Category: Veda Suktam – వేదసూక్తం

Brahmanaspati Suktam – బ్రహ్మణస్పతి సూక్తమ్

(గమనిక: ఈ సూక్తం “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) (ఋ.వే.౨.౨౩.౧) గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ | జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం...

Maha Soura Mantra – మహాసౌరమ్

(౧-౫౦-౧) ఉదు॒ త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం వ॑హన్తి కే॒తవ॑: । దృ॒శే విశ్వా॑య॒ సూర్య॑మ్ ॥ ౧ అప॒ త్యే తా॒యవో॑ యథా॒ నక్ష॑త్రా యన్త్య॒క్తుభి॑: । సూరా॑య వి॒శ్వచ॑క్షసే ॥ ౨...

Trisuparnam – త్రిసుపర్ణం

(తై-ఆ-౧౦-౩౮:౪౦) ఓం బ్రహ్మ॑మేతు॒ మామ్ | మధు॑మేతు॒ మామ్ | బ్రహ్మ॑మే॒వ మధు॑మేతు॒ మామ్ | యాస్తే॑ సోమ ప్ర॒జా వ॒థ్సోఽభి॒ సో అ॒హమ్ | దుష్ష్వ॑ప్న॒హన్దు॑రుష్వ॒హ | యాస్తే॑ సోమ ప్రా॒ణాగ్ంస్తాఞ్జు॑హోమి...

Chitti Pannam – చిత్తి పన్నమ్

(కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయారణ్యకే తృతీయ ప్రపాఠకః) హరిః ఓం | తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ | గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ” స్వ॒స్తిర॑స్తు నః | స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు...

Pitru Suktam – పితృ సూక్తం

(గమనిక: ఈ  సూక్తము “పితృదేవతా స్తోత్రనిధి” ఈ-బుక్ లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.) (ఋ.౧.౧౦.౧౫.౧) ఉదీ॑రతా॒మవ॑ర॒ ఉత్పరా॑స॒ ఉన్మ॑ధ్య॒మాః పి॒తర॑: సో॒మ్యాస॑: | అసు॒o య ఈ॒యుర॑వృ॒కా ఋ॑త॒జ్ఞాస్తే నో॑ఽవన్తు...

Krimi Samhara Suktam (Atharva Veda) – క్రిమి సంహార సూక్తం (అథర్వవేదీయ)

(౩౧-క్రిమిజమ్భనమ్) [౧-౫ సవితా| పశవః| త్రిష్టుప్, ౩ ఉపరిష్టాద్విరాడ్బృహతీ, ౪ భురిగనుష్టుప్] ఇన్ద్ర॑స్య॒ యా మ॒హీ దృ॒షత్ క్రిమే॒ర్విశ్వ॑స్య॒ తర్హ॑ణీ | తయా” పినష్మి॑ సం క్రిమీ”న్ దృ॒షదా॒ ఖల్వా” ఇవ ||...

Krimi Samhara Suktam (Krishna Yajurveda) – క్రిమి సంహార సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

(కృ.య.తై.ఆ.౪.౩౬.౧) అత్రి॑ణా త్వా క్రిమే హన్మి | కణ్వే॑న జ॒మద॑గ్నినా | వి॒శ్వావ॑సో॒ర్బ్రహ్మ॑ణా హ॒తః | క్రిమీ॑ణా॒గ్॒o రాజా” | అప్యే॑షాగ్ స్థ॒పతి॑ర్హ॒తః | అథో॑ మా॒తాఽథో॑ పి॒తా | అథో” స్థూ॒రా...

Go Suktam – గో సూక్తం

(ఋ.౬.౨౮.౧) ఆ గావో॑ అగ్మన్ను॒త భ॒ద్రమ॑క్ర॒న్త్సీద॑న్తు గో॒ష్ఠే ర॒ణయ॑న్త్వ॒స్మే | ప్ర॒జావ॑తీః పురు॒రుపా॑ ఇ॒హ స్యు॒రిన్ద్రా॑య పూ॒ర్వీరు॒షసో॒ దుహా॑నాః || ౧ ఇన్ద్రో॒ యజ్వ॑నే పృణ॒తే చ॑ శిక్ష॒త్యుపేద్ద॑దాతి॒ న స్వం మా॑షుయతి...

Nasadiya Suktam – నాసదీయ సూక్తమ్

(ఋ.౧౦.౧౨౯) నాస॑దాసీ॒న్నో సదా॑సీత్త॒దానీ॒o నాసీ॒ద్రజో॒ నో వ్యో॑మా ప॒రో యత్ | కిమావ॑రీవ॒: కుహ॒ కస్య॒ శర్మ॒న్నంభ॒: కిమా॑సీ॒ద్గహ॑నం గభీ॒రమ్ || ౧ || న మృ॒త్యురా॑సీద॒మృత॒o న తర్హి॒ న రాత్ర్యా॒...

Hiranyagarbha Suktam – హిరణ్యగర్భ సూక్తం

(ఋ.౧౦.౧౨౧) హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భః సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ | స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౧ య ఆ॑త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే...

Surya Suktam – సూర్య సూక్తం

(ఋ.౧౦.౦౩౭) నమో॑ మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్య॒ చక్ష॑సే మ॒హో దే॒వాయ॒ తదృ॒తం స॑పర్యత | దూ॒రే॒దృశే॑ దే॒వజా॑తాయ కే॒తవే॑ ది॒వస్పు॒త్రాయ॒ సూ॒ర్యా॑య శంసత || ౧ సా మా॑ స॒త్యోక్తి॒: పరి॑ పాతు వి॒శ్వతో॒...

Anna Suktam (Rig veda) – అన్న సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)

(ఋ.వే.౧.౧౮౭.౧) పి॒తుం ను స్తో॑షం మ॒హో ధ॒ర్మాణ॒o తవి॑షీమ్ | యస్య॑ త్రి॒తో వ్యోజ॑సా వృ॒త్రం విప॑ర్వమ॒ర్దయ॑త్ || ౧ || స్వాదో॑ పితో॒ మధో॑ పితో వ॒యం త్వా॑ వవృమహే |...

Anna Suktam (Yajur veda) – అన్న సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

(తై.బ్రా.౨.౮.౮.౧) అ॒హమ॑స్మి ప్రథ॒మజా ఋ॒తస్య॑ | పూర్వ॑o దే॒వేభ్యో॑ అ॒మృత॑స్య॒ నాభి॑: | యో మా॒ దదా॑తి॒ స ఇదే॒వ మాఽఽవా”: | అ॒హమన్న॒మన్న॑మ॒దన్త॑మద్మి | పూర్వ॑మ॒గ్నేరపి॑ దహ॒త్యన్న”మ్ | య॒త్తౌ హా॑ఽఽసాతే...

Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) – శ్రీ సరస్వతీ సూక్తం

–(ఋ.వే.౬.౬౧) ఇ॒యమ॑దదాద్రభ॒సమృ॑ణ॒చ్యుత॒o దివో”దాసం వధ్ర్య॒శ్వాయ॑ దా॒శుషే” | యా శశ్వ”న్తమాచ॒ఖశదా”వ॒సం ప॒ణిం తా తే” దా॒త్రాణి॑ తవి॒షా స॑రస్వతి || ౧ || ఇ॒యం శుష్మే”భిర్బిస॒ఖా ఇ॑వారుజ॒త్సాను॑ గిరీ॒ణాం త॑వి॒షేభి॑రూ॒ర్మిభి॑: | పా॒రా॒వ॒త॒ఘ్నీమవ॑సే...

Taittiriya Upanishad Bhriguvalli – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౩. భృగువల్లీ

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై | తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || (తై.ఆ.౯.౧.౧) భృగు॒ర్వై వా॑రు॒ణిః...

Taittiriya Upanishad Brahmanandavalli – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౨. బ్రహ్మానన్దవల్లీ

ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై | తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || (తై.ఆ.౮-౧-౧) బ్ర॒హ్మ॒విదా”ప్నోతి॒ పరమ్”...

Taittiriya Upanishad Shikshavalli – తైత్తిరీయోపనిషత్ – ౧. శీక్షావల్లీ

(తై.ఆ.౭-౧-౧) ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః | హరిః ఓం || ఓం శం నో॑ మి॒త్రశ్శం వరు॑ణః | శం నో॑ భవత్వర్య॒మా | శం న॒ ఇన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॑: |...

Surya Stuti (Rigveda) – సూర్య స్తుతి (ఋగ్వేదాంతర్గత)

(ఋ.వే.౧.౦౫౦.౧) ఉదు॒ త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం వ॑హన్తి కే॒తవ॑: | దృ॒శే విశ్వా॑య॒ సూర్య॑మ్ || ౧ అప॒ త్యే తా॒యవో॑ యథా॒ నక్ష॑త్రా యన్త్య॒క్తుభి॑: | సూరా॑య వి॒శ్వచ॑క్షసే || ౨...

Shraddha Suktam (Yajurveda) – శ్రద్ధా సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

(తై.బ్రా.౨.౮.౮.౬) శ్ర॒ద్ధాయా॒ఽగ్నిః సమి॑ధ్యతే | శ్ర॒ద్ధయా॑ విన్దతే హ॒విః | శ్ర॒ద్ధాం భగ॑స్య మూ॒ర్ధని॑ | వచ॒సాఽఽవే॑దయామసి | ప్రి॒యగ్గ్ శ్ర॑ద్ధే॒ దద॑తః | ప్రి॒యగ్గ్ శ్ర॑ద్ధే॒ దిదా॑సతః | ప్రి॒యం భో॒జేషు॒...

Shraddha Suktam (Rigveda) – శ్రద్ధా సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)

(ఋ.౧౦.౧౫౧) శ్ర॒ద్ధయా॒గ్నిః సమి॑ధ్యతే శ్ర॒ద్ధయా॑ హూయతే హ॒విః | శ్ర॒ద్ధాం భగ॑స్య మూ॒ర్ధని॒ వచ॒సా వే॑దయామసి || ౧ ప్రి॒యం శ్ర॑ద్ధే॒ దద॑తః ప్రి॒యం శ్ర॑ద్ధే॒ దిదా॑సతః | ప్రి॒యం భో॒జేషు॒ యజ్వ॑స్వి॒దం...

Sarpa Suktam – సర్ప సూక్తం

నమో॑ అస్తు స॒ర్పేభ్యో॒ యే కే చ॑ పృథి॒వీ మను॑ | యే అ॒న్తరి॑క్షే॒ యే ది॒వి తేభ్య॑: స॒ర్పేభ్యో॒ నమ॑: | (తై.సం.౪.౨.౩) యే॑ఽదో రో॑చ॒నే ది॒వో యే వా॒ సూర్య॑స్య...

Neela Suktam – నీలా సూక్తమ్

ఓం గృ॒ణా॒హి॒ | ఘృ॒తవ॑తీ సవిత॒రాధి॑పత్యై॒: పయ॑స్వతీ॒రన్తి॒రాశా॑నో అస్తు | ధ్రు॒వా ది॒శాం విష్ణు॑ప॒త్న్యఘో॑రా॒ఽస్యేశా॑నా॒సహ॑సో॒యా మ॒నోతా” | బృహ॒స్పతి॑-ర్మాత॒రిశ్వో॒త వా॒యుస్స॑న్ధువా॒నావాతా॑ అ॒భి నో॑ గృణన్తు | వి॒ష్ట॒oభో ది॒వోధ॒రుణ॑: పృథి॒వ్యా అ॒స్యేశ్యా॑నా॒ జగ॑తో॒...

Nakshatra Suktam – నక్షత్ర సూక్తం

(తై.సం,కాణ్డ-౩,ప్రపాఠకః-౫,అనువాక-౧) కృత్తిక – అ॒గ్నిర్న॑: పాతు॒ కృత్తి॑కాః | నక్ష॑త్రం దే॒వమి॑న్ద్రి॒యమ్ | ఇ॒దమా॑సాం విచక్ష॒ణమ్ | హ॒విరా॒సం జు॑హోతన | యస్య॒ భాన్తి॑ ర॒శ్మయో॒ యస్య॑ కే॒తవ॑: | యస్యే॒మా విశ్వా॒...

Brahma Suktam – బ్రహ్మ సూక్తం

ఓం బ్రహ్మ॑జజ్ఞా॒నం ప్ర॑థ॒మం పు॒రస్తా”త్ | వి సీ॑మ॒తః సు॒రుచో॑ వే॒న ఆ॑వః | స బు॒ధ్నియా॑ ఉప॒మా అ॑స్య వి॒ష్ఠాః | స॒తశ్చ॒ యోని॒-మస॑తశ్చ॒ వివ॑: | పి॒తా వి॒రాజా॑మృష॒భో ర॑యీ॒ణామ్...

error: Not allowed