Category: Veda Suktam – వేదసూక్తం

Pitru Suktam – పితృ సూక్తం

(ఋ.౧.౧౦.౧౫.౧) ఉదీ॑రతా॒మవ॑ర॒ ఉత్పరా॑స॒ ఉన్మ॑ధ్య॒మాః పి॒తర॑: సో॒మ్యాస॑: | అసు॒o య ఈ॒యుర॑వృ॒కా ఋ॑త॒జ్ఞాస్తే నో॑ఽవన్తు పి॒తరో॒ హవే॑షు || ౦౧ ఇ॒దం పి॒తృభ్యో॒ నమో॑ అస్త్వ॒ద్య యే పూర్వా॑సో॒ య ఉప॑రాస...

Krimi Samhara Suktam (Atharva Veda) – క్రిమి సంహార సూక్తం (అథర్వవేదీయ)

(౩౧-క్రిమిజమ్భనమ్) [౧-౫ సవితా| పశవః| త్రిష్టుప్, ౩ ఉపరిష్టాద్విరాడ్బృహతీ, ౪ భురిగనుష్టుప్] ఇన్ద్ర॑స్య॒ యా మ॒హీ దృ॒షత్ క్రిమే॒ర్విశ్వ॑స్య॒ తర్హ॑ణీ | తయా” పినష్మి॑ సం క్రిమీ”న్ దృ॒షదా॒ ఖల్వా” ఇవ ||...

Krimi Samhara Suktam (Krishna Yajurveda) – క్రిమి సంహార సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

(కృ.య.తై.ఆ.౪.౩౬.౧) అత్రి॑ణా త్వా క్రిమే హన్మి | కణ్వే॑న జ॒మద॑గ్నినా | వి॒శ్వావ॑సో॒ర్బ్రహ్మ॑ణా హ॒తః | క్రిమీ॑ణా॒గ్॒o రాజా” | అప్యే॑షాగ్ స్థ॒పతి॑ర్హ॒తః | అథో॑ మా॒తాఽథో॑ పి॒తా | అథో” స్థూ॒రా...

Go Suktam – గో సూక్తం

(ఋ.౬.౨౮.౧) ఆ గావో॑ అగ్మన్ను॒త భ॒ద్రమ॑క్ర॒న్త్సీద॑న్తు గో॒ష్ఠే ర॒ణయ॑న్త్వ॒స్మే | ప్ర॒జావ॑తీః పురు॒రుపా॑ ఇ॒హ స్యు॒రిన్ద్రా॑య పూ॒ర్వీరు॒షసో॒ దుహా॑నాః || ౧ ఇన్ద్రో॒ యజ్వ॑నే పృణ॒తే చ॑ శిక్ష॒త్యుపేద్ద॑దాతి॒ న స్వం మా॑షుయతి...

Nasadiya Suktam – నాసదీయ సూక్తమ్

(ఋ.౧౦.౧౨౯) నాస॑దాసీ॒న్నో సదా॑సీత్త॒దానీ॒o నాసీ॒ద్రజో॒ నో వ్యో॑మా ప॒రో యత్ | కిమావ॑రీవ॒: కుహ॒ కస్య॒ శర్మ॒న్నంభ॒: కిమా॑సీ॒ద్గహ॑నం గభీ॒రమ్ || ౧ || న మృ॒త్యురా॑సీద॒మృత॒o న తర్హి॒ న రాత్ర్యా॒...

Hiranyagarbha Suktam – హిరణ్యగర్భ సూక్తం

(ఋ.౧౦.౧౨౧) హి॒ర॒ణ్య॒గ॒ర్భః సమ॑వర్త॒తాగ్రే॑ భూ॒తస్య॑ జా॒తః పతి॒రేక॑ ఆసీత్ | స దా॑ధార పృథి॒వీం ద్యాము॒తేమాం కస్మై॑ దే॒వాయ॑ హ॒విషా॑ విధేమ || ౧ య ఆ॑త్మ॒దా బ॑ల॒దా యస్య॒ విశ్వ॑ ఉ॒పాస॑తే...

Surya Suktam – సూర్య సూక్తం

(ఋ.౧౦.౦౩౭) నమో॑ మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్య॒ చక్ష॑సే మ॒హో దే॒వాయ॒ తదృ॒తం స॑పర్యత | దూ॒రే॒దృశే॑ దే॒వజా॑తాయ కే॒తవే॑ ది॒వస్పు॒త్రాయ॒ సూ॒ర్యా॑య శంసత || ౧ సా మా॑ స॒త్యోక్తి॒: పరి॑ పాతు వి॒శ్వతో॒...

Anna Suktam (Rig veda) – అన్న సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)

(ఋ.వే.౧.౧౮౭.౧) పి॒తుం ను స్తో॑షం మ॒హో ధ॒ర్మాణ॒o తవి॑షీమ్ | యస్య॑ త్రి॒తో వ్యోజ॑సా వృ॒త్రం విప॑ర్వమ॒ర్దయ॑త్ || ౧ || స్వాదో॑ పితో॒ మధో॑ పితో వ॒యం త్వా॑ వవృమహే |...

Anna Suktam (Yajur veda) – అన్న సూక్తం (యజుర్వేదీయ)

(తై.బ్రా.౨.౮.౮.౧) అ॒హమ॑స్మి ప్రథ॒మజా ఋ॒తస్య॑ | పూర్వ॑o దే॒వేభ్యో॑ అ॒మృత॑స్య॒ నాభి॑: | యో మా॒ దదా॑తి॒ స ఇదే॒వ మాఽఽవా”: | అ॒హమన్న॒మన్న॑మ॒దన్త॑మద్మి | పూర్వ॑మ॒గ్నేరపి॑ దహ॒త్యన్న”మ్ | య॒త్తౌ హా॑ఽఽసాతే...

Saraswathi Suktam (Rigveda Samhita) – శ్రీ సరస్వతీ సూక్తం

–(ఋ.వే.౬.౬౧) ఇ॒యమ॑దదాద్రభ॒సమృ॑ణ॒చ్యుత॒o దివో”దాసం వధ్ర్య॒శ్వాయ॑ దా॒శుషే” | యా శశ్వ”న్తమాచ॒ఖశదా”వ॒సం ప॒ణిం తా తే” దా॒త్రాణి॑ తవి॒షా స॑రస్వతి || ౧ || ఇ॒యం శుష్మే”భిర్బిస॒ఖా ఇ॑వారుజ॒త్సాను॑ గిరీ॒ణాం త॑వి॒షేభి॑రూ॒ర్మిభి॑: | పా॒రా॒వ॒త॒ఘ్నీమవ॑సే...

error: Not allowed