Category: Shiva – శివ

Sri Shiva Ashtakam 2 – శ్రీ శివాష్టకం – ౨

ఆశావశాదష్టదిగంతరాలే దేశాంతరభ్రాంతమశాంతబుద్ధిమ్ | ఆకారమాత్రాదవనీసురం మాం అకృత్యకృత్యం శివ పాహి శంభో || ౧ || మాంసాస్థిమజ్జామలమూత్రపాత్ర- -గాత్రాభిమానోజ్ఝితకృత్యజాలమ్ | మద్భావనం మన్మథపీడితాంగం మాయామయం మాం శివ పాహి శంభో || ౨...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – శ్రీ బటుకభైరవ కవచం

శ్రీభైరవ ఉవాచ | దేవేశి దేహరక్షార్థం కారణం కథ్యతాం ధ్రువమ్ | మ్రియంతే సాధకా యేన వినా శ్మశానభూమిషు || రణేషు చాతిఘోరేషు మహావాయుజలేషు చ | శృంగిమకరవజ్రేషు జ్వరాదివ్యాధివహ్నిషు || శ్రీదేవ్యువాచ...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) – శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ | శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౧ శ్రీపార్వత్యువాచ | భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు | ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || ౨ సర్వేషాం చైవ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ బటుక భైరవ అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం భైరవాయ నమః | ఓం భూతనాథాయ నమః | ఓం భూతాత్మనే నమః | ఓం భూతభావనాయ నమః | ఓం క్షేత్రదాయ నమః | ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం విద్యారూపిణే నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః | ఓం పినాకధృతే నమః | ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః | ఓం రత్నమౌళయే నమః |...

Maha Mrityunjaya Mantram – మహామృత్యుంజయ మంత్రం

(ఋ.వే.౭.౫౯.౧౨) ఓం త్ర్య॑మ్బకం యజామహే సు॒గన్ధి॑o పుష్టి॒వర్ధ॑నమ్ | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్మృ॑క్షీయ॒ మాఽమృతా॑త్ | (య.వే.తై.సం.౧.౮.౬.౨) ఓం త్ర్య॑మ్బకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్మృ॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ | ———– పదచ్ఛేదమ్...

Sri Halasyesha Ashtakam – శ్రీ హాలాస్యేశాష్టకం

కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ...

Sri Shambhu Deva Prarthana – శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన

జయ ఫాలనయన శ్రితలోలనయన సితశైలనయన శర్వా | జయ కాలకాల జయ మృత్యుమృత్యు జయ దేవదేవ శంభో || ౧ || జయ చంద్రమౌళి నమదింద్రమౌళి మణిసాంద్రహేళి చరణా | జయ యోగమార్గ...

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram – శ్రీ మృత్యుంజయ అక్షరమాలా స్తోత్రం

మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా | అద్రీశజాఽధీశ విద్రావితాఘౌఘ భద్రాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఆకాశకేశాఽమరాధీశవంద్యా త్రిలోకేశ్వరా పాహి మృత్యుంజయా | ఇందూపలేందుప్రభోత్ఫుల్ల కుందారవిందాకృతే పాహి మృత్యుంజయా |...

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రార్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష...

error: Not allowed