Category: Narayaneeyam – నారాయణీయం

Narayaneeyam Dasakam 100 – నారాయణీయం శతతమదశకమ్

శతతమదశకమ్ (౧౦౦) – భగవతః కేశాదిపాదవర్ణనమ్ | అగ్రే పశ్యామి తేజో నిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం పీయూషాప్లావితోఽహం తదను తదుదరే దివ్యకైశోరవేషమ్ | తారుణ్యారంభరమ్యం పరమసుఖరసాస్వాదరోమాఞ్చితాఙ్గై- రావీతం నారదాద్యైవిలసదుపనిషత్సున్దరీమణ్డలైశ్చ || ౧౦౦-౧ || నీలాభం కుఞ్చితాగ్రం...

Narayaneeyam Dasakam 99 – నారాయణీయం నవనవతితమదశకమ్

నవనవతితమదశకమ్ (౯౯) – వేదమన్త్రమూలాత్మకా విష్ణుస్తుతిః | విష్ణోర్వీర్యాణి కో వా కథయతు ధరణేః కశ్చ రేణూన్మిమీతే యస్యైవాఙ్ఘ్రిత్రయేణ త్రిజగదభిమితం మోదతే పూర్ణసమ్పత్ | యోఽసౌ విశ్వాని ధత్తే ప్రియమిహ పరమం ధామ...

Narayaneeyam Dasakam 98 – నారాయణీయం అష్టనవతితమదశకమ్

అష్టనవతితమదశకమ్ (౯౮) – నిష్కలబ్రహ్మోపాసనమ్ | యస్మిన్నేతద్విభాతం యత ఇదమభవద్యేన చేదం య ఏత- ద్యోఽస్మాదుత్తీర్ణరూపః ఖలు సకలమిదం భాసితం యస్య భాసా | యో వాచాం దూరదూరే పునరపి మనసాం యస్య...

Narayaneeyam Dasakam 97 – నారాయణీయం సప్తనవతితమదశకమ్

సప్తనవతితమదశకమ్ (౯౭) – ఉత్తమభక్తిప్రార్థనా తథా మార్కణ్డేయ కథా | త్రైగుణ్యాద్భిన్నరూపం భవతి హి భువనే హీనమధ్యోత్తమం యత్- జ్ఞానం శ్రద్ధా చ కర్తా వసతిరపి సుఖం కర్మ చాహారభేదాః | త్వత్క్షేత్రత్వన్నిషేవాది...

Narayaneeyam Dasakam 96 – నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకమ్

షణ్ణవతితమదశకమ్ (౯౬) – భగవద్విభూతయః తథా జ్ఞానకర్మభక్తియోగాః | త్వం హి బ్రహ్మైవ సాక్షాత్ పరమురుమహిమన్నక్షరాణామకార- స్తారో మన్త్రేషు రాజ్ఞాం మనురసి మునిషు త్వం భృగుర్నారదోఽపి | ప్రహ్లాదో దానవానాం పశుషు చ...

Narayaneeyam Dasakam 95 – నారాయణీయం పఞ్చనవతితమదశకమ్

పఞ్చనవతితమదశకమ్ (౯౫) – ధ్యానయోగః – మోక్షప్రాప్తిమార్గః ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం జీవత్వం ప్రాప్య మాయాగుణగణఖచితో వర్తసే విశ్వయోనే | తత్రోద్వృద్ధేన సత్త్వేన తు గణయుగలం భక్తిభావం గతేన ఛిత్వా సత్త్వం చ...

Narayaneeyam Dasakam 94 – నారాయణీయం చతుర్నవతితమదశకమ్

చతుర్నవతితమదశకమ్ (౯౪) – తత్త్వజ్ఞానోత్పత్తిః | శుద్ధా నిష్కామధర్మైః ప్రవరగురుగిరా తత్స్వరూపం పరం తే శుద్ధం దేహేన్ద్రియాదివ్యపగతమఖిలవ్యాప్తమావేదయన్తే | నానాత్వస్థౌల్యకార్శ్యాది తు గుణజవపుస్సఙ్గతోఽధ్యాసితం తే వహ్నేర్దారుప్రభేదేష్వివ మహదణుతాదీప్తతాశాన్తతాది || ౯౪-౧ || ఆచార్యాఖ్యాధరస్థారణిసమనుమిలచ్ఛిష్యరూపోత్తరార-...

Narayaneeyam Dasakam 93 – నారాయణీయం త్రినవతితమదశకమ్

త్రినవతితమదశకమ్ (౯౩) – పఞ్చవింశతి గురవః | బన్ధుస్నేహం విజహ్యాం తవ హి కరుణయా త్వయ్యుపావేశితాత్మా సర్వం త్యక్త్వా చరేయం సకలమపి జగద్వీక్ష్య మాయావిలాసమ్ | నానాత్వాద్భ్రాన్తిజన్యాత్సతి ఖలు గుణదోషావబోధే విధిర్వా వ్యాసేధో...

Narayaneeyam Dasakam 92 – నారాయణీయం ద్వినవతితమదశకమ్

ద్వినవతితమదశకమ్ (౯౨) – కర్మమిశ్రభక్తిః | వేదైస్సర్వాణి కర్మాణ్యఫలపరతయా వర్ణితానీతి బుద్ధ్వా తాని త్వయ్యర్పితాన్యేవ హి సమనుచరన్ యాని నైష్కర్మ్యమీశ | మా భూద్వేదైర్నిషిద్ధే కుహచిదపి మనఃకర్మవాచాం ప్రవృత్తి- ర్దుర్వర్జం చేదవాప్తం తదపి...

Narayaneeyam Dasakam 91 – నారాయణీయం ఏకనవతితమదశకమ్

ఏకనవతితమదశకమ్ (౯౧) – భక్తిమహత్త్వమ్ | శ్రీకృష్ణ త్వత్పదోపాసనమభయతమం బద్ధమిథ్యార్థదృష్టే- ర్మర్త్యస్యార్తస్య మన్యే వ్యపసరతి భయం యేన సర్వాత్మనైవ | యత్తావత్త్వత్ప్రణీతానిహ భజనవిధీనాస్థితో మోహమార్గే ధావన్నప్యావృతాక్షః స్ఖలతి న కుహచిద్దేవదేవాఖిలాత్మన్ || ౯౧-౧...

Narayaneeyam Dasakam 90 – నారాయణీయం నవతితమదశకమ్

నవతితమదశకమ్ (౯౦) – విష్ణుమహత్తత్త్వస్థాపనమ్ | వృకభృగుమునిమోహిన్యంబరీషాదివృత్తే- ష్వయి తవ హి మహత్త్వం సర్వశర్వాదిజైత్రమ్ | స్థితమిహ పరమాత్మన్ నిష్కలార్వాగభిన్నం కిమపి తదవభాతం తద్ధి రూపం తవైవ || ౯౦-౧ || మూర్తిత్రయేశ్వరసదాశివపఞ్చకం...

Narayaneeyam Dasakam 89 – నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకమ్

ఏకోననవతితమదశకమ్ (౮౯) – వృకాసురవధం – భృగుపరీక్షణమ్ | రమాజానే జానే యదిహ తవ భక్తేషు విభవో న సద్యస్సమ్పద్యస్తదిహ మదకృత్త్వాదశమినామ్ | ప్రశాన్తిం కృత్వైవ ప్రదిశసి తతః కామమఖిలం ప్రశాన్తేషు క్షిప్రం...

Narayaneeyam Dasakam 88 – నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకమ్

సప్తాశీతితమదశకమ్ (౮౮) – సన్తానగోపాలమ్ ప్రాగేవాచార్యపుత్రాహృతినిశమనయా స్వీయషట్సూనువీక్షాం కాఙ్క్షన్త్యా మాతురుక్త్యా సుతలభువి బలిం ప్రాప్య తేనార్చితస్త్వమ్ | ధాతుః శాపాద్ధిరణ్యాన్వితకశిపుభవాన్శౌరిజాన్ కంసభగ్నా- నానీయైనాన్ ప్రదర్శ్య స్వపదమనయథాః పూర్వపుత్రాన్మరీచేః || ౮౮-౧ || శ్రుతదేవ...

Narayaneeyam Dasakam 87 – నారాయణీయం సప్తాశీతితమదశకమ్

సప్తాశీతితమదశకమ్ (౮౭) – కుచేలోపాఖ్యానమ్ | కుచేలనామా భవతః సతీర్థ్యతాం గతః స సాన్దీపనిమన్దిరే ద్విజః | త్వదేకరాగేణ ధనాదినిఃస్పృహో దినాని నిన్యే ప్రశమీ గృహాశ్రమీ || ౮౭-౧ || సమానశీలాఽపి తదీయవల్లభా...

Narayaneeyam Dasakam 86 – నారాయణీయం షడశీతితమదశకమ్

షడశీతితమదశకమ్ (౮౬) – సాల్వవధమ్ – మహాభారతయుద్ధమ్ | సాల్వో భైష్మీవివాహే యదుబలవిజితశ్చన్ద్రచూడాద్విమానం విన్దన్సౌభం స మాయీ త్వయి వసతి కురుంస్త్వత్పురీమభ్యభాఙ్క్షీత్ | ప్రద్యుమ్నస్తం నిరున్ధన్నిఖిలయదుభటైర్న్యగ్రహీదుగ్రవీర్యం తస్యామాత్యం ద్యుమన్తం వ్యజని చ సమరః...

Narayaneeyam Dasakam 85 – నారాయణీయం పఞ్చాశీతితమదశకమ్

పఞ్చాశీతితమదశకమ్ (౮౫) – జరాసన్ధవధం – శిశుపాలవధమ్ | తతో మగధభూభృతా చిరనిరోధసఙ్క్లేశితం శతాష్టకయుతాయుతద్వితయమీశ భూమీభృతామ్ | అనాథశరణాయ తే కమపి పూరుషం ప్రాహిణో- దయాచత స మాగధక్షపణమేవ కిం భూయసా ||...

