Category: Narayaneeyam – நாராயணீயம்

Narayaneeyam Dasakam 100 – நாராயணீயம் ஶததமத³ஶகம்

ஶததமத³ஶகம் (100) – ப⁴க³வத꞉ கேஶாதி³பாத³வர்ணனம் | அக்³ரே பஶ்யாமி தேஜோ நிபி³ட³தரகலாயாவலீலோப⁴னீயம் பீயூஷாப்லாவிதோ(அ)ஹம் தத³னு தது³த³ரே தி³வ்யகைஶோரவேஷம் | தாருண்யாரம்ப⁴ரம்யம் பரமஸுக²ரஸாஸ்வாத³ரோமாஞ்சிதாங்கை³- ராவீதம் நாரதா³த்³யைவிலஸது³பனிஷத்ஸுந்த³ரீமண்ட³லைஶ்ச || 100-1 || நீலாப⁴ம் குஞ்சிதாக்³ரம்...

Narayaneeyam Dasakam 99 – நாராயணீயம் நவனவதிதமத³ஶகம்

நவனவதிதமத³ஶகம் (99) – வேத³மந்த்ரமூலாத்மகா விஷ்ணுஸ்துதி꞉ | விஷ்ணோர்வீர்யாணி கோ வா கத²யது த⁴ரணே꞉ கஶ்ச ரேணூன்மிமீதே யஸ்யைவாங்க்⁴ரித்ரயேண த்ரிஜக³த³பி⁴மிதம் மோத³தே பூர்ணஸம்பத் | யோ(அ)ஸௌ விஶ்வானி த⁴த்தே ப்ரியமிஹ பரமம் தா⁴ம...

Narayaneeyam Dasakam 98 – நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம்

அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் (98) – நிஷ்கலப்³ரஹ்மோபாஸனம் | யஸ்மின்னேதத்³விபா⁴தம் யத இத³மப⁴வத்³யேன சேத³ம் ய ஏத- த்³யோ(அ)ஸ்மாது³த்தீர்ணரூப꞉ க²லு ஸகலமித³ம் பா⁴ஸிதம் யஸ்ய பா⁴ஸா | யோ வாசாம் தூ³ரதூ³ரே புனரபி மனஸாம் யஸ்ய...

Narayaneeyam Dasakam 97 – நாராயணீயம் ஸப்தனவதிதமத³ஶகம்

ஸப்தனவதிதமத³ஶகம் (97) – உத்தமப⁴க்திப்ரார்த²னா ததா² மார்கண்டே³ய கதா² | த்ரைகு³ண்யாத்³பி⁴ன்னரூபம் ப⁴வதி ஹி பு⁴வனே ஹீனமத்⁴யோத்தமம் யத்- ஜ்ஞானம் ஶ்ரத்³தா⁴ ச கர்தா வஸதிரபி ஸுக²ம் கர்ம சாஹாரபே⁴தா³꞉ | த்வத்க்ஷேத்ரத்வன்னிஷேவாதி³...

Narayaneeyam Dasakam 96 – நாராயணீயம் ஷண்ணவதிதமத³ஶகம்

ஷண்ணவதிதமத³ஶகம் (96) – ப⁴க³வத்³விபூ⁴தய꞉ ததா² ஜ்ஞானகர்மப⁴க்தியோகா³꞉ | த்வம் ஹி ப்³ரஹ்மைவ ஸாக்ஷாத் பரமுருமஹிமன்னக்ஷராணாமகார- ஸ்தாரோ மந்த்ரேஷு ராஜ்ஞாம் மனுரஸி முனிஷு த்வம் ப்⁴ருகு³ர்னாரதோ³(அ)பி | ப்ரஹ்லாதோ³ தா³னவானாம் பஶுஷு ச...

Narayaneeyam Dasakam 95 – நாராயணீயம் பஞ்சனவதிதமத³ஶகம்

பஞ்சனவதிதமத³ஶகம் (95) – த்⁴யானயோக³꞉ – மோக்ஷப்ராப்திமார்க³꞉ ஆதௌ³ ஹைரண்யக³ர்பீ⁴ம் தனுமவிகலஜீவாத்மிகாமாஸ்தி²தஸ்த்வம் ஜீவத்வம் ப்ராப்ய மாயாகு³ணக³ணக²சிதோ வர்தஸே விஶ்வயோனே | தத்ரோத்³வ்ருத்³தே⁴ன ஸத்த்வேன து க³ணயுக³லம் ப⁴க்திபா⁴வம் க³தேன சி²த்வா ஸத்த்வம் ச...

