಸುತಮ್ ।
ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನುಂ ಸುರಸೈನ್ಯನಾಥಂ
ಗುಹಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥
ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ –
ಓಂ ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಛತ್ರಮಾಚ್ಛಾದಯಾಮಿ ।
ಚಾಮರೈರ್ವೀಜಯಾಮಿ ।
ಗೀತಂ ಶ್ರಾವಯಾಮಿ ।
ನೃತ್ಯಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಾದ್ಯಂ ಘೋಷಯಾಮಿ ।
ಆನ್ದೋಲಿಕಾನ್ ಆರೋಹಯಾಮಿ ।
ಅಶ್ವಾನ್ ಆರೋಹಯಾಮಿ ।
ಗಜಾನ್ ಆರೋಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಅರ್ಘ್ಯಮ್ –
ದೇವಸೇನಾಪತೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸೇನಾನೀರಖಿಲೇಷ್ಟದ ।
ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಚನ್ದ್ರಾತ್ರೇಯ ಮಹಾಭಾಗ ಸೋಮ ಸೋಮವಿಭೂಷಣ ।
ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ ॥ 2 ॥

ನೀಲಕಣ್ಠ ಮಹಾಭಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸುವಾಹನ ।
ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಭವ ಸರ್ವದಾ ॥
ಓಂ ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಮ್ ॥ 3 ॥

ಕ್ಷಮಾಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಮನ್ತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರ ।
ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ॥

ಅನಯಾ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಯಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭವತು ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ॥


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed