Puja Vidhanam (Poorvangam) – பூஜா விதா⁴நம் – பூர்வாங்க³ம்


ஶ்ரீ மஹாக³ணாதி⁴பதயே நம꞉ ।
ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம꞉ ।
ஹரி꞉ ஓம் ।

ஶுசி꞉ –
அபவித்ர꞉ பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா²ம் க³தோ(அ)பி வா ।
ய꞉ ஸ்மரேத் புண்ட³ரீகாக்ஷம் ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யந்தர꞉ ஶுசி꞉ ॥
புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷ புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ॥

ப்ரார்த²நா –
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴நோபஶாந்தயே ॥

அக³ஜாநந பத்³மார்கம் க³ஜாநநமஹர்நிஶம் ।
அநேகத³ம் தம் ப⁴க்தாநாம் ஏகத³ந்தமுபாஸ்மஹே ॥

தே³॒வீம் வாச॑மஜநயந்த தே³॒வாஸ்தாம் வி॒ஶ்வரூ॑பா꞉ ப॒ஶவோ॑ வத³ந்தி ।
ஸா நோ॑ ம॒ந்த்³ரேஷ॒மூர்ஜம்॒ து³ஹா॑நா தே⁴॒நுர்வாக³॒ஸ்மாநுப॒ ஸுஷ்டு॒தைது॑ ॥

ய꞉ ஶிவோ நாம ரூபாப்⁴யாம் யா தே³வீ ஸர்வமங்க³ளா ।
தயோ꞉ ஸம்ஸ்மரணாந்நித்யம் ஸர்வதா³ ஜய மங்க³ளம் ॥

ததே³வ லக்³நம் ஸுதி³நம் ததே³வ
தாராப³லம் சந்த்³ரப³லம் ததே³வ ।
வித்³யாப³லம் தை³வப³லம் ததே³வ
லக்ஷ்மீபதே தே(அ)ங்க்⁴ரியுக³ம் ஸ்மராமி ॥

கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு꞉ கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
கு³ரு꞉ ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம꞉ ॥

லாப⁴ஸ்தேஷாம் ஜயஸ்தேஷாம் குதஸ்தேஷாம் பராப⁴வ꞉ ।
ஏஷாமிந்தீ³வரஶ்யாமோ ஹ்ருத³யஸ்தோ² ஜநார்த³ந꞉ ॥

ஸர்வமங்க³ள மாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே கௌ³ரீ நாராயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணாப்⁴யாம் நம꞉ ।
உமாமஹேஶ்வராப்⁴யாம் நம꞉ ।
வாணீஹிரண்யக³ர்பா⁴ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஶசீபுரந்த³ராப்⁴யாம் நம꞉ ।
அருந்த⁴தீவஸிஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஶ்ரீஸீதாராமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
மாதாபித்ருப்⁴யோ நம꞉ ।
ஸர்வேப்⁴யோ மஹாஜநேப்⁴யோ நம꞉ ।

ஆசம்ய –
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் மாத⁴வாய ஸ்வாஹா ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ ।
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம꞉ ।
ஓம் வாமநாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீத⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம꞉ ।
ஓம் பத்³மநாபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் தா³மோத³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம꞉ ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரத்³யும்நாய நம꞉ ।
ஓம் அநிருத்³தா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் புருஷோத்தமாய நம꞉ ।
ஓம் அதோ⁴க்ஷஜாய நம꞉ ।
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஜநார்த³நாய நம꞉ ।
ஓம் உபேந்த்³ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய நம꞉ ।

தீ³பாராத⁴நம் –
தீ³பஸ்த்வம் ப்³ரஹ்மரூபோ(அ)ஸி ஜ்யோதிஷாம் ப்ரபு⁴ரவ்யய꞉ ।
ஸௌபா⁴க்³யம் தே³ஹி புத்ராம்ஶ்ச ஸர்வாந்காமாம்ஶ்ச தே³ஹி மே ॥
போ⁴ தீ³ப தே³வி ரூபஸ்த்வம் கர்மஸாக்ஷீ ஹ்யவிக்⁴நக்ருத் ।
யாவத்பூஜாம் கரிஷ்யாமி தாவத்த்வம் ஸுஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥
தீ³பாராத⁴ந முஹூர்த꞉ ஸுமுஹூர்தோ(அ)ஸ்து ॥
பூஜார்தே² ஹரித்³ரா குங்கும விளேபநம் கரிஷ்யே ॥

