Category: Veda Suktam – వేదసూక్తం

Go Suktam – గో సూక్తం

(ఋ.౬.౨౮.౧) ఆ గావో॑ అగ్మన్ను॒త భ॒ద్రమ॑క్ర॒న్త్సీద॑న్తు గో॒ష్ఠే ర॒ణయ॑న్త్వ॒స్మే | ప్ర॒జావ॑తీః పురు॒రుపా॑ ఇ॒హ స్యు॒రిన్ద్రా॑య పూ॒ర్వీరు॒షసో॒ దుహా॑నాః || ౧ ఇన్ద్రో॒ యజ్వ॑నే పృణ॒తే చ॑ శిక్ష॒త్యుపేద్ద॑దాతి॒ న స్వం మా॑షుయతి...

Nasadiya Suktam – నాసదీయ సూక్తమ్

(ఋ.౧౦.౧౨౯) నాస॑దాసీ॒న్నో సదా॑సీత్త॒దానీ॒o నాసీ॒ద్రజో॒ నో వ్యో॑మా ప॒రో యత్ | కిమావ॑రీవ॒: కుహ॒ కస్య॒ శర్మ॒న్నంభ॒: కిమా॑సీ॒ద్గహ॑నం గభీ॒రమ్ || ౧ || న మృ॒త్యురా॑సీద॒మృత॒o న తర్హి॒ న రాత్ర్యా॒...

Hiranyagarbha Suktam – హిరణ్యగర్భ సూక్తం

(ఋ.౧౦.౧౨౧) హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భః సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ | స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౧ య ఆ॑త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే...

Surya Suktam – సూర్య సూక్తం

(ఋ.౧౦.౦౩౭) నమో॑ మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్య॒ చక్ష॑సే మ॒హో దే॒వాయ॒ తదృ॒తం స॑పర్యత | దూ॒రే॒దృశే॑ దే॒వజా॑తాయ కే॒తవే॑ ది॒వస్పు॒త్రాయ॒ సూ॒ర్యా॑య శంసత || ౧ సా మా॑ స॒త్యోక్తి॒: పరి॑ పాతు వి॒శ్వతో॒...

Anna Suktam (Rig veda) – అన్న సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)

(ఋ.వే.౧.౧౮౭.౧) పి॒తుం ను స్తో॑షం మ॒హో ధ॒ర్మాణ॒o తవి॑షీమ్ | యస్య॑ త్రి॒తో వ్యోజ॑సా వృ॒త్రం విప॑ర్వమ॒ర్దయ॑త్ || ౧ || స్వాదో॑ పితో॒ మధో॑ పితో వ॒యం త్వా॑ వవృమహే |...

Anna Suktam (Yajur veda) – అన్న సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

(తై.బ్రా.౨.౮.౮.౧) అ॒హమ॑స్మి ప్రథ॒మజా ఋ॒తస్య॑ | పూర్వ॑o దే॒వేభ్యో॑ అ॒మృత॑స్య॒ నాభి॑: | యో మా॒ దదా॑తి॒ స ఇదే॒వ మాఽఽవా”: | అ॒హమన్న॒మన్న॑మ॒దన్త॑మద్మి | పూర్వ॑మ॒గ్నేరపి॑ దహ॒త్యన్న”మ్ | య॒త్తౌ హా॑ఽఽసాతే...

Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) – శ్రీ సరస్వతీ సూక్తం

–(ఋ.వే.౬.౬౧) ఇ॒యమ॑దదాద్రభ॒సమృ॑ణ॒చ్యుత॒o దివో”దాసం వధ్ర్య॒శ్వాయ॑ దా॒శుషే” | యా శశ్వ”న్తమాచ॒ఖశదా”వ॒సం ప॒ణిం తా తే” దా॒త్రాణి॑ తవి॒షా స॑రస్వతి || ౧ || ఇ॒యం శుష్మే”భిర్బిస॒ఖా ఇ॑వారుజ॒త్సాను॑ గిరీ॒ణాం త॑వి॒షేభి॑రూ॒ర్మిభి॑: | పా॒రా॒వ॒త॒ఘ్నీమవ॑సే...

Taittiriya Upanishad Bhriguvalli – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౩. భృగువల్లీ

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై | తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || (తై.ఆ.౯.౧.౧) భృగు॒ర్వై వా॑రు॒ణిః...

Taittiriya Upanishad Brahmanandavalli – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౨. బ్రహ్మానన్దవల్లీ

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై | తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || (తై.ఆ.౮-౧-౧) బ్ర॒హ్మ॒విదా”ప్నోతి॒ పరమ్”...

Taittiriya Upanishad Shikshavalli – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౧. శీక్షావల్లీ

(తై.ఆ.౭-౧-౧) ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం || ఓం శం నో॑ మి॒త్రశ్శం వరు॑ణః | శం నో॑ భవత్వర్య॒మా | శం న॒ ఇన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॑: |...

error: Not allowed