Category: Dattatreya – దత్తాత్రేయ

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 2 – శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తరశతనామావళిః ౨

ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః | ఓం దత్తదేవాయ నమః | ఓం దత్తమూర్తయే నమః | ఓం దక్షిణామూర్తయే నమః | ఓం దీనబంధువే నమః | ఓం దుష్టశిక్షకాయ నమః |...

Sri Dattatreya Ajapajapa Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ అజపాజప స్తోత్రం

మూలాధారే వారిజపత్రే చతురస్రం వం శం షం సం వర్ణవిశాలైః సువిశాలైః | రక్తం వర్ణం శ్రీగణనాథం భగవతం దత్తాత్రేయం శ్రీగురుమూర్తిం ప్రణతోఽస్మి || ౧ || స్వాధిష్ఠానే షడ్దలచక్రే తనులింగే బాలాం...

Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రం

దత్తాత్రేయం పరమసుఖమయం వేదగేయం హ్యమేయం యోగిధ్యేయం హృతనిజభయం స్వీకృతానేకకాయమ్ | దుష్టాగమ్యం వితతవిజయం దేవదైత్యర్షివంద్యం వందే నిత్యం విహితవినయం చావ్యయం భావగమ్యమ్ || ౧ || దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే భగవతే పాపక్షయం...

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీదత్తాత్రేయాయ సచ్చిదానందాయ సర్వాంతరాత్మనే సద్గురవే పరబ్రహ్మణే నమః | కదాచిచ్ఛంకరాచార్యశ్చింతయిత్వా దివాకరమ్ | కిం సాధితం మయా లోకే పూజయా స్తుతివందనైః || ౧ || బహుకాలే గతే తస్య దత్తాత్రేయాత్మకో మునిః...

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam – శ్రీ నృసింహ సరస్వతీ అష్టకం

ఇందుకోటి తేజకర్ణ సింధు భక్తవత్సలం నందనాత్రిసూను దత్తమిందిరాక్ష శ్రీగురుమ్ | గంధమాల్య అక్షతాది బృందదేవ వందితం వందయామి నారసింహ సరస్వతీశ పాహి మామ్ || ౧ || మోహపాశ అంధకార జాతదూర భాస్కరం...

Sri Dattatreya Karunatripadi – శ్రీ దత్తాత్రేయ కరుణా త్రిపది (మరాఠీ)

— ప్రథమ — శాంత హో శ్రీగురుదత్తా | మమ చిత్తా శమవీ ఆతా || తూ కేవళ మాతా జనితా | సర్వథా తూ హితకర్తా || తూ ఆప్త స్వజన...

Sri Dattatreya Shanti Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ శాంతి స్తోత్రం

నమస్తే భగవన్దేవ దత్తాత్రేయ జగత్ప్రభో | సర్వబాధాప్రశమనం కురు శాంతిం ప్రయచ్ఛమే || ౧ || అనసూయాసుత శ్రీశః జనపాతకనాశన | దిగంబర నమో నిత్యం తుభ్యం మే వరదో భవ ||...

Sri Datta Hrudayam – శ్రీ దత్త హృదయం

దత్తం సనాతనం నిత్యం నిర్వికల్పం నిరామయమ్ | హరిం శివం మహాదేవం సర్వభూతోపకారకమ్ || ౧ || నారాయణం మహావిష్ణుం సర్గస్థిత్యంతకారణమ్ | నిరాకారం చ సర్వేశం కార్తవీర్యవరప్రదమ్ || ౨ ||...

Sri Datta Stavaraja – శ్రీ దత్త స్తవరాజః

శ్రీ శుక ఉవాచ – మహాదేవ మహాదేవ దేవదేవ మహేశ్వర | దత్తాత్రేయస్తవం దివ్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో || ౧ || దత్తస్య వద మాహాత్మ్యం దేవదేవ దయానిధే | దత్తాత్పరతరం నాస్తి...

Sri Datta Mala Mantram – శ్రీ దత్త మాలా మంత్రం

ఓం నమో భగవతే దత్తాత్రేయాయ, స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ, మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ, చిదానన్దాత్మనే, బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ, మహాయోగినే, అవధూతాయ, అనసూయానన్దవర్ధనాయ, అత్రిపుత్రాయ, ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ, ఆం అసాధ్యసాధనాయ, హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ, క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ, ఐం వాక్ప్రదాయ, క్లీం...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తరశతనామావళీ

ఓం శ్రీదత్తాయ నమః | ఓం దేవదత్తాయ నమః | ఓం బ్రహ్మదత్తాయ నమః | ఓం విష్ణుదత్తాయ నమః | ఓం శివదత్తాయ నమః | ఓం అత్రిదత్తాయ నమః |...

Sri Dattatreya Kavacham – శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచమ్

శ్రీపాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థితః | పాయాద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిః పాతు మే కటిమ్ || ౧ || నాభిం పాతు జగత్స్రష్టా ఉదరం పాతు దలోదరః | కృపాళుః...

Ghora Kashtodharana Stotram – శ్రీ దత్త స్తోత్రం (ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం)

శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ | భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౧ || త్వం నో మాతా త్వం పితాఽప్తోఽధిపస్త్వం త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ | త్వం సర్వస్వం నో...

Siddha Mangala Stotram – సిద్ధమంగళ స్తోత్రం

శ్రీమదనంత శ్రీవిభూషిత అప్పలలక్ష్మీ నరసింహరాజా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ || ౧ || శ్రీవిద్యాధరి రాధ సురేఖా శ్రీరాఖీధర శ్రీపాదా జయ విజయీభవ దిగ్విజయీభవ శ్రీమదఖండ శ్రీవిజయీభావ || ౨...

Sri Datta Ashtakam – శ్రీ దత్తాష్టకం

గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం | నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ || యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం | సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ || అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం...

Sri Dattatreya Vajra Kavacham – శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం

ఋషయ ఊచుః | కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్వేదవ్యాస కలౌయుగే | ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతమ్ || ౧ || వ్యాస ఉవాచ | శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనమ్ | సకృదుచ్చారమాత్రేణ భోగమోక్షప్రదాయకమ్...

Sri Datta Stavam – శ్రీ దత్త స్తవం

దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం | ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౧ || దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణకారణం | సర్వరక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౨ || శరణాగతదీనార్త...

Sri Dattatreya Stotram – శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం

జటాధరం పాండురాంగం శూలహస్తం కృపానిధిమ్ | సర్వరోగహరం దేవం దత్తాత్రేయమహం భజే || ౧ || అస్య శ్రీదత్తాత్రేయస్తోత్రమంత్రస్య భగవాన్నారదఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీదత్తః పరమాత్మా దేవతా | శ్రీదత్తాత్రేయ...

error: Not allowed