Pitru Suktam – పితృ సూక్తం


(గమనిక: ఈ  సూక్తము “పితృదేవతా స్తోత్రనిధి” ఈ-బుక్ లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.)

(ఋ.౧.౧౦.౧౫.౧)

ఉదీ॑రతా॒మవ॑ర॒ ఉత్పరా॑స॒ ఉన్మ॑ధ్య॒మాః పి॒తర॑: సో॒మ్యాస॑: |
అసు॒o య ఈ॒యుర॑వృ॒కా ఋ॑త॒జ్ఞాస్తే నో॑ఽవన్తు పి॒తరో॒ హవే॑షు || ౦౧

ఇ॒దం పి॒తృభ్యో॒ నమో॑ అస్త్వ॒ద్య యే పూర్వా॑సో॒ య ఉప॑రాస ఈ॒యుః |
యే పార్థి॑వే॒ రజ॒స్యా నిష॑త్తా॒ యే వా॑ నూ॒నం సు॑వృ॒జనా॑సు వి॒క్షు || ౦౨

ఆహం పి॒తౄన్సు॑వి॒దత్రా॑ఁ అవిత్సి॒ నపా॑తం చ వి॒క్రమ॑ణం చ॒ విష్ణో॑: |
బ॒ర్హి॒షదో॒ యే స్వ॒ధయా॑ సు॒తస్య॒ భజ॑న్త పి॒త్వస్త ఇ॒హాగ॑మిష్ఠాః || ౦౩

బర్హి॑షదః పితర ఊ॒త్య(౧॒॑ )ర్వాగి॒మా వో॑ హ॒వ్యా చ॑కృమా జు॒షధ్వ॑మ్ |
త ఆ గ॒తావ॑సా॒ శంత॑మే॒నాథా॑ న॒: శం యోర॑ర॒పో ద॑ధాత || ౦౪

ఉప॑హూతాః పి॒తర॑: సో॒మ్యాసో॑ బర్హి॒ష్యే॑షు ని॒ధిషు॑ ప్రి॒యేషు॑ |
త ఆ గ॑మన్తు॒ త ఇ॒హ శ్రు॑వ॒న్త్వధి॑ బ్రువన్తు॒ తే॑ఽవన్త్వ॒స్మాన్ || ౦౫

ఆచ్యా॒ జాను॑ దక్షిణ॒తో ని॒షద్యే॒మం య॒జ్ఞమ॒భి గృ॑ణీత॒ విశ్వే॑ |
మా హి॑oసిష్ట పితర॒: కేన॑ చిన్నో॒ యద్వ॒ ఆగ॑: పురు॒షతా॒ కరా॑మ || ౦౬

ఆసీ॑నాసో అరు॒ణీనా॑ము॒పస్థే॑ ర॒యిం ధ॑త్త దా॒శుషే॒ మర్త్యా॑య |
పు॒త్రేభ్య॑: పితర॒స్తస్య॒ వస్వ॒: ప్ర య॑చ్ఛత॒ త ఇ॒హోర్జ॑o దధాత || ౦౭

యే న॒: పూర్వే॑ పి॒తర॑: సో॒మ్యాసో॑ఽనూహి॒రే సో॑మపీ॒థం వసి॑ష్ఠాః |
తేభి॑ర్య॒మః స॑oరరా॒ణో హ॒వీం‍ష్యు॒శన్ను॒శద్భి॑: ప్రతికా॒మమ॑త్తు || ౦౮

యే తా॑తృ॒షుర్దే॑వ॒త్రా జేహ॑మానా హోత్రా॒విద॒: స్తోమ॑తష్టాసో అ॒ర్కైః |
ఆగ్నే॑ యాహి సువి॒దత్రే॑భిర॒ర్వాఙ్‍ స॒త్యైః క॒వ్యైః పి॒తృభి॑ర్ఘర్మ॒సద్భి॑: || ౦౯

యే స॒త్యాసో॑ హవి॒రదో॑ హవి॒ష్పా ఇన్ద్రే॑ణ దే॒వైః స॒రథ॒o దధా॑నాః |
ఆగ్నే॑ యాహి స॒హస్ర॑o దేవవ॒న్దైః పరై॒: పూర్వై॑: పి॒తృభి॑ర్ఘర్మ॒సద్భి॑: || ౧౦

అగ్ని॑ష్వాత్తాః పితర॒ ఏహ గ॑చ్ఛత॒ సద॑:సదః సదత సుప్రణీతయః |
అ॒త్తా హ॒వీంషి॒ ప్రయ॑తాని బ॒ర్హిష్యథా॑ ర॒యిం సర్వ॑వీరం దధాతన || ౧౧

త్వమ॑గ్న ఈళి॒తో జా॑తవే॒దోఽవా॑డ్ఢ॒వ్యాని॑ సుర॒భీణి॑ కృ॒త్వీ |
ప్రాదా॑: పి॒తృభ్య॑: స్వ॒ధయా॒ తే అ॑క్షన్న॒ద్ధి త్వం దే॑వ॒ ప్రయ॑తా హ॒వీంషి॑ || ౧౨

యే చే॒హ పి॒తరో॒ యే చ॒ నేహ యాం‍శ్చ॑ వి॒ద్మ యాఁ ఉ॑ చ॒ న ప్ర॑వి॒ద్మ |
త్వం వే॑త్థ॒ యతి॒ తే జా॑తవేదః స్వ॒ధాభి॑ర్య॒జ్ఞం సుకృ॑తం జుషస్వ || ౧౩

యే అ॑గ్నిద॒గ్ధా యే అన॑గ్నిదగ్ధా॒ మధ్యే॑ ది॒వః స్వ॒ధయా॑ మా॒దయ॑న్తే |
తేభి॑: స్వ॒రాళసు॑నీతిమే॒తాం య॑థావ॒శం త॒న్వ॑o కల్పయస్వ || ౧౪

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: |


మరిన్ని వేదసూక్తములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed