Category: Shiva – శివ

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) – శ్రీ శివ పంచరత్న స్తుతిః (కృష్ణ కృతం)

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – మత్తసింధురమస్తకోపరి నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధిదానవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భవపద్మజాఽచ్యుతపూజితం కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృచ్ఛ్రతీవ్రతపశ్చరైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైర్మునిభిర్దృఢామలభక్తిభిః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం కృత్తివాససమాశ్రయే మమ...

Sri Shiva Ashtakam 3 (Shankaracharya Kritam) – శ్రీ శివాష్టకం ౩ (శంకరాచార్య కృతం)

తస్మై నమః పరమకారణకారణాయ దీప్తోజ్జ్వలజ్వలితపింగళలోచనాయ | నాగేంద్రహారకృతకుండలభూషణాయ బ్రహ్మేంద్రవిష్ణువరదాయ నమః శివాయ || ౧ || శ్రీమత్ప్రసన్నశశిపన్నగభూషణాయ శైలేంద్రజావదనచుంబితలోచనాయ | కైలాసమందిరమహేంద్రనికేతనాయ లోకత్రయార్తిహరణాయ నమః శివాయ || ౨ || పద్మావదాతమణికుండలగోవృషాయ కృష్ణాగరుప్రచురచందనచర్చితాయ...

Sri Shiva Hrudayam – శ్రీ శివ హృదయం

(ధన్యవాదః – సద్గురు శ్రీ శివానందమూర్తిః) అస్య శ్రీ శివహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః పంక్త్యైశ్ఛంధః శ్రీసాంబసదాశివ దేవతాః ఓం బీజం నమః శక్తిః శివాయేతి కీలకం మమ చతుర్వర్గ ఫలాప్తయే శ్రీసాంబసదాశివ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – శ్రీ శివకేశవ స్తుతిః (యమ కృతం)

ధ్యానం | మాధవోమాధవావీశౌ సర్వసిద్ధివిహాయినౌ | వందే పరస్పరాత్మానౌ పరస్పరనుతిప్రియౌ || స్తోత్రం | గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే శంభో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం

మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ...

Sri Shiva Ashtakam 2 – శ్రీ శివాష్టకం – ౨

ఆశావశాదష్టదిగంతరాలే దేశాంతరభ్రాంతమశాంతబుద్ధిమ్ | ఆకారమాత్రాదవనీసురం మాం అకృత్యకృత్యం శివ పాహి శంభో || ౧ || మాంసాస్థిమజ్జామలమూత్రపాత్ర- -గాత్రాభిమానోజ్ఝితకృత్యజాలమ్ | మద్భావనం మన్మథపీడితాంగం మాయామయం మాం శివ పాహి శంభో || ౨...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – శ్రీ బటుకభైరవ కవచం

శ్రీభైరవ ఉవాచ | దేవేశి దేహరక్షార్థం కారణం కథ్యతాం ధ్రువమ్ | మ్రియంతే సాధకా యేన వినా శ్మశానభూమిషు || రణేషు చాతిఘోరేషు మహావాయుజలేషు చ | శృంగిమకరవజ్రేషు జ్వరాదివ్యాధివహ్నిషు || శ్రీదేవ్యువాచ...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) – శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ | శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౧ శ్రీపార్వత్యువాచ | భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు | ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || ౨ సర్వేషాం చైవ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ బటుక భైరవ అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం భైరవాయ నమః | ఓం భూతనాథాయ నమః | ఓం భూతాత్మనే నమః | ఓం భూతభావనాయ నమః | ఓం క్షేత్రదాయ నమః | ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం విద్యారూపిణే నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః | ఓం పినాకధృతే నమః | ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః | ఓం రత్నమౌళయే నమః |...

Maha Mrityunjaya Mantram – మహామృత్యుంజయ మంత్రం

(ఋ.వే.౭.౫౯.౧౨) ఓం త్ర్య॑మ్బకం యజామహే సు॒గన్ధి॑o పుష్టి॒వర్ధ॑నమ్ | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్మృ॑క్షీయ॒ మాఽమృతా॑త్ | (య.వే.తై.సం.౧.౮.౬.౨) ఓం త్ర్య॑మ్బకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ | ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్మృ॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ | మరిన్ని శ్రీ...

Sri Halasyesha Ashtakam – శ్రీ హాలాస్యేశాష్టకం

కుండోదర ఉవాచ | శైలాధీశసుతాసహాయ సకలామ్నాయాంతవేద్య ప్రభో శూలోగ్రాగ్రవిదారితాంధక సురారాతీంద్రవక్షస్థల | కాలాతీత కలావిలాస కుశల త్రాయేత తే సంతతం హాలాస్యేశ కృపాకటాక్షలహరీ మామాపదామాస్పదమ్ || ౧ || కోలాచ్ఛచ్ఛదరూపమాధవ సురజ్యైష్ఠ్యాతిదూరాంఘ్రిక నీలార్ధాంగ...

Sri Shambhu Deva Prarthana – శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన

జయ ఫాలనయన శ్రితలోలనయన సితశైలనయన శర్వా | జయ కాలకాల జయ మృత్యుమృత్యు జయ దేవదేవ శంభో || ౧ || జయ చంద్రమౌళి నమదింద్రమౌళి మణిసాంద్రహేళి చరణా | జయ యోగమార్గ...

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram – శ్రీ మృత్యుంజయ అక్షరమాలా స్తోత్రం

మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా పాహి మృత్యుంజయా | అద్రీశజాఽధీశ విద్రావితాఘౌఘ భద్రాకృతే పాహి మృత్యుంజయా | ఆకాశకేశాఽమరాధీశవంద్యా త్రిలోకేశ్వరా పాహి మృత్యుంజయా | ఇందూపలేందుప్రభోత్ఫుల్ల కుందారవిందాకృతే పాహి మృత్యుంజయా |...

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రార్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష...

Sri Shiva Stuti (Vande Shambhum Umapathim) – శ్రీ శివ స్తుతిః (వందే శంభుం ఉమాపతిం)

వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాంపతిమ్ | వందే సూర్యశశాంకవహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్ || ౧...

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja – శ్రీ శివ స్తవరాజః (బాణేశ్వర కవచ సహితం)

(బ్రహ్మవైవర్త పురాణాంతర్గతం) ఓం నమో మహాదేవాయ | [– కవచం –] బాణాసుర ఉవాచ | మహేశ్వర మహాభాగ కవచం యత్ప్రకాశితమ్ | సంసారపావనం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౪౩...

Parvathi Vallabha Ashtakam – శ్రీ పార్వతీవల్లభాష్టకం

నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజమ్ | నమః కామభస్మం నమశ్శాంతశీలం భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౧ || సదా తీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం సదా శైవపూజ్యం...

Sri Shiva Rama Ashtakam – శ్రీ శివరామాష్టకం

శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర...

Sri Veerabhadra Dandakam – శ్రీ వీరభద్ర దండకం

  శ్రీమన్ మహావీరభద్రా సుమౌనీంద్ర భద్రపణ సర్వసిద్ధిప్రదా భద్రకాళీమనఃపద్మసంచార భాగ్యోదయా నిత్యసత్యప్రియా సచ్చిదానందరూపా విరూపాక్ష దక్షధ్వరధ్వంసకా దేవ నీ దైవతత్త్వంబులన్ బొగడ బ్రహ్మాదులే చాలరన్నన్ మనో బుద్ధి చాంచల్యమున్ జేసి వర్ణింపగా బూనితిన్...

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram – శ్రీ సోమసుందర స్తోత్రమ్ (కులశేఖరపాండ్య కృతం)

కులశేఖరపాండ్య ఉవాచ – మహానీపారణ్యాంతర కనకపద్మాకరతటీ మహేంద్రానీతాష్టద్విపధృతవిమానాంతరగతమ్ | మహాలీలాభూతప్రకటితవిశిష్టాత్మవిభవం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౧ || నమన్నాళీకాక్షాంబుజ భవసునాశీర మకుటీ వమన్మాణిక్యాంశుస్ఫురదరుణపాదాబ్జయుగళమ్ | అమందానందాబ్ధిం హరినయనపద్మార్చితపదం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్...

Deva Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవ కృతం)

దేవా ఊచుః – నమస్సహస్రనేత్రాయ నమస్తే శూలపాణినే | నమః ఖట్వాంగహస్తాయ నమస్తే దండధారిణే || ౧ || త్వం దేవహుతభుగ్జ్వాలా కోటిభానుసమప్రభః | అదర్శనే వయం దేవ మూఢవిజ్ఞానతోధునా || ౨...

Sri Somasundara Ashtakam – శ్రీ సోమసుందరాష్టకమ్

ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)

శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ...

error: Not allowed