பூ⁴தோச்சாடநம் –
உத்திஷ்ட²ந்து பூ⁴தபிஶாசா꞉ ய ஏதே பூ⁴மி பா⁴ரகா꞉ ।
ஏதேஷாமவிரோதே⁴ந ப்³ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே⁴ ॥
அபஸர்பந்து தே பூ⁴தா யே பூ⁴தா பூ⁴மிஸம்ஸ்தி²தா꞉ ।
யே பூ⁴தா விக்⁴நகர்தாரஸ்தே க³ச்ச²ந்து ஶிவா(அ)ஜ்ஞயா ॥

ப்ராணாயாமம் –
ஓம் பூ⁴꞉ ஓம் பு⁴வ॑: ஓக்³ம் ஸுவ॑: ஓம் மஹ॑: ஓம் ஜந॑: ஓம் தப॑: ஓக்³ம் ஸத்யம் ।
ஓம் தத்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴॒ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴॒மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ।
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒(அ)ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

ஸங்கல்பம் –
மம உபாத்த ஸமஸ்த து³ரிதக்ஷய த்³வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வரமுத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் ஶுபா⁴ப்⁴யாம் ஶுபே⁴ ஶோப⁴நே முஹூர்தே ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணோராஜ்ஞயா ப்ரவர்தமாநஸ்ய அத்³ய ப்³ரஹ்மண꞉ த்³விதீயபரார்தே² ஶ்வேதவராஹகல்பே வைவஸ்வதமந்வந்தரே கலியுகே³ ப்ரத²மபாதே³ ஜம்பூ³த்³வீபே பா⁴ரதவர்ஷே ப⁴ரதக²ண்டே³ மேரோ꞉ த³க்ஷிண தி³க்³பா⁴கே³ ஶ்ரீஶைலஸ்ய ___ ப்ரதே³ஶே ___, ___ நத்³யோ꞉ மத்⁴யப்ரதே³ஶே லக்ஷ்மீநிவாஸக்³ருஹே ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண ஆசார்ய ஹரி ஹர கு³ரு சரண ஸந்நிதௌ⁴ அஸ்மிந் வர்தமநே வ்யாவஹரிக சாந்த்³ரமாநேந ஶ்ரீ ____ (*1) நாம ஸம்வத்ஸரே ___ அயநே (*2) ___ ருதௌ (*3) ___ மாஸே(*4) ___ பக்ஷே (*5) ___ திதௌ² (*6) ___ வாஸரே (*7) ___ நக்ஷத்ரே (*8) ___ யோகே³ (*9) ___ கரண (*10) ஏவம் கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம் ஶுப⁴திதௌ² ஶ்ரீமாந் ___ கோ³த்ரோத்³ப⁴வஸ்ய ___ நாமதே⁴யஸ்ய (மம த⁴ர்மபத்நீ ஶ்ரீமத꞉ ___ கோ³த்ரஸ்ய ___ நாமதே⁴ய꞉ ஸமேதஸ்ய) மம/அஸ்மாகம் ஸஹகுடும்ப³ஸ்ய க்ஷேம ஸ்தை²ர்ய தை⁴ர்ய வீர்ய விஜய அப⁴ய ஆயு꞉ ஆரோக்³ய ஐஶ்வர அபி⁴வ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் த⁴ர்ம அர்த² காம மோக்ஷ சதுர்வித⁴ புருஷார்த² ப²ல ஸித்³த்⁴யர்த²ம் த⁴ந கநக வஸ்து வாஹந ஸம்ருத்³த்⁴யர்த²ம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்ட ஸித்³த்⁴யர்த²ம் ஶ்ரீ _____ உத்³தி³ஶ்ய ஶ்ரீ _____ ப்ரீத்யர்த²ம் ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ த்³ரவ்யை꞉ ஸம்ப⁴வத்³பி⁴꞉ உபசாரைஶ்ச ஸம்ப⁴வதா நியமேந ஸம்ப⁴விதா ப்ரகாரேண யாவச்ச²க்தி த்⁴யாந ஆவாஹநாதி³ ஷோட³ஶோபசார* பூஜாம் கரிஷ்யே ॥

(நிர்விக்⁴ந பூஜா பரிஸமாப்த்யர்த²ம் ஆதௌ³ ஶ்ரீமஹாக³ணபதி பூஜாம் கரிஷ்யே ।)

தத³ங்க³ கலஶாராத⁴நம் கரிஷ்யே ।

கலஶாராத⁴நம் –
கலஶே க³ந்த⁴ புஷ்பாக்ஷதைரப்⁴யர்ச்ய ।
கலஶே உத³கம் பூரயித்வா ।
கலஶஸ்யோபரி ஹஸ்தம் நிதா⁴ய ।

கலஶஸ்ய முகே² விஷ்ணு꞉ கண்டே² ருத்³ர꞉ ஸமாஶ்ரித꞉ ।
மூலே த்வஸ்ய ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா மத்⁴யே மாத்ருக³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா ॥
குக்ஷௌ து ஸாக³ரா꞉ ஸர்வே ஸப்தத்³வீபா வஸுந்த⁴ரா ।
ருக்³வேதோ³(அ)த² யஜுர்வேதோ³ ஸாமவேதோ³ ஹ்யத²ர்வண꞉ ॥
அங்கை³ஶ்ச ஸஹிதா꞉ ஸர்வே கலஶாம்பு³ ஸமாஶ்ரிதா꞉ ।

ஓம் ஆக॒லஶே᳚ஷு தா⁴வதி ப॒வித்ரே॒ பரி॑ஷிச்யதே ।
உ॒க்தை²ர்ய॒ஜ்ஞேஷு॑ வர்த⁴தே ।

ஆபோ॒ வா இ॒த³க்³ம் ஸர்வம்॒ விஶ்வா॑ பூ⁴॒தாந்யாப॑:
ப்ரா॒ணா வா ஆப॑: ப॒ஶவ॒ ஆபோ(அ)ந்ந॒மாபோ(அ)ம்ரு॑த॒மாப॑:
ஸ॒ம்ராடா³போ॑ வி॒ராடா³ப॑: ஸ்வ॒ராடா³ப॒ஶ்ச²ந்தா³॒க்³॒ஸ்யாபோ॒
ஜ்யோதீ॒க்³॒ஷ்யாபோ॒ யஜூ॒க்³॒ஷ்யாப॑: ஸ॒த்யமாப॒:
ஸர்வா॑ தே³॒வதா॒ ஆபோ॒ பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸுவ॒ராப॒ ஓம் ॥

க³ங்கே³ ச யமுநே சைவ கோ³தா³வரீ ஸரஸ்வதீ ।
நர்மதே³ ஸிந்து⁴ காவேரீ ஜலே(அ)ஸ்மிந் ஸந்நிதி⁴ம் குரு ॥
காவேரீ துங்க³ப⁴த்³ரா ச க்ருஷ்ணவேணீ ச கௌ³தமீ ।
பா⁴கீ³ரதீ²தி விக்²யாதா꞉ பஞ்சக³ங்கா³꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ॥

ஆயாந்து ஶ்ரீ ____ பூஜார்த²ம் மம து³ரிதக்ஷயகாரகா꞉ ।
ஓம் ஓம் ஓம் கலஶோத³கேந பூஜா த்³ரவ்யாணி ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய,
தே³வம் ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய, ஆத்மாநம் ச ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய ॥

ஶங்க²பூஜா –
கலஶோத³கேந ஶங்க²ம் பூரயித்வா ।
ஶங்கே² க³ந்த⁴குங்குமபுஷ்பதுலஸீபத்ரைரளங்க்ருத்ய ।

ஶங்க²ம் சந்த்³ரார்க தை³வதம் மத்⁴யே வருண தே³வதாம் ।
ப்ருஷ்டே² ப்ரஜாபதிம் விந்த்³யாத³க்³ரே க³ங்கா³ ஸரஸ்வதீம் ॥
த்ரைலோக்யேயாநி தீர்தா²நி வாஸுதே³வஸ்யத³த்³ரயா ।
ஶங்கே² திஷ்ட²ந்து விப்ரேந்த்³ரா தஸ்மாத் ஶங்க²ம் ப்ரபூஜயேத் ॥
த்வம் புரா ஸாக³ரோத்பந்நோ விஷ்ணுநா வித்⁴ருத꞉ கரே ।
பூஜித꞉ ஸர்வதே³வைஶ்ச பாஞ்சஜந்ய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥
க³ர்பா⁴தே³வாரிநாரீணாம் விஶீர்யந்தே ஸஹஸ்ரதா⁴ ।
நவநாதே³நபாதாலே பாஞ்சஜந்ய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

ஓம் ஶங்கா²ய நம꞉ ।
ஓம் த⁴வளாய நம꞉ ।
ஓம் பாஞ்சஜந்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶங்க²தே³வதாப்⁴யோ நம꞉ ।
ஸகலபூஜார்தே² அக்ஷதாந் ஸமர்பயாமி ॥

க⁴ண்டபூஜா –
ஓம் ஜயத்⁴வநி மந்த்ரமாத꞉ ஸ்வாஹா ।
க⁴ண்டதே³வதாப்⁴யோ நம꞉ ।
ஸகலோபசார பூஜார்தே² அக்ஷதாந் ஸமர்பயாமி ।

க⁴ண்டாநாத³ம் –
ஆக³மார்த²ம் து தே³வாநாம் க³மநார்த²ம் து ராக்ஷஸாம் ।
க⁴ண்டாரவம் கரோம்யாதௌ³ தே³வதாஹ்வாந லாஞ்ச²நம் ॥
இதி க⁴ண்டாநாத³ம் க்ருத்வா ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed