Category: Shiva

Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ హరిహర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే శమ్భో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౧ || గఙ్గాధరాఽన్ధకరిపో హర నీలకణ్ఠ...

Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam – తీక్ష్ణదంష్ట్రకాలభైరవాష్టకమ్

యం యం యం యక్షరూపం దశదిశివిదితం భూమికమ్పాయమానం సం సం సంహారమూర్తిం శిరముకుటజటా శేఖరంచన్ద్రబింబమ్ | దం దం దం దీర్ఘకాయం వికృతనఖముఖం చోర్ధ్వరోమం కరాళం పం పం పం పాపనాశం ప్రణమత...

Sri Chidambareshwara Stotram – శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్తోత్రం

కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం జటాధరం పార్వతీవామభాగమ్ | సదాశివం రుద్రమనంతరూపం చిదంబరేశం హృది భావయామి || ౧ || వాచామతీతం ఫణిభూషణాంగం గణేశతాతం ధనదస్య మిత్రమ్ | కందర్పనాశం కమలోత్పలాక్షం చిదంబరేశం హృది...

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram – శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ || అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ || ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ || ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ...

Sri Shiva Dvadasha Nama Stotram – శ్రీ శివ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

ప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః | తృతీయః శంకరో జ్ఞేయశ్చతుర్థో వృషభధ్వజః || ౧ || పంచమః కృత్తివాసాశ్చ షష్ఠః కామాంగనాశనః | సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠశ్చాష్టమః స్మృతః || ౨ ||...

Satarudriyam – శతరుద్రీయం

వ్యాస ఉవాచ – ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ | భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ || ౧ || ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ | తం...

Rudradhyaya Stuti – రుద్రాధ్యాయ స్తుతి

ధ్యానం || ఆపాతాళ నభః స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర- జ్జ్యోతిః స్ఫాటిక లింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః | అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్ ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించేచ్ఛివమ్ || బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహాః భసిత...

Sri Rudra Stuti – శ్రీ రుద్ర స్తుతి

నమో దేవాయ మహతే దేవదేవాయ శూలినే | త్ర్యంబకాయ త్రినేత్రాయ యోగినాం పతయే నమః || ౧ || నమోఽస్తు దేవదేవాయ మహాదేవాయ వేధసే | శంభవే స్థాణవే నిత్యం శివాయ పరమాత్మనే...

Sri Mahadeva Stotram – శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రం

జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన...

Sri Pashupathi Ashtakam – పశుపత్యష్టకం

ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్జ్వలాంగం పరశుమృగవరాభీతిహస్తం ప్రసన్నమ్ | పద్మాసీనం సమంతాత్స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వబీజం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రమ్ || పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిమ్ | ప్రణత...

error: Download Stotra Nidhi mobile app