Narayaneeyam Dasakam 95 – నారాయణీయం పఞ్చనవతితమదశకమ్


పఞ్చనవతితమదశకమ్ (౯౫) – ధ్యానయోగః – మోక్షప్రాప్తిమార్గః

ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం
జీవత్వం ప్రాప్య మాయాగుణగణఖచితో వర్తసే విశ్వయోనే |
తత్రోద్వృద్ధేన సత్త్వేన తు గణయుగలం భక్తిభావం గతేన
ఛిత్వా సత్త్వం చ హిత్వా పునరనుపహితో వర్తితాహే త్వమేవ || ౯౫-౧ ||

సత్త్వోన్మేషాత్కదాచిత్ఖలు విషయరసే దోషబోధేఽపి భూమన్
భూయోఽప్యేషు ప్రవృత్తిః సతమసి రజసి ప్రోద్ధతే దుర్నివారా |
చిత్తం తావద్గుణాశ్చ గ్రథితమిహ మిథస్తాని సర్వాణి రోద్ధుం
తుర్యే త్వయ్యేకభక్తిః శరణమితి భవాన్హంసరూపీ న్యగాదీత్ || ౯౫-౨ ||

సన్తి శ్రేయాంసి భూయాంస్యపి రుచిభిదయా కర్మిణాం నిర్మితాని
క్షుద్రానన్దాశ్చ సాన్తా బహువిధగతయః కృష్ణ తేభ్యో భవేయుః |
త్వఞ్చాచఖ్యాథ సఖ్యే నను మహితతమాం శ్రేయసాం భక్తిమేకాం
త్వద్భక్త్యానన్దతుల్యః ఖలు విషయజుషాం సమ్మదః కేన వా స్యాత్ || ౯౫-౩ ||

త్వద్భక్త్యా తుష్టబుద్ధేః సుఖమిహ చరతో విచ్యుతాశస్య చాశాః
సర్వాస్స్యుః సౌఖ్యమయ్యః సలిలకుహరగస్యేవ తోయైకమయ్యః |
సోఽయం ఖల్విన్ద్రలోకం కమలజభవనం యోగసిద్ధీశ్చ హృద్యాః
నాకాఙ్క్షత్యేతదాస్తాం స్వయమనుపతితే మోక్షసౌఖ్యేఽప్యనీహః || ౯౫-౪ ||

త్వద్భక్తో బాధ్యమానోఽపి చ విషయరసైరిన్ద్రియాశాన్తిహేతో-
ర్భక్త్యైవాక్రమ్యమాణైః పునరపి ఖలు తైర్దుర్బలైర్నాభిజయ్యః |
సప్తార్చిర్దీపితార్చిర్దహతి కిల యథా భూరిదారుప్రపఞ్చం
త్వద్భక్త్యౌఘే తథైవ ప్రదహతి దురితం దుర్మదః క్వేన్ద్రియాణామ్ || ౯౫-౫ ||

చిత్తార్ద్రీభావముచ్చైర్వపుషి చ పులకం హర్షబాష్పం చ హిత్వా
చిత్తం శుద్ధ్యేత్కథం వా కిము బహుతపసా విద్యయా వీతభక్తేః |
త్వద్గాథాస్వాదసిద్ధాఞ్జనసతతమరీమృజ్యమానోఽయమాత్మా
చక్షుర్వత్తత్త్వసూక్ష్మం భజతి న తు తథాభ్యస్తయా తర్కకోట్యా || ౯౫-౬ ||

ధ్యానం తే శీలయేయం సమతనుసుఖబద్ధాసనో నాసికాగ్ర-
న్యస్తాక్షః పూరకాద్యైర్జితపవనపథశ్చిత్తపద్మం త్వవాఞ్చమ్ |
ఊర్ధ్వాగ్రం భావయిత్వా రవివిధుశిఖినః సంవిచిన్త్యోపరిష్టాత్
తత్రస్థం భావయే త్వాం సజలజలధరశ్యామలం కోమలాఙ్గమ్ || ౯౫-౭ ||

ఆనీలశ్లక్ష్ణకేశం జ్వలితమకరసత్కుణ్డలం మన్దహాస-
స్యన్దార్ద్రం కౌస్తుభశ్రీపరిగతవనమాలోరుహారాభిరామమ్ |
శ్రీవత్సాఙ్కం సుబాహుం మృదులసదుదరం కాఞ్చనచ్ఛాయచేలం
చారుస్నిగ్ధోరుమంభోరుహలలితపదం భావయేఽహం భవన్తమ్ || ౯౫-౮ ||

సర్వాఙ్గేష్వఙ్గ రఙ్గత్కుతుకమితిముహుర్ధారయన్నీశ చిత్తం
తత్రాప్యేకత్ర యుఞ్జే వదనసరసిజే సున్దరే మన్దహాసే |
తత్రాలీనన్తు చేతః పరమసుఖచిదద్వైతరూపే వితన్వ-
న్నన్యన్నో చిన్తయేయం ముహురితి సముపారూఢయోగో భవేయమ్ || ౯౫-౯ ||

ఇత్థం త్వద్ధ్యానయోగే సతి పునరణిమాద్యష్టసంసిద్ధయస్తాః
దూరశ్రుత్యాదయోఽపి హ్యహమహమికయా సమ్పతేయుర్మురారే |
త్వత్సమ్ప్రాప్తౌ విలంబావహమఖిలమిదం నాద్రియే కామయేఽహం
త్వామేవానన్దపూర్ణం పవనపురపతే పాహి మాం సర్వతాపాత్ || ౯౫-౧౦ ||

ఇతి పఞ్చనవతితమదశకం సమాప్తమ్ |


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed