Category: Venkateshwara – వేంకటేశ్వర

Thondaman Krutha Srinivasa Stuti – శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (తోండమాన కృతం)

రాజోవాచ – దర్శనాత్తవ గోవింద నాధికం వర్తతే హరే | త్వాం వదంతి సురాధ్యక్షం వేదవేద్యం పురాతనమ్ || ౧ || [భజంతి] మునయో మనుజశ్రేష్ఠాః తచ్ఛ్రుత్వాహమిహాగతః | స్వామిన్నచ్యుత గోవింద పురాణపురుషోత్తమ...

Sri Venkateshwara Dwadasa Manjarika Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర ద్వాదశమంజరికా స్తోత్రం

శ్రీకల్యాణగుణోల్లాసం చిద్విలాసం మహౌజసమ్ | శేషాద్రిమస్తకావాసం శ్రీనివాసం భజామహే || ౧ || వారాహవేష భూలోకం లక్ష్మీమోహనవిగ్రహమ్ | వేదాంతగోచరం దేవం వేంకటేశం భజామహే || ౨ || సాంగానామర్చితాకారం ప్రసన్నముఖపంకజమ్ |...

Sri Venkatesha Pratah Smaranam (Sloka Trayam) – శ్రీ వేంకటేశ ప్రాతః స్మరణ

ప్రాతః స్మరామి రమయా సహ వేంకటేశం మందస్మితం ముఖసరోరుహకాంతిరమ్యమ్ | మాణిక్యకాంతివిలసన్మకుటోర్ధ్వపుండ్రం పద్మాక్షలక్ష్యమణికుండలమండితాంగమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి కరరమ్యసుశంఖచక్రం భక్తాభయప్రదకటిస్థలదత్తపాణిమ్ | శ్రీవత్సకౌస్తుభలసన్మణిభూషణోద్యత్ పీతాంబరం మదనకోటిసుమోహనాంగమ్ || ౨ || ప్రాతర్నమామి...

Sri Venkatesha Vijaya Stotram – శ్రీ వేంకటేశ విజయ స్తోత్రం

దైవతదైవత మంగలమంగల పావనపావన కారణకారణ | వేంకటభూధరమౌలివిభూషణ మాధవ భూధవ దేవ జయీభవ || ౧ || వారిదసంనిభదేహ దయాకర శారదనీరజచారువిలోచన | దేవశిరోమణిపాదసరోరుహ వేంకటశైలపతే విజయీభవ || ౨ || అంజనశైలనివాస...

Sri Venkatesha Bhujangam – శ్రీ వేంకటేశ భుజంగం

ముఖే చారుహాసం కరే శంఖచక్రం గలే రత్నమాలాం స్వయం మేఘవర్ణమ్ | తథా దివ్యశస్త్రం ప్రియం పీతవస్త్రం ధరంతం మురారిం భజే వేంకటేశమ్ || ౧ || సదాభీతిహస్తం ముదాజానుపాణిం లసన్మేఖలం రత్నశోభాప్రకాశమ్...

Sri Venkatesha Tunakam – శ్రీ వేంకటేశ తూణకం

వజ్రశంఖబాణచాపచిహ్నితాంఘ్రిపంకజం నర్తితాయుతారుణాగ్ర్యనిస్సరత్ప్రభాకులమ్ | వజ్రపాణిముఖ్యలేఖవందితం పరాత్పరం సజ్జనార్చితం వృషాద్రిసార్వభౌమమాశ్రయే || ౧ || పంచబాణమోహనం విరించిజన్మకారణం కాంచనాంబరోజ్జ్వలం సచంచలాంబుదప్రభమ్ | చంచరీకసంచయాభచంచలాలకావృతం కించిదుద్ధతభ్రువం చ వంచకం హరిం భజే || ౨ ||...

Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం

శ్రీధరాధినాయకం శ్రితాపవర్గదాయకం శ్రీగిరీశమిత్రమంబుజేక్షణం విచక్షణమ్ | శ్రీనివాసమాదిదేవమక్షరం పరాత్పరం నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౧ || ఉపేంద్రమిందుశేఖరారవిందజామరేంద్రబృ- -న్దారకాదిసేవ్యమానపాదపంకజద్వయమ్ | చంద్రసూర్యలోచనం మహేంద్రనీలసన్నిభమ్ నాగరాడ్గిరీశ్వరం నమామి వేంకటేశ్వరమ్ || ౨ ||...

Sri Venkatesa Vijayaarya Sapta Vibhakti Stotram – శ్రీ వేంకటేశ విజయార్యా సప్తవిభక్తి స్తోత్రం

శ్రీవేంకటాద్రిధామా భూమా భూమాప్రియః కృపాసీమా | నిరవధికనిత్యమహిమా భవతు జయీ ప్రణతదర్శితప్రేమా || ౧ || జయ జనతా విమలీకృతిసఫలీకృతసకలమంగళాకార | విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ వేంకటాచలాధీశ ||...

Sri Srinivasa Stuti (Skanda Puranam) – శ్రీ శ్రీనివాస స్తుతిః (స్కాందపురాణే)

నమో దేవాధిదేవాయ వేంకటేశాయ శార్ఙ్గిణే | నారాయణాద్రివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౧ || నమః కల్మషనాశాయ వాసుదేవాయ విష్ణవే | శేషాచలనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః || ౨ ||...

Ujjvala Venkatanatha Stotram – ఉజ్జ్వలవేంకటనాథ స్తోత్రం

రంగే తుంగే కవేరాచలజకనకనద్యంతరంగే భుజంగే శేషే శేషే విచిన్వన్ జగదవననయం భాత్యశేషేఽపి దోషే | నిద్రాముద్రాం దధానో నిఖిలజనగుణధ్యానసాంద్రామతంద్రాం చింతాం యాం తాం వృషాద్రౌ విరచయసి రమాకాంత కాంతాం శుభాంతామ్ || ౧...

Sri Venkatesha Ashtaka Stotram (Prabhakara Krutam) – శ్రీ వేంకటేశాష్టక స్తోత్రం (ప్రభాకర కృతం)

శ్రీవేంకటేశపదపంకజధూలిపంక్తిః సంసారసింధుతరణే తరణిర్నవీనా | సర్వాఘపుంజహరణాయ చ ధూమకేతుః పాయాదనన్యశరణం స్వయమేవ లోకమ్ || ౧ || శేషాద్రిగేహ తవ కీర్తితరంగపుంజ ఆభూమినాకమభితస్సకలాన్పునానః | మత్కర్ణయుగ్మవివరే పరిగమ్య సమ్య- -క్కుర్యాదశేషమనిశం ఖలుతాపభంగమ్ ||...

Sri Venkatesha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రం

కౌశికశ్రీనివాసార్యతనయం వినయోజ్జ్వలమ్ | వాత్సల్యాదిగుణావాసం వందే వరదదేశికమ్ || పద్మస్థాం యువతీం పరార్ధ్యవృషభాద్రీశాయతోరస్స్థలీ- మధ్యావాసమహోత్సవాం క్షణసకృద్విశ్లేషవాక్యాసహామ్ | మూర్తీభావముపాగతామివ కృపాం ముగ్ధాఖిలాంగాం శ్రియం నిత్యానందవిధాయినీం నిజపదే న్యస్తాత్మనాం సంశ్రయే || ౧ ||...

Sri Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – శ్రీ వేంకటేశ్వర నవరత్నమాలికా స్తుతిః

శ్రీమానంభోధికన్యావిహరణభవనీభూతవక్షఃప్రదేశః భాస్వద్భోగీంద్రభూమీధరవరశిఖరప్రాంతకేలీరసజ్ఞః | శశ్వద్బ్రహ్మేంద్రవహ్నిప్రముఖసురవరారాధ్యమానాంఘ్రిపద్మః పాయాన్మాం వేంకటేశః ప్రణతజనమనఃకామనాకల్పశాఖీ || ౧ || యస్మిన్ విశ్వం సమస్తం చరమచరమిదం దృశ్యతే వృద్ధిమేతి భ్రశ్యత్యంతే చ తాదృగ్విభవవిలసితస్సోఽయమానందమూర్తిః | పద్మావాసాముఖాంభోరుహమదమధువిద్విభ్రమోన్నిద్రచేతాః శశ్వద్భూయాద్వినమ్రాఖిలమునినివహో భూయసే శ్రేయసే...

