Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam – ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஷோட³ஶோபசார பூஜா


பூர்வாங்க³ம் பஶ்யது ॥

ஹரித்³ரா க³ணபதி பூஜா பஶ்யது ॥

புந꞉ ஸங்கல்பம் –
பூர்வோக்த ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴ திதௌ² வல்லீதே³வஸேநாஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யேஶ்வர ப்ரஸாதே³ந ஸர்வோபஶாந்தி பூர்வக தீ³ர்கா⁴யுராரோக்³ய த⁴ந களத்ர புத்ர பௌத்ராபி⁴ வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் ஸ்தி²ரளக்ஷ்மீ கீர்திலாப⁴ ஶத்ருபராஜயாதி³ ஸகலாபீ⁴ஷ்ட ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்யேஶ்வர ஸ்வாமி பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

த்⁴யாநம் –
ஷட்³வக்த்ரம் ஶிகி²வாஹநம் த்ரிநயநம் சித்ராம்ப³ராளங்க்ருதம்
ஶக்திம் வஜ்ரமஸிம் த்ரிஶூலமப⁴யம் கே²டம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ।
பாஶம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் ஹஸ்தைர்த³தா³நம் ஸதா³
த்⁴யாயேதீ³ப்ஸித ஸித்³தி⁴த³ம் ஶிவஸுதம் வந்தே³ ஸுராராதி⁴தம் ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யம் த்⁴யாயாமி ।

ஆவாஹநம் –
ஸுப்³ரஹ்மண்ய மஹாபா⁴க³ க்ரௌஞ்சாக்²யகி³ரிபே⁴த³ந ।
ஆவாஹயாமி தே³வ த்வம் ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதோ³ ப⁴வ ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யம் ஆவாஹயாமி ।

ஆஸநம் –
அக்³நிபுத்ர மஹாபா⁴க³ கார்திகேய ஸுரார்சித ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநம் தே³வ க்³ருஹாண வரதா³வ்யய ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ஆஸநம் ஸமர்பயாமி ।

பாத்³யம் –
க³ணேஶாநுஜ தே³வேஶ வல்லீகாமத³விக்³ரஹ ।
பாத்³யம் க்³ருஹாண கா³ங்கே³ய ப⁴க்த்யா த³த்தம் ஸுரார்சித ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ பாத³யோ꞉ பாத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
ப்³ரஹ்மாதி³ தே³வப்³ருந்தா³நாம் ப்ரணவார்தோ²பதே³ஶக ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண தே³வேஶ தாரகாந்தக ஷண்முக² ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ஹஸ்தயோரர்க்⁴யம் ஸமர்பயாமி ।

ஆசமநீயம் –
ஏலாகுங்குமகஸ்தூரீகர்பூராதி³ஸுவாஸிதை꞉ ।
தீர்தை²ராசம்யதாம் தே³வ க³ங்கா³த⁴ரஸுதாவ்யய ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ஆசமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

பஞ்சாம்ருத ஸ்நாநம் –
ஶர்கரா மது⁴ கோ³க்ஷீர ப²லஸார க்⁴ருதைர்யுதம் ।
பஞ்சாம்ருதஸ்நாநமித³ம் பா³ஹுலேய க்³ருஹாண போ⁴ ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ பஞ்சாம்ருதஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் –
ஸ்வாமின் ஶரவணோத்³பூ⁴த ஶூரபத்³மாஸுராந்தக ।
க³ங்கா³தி³ஸலிலை꞉ ஸ்நாஹி தே³வஸேநாமநோஹர ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ஶுத்³தோ⁴த³க ஸ்நாநம் ஸமர்பயாமி ।

வஸ்த்ரம் –
து³கூலவஸ்த்ரயுக³ளம் முக்தாஜாலஸமந்விதம் ।
ப்ரீத்யா க்³ருஹாண கா³ங்கே³ய ப⁴க்தாபத்³ப⁴ஞ்ஜநக்ஷம ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ வஸ்த்ரயுக்³மம் ஸமர்பயாமி ।

உபவீதம் –
ராஜதம் ப்³ரஹ்மஸூத்ரம் ச காஞ்சநம் சோத்தரீயகம் ।
யஜ்ஞோபவீதம் தே³வேஶ க்³ருஹாண ஸுரநாயக ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ உபவீதம் ஸமர்பயாமி ।

ப⁴ஸ்ம –
நித்யாக்³நிஹோத்ரஸம்பூ⁴தம் விரஜாஹோமபா⁴விதம் ।
க்³ருஹாண ப⁴ஸ்ம ஹே ஸ்வாமின் ப⁴க்தாநாம் பூ⁴திதோ³ ப⁴வ ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ப⁴ஸ்ம ஸமர்பயாமி ।

க³ந்த⁴ம் –
கஸ்தூரீகுங்குமாத்³யைஶ்ச வாஸிதம் ஸஹிமோத³கம் ।
க³ந்த⁴ம் விளேபநார்தா²ய க்³ருஹாண க்ரௌஞ்சதா³ரண ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ க³ந்தா⁴ன் தா⁴ரயாமி ।

அக்ஷதான் –
அக்ஷதான் த⁴வளான் தி³வ்யான் ஶாலேயான் தண்டு³லான் ஶுபா⁴ன் ।
காஞ்சநாக்ஷதஸம்யுக்தான் குமார ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி ।

ஆப⁴ரணம் –
பூ⁴ஷணாநி விசித்ராணி ஹேமரத்நமயாநி ச ।
க்³ருஹாண பு⁴வநாதா⁴ர பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ஆப⁴ரணாநி ஸமர்பயாமி ।

புஷ்பம் –
புந்நக³ வகுலாஶோக நீப பாடல ஜாதி ச ।
வாஸந்திகா பி³ல்வஜாஜீ புஷ்பாணி பரிக்³ருஹ்யதாம் ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।

அதா²ங்க³ பூஜா –
ஸுரவந்தி³தபாதா³ய நம꞉ – பாதௌ³ பூஜயாமி ।
முகுராகாரஜாநவே நம꞉ – ஜாநுநீ பூஜயாமி ।
கரிராஜகரோரவே நம꞉ – ஊரூ பூஜயாமி ।
ரத்நகிங்கிணிகாயுக்தகடயே நம꞉ – கடிம் பூஜயாமி ।
கு³ஹாய நம꞉ – கு³ஹ்யம் பூஜயாமி ।
ஹேரம்ப³ஸஹோத³ராய நம꞉ – உத³ரம் பூஜயாமி ।
ஸுநாப⁴யே நம꞉ – நாபி⁴ம் பூஜயாமி ।
ஸுஹ்ருதே³ நம꞉ – ஹ்ருத³யம் பூஜயாமி ।
விஶாலவக்ஷஸே நம꞉ – வக்ஷ꞉ஸ்த²லம் பூஜயாமி ।
க்ருத்திகாஸ்தநந்த⁴யாய நம꞉ – ஸ்தநௌ பூஜயாமி ।
ஶத்ருஜயோர்ஜிதபா³ஹவே நம꞉ – பா³ஹூன் பூஜயாமி ।
ஶக்திஹஸ்தாய நம꞉ – ஹஸ்தான் பூஜயாமி ।
புஷ்கரஸ்ரஜே நம꞉ – கண்ட²ம் பூஜயாமி ।
ஷண்முகா²ய நம꞉ – முகா²நி பூஜயாமி ।
ஸுநாஸாய நம꞉ – நாஸிகே பூஜயாமி ।
த்³விஷண்ணேத்ராய நம꞉ – நேத்ராணி பூஜயாமி ।
ஹிரண்யகுண்ட³லாய நம꞉ – கர்ணௌ பூஜயாமி ।
பா²லநேத்ரஸுதாய நம꞉ – பா²லம் பூஜயாமி ।
வேத³ஶிரோவேத்³யாய நம꞉ – ஶிர꞉ பூஜயாமி ।
ஸேநாபதயே நம꞉ – ஸர்வாண்யங்கா³நி பூஜயாமி ।

அத² அஷ்டோத்தரஶதநாம பூஜா –

ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஶ்ரீ வல்லீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

ஶ்ரீ தே³வஸேநா அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ பஶ்யது ।

தூ⁴பம் –
த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³ளூபேதம் ஸுக³ந்த⁴ம் ஸுமநோஹரம் ।
கபிலாக்⁴ருதஸம்யுக்தம் தூ⁴பம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ ஷண்முக² ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।

தீ³பம் –
ஸாஜ்யம் த்ரிவர்திஸம்யுக்தம் வஹ்நிநா யோஜிதம் மயா ।
தீ³பம் க்³ருஹாண ஸ்கந்தே³ஶ த்ரைலோக்யதிமிராபஹம் ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
தூ⁴பதீ³பாநந்தரம் ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

நைவேத்³யம் –
லேஹ்யம் சோஷ்யம் ச போ⁴ஜ்யம் ச பாநீயம் ஷட்³ரஸாந்விதம் ।
ப⁴க்ஷ்யஶாகாதி³ஸம்யுக்தம் நைவேத்³யம் ஸ்கந்த³ க்³ருஹ்யதாம் ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ நைவேத்³யம் ஸமர்பயாமி ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॑ஸ்ஸுவ॑: । தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்ய॒ம் । ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥
ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி ।
(ஸாயங்காலே – ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி)
அம்ருதமஸ்து । அ॒ம்ரு॒தோ॒ப॒ஸ்தர॑ணமஸி ।
ஓம் ப்ரா॒ணாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் அ॒பா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் வ்யா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஓம் உ॒தா³॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
ஓம் ஸ॒மா॒நாய॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
மத்⁴யே மத்⁴யே பாநீயம் ஸமர்பயாமி ।
அ॒ம்ரு॒தா॒பி॒தா⁴॒நம॑ஸி । உத்தராபோஶநம் ஸமர்பயாமி ।
ஹஸ்தௌ ப்ரக்ஷாலயாமி । பாதௌ³ ப்ரக்ஷாலயாமி ।
ஶுத்³தா⁴சமநீயம் ஸமர்பயாமி ।

தாம்பூ³லம் –
பூகீ³ப²லஸமாயுக்தம் நாக³வல்லீத³ளைர்யுதம் ।
கர்பூரசூர்ணஸம்யுக்தம் தாம்பூ³லம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ தாம்பூ³லம் ஸமர்பயாமி ।

நீராஜநம் –
தே³வஸேநாபதே ஸ்கந்த³ ஸம்ஸாரத்⁴வாந்தபா⁴ரக ।
நீராஜநமித³ம் தே³வ க்³ருஹ்யதாம் ஸுரஸத்தம ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ கர்பூரநீராஜநம் த³ர்ஶயாமி ।

மந்த்ரபுஷ்பம் –
ஓம் தத்புருஷாய வித்³மஹே மஹாஸேநாய தீ⁴மஹி தந்நோ ஸ்கந்த³꞉ ப்ரசோத³யாத் ।
புஷ்பாஞ்ஜலிம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக ।
க்³ருஹாணவல்லீரமண ஸுப்ரீதேநாந்தராத்மநா ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ புஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்பயாமி ।

ப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் –
யாநி காநி ச பாபாநி ஜந்மாந்தரக்ருதாநி ச ।
தாநி தாநி ப்ரணஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிண பதே³ பதே³ ॥
பாபோ(அ)ஹம் பாபகர்மா(அ)ஹம் பாபாத்மா பாபஸம்ப⁴வ ।
த்ராஹிமாம் க்ருபயா தே³வ ஶரணாக³தவத்ஸல ॥
அந்யதா² ஶரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஶரணம் மம ।
தஸ்மாத்காருண்ய பா⁴வேந ரக்ஷ ரக்ஷ ஸுரேஶ்வர ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ஆத்மப்ரத³க்ஷிண நமஸ்காரம் ஸமர்பயாமி ।

நமஸ்காரம் –
ஷடா³நநம் குங்குமரக்தவர்ணம்
த்³விஷட்³பு⁴ஜம் பா³லகமம்பி³காஸுதம் ।
ருத்³ரஸ்ய ஸூநும் ஸுரஸைந்யநாத²ம்
கு³ஹம் ஸதா³(அ)ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥
வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ப்ரார்த²நா நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி ।

ராஜோபசார பூஜா –
ஓம் வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
ச²த்ரமாச்சா²த³யாமி ।
சாமரைர்வீஜயாமி ।
கீ³தம் ஶ்ராவயாமி ।
ந்ருத்யம் த³ர்ஶயாமி ।
வாத்³யம் கோ⁴ஷயாமி ।
ஆந்தோ³ளிகான் ஆரோஹயாமி ।
அஶ்வான் ஆரோஹயாமி ।
க³ஜான் ஆரோஹயாமி ।
ஓம் வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் தே³வோபசாரான் ஸமர்பயாமி ।

அர்க்⁴யம் –
தே³வஸேநாபதே ஸ்வாமின் ஸேநாநீரகி²லேஷ்டத³ ।
இத³மர்க்⁴யம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸுப்ரீதோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
இத³மர்க்⁴யம் இத³மர்க்⁴யம் இத³மர்க்⁴யம் ॥ 1 ॥

சந்த்³ராத்ரேய மஹாபா⁴க³ ஸோம ஸோமவிபூ⁴ஷண ।
இத³மர்க்⁴யம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸுப்ரீதோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
இத³மர்க்⁴யம் இத³மர்க்⁴யம் இத³மர்க்⁴யம் ॥ 2 ॥

நீலகண்ட² மஹாபா⁴க³ ஸுப்³ரஹ்மண்யஸுவாஹந ।
இத³மர்க்⁴யம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸுப்ரீதோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥
ஓம் வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ ।
இத³மர்க்⁴யம் இத³மர்க்⁴யம் இத³மர்க்⁴யம் ॥ 3 ॥

க்ஷமாப்ரார்த²நா –
மந்த்ரஹீநம் க்ரியாஹீநம் ப⁴க்திஹீநம் ஸுரேஶ்வர ।
யத்பூஜிதம் மயா தே³வ பரிபூர்ணம் தத³ஸ்து தே ॥

அநயா த்⁴யாநாவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார பூஜயா ப⁴க³வான் ஸர்வாத்மக꞉ வல்லீதே³வஸேநா ஸமேத ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸ்வாமி ஸுப்ரீதோ ஸுப்ரஸந்நோ வரதோ³ ப⁴வது ॥

ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed