Category: Venkateshwara – வெங்கடெஶ்வர

Thondaman Krutha Srinivasa Stuti – ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்துதி꞉ (தோண்ட³மாந க்ருதம்)

ராஜோவாச – த³ர்ஶநாத்தவ கோ³விந்த³ நாதி⁴கம் வர்ததே ஹரே । த்வாம் வத³ந்தி ஸுராத்⁴யக்ஷம் வேத³வேத்³யம் புராதநம் ॥ 1 ॥ [ப⁴ஜந்தி] முநயோ மநுஜஶ்ரேஷ்டா²꞉ தச்ச்²ருத்வாஹமிஹாக³த꞉ । ஸ்வாமிந்நச்யுத கோ³விந்த³ புராணபுருஷோத்தம...

Sri Venkateshwara Dwadasa Manjarika Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர த்³வாத³ஶமஞ்ஜரிகா ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீகல்யாணகு³ணோல்லாஸம் சித்³விளாஸம் மஹௌஜஸம் । ஶேஷாத்³ரிமஸ்தகாவாஸம் ஶ்ரீநிவாஸம் ப⁴ஜாமஹே ॥ 1 ॥ வாராஹவேஷ பூ⁴லோகம் லக்ஷ்மீமோஹநவிக்³ரஹம் । வேதா³ந்தகோ³சரம் தே³வம் வேங்கடேஶம் ப⁴ஜாமஹே ॥ 2 ॥ ஸாங்கா³நாமர்சிதாகாரம் ப்ரஸந்நமுக²பங்கஜம் ।...

Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam) – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ ப்ராத꞉ ஸ்மரண

ப்ராத꞉ ஸ்மராமி ரமயா ஸஹ வேங்கடேஶம் மந்த³ஸ்மிதம் முக²ஸரோருஹகாந்திரம்யம் । மாணிக்யகாந்திவிளஸந்மகுடோர்த்⁴வபுண்ட்³ரம் பத்³மாக்ஷலக்ஷ்யமணிகுண்ட³லமண்டி³தாங்க³ம் ॥ 1 ॥ ப்ராதர்ப⁴ஜாமி கரரம்யஸுஶங்க²சக்ரம் ப⁴க்தாப⁴யப்ரத³கடிஸ்த²லத³த்தபாணிம் । ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப⁴லஸந்மணிபூ⁴ஷணோத்³யத் பீதாம்ப³ரம் மத³நகோடிஸுமோஹநாங்க³ம் ॥ 2 ॥ ப்ராதர்நமாமி...

Sri Venkatesha Vijaya Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ விஜய ஸ்தோத்ரம்

தை³வததை³வத மங்க³ளமங்க³ள பாவநபாவந காரணகாரண । வேங்கடபூ⁴த⁴ரமௌளிவிபூ⁴ஷண மாத⁴வ பூ⁴த⁴வ தே³வ ஜயீப⁴வ ॥ 1 ॥ வாரித³ஸம்நிப⁴தே³ஹ த³யாகர ஶாரத³நீரஜசாருவிளோசந । தே³வஶிரோமணிபாத³ஸரோருஹ வேங்கடஶைலபதே விஜயீப⁴வ ॥ 2 ॥ அஞ்ஜநஶைலநிவாஸ...

Sri Venkatesha Bhujangam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ பு⁴ஜங்க³ம்

முகே² சாருஹாஸம் கரே ஶங்க²சக்ரம் க³ளே ரத்நமாலாம் ஸ்வயம் மேக⁴வர்ணம் । ததா² தி³வ்யஶஸ்த்ரம் ப்ரியம் பீதவஸ்த்ரம் த⁴ரந்தம் முராரிம் ப⁴ஜே வேங்கடேஶம் ॥ 1 ॥ ஸதா³பீ⁴திஹஸ்தம் முதா³ஜாநுபாணிம் லஸந்மேக²லம் ரத்நஶோபா⁴ப்ரகாஶம்...

Sri Venkatesha Tunakam – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ தூணகம்

வஜ்ரஶங்க²பா³ணசாபசிஹ்நிதாங்க்⁴ரிபங்கஜம் நர்திதாயுதாருணாக்³ர்யநிஸ்ஸரத்ப்ரபா⁴குலம் । வஜ்ரபாணிமுக்²யலேக²வந்தி³தம் பராத்பரம் ஸஜ்ஜநார்சிதம் வ்ருஷாத்³ரிஸார்வபௌ⁴மமாஶ்ரயே ॥ 1 ॥ பஞ்சபா³ணமோஹநம் விரிஞ்சிஜந்மகாரணம் காஞ்சநாம்ப³ரோஜ்ஜ்வலம் ஸசஞ்சலாம்பு³த³ப்ரப⁴ம் । சஞ்சரீகஸஞ்சயாப⁴சஞ்சலாலகாவ்ருதம் கிஞ்சிது³த்³த⁴தப்⁴ருவம் ச வஞ்சகம் ஹரிம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர பஞ்சக ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீத⁴ராதி⁴நாயகம் ஶ்ரிதாபவர்க³தா³யகம் ஶ்ரீகி³ரீஶமித்ரமம்பு³ஜேக்ஷணம் விசக்ஷணம் । ஶ்ரீநிவாஸமாதி³தே³வமக்ஷரம் பராத்பரம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 1 ॥ உபேந்த்³ரமிந்து³ஶேக²ராரவிந்த³ஜாமரேந்த்³ரப்³ரு- -ந்தா³ரகாதி³ஸேவ்யமாநபாத³பங்கஜத்³வயம் । சந்த்³ரஸூர்யலோசநம் மஹேந்த்³ரநீலஸந்நிப⁴ம் நாக³ராட்³கி³ரீஶ்வரம் நமாமி வேங்கடேஶ்வரம் ॥ 2 ॥...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – ஶ்ரீ வேங்கடேஶ விஜயார்யா ஸப்தவிப⁴க்தி ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீவேங்கடாத்³ரிதா⁴மா பூ⁴மா பூ⁴மாப்ரிய꞉ க்ருபாஸீமா । நிரவதி⁴கநித்யமஹிமா ப⁴வது ஜயீ ப்ரணதத³ர்ஶிதப்ரேமா ॥ 1 ॥ ஜய ஜநதா விமலீக்ருதிஸப²லீக்ருதஸகலமங்க³ளாகார । விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ விஜயீ ப⁴வ வேங்கடாசலாதீ⁴ஶ ॥...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – ஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாஸ ஸ்துதி꞉ (ஸ்காந்த³புராணே)

நமோ தே³வாதி⁴தே³வாய வேங்கடேஶாய ஶார்ங்கி³ணே । நாராயணாத்³ரிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 1 ॥ நம꞉ கல்மஷநாஶாய வாஸுதே³வாய விஷ்ணவே । ஶேஷாசலநிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய தே நம꞉ ॥ 2 ॥...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – உஜ்ஜ்வலவேங்கடநாத² ஸ்தோத்ரம்

ரங்கே³ துங்கே³ கவேராசலஜகநகநத்³யந்தரங்கே³ பு⁴ஜங்கே³ ஶேஷே ஶேஷே விசிந்வந் ஜக³த³வநநயம் பா⁴த்யஶேஷே(அ)பி தோ³ஷே । நித்³ராமுத்³ராம் த³தா⁴நோ நிகி²லஜநகு³ணத்⁴யாநஸாந்த்³ராமதந்த்³ராம் சிந்தாம் யாம் தாம் வ்ருஷாத்³ரௌ விரசயஸி ரமாகாந்த காந்தாம் ஶுபா⁴ந்தாம் ॥ 1...

error: Not allowed