Tagged: Suktam- సూక్తమ్

Vishnu Suktam – విష్ణు సూక్తం

ఓం విష్ణో॒ర్నుక॑o వీ॒ర్యా॑ణి॒ ప్రవో॑చ॒o యః పార్థి॑వాని విమ॒మే రజాగ్ం॑సి॒ యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రగ్ం స॒ధస్థ॑o విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యో విష్ణో॑ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణో”: పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణో॒: శ్నప్త్రే”స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒ విష్ణో”ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా || తద॑స్య...

Medha Suktam – మేధా సూక్తం

ఓం యశ్ఛన్ద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః | ఛన్దో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా”థ్సంబ॒భూవ॑ | స మేన్ద్రో॑ మే॒ధయా” స్పృణోతు | అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసమ్ | శరీ॑రం మే॒ విచ॑ర్షణమ్ | జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా | కర్ణా”భ్యా॒o...

Manyu Suktam – మన్యు సూక్తం

(ఋ.వే.౧౦.౮౩,౮౪) యస్తే” మ॒న్యోఽవి॑ధద్వజ్ర సాయక॒ సహ॒ ఓజ॑: పుష్యతి॒ విశ్వ॑మాను॒షక్ | సా॒హ్యామ॒ దాస॒మార్య॒o త్వయా” యు॒జా సహ॑స్కృతేన॒ సహ॑సా॒ సహ॑స్వతా || ౦౧ మ॒న్యురిన్ద్రో” మ॒న్యురే॒వాస॑ దే॒వో మ॒న్యుర్హోతా॒ వరు॑ణో జా॒తవే”దాః...

Bhu Suktam – భూ సూక్తం

ఓం భూమి॑ర్భూ॒మ్నా ద్యౌర్వ॑రి॒ణాఽన్తరి॑క్షం మహి॒త్వా | ఉ॒పస్థే॑ తే దేవ్యదితే॒ఽగ్నిమ॑న్నా॒దమ॒న్నాద్యా॒యాద॑ధే || ఆఽయఙ్గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒ దస॑నన్మా॒తర॒o పున॑: | పి॒తర॑o చ ప్ర॒యన్త్సువ॑: || త్రి॒గ్॒oశద్ధామ॒ విరా॑జతి॒ వాక్ప॑త॒ఙ్గాయ॑ శిశ్రియే | ప్రత్య॑స్య...

Bhagya Suktam – భాగ్య సూక్తం

ఓం ప్రా॒తర॒గ్నిం ప్రా॒తరిన్ద్రగ్॑o హవామహే ప్రా॒తర్మి॒త్రా వరు॑ణా ప్రా॒తర॒శ్వినా” | ప్రా॒తర్భగ॑o పూ॒షణ॒o బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑o ప్రా॒తః సోమ॑ము॒త రు॒ద్రగ్ం హు॑వేమ || ౧ || ప్రా॒త॒ర్జిత॒o భ॑గము॒గ్రగ్ం హు॑వేమ వ॒యం పు॒త్రమది॑తే॒ర్యో వి॑ధ॒ర్తా...

Pavamana Suktam – పవమాన సూక్తం

ఓం || హిర॑ణ్యవర్ణా॒: శుచ॑యః పావ॒కా యాసు॑ జా॒తః క॒శ్యపో॒ యాస్విన్ద్ర॑: | అ॒గ్నిం యా గర్భ॑o దధి॒రే విరూ॑పా॒స్తా న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు || యాసా॒గ్॒o రాజా॒ వరు॑ణో॒ యాతి॒...

Navagraha Suktam – నవగ్రహ సూక్తం

ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్| ప్రసన్నవదనమ్ ధ్యాయేత్సర్వ విఘ్నోపశాన్తయే || ఓం భూః ఓం భువ॑: ఓగ్॒o సువ॑: ఓం మహ॑: ఓం జనః ఓం తప॑: ఓగ్ం స॒త్యమ్ ఓం...

Narayana Suktam – నారాయణ సూక్తం

నారాయణ సూక్తం ఓం స॒హ నా॑వవతు | స॒హ నౌ॑ భునక్తు | స॒హ వీ॒ర్య॑o కరవావహై | తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై” || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || స॒హ॒స్ర॒శీర్॑షం...

Durga Suktam – దుర్గా సూక్తం

ఓం జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑ మరాతీయ॒తో నిద॑హాతి॒ వేద॑: | స న॑: పర్‍ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॑ నా॒వేవ॒ సిన్ధు॑o దురి॒తాఽత్య॒గ్నిః || ౧ తామ॒గ్నివ॑ర్ణా॒o తప॑సా జ్వల॒న్తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టా”మ్...

Ayushya Suktam – ఆయుష్య సూక్తం

యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉ॑జ్జహా॒ర ప్రా॒ణైః శి॒రః కృత్తివాసా”: పినా॒కీ | ఈశానో దేవః స న ఆయు॑ర్దధా॒తు॒ తస్మై జుహోమి హవిషా॑ ఘృతే॒న || ౧ || విభ్రాజమానః సరిర॑స్య మ॒ధ్యా॒-ద్రో॒చ॒మా॒నో...

Aa no Bhadra Suktam – ఆ నో భద్రాః సూక్తం

ఆ నో” భ॒ద్రాః క్రత॑వో యన్తు వి॒శ్వతోఽద॑బ్ధాసో॒ అప॑రీతాస ఉ॒ద్భిద॑: | దే॒వా నో॒ యథా॒ సద॒మిద్ వృ॒ధే అస॒న్నప్రా”యువో రక్షి॒తారో” ది॒వేది॑వే || ౦౧ దే॒వానా”o భ॒ద్రా సు॑మ॒తిరృ॑జూయ॒తాం దే॒వానా”o రా॒తిర॒భి...

Agni Suktam – అగ్ని సూక్తం

(ఋ.వే.౧.౧.౧) అ॒గ్నిమీ॑ళే పు॒రోహి॑తం య॒జ్ఞస్య॑ దే॒వమృ॒త్విజ॑మ్ | హోతా॑రం రత్న॒ధాత॑మమ్ || ౧ అ॒గ్నిః పూర్వే॑భి॒రృషి॑భి॒రీడ్యో॒ నూత॑నైరు॒త | స దే॒వా|ణ్ ఏహ వ॑క్షతి || ౨ అ॒గ్నినా॑ ర॒యిమ॑శ్నవ॒త్పోష॑మే॒వ ది॒వేది॑వే |...

Sri Ganesha Suktam – శ్రీ గణేశ సూక్తం (ఋగ్వేదీయ)

(గమనిక: ఈ సూక్తం “శ్రీ గణేశ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) ఆ తూ న॑ ఇన్ద్ర క్షు॒మన్తం᳚ చి॒త్రం గ్రా॒భం సం గృ॑భాయ ।...

Ratri Suktam – రాత్రి సూక్తం

(ఋ.౧౦.౧౨౭) అస్య శ్రీ రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః, శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః | రాత్రీ॒ వ్య॑ఖ్యదాయ॒తీ పు॑రు॒త్రా దే॒వ్య॒౧॑క్షభి॑: | విశ్వా॒ అధి॒ శ్రియో॑ఽధిత ||...

Purusha Suktam – పురుష సూక్తం

ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ | గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ”: స్వ॒స్తిర॑స్తు నః | స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ | శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” |...

error: Not allowed