Category: Narayaneeyam – நாராயணீயம்

Narayaneeyam Dasakam 100 – நாராயணீயம் ஶததமத³ஶகம்

ஶததமத³ஶகம் (100) – ப⁴க³வத꞉ கேஶாதி³பாத³வர்ணனம் | அக்³ரே பஶ்யாமி தேஜோ நிபி³ட³தரகலாயாவலீலோப⁴னீயம் பீயூஷாப்லாவிதோ(அ)ஹம் தத³னு தது³த³ரே தி³வ்யகைஶோரவேஷம் | தாருண்யாரம்ப⁴ரம்யம் பரமஸுக²ரஸாஸ்வாத³ரோமாஞ்சிதாங்கை³- ராவீதம் நாரதா³த்³யைவிலஸது³பனிஷத்ஸுந்த³ரீமண்ட³லைஶ்ச || 100-1 || நீலாப⁴ம் குஞ்சிதாக்³ரம்...

Narayaneeyam Dasakam 99 – நாராயணீயம் நவனவதிதமத³ஶகம்

நவனவதிதமத³ஶகம் (99) – வேத³மந்த்ரமூலாத்மகா விஷ்ணுஸ்துதி꞉ | விஷ்ணோர்வீர்யாணி கோ வா கத²யது த⁴ரணே꞉ கஶ்ச ரேணூன்மிமீதே யஸ்யைவாங்க்⁴ரித்ரயேண த்ரிஜக³த³பி⁴மிதம் மோத³தே பூர்ணஸம்பத் | யோ(அ)ஸௌ விஶ்வானி த⁴த்தே ப்ரியமிஹ பரமம் தா⁴ம...

Narayaneeyam Dasakam 98 – நாராயணீயம் அஷ்டனவதிதமத³ஶகம்

அஷ்டனவதிதமத³ஶகம் (98) – நிஷ்கலப்³ரஹ்மோபாஸனம் | யஸ்மின்னேதத்³விபா⁴தம் யத இத³மப⁴வத்³யேன சேத³ம் ய ஏத- த்³யோ(அ)ஸ்மாது³த்தீர்ணரூப꞉ க²லு ஸகலமித³ம் பா⁴ஸிதம் யஸ்ய பா⁴ஸா | யோ வாசாம் தூ³ரதூ³ரே புனரபி மனஸாம் யஸ்ய...

Narayaneeyam Dasakam 97 – நாராயணீயம் ஸப்தனவதிதமத³ஶகம்

ஸப்தனவதிதமத³ஶகம் (97) – உத்தமப⁴க்திப்ரார்த²னா ததா² மார்கண்டே³ய கதா² | த்ரைகு³ண்யாத்³பி⁴ன்னரூபம் ப⁴வதி ஹி பு⁴வனே ஹீனமத்⁴யோத்தமம் யத்- ஜ்ஞானம் ஶ்ரத்³தா⁴ ச கர்தா வஸதிரபி ஸுக²ம் கர்ம சாஹாரபே⁴தா³꞉ | த்வத்க்ஷேத்ரத்வன்னிஷேவாதி³...

Narayaneeyam Dasakam 96 – நாராயணீயம் ஷண்ணவதிதமத³ஶகம்

ஷண்ணவதிதமத³ஶகம் (96) – ப⁴க³வத்³விபூ⁴தய꞉ ததா² ஜ்ஞானகர்மப⁴க்தியோகா³꞉ | த்வம் ஹி ப்³ரஹ்மைவ ஸாக்ஷாத் பரமுருமஹிமன்னக்ஷராணாமகார- ஸ்தாரோ மந்த்ரேஷு ராஜ்ஞாம் மனுரஸி முனிஷு த்வம் ப்⁴ருகு³ர்னாரதோ³(அ)பி | ப்ரஹ்லாதோ³ தா³னவானாம் பஶுஷு ச...

Narayaneeyam Dasakam 95 – நாராயணீயம் பஞ்சனவதிதமத³ஶகம்

பஞ்சனவதிதமத³ஶகம் (95) – த்⁴யானயோக³꞉ – மோக்ஷப்ராப்திமார்க³꞉ ஆதௌ³ ஹைரண்யக³ர்பீ⁴ம் தனுமவிகலஜீவாத்மிகாமாஸ்தி²தஸ்த்வம் ஜீவத்வம் ப்ராப்ய மாயாகு³ணக³ணக²சிதோ வர்தஸே விஶ்வயோனே | தத்ரோத்³வ்ருத்³தே⁴ன ஸத்த்வேன து க³ணயுக³லம் ப⁴க்திபா⁴வம் க³தேன சி²த்வா ஸத்த்வம் ச...

Narayaneeyam Dasakam 94 – நாராயணீயம் சதுர்னவதிதமத³ஶகம்

சதுர்னவதிதமத³ஶகம் (94) – தத்த்வஜ்ஞானோத்பத்தி꞉ | ஶுத்³தா⁴ நிஷ்காமத⁴ர்மை꞉ ப்ரவரகு³ருகி³ரா தத்ஸ்வரூபம் பரம் தே ஶுத்³த⁴ம் தே³ஹேந்த்³ரியாதி³வ்யபக³தமகி²லவ்யாப்தமாவேத³யந்தே | நானாத்வஸ்தௌ²ல்யகார்ஶ்யாதி³ து கு³ணஜவபுஸ்ஸங்க³தோ(அ)த்⁴யாஸிதம் தே வஹ்னேர்தா³ருப்ரபே⁴தே³ஷ்விவ மஹத³ணுதாதீ³ப்ததாஶாந்ததாதி³ || 94-1 || ஆசார்யாக்²யாத⁴ரஸ்தா²ரணிஸமனுமிலச்சி²ஷ்யரூபோத்தரார-...

Narayaneeyam Dasakam 93 – நாராயணீயம் த்ரினவதிதமத³ஶகம்

த்ரினவதிதமத³ஶகம் (93) – பஞ்சவிம்ஶதி கு³ரவ꞉ | ப³ந்து⁴ஸ்னேஹம் விஜஹ்யாம் தவ ஹி கருணயா த்வய்யுபாவேஶிதாத்மா ஸர்வம் த்யக்த்வா சரேயம் ஸகலமபி ஜக³த்³வீக்ஷ்ய மாயாவிலாஸம் | நானாத்வாத்³ப்⁴ராந்திஜன்யாத்ஸதி க²லு கு³ணதோ³ஷாவபோ³தே⁴ விதி⁴ர்வா வ்யாஸேதோ⁴...

Narayaneeyam Dasakam 92 – நாராயணீயம் த்³வினவதிதமத³ஶகம்

த்³வினவதிதமத³ஶகம் (92) – கர்மமிஶ்ரப⁴க்தி꞉ | வேதை³ஸ்ஸர்வாணி கர்மாண்யப²லபரதயா வர்ணிதானீதி பு³த்³த்⁴வா தானி த்வய்யர்பிதான்யேவ ஹி ஸமனுசரன் யானி நைஷ்கர்ம்யமீஶ | மா பூ⁴த்³வேதை³ர்னிஷித்³தே⁴ குஹசித³பி மன꞉கர்மவாசாம் ப்ரவ்ருத்தி- ர்து³ர்வர்ஜம் சேத³வாப்தம் தத³பி...

Narayaneeyam Dasakam 91 – நாராயணீயம் ஏகனவதிதமத³ஶகம்

ஏகனவதிதமத³ஶகம் (91) – ப⁴க்திமஹத்த்வம் | ஶ்ரீக்ருஷ்ண த்வத்பதோ³பாஸனமப⁴யதமம் ப³த்³த⁴மித்²யார்த²த்³ருஷ்டே- ர்மர்த்யஸ்யார்தஸ்ய மன்யே வ்யபஸரதி ப⁴யம் யேன ஸர்வாத்மனைவ | யத்தாவத்த்வத்ப்ரணீதானிஹ ப⁴ஜனவிதீ⁴னாஸ்தி²தோ மோஹமார்கே³ தா⁴வன்னப்யாவ்ருதாக்ஷ꞉ ஸ்க²லதி ந குஹசித்³தே³வதே³வாகி²லாத்மன் || 91-1...

error: Not allowed