Category: Durga Saptasati – దుర్గా సప్తశతీ

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam – మూర్తి రహస్యమ్

ఋషిరువాచ | ఓం నందా భగవతీ నామ యా భవిష్యతి నందజా | స్తుతా సా పూజితా భక్త్యా వశీకుర్యాజ్జగత్త్రయమ్ || ౧ || కనకోత్తమకాంతిః సా సుకాంతికనకాంబరా | దేవీ కనకవర్ణాభా...

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam – వైకృతిక రహస్యమ్

ఋషిరువాచ | ఓం త్రిగుణా తామసీ దేవీ సాత్త్వికీ యా త్రిధోదితా | సా శర్వా చండికా దుర్గా భద్రా భగవతీర్యతే || ౧ || యోగనిద్రా హరేరుక్తా మహాకాలీ తమోగుణా |...

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam – ప్రాధానిక రహస్యమ్

అస్య శ్రీ సప్తశతీరహస్యత్రయస్య నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః మహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతా యథోక్తఫలావాప్త్యర్థం జపే వినియోగః | రాజోవాచ | భగవన్నవతారా మే చండికాయాస్త్వయోదితాః | ఏతేషాం ప్రకృతిం బ్రహ్మన్ ప్రధానం వక్తుమర్హసి ||...

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ | యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ || సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే | ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ | ఏవం ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౨ || విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)

ఓం దేవ్యువాచ || ౧ || ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః | తస్యాహం సకలాం బాధాం నాశయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ || మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ |...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ | కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా- -ద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ || దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ | హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః || ౨ || బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha- నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ)

ఓం రాజోవాచ || ౧ || విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ | దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్ || ౨ || భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే | చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే | బహులేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || ౨ || తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్...

Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha – సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాశ్చండముండపురోగమాః | చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః || ౨ || దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ | సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే ||...

Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః | సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || ౨ || తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః | సక్రోధః...

Durga Saptasati Chapter 5 – Devi duta samvadam – పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం)

అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీమహాసరస్వతీ దేవతా | భీమా శక్తిః | భ్రామరీ బీజమ్ | సూర్యస్తత్త్వమ్ | సామవేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాసరస్వతీప్రీత్యర్థే...

Durga Saptasati Chapter 4 – Sakradi stuti – చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా | తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || ౨ || దేవ్యా యయా తతమిదం...

Durga Saptasati Chapter 3 – Mahishasura vadha – తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః | సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్యయౌ యోద్ధుమథాంబికామ్ || ౨ || స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః | యథా మేరుగిరేః శృంగం...

Durga Saptasati Chapter 2 – Mahishasura sainya vadha – ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ)

అస్య శ్రీ మధ్యమచరిత్రస్య విష్ణురృషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా | శాకంభరీ శక్తిః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్త్వమ్ | యజుర్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమచరిత్రజపే వినియోగః...

Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha -ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ)

అస్య శ్రీ ప్రథమచరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః | మహాకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా శక్తిః | రక్తదంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్త్వమ్ | ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాకాళీప్రీత్యర్థే...

Durga Saptasati – Devi Kavacham – దేవీ కవచం

అస్య శ్రీచండీకవచస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః చాముండా దేవతా అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజమ్ దిగ్బంధదేవతాస్తత్వమ్ శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం యద్గుహ్యం పరమం...

Durga Saptasati – Kilaka Stotram – కీలక స్తోత్రం 

ఓం అస్య శ్రీకీలకమంత్రస్య శివఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా, శ్రీ జగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః || ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే...

Durga Saptasati – Argala Stotram – అర్గలా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ అర్గలాస్తోత్రమహామంత్రస్య విష్ణురృషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీ జగదంబాప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః | ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం జయంతీ మంగళా...

Durga Saptasati – Chandika Dhyanam – శ్రీ చండికా ధ్యానం

ఓం బంధూకకుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీమ్ | స్ఫురచ్చంద్రకలారత్నముకుటాం ముండమాలినీమ్ || త్రినేత్రాం రక్తవసనాం పీనోన్నతఘటస్తనీమ్ | పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్ || దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితామ్ | యా చండీ మధుకైటభాదిదలనీ...

error: Not allowed