Category: Venkateshwara – வெங்கடெஶ்வர

Thondaman Krutha Srinivasa Stuti – ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்துதி꞉ (தோண்ட³மாந க்ருதம்)

ராஜோவாச – த³ர்ஶநாத்தவ கோ³விந்த³ நாதி⁴கம் வர்ததே ஹரே । த்வாம் வத³ந்தி ஸுராத்⁴யக்ஷம் வேத³வேத்³யம் புராதநம் ॥ 1 ॥ [ப⁴ஜந்தி] முநயோ மநுஜஶ்ரேஷ்டா²꞉ தச்ச்²ருத்வாஹமிஹாக³த꞉ । ஸ்வாமிந்நச்யுத கோ³விந்த³ புராணபுருஷோத்தம...

Sri Venkateshwara Dwadasa Manjarika Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர த்³வாத³ஶமஞ்ஜரிகா ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீகல்யாணகு³ணோல்லாஸம் சித்³விளாஸம் மஹௌஜஸம் । ஶேஷாத்³ரிமஸ்தகாவாஸம் ஶ்ரீநிவாஸம் ப⁴ஜாமஹே ॥ 1 ॥ வாராஹவேஷ பூ⁴லோகம் லக்ஷ்மீமோஹநவிக்³ரஹம் । வேதா³ந்தகோ³சரம் தே³வம் வேங்கடேஶம் ப⁴ஜாமஹே ॥ 2 ॥ ஸாங்கா³நாமர்சிதாகாரம் ப்ரஸந்நமுக²பங்கஜம் ।...

Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam) – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ப்ராத꞉ ஸ்மரண

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி ரமயா ஸஹ வேங்கடேஶம் மந்த³ஸ்மிதம் முக²ஸரோருஹகாந்திரம்யம் । மாணிக்யகாந்திவிளஸந்மகுடோர்த்⁴வபுண்ட்³ரம் பத்³மாக்ஷலக்ஷ்யமணிகுண்ட³லமண்டி³தாங்க³ம் ॥ 1 ॥ ப்ராதர்ப⁴ஜாமி கரரம்யஸுஶங்க²சக்ரம் ப⁴க்தாப⁴யப்ரத³கடிஸ்த²லத³த்தபாணிம் । ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப⁴லஸந்மணிபூ⁴ஷணோத்³யத் பீதாம்ப³ரம் மத³நகோடிஸுமோஹநாங்க³ம் ॥ 2 ॥ ப்ராதர்நமாமி...

Sri Venkatesha Vijaya Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ விஜய ஸ்தோத்ரம்

தை³வததை³வத மங்க³ளமங்க³ள பாவநபாவந காரணகாரண । வேங்கடபூ⁴த⁴ரமௌளிவிபூ⁴ஷண மாத⁴வ பூ⁴த⁴வ தே³வ ஜயீப⁴வ ॥ 1 ॥ வாரித³ஸம்நிப⁴தே³ஹ த³யாகர ஶாரத³நீரஜசாருவிளோசந । தே³வஶிரோமணிபாத³ஸரோருஹ வேங்கடஶைலபதே விஜயீப⁴வ ॥ 2 ॥ அஞ்ஜநஶைலநிவாஸ...

Sri Venkatesha Bhujangam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ பு⁴ஜங்க³ம்

முகே² சாருஹாஸம் கரே ஶங்க²சக்ரம் க³ளே ரத்நமாலாம் ஸ்வயம் மேக⁴வர்ணம் । ததா² தி³வ்யஶஸ்த்ரம் ப்ரியம் பீதவஸ்த்ரம் த⁴ரந்தம் முராரிம் ப⁴ஜே வேங்கடேஶம் ॥ 1 ॥ ஸதா³பீ⁴திஹஸ்தம் முதா³ஜாநுபாணிம் லஸந்மேக²லம் ரத்நஶோபா⁴ப்ரகாஶம்...

Sri Venkatesha Tunakam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ தூணகம்

வஜ்ரஶங்க²பா³ணசாபசிஹ்நிதாங்க்⁴ரிபங்கஜம் நர்திதாயுதாருணாக்³ர்யநிஸ்ஸரத்ப்ரபா⁴குலம் । வஜ்ரபாணிமுக்²யலேக²வந்தி³தம் பராத்பரம் ஸஜ்ஜநார்சிதம் வ்ருஷாத்³ரிஸார்வபௌ⁴மமாஶ்ரயே ॥ 1 ॥ பஞ்சபா³ணமோஹநம் விரிஞ்சிஜந்மகாரணம் காஞ்சநாம்ப³ரோஜ்ஜ்வலம் ஸசஞ்சலாம்பு³த³ப்ரப⁴ம் । சஞ்சரீகஸஞ்சயாப⁴சஞ்சலாலகாவ்ருதம் கிஞ்சிது³த்³த⁴தப்⁴ருவம் ச வஞ்சகம் ஹரிம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர பஞ்சக ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீத⁴ராதி⁴நாயகம் ஶ்ரிதாபவர்க³தா³யகம் ஶ்ரீகி³ரீஶமித்ரமம்பு³ஜேக்ஷணம் விசக்ஷணம் । ஶ்ரீநிவாஸமாதி³தே³வமக்ஷரம் பராத்பரம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 1 ॥ உபேந்த்³ரமிந்து³ஶேக²ராரவிந்த³ஜாமரேந்த்³ரப்³ரு- -ந்தா³ரகாதி³ஸேவ்யமாநபாத³பங்கஜத்³வயம் । சந்த்³ரஸூர்யலோசநம் மஹேந்த்³ரநீலஸந்நிப⁴ம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 2 ॥...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ விஜயார்யா ஸப்தவிப⁴க்தி ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீவேங்கடாத்³ரிதா⁴மா பூ⁴மா பூ⁴மாப்ரிய꞉ க்ருபாஸீமா । நிரவதி⁴கநித்யமஹிமா ப⁴வது ஜயீ ப்ரணதத³ர்ஶிதப்ரேமா ॥ 1 ॥ ஜய ஜநதா விமலீக்ருதிஸப²லீக்ருதஸகலமங்க³ளாகார । விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ வேங்கடாசலாதீ⁴ஶ ॥...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்துதி꞉ (ஸ்காந்த³புராணே)

நமோ தே³வாதி⁴தே³வாய வேங்கடேஶாய ஶார்ங்கி³ணே । நாராயணாத்³ரிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 1 ॥ நம꞉ கல்மஷநாஶாய வாஸுதே³வாய விஷ்ணவே । ஶேஷாசலநிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 2 ॥...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – உஜ்ஜ்வலவேங்கடநாத² ஸ்தோத்ரம்

ரங்கே³ துங்கே³ கவேராசலஜகநகநத்³யந்தரங்கே³ பு⁴ஜங்கே³ ஶேஷே ஶேஷே விசிந்வந் ஜக³த³வநநயம் பா⁴த்யஶேஷே(அ)பி தோ³ஷே । நித்³ராமுத்³ராம் த³தா⁴நோ நிகி²லஜநகு³ணத்⁴யாநஸாந்த்³ராமதந்த்³ராம் சிந்தாம் யாம் தாம் வ்ருஷாத்³ரௌ விரசயஸி ரமாகாந்த காந்தாம் ஶுபா⁴ந்தாம் ॥ 1...

Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – ஶ்ரீ வேங்கடேஶாஷ்டக ஸ்தோத்ரம் (ப்ரபா⁴கர க்ருதம்)

ஶ்ரீவேங்கடேஶபத³பங்கஜதூ⁴ளிபங்க்தி꞉ ஸம்ஸாரஸிந்து⁴தரணே தரணிர்நவீநா । ஸர்வாக⁴புஞ்ஜஹரணாய ச தூ⁴மகேது꞉ பாயாத³நந்யஶரணம் ஸ்வயமேவ லோகம் ॥ 1 ॥ ஶேஷாத்³ரிகே³ஹ தவ கீர்திதரங்க³புஞ்ஜ ஆபூ⁴மிநாகமபி⁴தஸ்ஸகலாந்புநாந꞉ । மத்கர்ணயுக்³மவிவரே பரிக³ம்ய ஸம்ய- -க்குர்யாத³ஶேஷமநிஶம் க²லுதாபப⁴ங்க³ம் ॥...

Sri Venkatesha Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ஸ்தோத்ரம்

கௌஶிகஶ்ரீநிவாஸார்யதநயம் விநயோஜ்ஜ்வலம் । வாத்ஸல்யாதி³கு³ணாவாஸம் வந்தே³ வரத³தே³ஶிகம் ॥ பத்³மஸ்தா²ம் யுவதீம் பரார்த்⁴யவ்ருஷபா⁴த்³ரீஶாயதோரஸ்ஸ்த²லீ- மத்⁴யாவாஸமஹோத்ஸவாம் க்ஷணஸக்ருத்³விஶ்லேஷவாக்யாஸஹாம் । மூர்தீபா⁴வமுபாக³தாமிவ க்ருபாம் முக்³தா⁴கி²லாங்கா³ம் ஶ்ரியம் நித்யாநந்த³விதா⁴யிநீம் நிஜபதே³ ந்யஸ்தாத்மநாம் ஸம்ஶ்ரயே ॥ 1 ॥...

Sri Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர நவரத்நமாலிகா ஸ்துதி꞉

ஶ்ரீமாநம்போ⁴தி⁴கந்யாவிஹரணப⁴வநீபூ⁴தவக்ஷ꞉ப்ரதே³ஶ꞉ பா⁴ஸ்வத்³போ⁴கீ³ந்த்³ரபூ⁴மீத⁴ரவரஶிக²ரப்ராந்தகேலீரஸஜ்ஞ꞉ । ஶஶ்வத்³ப்³ரஹ்மேந்த்³ரவஹ்நிப்ரமுக²ஸுரவராராத்⁴யமாநாங்க்⁴ரிபத்³ம꞉ பாயாந்மாம் வேங்கடேஶ꞉ ப்ரணதஜநமந꞉காமநாகல்பஶாகீ² ॥ 1 ॥ யஸ்மிந் விஶ்வம் ஸமஸ்தம் சரமசரமித³ம் த்³ருஶ்யதே வ்ருத்³தி⁴மேதி ப்⁴ரஶ்யத்யந்தே ச தாத்³ருக்³விப⁴வவிளஸிதஸ்ஸோ(அ)யமாநந்த³மூர்தி꞉ । பத்³மாவாஸாமுகா²ம்போ⁴ருஹமத³மது⁴வித்³விப்⁴ரமோந்நித்³ரசேதா꞉ ஶஶ்வத்³பூ⁴யாத்³விநம்ராகி²லமுநிநிவஹோ பூ⁴யஸே ஶ்ரேயஸே...

Sri Govindaraja Stotram – ஶ்ரீ கோ³விந்த³ராஜ ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீவேங்கடாசலவிபோ⁴பராவதார கோ³விந்த³ராஜ கு³ருகோ³பகுலாவதார | ஶ்ரீபூரதீ⁴ஶ்வர ஜயாதி³ம தே³வதே³வ நாத² ப்ரஸீத³ நத கல்பதரோ நமஸ்தே || 1 || லீலாவிபூ⁴திஜனதாபரிரக்ஷணார்த²ம் தி³வ்யப்ரபோ³த⁴ஶுகயோகி³ஸமப்ரபா⁴வ | ஸ்வாமின் ப⁴வத்பத³ஸரோருஹஸாத்க்ருதம் தம் யோகீ³ஶ்வரம் ஶட²ரிபும் க்ருபயா...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – 3

ஓம் ஶ்ரீவேங்கடேஶ்வராய நம꞉ | ஓம் அவ்யக்தாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸாய நம꞉ | ஓம் கடிஹஸ்தாய நம꞉ | ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம꞉ | ஓம் வரப்ரதாய நம꞉ |...

Sri Srinivasa Taravali – ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ தாராவளீ (ஶ்ரீதேவஶர்ம க்ருதம்)

ஶ்ரீவேங்கடேஶம் லக்ஷ்மீஶமநிஷ்டக்⁴நமபீ⁴ஷ்டத³ம் । சதுர்முகா²க்²யதநயம் ஶ்ரீநிவாஸம் ப⁴ஜே(அ)நிஶம் ॥ 1 ॥ யத³பாங்க³ளவேநைவ ப்³ரஹ்மாத்³யா꞉ ஸ்வபத³ம் யயு꞉ । மஹாராஜாதி⁴ராஜம் தம் ஶ்ரீநிவாஸம் ப⁴ஜே(அ)நிஶம் ॥ 2 ॥ அநந்தவேத³ஸம்வேத்³யம் நிர்தோ³ஷம் கு³ணஸாக³ரம்...

Sri Venkateshwara Sahasranamavali – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸஹஸ்ரனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீ வேங்கடேஶாய நம꞉ ஓம் விரூபாக்ஷாய நம꞉ ஓம் விஶ்வேஶாய நம꞉ ஓம் விஶ்வபா⁴வனாய நம꞉ ஓம் விஶ்வஸ்ருஜே நம꞉ ஓம் விஶ்வஸம்ஹர்த்ரே நம꞉ ஓம் விஶ்வப்ராணாய நம꞉ ஓம் விராட்³வபுஷே...

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீவஸிஷ்ட² உவாச । ப⁴க³வந் கேந விதி⁴நா நாமபி⁴ர்வேங்கடேஶ்வரம் । பூஜயாமாஸ தம் தே³வம் ப்³ரஹ்மா து கமலை꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 1 ॥ ப்ருச்சா²மி தாநி நாமாநி கு³ணயோக³பராணி கிம் ।...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ 2

ஓம் ஶ்ரீவேங்கடேஶாய நம꞉ | ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய நம꞉ | ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம꞉ | ஓம் அனாமயாய நம꞉ | ஓம் அம்ருதாம்ஶாய நம꞉ | ஓம் ஜக³த்³வந்த்³யாய நம꞉ |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் 2

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ꞉ ஶ்ரீனிவாஸோ லக்ஷ்மீபதிரனாமய꞉ | அம்ருதாம்ஶோ ஜக³த்³வந்த்³யோ கோ³விந்த³ஶ்ஶாஶ்வத꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 1 || ஶேஷாத்³ரினிலயோ தே³வ꞉ கேஶவோ மது⁴ஸூத³ன꞉ | அம்ருதோ மாத⁴வ꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஶ்ரீஹரிர்ஜ்ஞானபஞ்ஜர꞉ || 2 ||...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் வேங்கடேஶாய நம꞉ । ஓம் ஶேஷாத்³ரிநிலயாய நம꞉ । ஓம் வ்ருஷத்³த்³ருக்³கோ³சராய நம꞉ । ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ । ஓம் ஸத³ஞ்ஜநகி³ரீஶாய நம꞉ । ஓம் வ்ருஷாத்³ரிபதயே நம꞉ ।...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

த்⁴யாநம் । ஶ்ரீ வேங்கடாசலாதீ⁴ஶம் ஶ்ரியாத்⁴யாஸிதவக்ஷஸம் । ஶ்ரிதசேதநமந்தா³ரம் ஶ்ரீநிவாஸமஹம் ப⁴ஜே ॥ முநய ஊசு꞉ । ஸூத ஸர்வார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வவேதா³ந்தபாரக³ । யேந சாராதி⁴த꞉ ஸத்³ய꞉ ஶ்ரீமத்³வேங்கடநாயக꞉ ॥ 1 ॥...

Sri Srinivasa Gadyam – ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ கத்யம்

ஶ்ரீமத³கி²ல மஹீமண்ட³ல மண்ட³ந த⁴ரணித⁴ர மண்ட³லாக²ண்ட³லஸ்ய, நிகி²ல ஸுராஸுர வந்தி³த வராஹக்ஷேத்ர விபூ⁴ஷணஸ்ய, ஶேஷாசல க³ருடா³சல வ்ருஷபா⁴சல நாராயணாசலாஞ்ஜநாசலாதி³ ஶிக²ரிமாலாகுலஸ்ய, நாத²முக² போ³த⁴நிதி⁴ வீதி²கு³ணஸாப⁴ரண ஸத்த்வநிதி⁴ தத்த்வநிதி⁴ ப⁴க்திகு³ணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண கு³ணவஶம்வத³ பரமபுருஷ...

Sri Venkateshwara Dwadasha Nama Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ த்³வாத³ஶனாம ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீ வேங்கடேஶ த்³வாத³ஶநாம ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வரோ தே³வதா இஷ்டார்தே² விநியோக³꞉ । நாராயணோ ஜக³ந்நாதோ² வாரிஜாஸநவந்தி³த꞉ । ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீவாஸீ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ॥ 1...

error: Not allowed