Narayaneeyam Dasakam 94 – நாராயணீயம் சதுர்னவதிதமத³ஶகம்

சதுர்னவதிதமத³ஶகம் (94) – தத்த்வஜ்ஞானோத்பத்தி꞉ | ஶுத்³தா⁴ நிஷ்காமத⁴ர்மை꞉ ப்ரவரகு³ருகி³ரா தத்ஸ்வரூபம் பரம் தே ஶுத்³த⁴ம் தே³ஹேந்த்³ரியாதி³வ்யபக³தமகி²லவ்யாப்தமாவேத³யந்தே | நானாத்வஸ்தௌ²ல்யகார்ஶ்யாதி³ து கு³ணஜவபுஸ்ஸங்க³தோ(அ)த்⁴யாஸிதம் தே வஹ்னேர்தா³ருப்ரபே⁴தே³ஷ்விவ மஹத³ணுதாதீ³ப்ததாஶாந்ததாதி³ || 94-1 || ஆசார்யாக்²யாத⁴ரஸ்தா²ரணிஸமனுமிலச்சி²ஷ்யரூபோத்தரார-...

Narayaneeyam Dasakam 93 – நாராயணீயம் த்ரினவதிதமத³ஶகம்

த்ரினவதிதமத³ஶகம் (93) – பஞ்சவிம்ஶதி கு³ரவ꞉ | ப³ந்து⁴ஸ்னேஹம் விஜஹ்யாம் தவ ஹி கருணயா த்வய்யுபாவேஶிதாத்மா ஸர்வம் த்யக்த்வா சரேயம் ஸகலமபி ஜக³த்³வீக்ஷ்ய மாயாவிலாஸம் | நானாத்வாத்³ப்⁴ராந்திஜன்யாத்ஸதி க²லு கு³ணதோ³ஷாவபோ³தே⁴ விதி⁴ர்வா வ்யாஸேதோ⁴...

Narayaneeyam Dasakam 92 – நாராயணீயம் த்³வினவதிதமத³ஶகம்

த்³வினவதிதமத³ஶகம் (92) – கர்மமிஶ்ரப⁴க்தி꞉ | வேதை³ஸ்ஸர்வாணி கர்மாண்யப²லபரதயா வர்ணிதானீதி பு³த்³த்⁴வா தானி த்வய்யர்பிதான்யேவ ஹி ஸமனுசரன் யானி நைஷ்கர்ம்யமீஶ | மா பூ⁴த்³வேதை³ர்னிஷித்³தே⁴ குஹசித³பி மன꞉கர்மவாசாம் ப்ரவ்ருத்தி- ர்து³ர்வர்ஜம் சேத³வாப்தம் தத³பி...

Narayaneeyam Dasakam 91 – நாராயணீயம் ஏகனவதிதமத³ஶகம்

ஏகனவதிதமத³ஶகம் (91) – ப⁴க்திமஹத்த்வம் | ஶ்ரீக்ருஷ்ண த்வத்பதோ³பாஸனமப⁴யதமம் ப³த்³த⁴மித்²யார்த²த்³ருஷ்டே- ர்மர்த்யஸ்யார்தஸ்ய மன்யே வ்யபஸரதி ப⁴யம் யேன ஸர்வாத்மனைவ | யத்தாவத்த்வத்ப்ரணீதானிஹ ப⁴ஜனவிதீ⁴னாஸ்தி²தோ மோஹமார்கே³ தா⁴வன்னப்யாவ்ருதாக்ஷ꞉ ஸ்க²லதி ந குஹசித்³தே³வதே³வாகி²லாத்மன் || 91-1...

Narayaneeyam Dasakam 90 – நாராயணீயம் நவதிதமத³ஶகம்

நவதிதமத³ஶகம் (90) – விஷ்ணுமஹத்தத்த்வஸ்தா²பனம் | வ்ருகப்⁴ருகு³முனிமோஹின்யம்ப³ரீஷாதி³வ்ருத்தே- ஷ்வயி தவ ஹி மஹத்த்வம் ஸர்வஶர்வாதி³ஜைத்ரம் | ஸ்தி²தமிஹ பரமாத்மன் நிஷ்கலார்வாக³பி⁴ன்னம் கிமபி தத³வபா⁴தம் தத்³தி⁴ ரூபம் தவைவ || 90-1 || மூர்தித்ரயேஶ்வரஸதா³ஶிவபஞ்சகம்...

Narayaneeyam Dasakam 89 – நாராயணீயம் ஏகோனநவதிதமத³ஶகம்

ஏகோனநவதிதமத³ஶகம் (89) – வ்ருகாஸுரவத⁴ம் – ப்⁴ருகு³பரீக்ஷணம் | ரமாஜானே ஜானே யதி³ஹ தவ ப⁴க்தேஷு விப⁴வோ ந ஸத்³யஸ்ஸம்பத்³யஸ்ததி³ஹ மத³க்ருத்த்வாத³ஶமினாம் | ப்ரஶாந்திம் க்ருத்வைவ ப்ரதி³ஶஸி தத꞉ காமமகி²லம் ப்ரஶாந்தேஷு க்ஷிப்ரம்...