Sri Govindaraja Stotram – శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార | శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ || లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ | స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా...

Sri Srinivasa Taravali – శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ (శ్రీదేవశర్మ కృతం)

శ్రీవేంకటేశం లక్ష్మీశమనిష్టఘ్నమభీష్టదమ్ | చతుర్ముఖాఖ్యతనయం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౧ || యదపాంగలవేనైవ బ్రహ్మాద్యాః స్వపదం యయుః | మహారాజాధిరాజం తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౨ || అనంతవేదసంవేద్యం నిర్దోషం గుణసాగరమ్...

Sri Alamelumanga Smarana (Manasa Smarami) – శ్రీ అలమేలుమంగా స్మరణ (మనసా స్మరామి)

పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా అలమేలుమంగా మనసా స్మరామి పద్మావతీ దేవి అలమేలుమంగా పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా పద్మోద్భవా అలమేలుమంగా పద్మాలయా దేవి అలమేలుమంగా సుప్రసన్నా అలమేలుమంగా సముద్రతనయా అలమేలుమంగా సురపూజితా అలమేలుమంగా సరోజహస్తా దేవి అలమేలుమంగా...

Sri Srinivasa Smarana (Manasa Smarami) – శ్రీ శ్రీనివాస స్మరణ (మనసా స్మరామి)

శ్రీ శ్రీనివాసం శ్రితపారిజాతం శ్రీ వేంకటేశం మనసా స్మరామి | విశ్వస్మై నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | విష్ణవే నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | వషట్కారాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాసం | భూతభవ్యభవత్ప్రభవే...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 3

ఓం శ్రీవేంకటేశ్వరాయ నమః | ఓం అవ్యక్తాయ నమః | ఓం శ్రీశ్రీనివాసాయ నమః | ఓం కటిహస్తాయ నమః | ఓం లక్ష్మీపతయే నమః | ఓం వరప్రదాయ నమః |...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2 – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ౨

శ్రీ వేంకటేశః శ్రీనివాసో లక్ష్మీపతిరనామయః | అమృతాంశో జగద్వంద్యో గోవిందశ్శాశ్వతః ప్రభుః || ౧ || శేషాద్రినిలయో దేవః కేశవో మధుసూదనః | అమృతో మాధవః కృష్ణః శ్రీహరిర్జ్ఞానపంజరః || ౨ ||...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 2

ఓం శ్రీవేంకటేశాయ నమః | ఓం శ్రీనివాసాయ నమః | ఓం లక్ష్మీపతయే నమః | ఓం అనామయాయ నమః | ఓం అమృతాంశాయ నమః | ఓం జగద్వంద్యాయ నమః |...

Daya Shatakam – దయా శతకం

ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా | ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || ౧ || విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ | శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || ౨ || కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే...

Sri Venkateswara Saranagathi Stotram (Saptarshi Kritam) – శ్రీ వేంకటేశ్వర శరణాగతి స్తోత్రం (సప్తర్షి కృతం)

శేషాచలం సమాసాద్య కశ్యపాద్యా మహర్షయః | వేంకటేశం రమానాథం శరణం ప్రాపురంజసా || ౧ || కలిసంతారకం ముఖ్యం స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః | సప్తర్షివాక్ప్రసాదేన విష్ణుస్తస్మై ప్రసీదతి || ౨ || కశ్యప ఉవాచ...

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ | నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే...

Sri Venkateshwara Puja Vidhanam – శ్రీ వేంకటేశ్వర షోడశోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూజా విధానం (పూర్వాంగం) >> శ్రీ గణపతి పూజ (పసుపు గణపతి పూజ) >> పునః సంకల్పం...

error: Not allowed