Vishnu Suktam – విష్ణు సూక్తం


ఓం విష్ణో॒ర్నుక॑o వీ॒ర్యా॑ణి॒ ప్రవో॑చ॒o యః పార్థి॑వాని విమ॒మే
రజాగ్ం॑సి॒ యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రగ్ం స॒ధస్థ॑o
విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యో విష్ణో॑ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణో”:
పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణో॒: శ్నప్త్రే”స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒
విష్ణో”ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా ||

తద॑స్య ప్రి॒యమ॒భిపాథో॑ అశ్యామ్ |
నరో॒ యత్ర॑ దేవ॒యవో॒ మద॑న్తి |
ఉ॒రు॒క్ర॒మస్య॒ స హి బన్ధు॑రి॒త్థా |
విష్ణో”: ప॒దే ప॑ర॒మే మధ్వ॒ ఉథ్స॑: |
ప్రతద్విష్ణు॑స్స్తవతే వీ॒ర్యా॑య |
మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో గి॑రి॒ష్ఠాః |
యస్యో॒రుషు॑ త్రి॒షు వి॒క్రమ॑ణేషు |
అధి॑క్షి॒యన్తి॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా” |
ప॒రో మాత్ర॑యా త॒నువా॑ వృధాన |
న తే॑ మహి॒త్వమన్వ॑శ్నువన్తి ||

ఉ॒భే తే॑ విద్మ॒ రజ॑సీ పృథి॒వ్యా విష్ణో॑ దేవ॒త్వమ్ |
ప॒ర॒మస్య॑ విథ్సే | విచ॑క్రమే పృథి॒వీమే॒ష ఏ॒తామ్ |
క్షేత్రా॑య॒ విష్ణు॒ర్మను॑షే దశ॒స్యన్ |
ధ్రు॒వాసో॑ అస్య కీ॒రయో॒ జనా॑సః |
ఊ॒రు॒క్షి॒తిగ్ం సు॒జని॑మాచకార |
త్రిర్దే॒వః పృ॑థి॒వీమే॒ష ఏ॒తామ్ |
విచ॑క్రమే శ॒తర్చ॑సం మహి॒త్వా |
ప్రవిష్ణు॑రస్తు త॒వస॒స్తవీ॑యాన్ |
త్వే॒షగ్గ్‍హ్య॑స్య॒ స్థవి॑రస్య॒ నామ॑ ||

అతో” దే॒వా అ॑వన్తునో॒ యతో॒ విష్ణుర్”విచక్ర॒మే |
పృ॒థి॒వ్యాస్స॒ప్త ధామ॑భిః |
ఇ॒దం విష్ణు॒ర్విచ॑క్రమే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దమ్ |
సమూ॑ఢమస్య పాగ్ంసు॒రే |
త్రీణి॑ ప॒దా విచ॑క్రమే॒ విష్ణు॑ర్గో॒పా అదా”భ్యః |
తతో॒ ధర్మా॑ణి ధా॒రయన్॑ |
విష్ణో॒: కర్మా॑ణి పశ్యత॒ యతో” వ్ర॒తాని॑ పస్ప॒శే |
ఇన్ద్ర॑స్య॒ యుజ్య॒స్సఖా” ||

తద్విష్ణో”: పర॒మం ప॒దగ్ం సదా॑ పశ్యన్తి సూ॒రయ॑: |
ది॒వీవ॒ చక్షు॒రాత॑తమ్ |
తద్విప్రా॑సో విప॒న్యవో॑ జాగృ॒వాం స॒స్సమి॑న్ధతే |
విష్ణో॒ర్యత్ప॑ర॒మం ప॒దమ్ |
పర్యా”ప్త్యా॒ అన॑న్తరాయాయ॒ సర్వ॑స్తోమోఽతి
రా॒త్ర ఉ॑త్త॒మ మహ॑ర్భవతి॒ సర్వ॒స్యాప్త్యై॒
సర్వ॑స్య॒ జిత్త్యై॒ సర్వ॑మే॒వ తేనా”ప్నోతి॒ సర్వ॑o జయతి ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన సూక్తం, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని వేద సూక్తములు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Vishnu Suktam – విష్ణు సూక్తం

స్పందించండి

error: Not allowed