Category: Shiva – శివ

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) – శ్రీ శివ పంచరత్న స్తుతిః (కృష్ణ కృతం)

శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – మత్తసింధురమస్తకోపరి నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధిదానవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భవపద్మజాఽచ్యుతపూజితం కృత్తివాససమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృచ్ఛ్రతీవ్రతపశ్చరైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైర్మునిభిర్దృఢామలభక్తిభిః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం కృత్తివాససమాశ్రయే మమ...

Sri Shiva Ashtakam 3 (Shankaracharya Kritam) – శ్రీ శివాష్టకం ౩ (శంకరాచార్య కృతం)

తస్మై నమః పరమకారణకారణాయ దీప్తోజ్జ్వలజ్వలితపింగళలోచనాయ | నాగేంద్రహారకృతకుండలభూషణాయ బ్రహ్మేంద్రవిష్ణువరదాయ నమః శివాయ || ౧ || శ్రీమత్ప్రసన్నశశిపన్నగభూషణాయ శైలేంద్రజావదనచుంబితలోచనాయ | కైలాసమందిరమహేంద్రనికేతనాయ లోకత్రయార్తిహరణాయ నమః శివాయ || ౨ || పద్మావదాతమణికుండలగోవృషాయ కృష్ణాగరుప్రచురచందనచర్చితాయ...

Sri Shiva Hrudayam – శ్రీ శివ హృదయం

(ధన్యవాదః – సద్గురు శ్రీ శివానందమూర్తిః) అస్య శ్రీ శివహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య వామదేవ ఋషిః పంక్త్యైశ్ఛంధః శ్రీసాంబసదాశివ దేవతాః ఓం బీజం నమః శక్తిః శివాయేతి కీలకం మమ చతుర్వర్గ ఫలాప్తయే శ్రీసాంబసదాశివ...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – శ్రీ శివకేశవ స్తుతిః (యమ కృతం)

ధ్యానం | మాధవోమాధవావీశౌ సర్వసిద్ధివిహాయినౌ | వందే పరస్పరాత్మానౌ పరస్పరనుతిప్రియౌ || స్తోత్రం | గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే శంభో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం

మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ...

Sri Shiva Ashtakam 2 – శ్రీ శివాష్టకం – ౨

ఆశావశాదష్టదిగంతరాలే దేశాంతరభ్రాంతమశాంతబుద్ధిమ్ | ఆకారమాత్రాదవనీసురం మాం అకృత్యకృత్యం శివ పాహి శంభో || ౧ || మాంసాస్థిమజ్జామలమూత్రపాత్ర- -గాత్రాభిమానోజ్ఝితకృత్యజాలమ్ | మద్భావనం మన్మథపీడితాంగం మాయామయం మాం శివ పాహి శంభో || ౨...

Sri Batuka Bhairava Kavacham – శ్రీ బటుకభైరవ కవచం

శ్రీభైరవ ఉవాచ | దేవేశి దేహరక్షార్థం కారణం కథ్యతాం ధ్రువమ్ | మ్రియంతే సాధకా యేన వినా శ్మశానభూమిషు || రణేషు చాతిఘోరేషు మహావాయుజలేషు చ | శృంగిమకరవజ్రేషు జ్వరాదివ్యాధివహ్నిషు || శ్రీదేవ్యువాచ...

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) – శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ | శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౧ శ్రీపార్వత్యువాచ | భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు | ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || ౨ సర్వేషాం చైవ...

Sri Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ బటుక భైరవ అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం భైరవాయ నమః | ఓం భూతనాథాయ నమః | ఓం భూతాత్మనే నమః | ఓం భూతభావనాయ నమః | ఓం క్షేత్రదాయ నమః | ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం విద్యారూపిణే నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః | ఓం పినాకధృతే నమః | ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః | ఓం రత్నమౌళయే నమః |...

error: Not allowed