Category: Shiva

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram – శ్రీ సోమసుందర స్తోత్రమ్ (కులశేఖరపాండ్య కృతం)

కులశేఖరపాండ్య ఉవాచ – మహానీపారణ్యాంతర కనకపద్మాకరతటీ మహేంద్రానీతాష్టద్విపధృతవిమానాంతరగతమ్ | మహాలీలాభూతప్రకటితవిశిష్టాత్మవిభవం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్ || ౧ || నమన్నాళీకాక్షాంబుజ భవసునాశీర మకుటీ వమన్మాణిక్యాంశుస్ఫురదరుణపాదాబ్జయుగళమ్ | అమందానందాబ్ధిం హరినయనపద్మార్చితపదం మహాదేవం వందే మధురశఫరాక్షీసహచరమ్...

Deva Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవ కృతం)

దేవా ఊచుః – నమస్సహస్రనేత్రాయ నమస్తే శూలపాణినే | నమః ఖట్వాంగహస్తాయ నమస్తే దండధారిణే || ౧ || త్వం దేవహుతభుగ్జ్వాలా కోటిభానుసమప్రభః | అదర్శనే వయం దేవ మూఢవిజ్ఞానతోధునా || ౨...

Sri Somasundara Ashtakam – శ్రీ సోమసుందరాష్టకమ్

ఇంద్ర ఉవాచ – ఏకంబ్రహ్మాద్వితీయం చ పరిపూర్ణం పరాపరమ్ | ఇతి యో గీయతే వేదైస్తం వందే సోమసుందరమ్ || ౧ || జ్ఞాతృజ్ఞానజ్ఞేయరూపం విశ్వవ్యాప్యం వ్యవస్థితమ్ | యం సర్వైరప్యదృశ్యోయస్తం వందే...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం)

శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ బ్రహ్మాత్మబోధ సుఖసాంద్రతనో మహాత్మన్ | శ్రీకాంతవాక్పతి ముఖాఖిలదేవసంఘ స్వాత్మావబోధక పరేశ నమో నమస్తే || ౧ || సాన్నిధ్యమాత్రముపలభ్యసమస్తమేత- దాభాతి యస్య జగదత్ర చరాచరం చ...

Deva Danava Krita Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (దేవదానవ కృతమ్)

దేవదానవాః ఊచుః – నమస్తుభ్యం విరూపాక్ష నమస్తే తిగ్మచక్షుషే | నమః పినాకహస్తాయ ధన్వినే కామరూపిణే || ౧ || నమస్తే శూలహస్తాయ దండహస్తాయ ధూర్జటే | నమస్త్రైలోక్యనాథాయ భూతగ్రామశరీరిణే || ౨...

Devacharya Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవాచార్య కృతమ్)

ఆంగీరస ఉవాచ – జయ శంకర శాంతశశాంకరుచే రుచిరార్థద సర్వద సర్వశుచే | శుచిదత్తగృహీత మహోపహృతే హృతభక్తజనోద్ధతతాపతతే || ౧ || తత సర్వహృదంబర వరదనతే నత వృజిన మహావనదాహకృతే | కృతవివిధచరిత్రతనో...

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti – శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (దేవదారువనస్థ ముని కృతం)

ఋషయః ఊచుః – నమో దిగ్వాససే తుభ్యం కృతాంతాయ త్రిశూలినే | వికటాయ కరాళాయ కరాళవదనాయ చ || ౧ || అరూపాయ సురూపాయ విశ్వరూపాయ తే నమః | కటంకటాయ రుద్రాయ...

Andhaka Krita Shiva Stuti – శ్రీ శివ స్తుతిః (అంధక కృతం)

నమోఽస్తుతే భైరవ భీమమూర్తే త్రైలోక్య గోప్త్రేశితశూలపాణే | కపాలపాణే భుజగేశహార త్రినేత్ర మాం పాహి విపన్న బుద్ధిమ్ || ౧ || జయస్వ సర్వేశ్వర విశ్వమూర్తే సురాసురైర్వందితపాదపీఠ | త్రైలోక్య మాతర్గురవే వృషాంక...

Ashtamurti Ashtakam – అష్టమూర్త్యష్టకమ్

తుష్టావాష్టతనుం హృష్టః ప్రఫుల్లనయనాంచలః | మౌళావంజలిమాధాయ వదన్ జయ జయేతి చ || ౧ || భార్గవ ఉవాచ – త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమస్సమస్త- మస్తంనయస్యభిమతం చ నిశాచరాణామ్ | దేదీప్యసే దినమణే...

Sri Dakshinamurthy Stotram 4 – శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం – ౪

మందస్మిత స్ఫురిత ముగ్ధముఖారవింద కందర్పకోటి శతసుందరదివ్యమూర్తిమ్ | ఆతామ్రకోమల జటాఘటితేందులేఖ- మాలోకయే వటతటీ నిలయం దయళుమ్ || ౧ || కందళిత బోధముద్రం కైవల్యానంద సంవిదున్నిద్రమ్ | కలయే కంచనరుద్రం కరుణారసపూరపూరిత సముద్రమ్...

error: Download Stotra Nidhi mobile app