Narayaneeyam Dasakam 84 – నారాయణీయం చతురశీతితమదశకమ్

చతురశీతితమదశకమ్ (౮౪) – సమన్తపఞ్చకతీర్థయాత్రా | – బన్ధుమిత్రాది సమాగమమ్ | క్వచిదథ తపనోపరాగకాలే పురి నిదధత్కృతవర్మకామసూనూ | యదుకులమహిలావృతః సుతీర్థం సముపగతోఽసి సమన్తపఞ్చకాఖ్యమ్ || ౮౪-౧ || బహుతరజనతాహితాయ తత్ర త్వమపి...

Narayaneeyam Dasakam 83 – నారాయణీయం త్ర్యశీతితమదశకమ్

త్ర్యశీతితమదశకమ్ (౮౩) – పౌణ్డ్రకవధం – ద్నినిదవధమ్ | రామేఽథగోకులగతే ప్రమదాప్రసక్తే హూతానుపేతయమునాదమనే మదాన్ధే | స్వైరం సమారమతి సేవకవాదమూఢో దూతం న్యయుఙ్క్త తవ పౌణ్డ్రకవాసుదేవః || ౮౩-౧ || నారాయణోఽహమవతీర్ణ ఇహాస్మి...

Narayaneeyam Dasakam 82 – నారాయణీయం ద్వ్యశీతితమదశకమ్

ద్వ్యశీతితమదశకమ్ (౮౨) – బాణాసురయుద్ధం తథా నృగశాపమోక్షమ్ | ప్రద్యుమ్నో రౌక్మిణేయః స ఖలు తవ కలా శంబరేణాహృతస్తం హత్వా రత్యా సహాప్తో నిజపురమహరద్రుక్మికన్యాం చ ధన్యామ్ | తత్పుత్రోఽథానిరుద్ధో గుణనిధిరవహద్రోచనాం రుక్మిపౌత్రీం...

Narayaneeyam Dasakam 81 – నారాయణీయం ఏకాశీతితమదశకమ్

ఏకాశీతితమదశకమ్ (౮౧) – నరకాసురవధం తథా సుభద్రాహరణమ్ | స్నిగ్ధాం ముగ్ధాం సతతమపి తాం లాలయన్ సత్యభామాం యాతో భూయః సహ ఖలు తయా యాజ్ఞసేనీవివాహమ్ | పార్థప్రీత్యై పునరపి మనాగాస్థితో హస్తిపుర్యాం...

Narayaneeyam Dasakam 80 – నారాయణీయం అశీతితమదశకమ్

అశీతితమదశకమ్ (౮౦) – స్యమన్తకోపాఖ్యానమ్ సత్రాజితస్త్వమథ లుబ్ధవదర్కలబ్ధం దివ్యం స్యమన్తకమణిం భగవన్నయాచీః | తత్కారణం బహువిధం మమ భాతి నూనం తస్యాత్మజాం త్వయి రతాం ఛలతో వివోఢుమ్ || ౮౦-౧ || అదత్తం...

Narayaneeyam Dasakam 79 – నారాయణీయం ఏకోనాశీతితమ దశకమ్

ఏకోనాశీతితమ దశకమ్ (౭౯) – రుక్మిణీహరణం-వివాహమ్ బలసమేతబలానుగతో భవాన్ పురమగాహత భీష్మకమానితః | ద్విజసుతం త్వదుపాగమవాదినం ధృతరసా తరసా ప్రణనామ సా || ౭౯-౧ || భువనకాన్తమవేక్ష్య భవద్వపు- ర్నృపసుతస్య నిశమ్య చ...

Narayaneeyam Dasakam 78 – నారాయణీయం అష్టసప్తతితమదశకమ్

అష్టసప్తతితమదశకమ్ (౭౮) – ద్వారకావాసః తథా రుక్మణీసన్దేశప్రాప్తిః | త్రిదశవర్ధకివర్ధితకౌశలం త్రిదశదత్తసమస్తవిభూతిమత్ | జలధిమధ్యగతం త్వమభూషయో నవపురం వపురఞ్చితరోచిషా || ౭౮-౧ || దదుషి రేవతభూభృతి రేవతీం హలభృతే తనయాం విధిశాసనాత్ |...

Narayaneeyam Dasakam 77 – నారాయణీయం సప్తసప్తతితమదశకమ్

సప్తసప్తతితమదశకమ్ (౭౭) – జరాసన్ధాదిభిః సహ యుద్ధమ్ | సైరన్ధ్ర్యాస్తదను చిరం స్మరాతురాయా యాతోఽభూః సులలితముద్ధవేన సార్ధమ్ | ఆవాసం త్వదుపగమోత్సవం సదైవ ధ్యాయన్త్యాః ప్రతిదినవాససజ్జికాయాః || ౭౭-౧ || ఉపగతే త్వయి...

error: Not allowed