Category: Venkateshwara – వేంకటేశ్వర

Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam) – శ్రీ వేంకటేశ ప్రాతః స్మరణ

ప్రాతః స్మరామి రమయా సహ వేంకటేశం మందస్మితం ముఖసరోరుహకాంతిరమ్యమ్ | మాణిక్యకాంతివిలసన్మకుటోర్ధ్వపుండ్రం పద్మాక్షలక్ష్యమణికుండలమండితాంగమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి కరరమ్యసుశంఖచక్రం భక్తాభయప్రదకటిస్థలదత్తపాణిమ్ | శ్రీవత్సకౌస్తుభలసన్మణిభూషణోద్యత్ పీతాంబరం మదనకోటిసుమోహనాంగమ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి...

Sri Venkatesha Vijaya Stotram – శ్రీ వేంకటేశ విజయ స్తోత్రం

దైవతదైవత మంగలమంగల పావనపావన కారణకారణ | వేంకటభూధరమౌలివిభూషణ మాధవ భూధవ దేవ జయీభవ || ౧ || వారిదసంనిభదేహ దయాకర శారదనీరజచారువిలోచన | దేవశిరోమణిపాదసరోరుహ వేంకటశైలపతే విజయీభవ || ౨ || అంజనశైలనివాస...

Sri Venkatesha Bhujangam – శ్రీ వేంకటేశ భుజంగం

ముఖే చారుహాసం కరే శంఖచక్రం గలే రత్నమాలాం స్వయం మేఘవర్ణమ్ | తథా దివ్యశస్త్రం ప్రియం పీతవస్త్రం ధరంతం మురారిం భజే వేంకటేశమ్ || ౧ || సదాభీతిహస్తం ముదాజానుపాణిం లసన్మేఖలం రత్నశోభాప్రకాశమ్...

Sri Venkatesha Tunakam – శ్రీ వేంకటేశ తూణకం

వజ్రశంఖబాణచాపచిహ్నితాంఘ్రిపంకజం నర్తితాయుతారుణాగ్ర్యనిస్సరత్ప్రభాకులమ్ | వజ్రపాణిముఖ్యలేఖవందితం పరాత్పరం సజ్జనార్చితం వృషాద్రిసార్వభౌమమాశ్రయే || ౧ || పంచబాణమోహనం విరించిజన్మకారణం కాంచనాంబరోజ్జ్వలం సచంచలాంబుదప్రభమ్ | చంచరీకసంచయాభచంచలాలకావృతం కించిదుద్ధతభ్రువం చ వంచకం హరిం భజే || ౨ ||...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం

శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమంబుజేక్షణం విచక్షణమ్ | శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౧ || ఉపేంద్రమిందుశేఖరారవిందజామరేంద్రబృ- -న్దారకాదిసేవ్యమానపాదపంకజద్వయమ్ | చంద్రసూర్యలోచనం మహేంద్రనీలసన్నిభమ్ నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౨ ||...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – శ్రీ వేంకటేశ విజయార్యా సప్తవిభక్తి స్తోత్రం

శ్రీవేంకటాద్రిధామా భూమా భూమాప్రియః కృపాసీమా | నిరవధికనిత్యమహిమా భవతు జయీ ప్రణతదర్శితప్రేమా || ౧ || జయ జనతా విమలీకృతిసఫలీకృతసకలమంగళాకార | విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ వేంకటాచలాధీశ ||...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (స్కాందపురాణే)

నమో దేవాధిదేవాయ వేంకటేశాయ శార్ఙ్గిణే | నారాయణాద్రివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౧ || నమః కల్మషనాశాయ వాసుదేవాయ విష్ణవే | శేషాచలనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౨ ||...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

రంగే తుంగే కవేరాచలజకనకనద్యంతరంగే భుజంగే శేషే శేషే విచిన్వన్ జగదవననయం భాత్యశేషేఽపి దోషే | నిద్రాముద్రాం దధానో నిఖిలజనగుణధ్యానసాంద్రామతంద్రాం చింతాం యాం తాం వృషాద్రౌ విరచయసి రమాకాంత కాంతాం శుభాంతామ్ || ౧...

Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – శ్రీ వేంకటేశాష్టక స్తోత్రం (ప్రభాకర కృతం)

శ్రీవేంకటేశపదపంకజధూలిపంక్తిః సంసారసింధుతరణే తరణిర్నవీనా | సర్వాఘపుంజహరణాయ చ ధూమకేతుః పాయాదనన్యశరణం స్వయమేవ లోకమ్ || ౧ || శేషాద్రిగేహ తవ కీర్తితరంగపుంజ ఆభూమినాకమభితస్సకలాన్పునానః | మత్కర్ణయుగ్మవివరే పరిగమ్య సమ్య- -క్కుర్యాదశేషమనిశం ఖలుతాపభంగమ్ ||...

Sri Venkatesha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం

కౌశికశ్రీనివాసార్యతనయం వినయోజ్జ్వలమ్ | వాత్సల్యాదిగుణావాసం వందే వరదదేశికమ్ || పద్మస్థాం యువతీం పరార్ధ్యవృషభాద్రీశాయతోరస్స్థలీ- మధ్యావాసమహోత్సవాం క్షణసకృద్విశ్లేషవాక్యాసహామ్ | మూర్తీభావముపాగతామివ కృపాం ముగ్ధాఖిలాంగాం శ్రియం నిత్యానందవిధాయినీం నిజపదే న్యస్తాత్మనాం సంశ్రయే || ౧ ||...

error: Not allowed