Narayaneeyam Dasakam 88 – நாராயணீயம் ஸப்தாஶீதிதமத³ஶகம்

ஸப்தாஶீதிதமத³ஶகம் (88) – ஸந்தானகோ³பாலம் ப்ராகே³வாசார்யபுத்ராஹ்ருதினிஶமனயா ஸ்வீயஷட்ஸூனுவீக்ஷாம் காங்க்ஷந்த்யா மாதுருக்த்யா ஸுதலபு⁴வி ப³லிம் ப்ராப்ய தேனார்சிதஸ்த்வம் | தா⁴து꞉ ஶாபாத்³தி⁴ரண்யான்விதகஶிபுப⁴வான்ஶௌரிஜான் கம்ஸப⁴க்³னா- நானீயைனான் ப்ரத³ர்ஶ்ய ஸ்வபத³மனயதா²꞉ பூர்வபுத்ரான்மரீசே꞉ || 88-1 || ஶ்ருததே³வ...

Narayaneeyam Dasakam 87 – நாராயணீயம் ஸப்தாஶீதிதமத³ஶகம்

ஸப்தாஶீதிதமத³ஶகம் (87) – குசேலோபாக்²யானம் | குசேலனாமா ப⁴வத꞉ ஸதீர்த்²யதாம் க³த꞉ ஸ ஸாந்தீ³பனிமந்தி³ரே த்³விஜ꞉ | த்வதே³கராகே³ண த⁴னாதி³னி꞉ஸ்ப்ருஹோ தி³னானி நின்யே ப்ரஶமீ க்³ருஹாஶ்ரமீ || 87-1 || ஸமானஶீலா(அ)பி ததீ³யவல்லபா⁴...

Narayaneeyam Dasakam 86 – நாராயணீயம் ஷட³ஶீதிதமத³ஶகம்

ஷட³ஶீதிதமத³ஶகம் (86) – ஸால்வவத⁴ம் – மஹாபா⁴ரதயுத்³த⁴ம் | ஸால்வோ பை⁴ஷ்மீவிவாஹே யது³ப³லவிஜிதஶ்சந்த்³ரசூடா³த்³விமானம் விந்த³ன்ஸௌப⁴ம் ஸ மாயீ த்வயி வஸதி குரும்ஸ்த்வத்புரீமப்⁴யபா⁴ங்க்ஷீத் | ப்ரத்³யும்னஸ்தம் நிருந்த⁴ன்னிகி²லயது³ப⁴டைர்ன்யக்³ரஹீது³க்³ரவீர்யம் தஸ்யாமாத்யம் த்³யுமந்தம் வ்யஜனி ச ஸமர꞉...

Narayaneeyam Dasakam 85 – நாராயணீயம் பஞ்சாஶீதிதமத³ஶகம்

பஞ்சாஶீதிதமத³ஶகம் (85) – ஜராஸந்த⁴வத⁴ம் – ஶிஶுபாலவத⁴ம் | ததோ மக³த⁴பூ⁴ப்⁴ருதா சிரனிரோத⁴ஸங்க்லேஶிதம் ஶதாஷ்டகயுதாயுதத்³விதயமீஶ பூ⁴மீப்⁴ருதாம் | அனாத²ஶரணாய தே கமபி பூருஷம் ப்ராஹிணோ- த³யாசத ஸ மாக³த⁴க்ஷபணமேவ கிம் பூ⁴யஸா ||...

Narayaneeyam Dasakam 84 – நாராயணீயம் சதுரஶீதிதமத³ஶகம்

சதுரஶீதிதமத³ஶகம் (84) – ஸமந்தபஞ்சகதீர்த²யாத்ரா | – ப³ந்து⁴மித்ராதி³ ஸமாக³மம் | க்வசித³த² தபனோபராக³காலே புரி நித³த⁴த்க்ருதவர்மகாமஸூனூ | யது³குலமஹிலாவ்ருத꞉ ஸுதீர்த²ம் ஸமுபக³தோ(அ)ஸி ஸமந்தபஞ்சகாக்²யம் || 84-1 || ப³ஹுதரஜனதாஹிதாய தத்ர த்வமபி...

Narayaneeyam Dasakam 83 – நாராயணீயம் த்ர்யஶீதிதமத³ஶகம்

த்ர்யஶீதிதமத³ஶகம் (83) – பௌண்ட்³ரகவத⁴ம் – த்³னினித³வத⁴ம் | ராமே(அ)த²கோ³குலக³தே ப்ரமதா³ப்ரஸக்தே ஹூதானுபேதயமுனாத³மனே மதா³ந்தே⁴ | ஸ்வைரம் ஸமாரமதி ஸேவகவாத³மூடோ⁴ தூ³தம் ந்யயுங்க்த தவ பௌண்ட்³ரகவாஸுதே³வ꞉ || 83-1 || நாராயணோ(அ)ஹமவதீர்ண இஹாஸ்மி...

Narayaneeyam Dasakam 82 – நாராயணீயம் த்³வ்யஶீதிதமத³ஶகம்

த்³வ்யஶீதிதமத³ஶகம் (82) – பா³ணாஸுரயுத்³த⁴ம் ததா² ந்ருக³ஶாபமோக்ஷம் | ப்ரத்³யும்னோ ரௌக்மிணேய꞉ ஸ க²லு தவ கலா ஶம்ப³ரேணாஹ்ருதஸ்தம் ஹத்வா ரத்யா ஸஹாப்தோ நிஜபுரமஹரத்³ருக்மிகன்யாம் ச த⁴ன்யாம் | தத்புத்ரோ(அ)தா²னிருத்³தோ⁴ கு³ணனிதி⁴ரவஹத்³ரோசனாம் ருக்மிபௌத்ரீம்...

Narayaneeyam Dasakam 81 – நாராயணீயம் ஏகாஶீதிதமத³ஶகம்

ஏகாஶீதிதமத³ஶகம் (81) – நரகாஸுரவத⁴ம் ததா² ஸுப⁴த்³ராஹரணம் | ஸ்னிக்³தா⁴ம் முக்³தா⁴ம் ஸததமபி தாம் லாலயன் ஸத்யபா⁴மாம் யாதோ பூ⁴ய꞉ ஸஹ க²லு தயா யாஜ்ஞஸேனீவிவாஹம் | பார்த²ப்ரீத்யை புனரபி மனாகா³ஸ்தி²தோ ஹஸ்திபுர்யாம்...

Narayaneeyam Dasakam 80 – நாராயணீயம் அஶீதிதமத³ஶகம்

அஶீதிதமத³ஶகம் (80) – ஸ்யமந்தகோபாக்²யானம் ஸத்ராஜிதஸ்த்வமத² லுப்³த⁴வத³ர்கலப்³த⁴ம் தி³வ்யம் ஸ்யமந்தகமணிம் ப⁴க³வன்னயாசீ꞉ | தத்காரணம் ப³ஹுவித⁴ம் மம பா⁴தி நூனம் தஸ்யாத்மஜாம் த்வயி ரதாம் ச²லதோ விவோடு⁴ம் || 80-1 || அத³த்தம்...

Narayaneeyam Dasakam 79 – நாராயணீயம் ஏகோனாஶீதிதம த³ஶகம்

ஏகோனாஶீதிதம த³ஶகம் (79) – ருக்மிணீஹரணம்-விவாஹம் ப³லஸமேதப³லானுக³தோ ப⁴வான் புரமகா³ஹத பீ⁴ஷ்மகமானித꞉ | த்³விஜஸுதம் த்வது³பாக³மவாதி³னம் த்⁴ருதரஸா தரஸா ப்ரணனாம ஸா || 79-1 || பு⁴வனகாந்தமவேக்ஷ்ய ப⁴வத்³வபு- ர்ன்ருபஸுதஸ்ய நிஶம்ய ச...

Narayaneeyam Dasakam 78 – நாராயணீயம் அஷ்டஸப்ததிதமத³ஶகம்

அஷ்டஸப்ததிதமத³ஶகம் (78) – த்³வாரகாவாஸ꞉ ததா² ருக்மணீஸந்தே³ஶப்ராப்தி꞉ | த்ரித³ஶவர்த⁴கிவர்தி⁴தகௌஶலம் த்ரித³ஶத³த்தஸமஸ்தவிபூ⁴திமத் | ஜலதி⁴மத்⁴யக³தம் த்வமபூ⁴ஷயோ நவபுரம் வபுரஞ்சிதரோசிஷா || 78-1 || த³து³ஷி ரேவதபூ⁴ப்⁴ருதி ரேவதீம் ஹலப்⁴ருதே தனயாம் விதி⁴ஶாஸனாத் |...

Narayaneeyam Dasakam 77 – நாராயணீயம் ஸப்தஸப்ததிதமத³ஶகம்

ஸப்தஸப்ததிதமத³ஶகம் (77) – ஜராஸந்தா⁴தி³பி⁴꞉ ஸஹ யுத்³த⁴ம் | ஸைரந்த்⁴ர்யாஸ்தத³னு சிரம் ஸ்மராதுராயா யாதோ(அ)பூ⁴꞉ ஸுலலிதமுத்³த⁴வேன ஸார்த⁴ம் | ஆவாஸம் த்வது³பக³மோத்ஸவம் ஸதை³வ த்⁴யாயந்த்யா꞉ ப்ரதிதி³னவாஸஸஜ்ஜிகாயா꞉ || 77-1 || உபக³தே த்வயி...

error: Not allowed