Category: Durga Saptasati – దుర్గా సప్తశతీ

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam – మూర్తి రహస్యమ్

ఋషిరువాచ | ఓం నందా భగవతీ నామ యా భవిష్యతి నందజా | స్తుతా సా పూజితా భక్త్యా వశీకుర్యాజ్జగత్త్రయమ్ || ౧ || కనకోత్తమకాంతిః సా సుకాంతికనకాంబరా | దేవీ కనకవర్ణాభా...

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam – వైకృతిక రహస్యమ్

ఋషిరువాచ | ఓం త్రిగుణా తామసీ దేవీ సాత్త్వికీ యా త్రిధోదితా | సా శర్వా చండికా దుర్గా భద్రా భగవతీర్యతే || ౧ || యోగనిద్రా హరేరుక్తా మహాకాలీ తమోగుణా |...

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam – ప్రాధానిక రహస్యమ్

అస్య శ్రీ సప్తశతీరహస్యత్రయస్య నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః మహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతా యథోక్తఫలావాప్త్యర్థం జపే వినియోగః | రాజోవాచ | భగవన్నవతారా మే చండికాయాస్త్వయోదితాః | ఏతేషాం ప్రకృతిం బ్రహ్మన్ ప్రధానం వక్తుమర్హసి ||...

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ | యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ || సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే | ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ | ఏవం ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౨ || విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)

ఓం దేవ్యువాచ || ౧ || ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః | తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ || మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ |...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ | కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా- -ద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ || దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ | హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః || ౨ || బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha- నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ)

ఓం రాజోవాచ || ౧ || విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ | దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్ || ౨ || భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే | చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే | బహులేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || ౨ || తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్...

error: Not allowed