Sri Datta Vedapada Stuti – శ్రీ దత్త వేదపాద స్తుతిః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అగ్నిమీలే పరం దేవం యజ్ఞస్య త్వాం త్ర్యధీశ్వరమ్ |
స్తోమోఽయమగ్రియోఽర్థ్యస్తే హృదిస్పృగస్తు శంతమః || ౧ ||

అయం దేవాయ దూరాయ గిరాం స్వాధ్యాయ సాత్వతామ్ |
స్తోమోఽస్త్వనేన విందేయం తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ || ౨ ||

ఏతా యా లౌకికాః సంతు హీనా వాచోఽపి నః ప్రియాః |
బాలస్యేవ పితుష్టే త్వం స నో మృళ మహాఁ అసి || ౩ ||

అయం వాం నాత్మనోస్తత్త్వమధిగమ్యాస్తి దుర్మనాః |
హృద్రోగం మమ సూర్య త్వం హరిమాణం చ నాశయ || ౪ ||

ప్రమన్మహేఽస్మాన్విద్ధీతి స్తోతారస్తే వయం నమః |
భగవో దేవ తే స్తోమమారే అస్మే చ శృణ్వతే || ౫ ||

ఇంద్రో మదాయ యాతీహ సత్వరం సోమినో యథా |
స్తోతౄనేహి తథాఽస్మాఁస్తే మాధ్వీర్గావో భవంతు నః || ౬ ||

ద్వే విరూపేఽత్ర మాయాయాస్తేఽత్ర మగ్నోఽస్మి పీడితః |
మాభితః సంతపంతీహ సపత్నీరివ పర్శవః || ౭ ||

ఇదం శ్రేష్ఠమపి ప్రాప్య జన్మ గంతాఽధ ఏవ తత్ |
కురు ప్రసాదం జ్ఞాత్వైతత్తేనాహం భూరి చాకన || ౮ ||

ప్రవస్తుజ్ఞానాజ్జహాతి నిష్కామశ్చేన్మృతిం త్వహమ్ |
న తాదృశోఽతః కామాది సర్వం రక్షో నిబర్హయ || ౯ ||

సుషుమామూర్ధియః స్తోమైరాగచ్ఛైతే వయం విభో |
త్వదంశాస్త్వం పతిర్నోఽసి దేవో దేవేషు మేధిరః || ౧౦ ||

వసూ రూపం రూపమిహ ప్రతిరూపోఽసి నో పృథక్ |
ఏతాని భూతాని విదుర్బ్రాహ్మణా యే మనీషిణః || ౧౧ ||

తం ను త్వాం కిం బ్రువేఽల్పజ్ఞో భగవంతం క్షమస్వ భోః |
ఓషమాగహి మాం త్వం చేత్సఖా సన్నతిమన్యసే || ౧౨ ||

తా వాసనా ఘ్నంతి యథా వృశ్చికస్యారసం విషమ్ |
అతో మాం పాహి భూయిష్ఠాం నమ ఉక్తిం విధేమ తే || ౧౩ ||

ని హోతా సీదసి విభో యస్త్వం యష్టుర్గృహే ప్రియ |
తం త్వా హ్వయే జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే || ౧౪ ||

సేమావిడ్ఢి ప్రభృతిమీశిషే యోఽవ మానిశమ్ |
త్వం విశ్వేషాం యదీశానో బ్రహ్మణా వేషి మే హవమ్ || ౧౫ ||

మందః స్వకోఽయం దీనోఽజ్ఞ ఇతి విద్వాన్భవాన్ప్రభుః |
ఇంద్ర ఆశాభ్యః పరి మాం సర్వాభ్యో అభయం కరత్ || ౧౬ ||

ప్ర య ఆరూపితాం భ్రాంతిం త్వత్ప్రసాదాజ్జహాతి సః |
విముచ్యతే తద్విప్రాస్త్వాం జాగృవాంసః సమింధతే || ౧౭ ||

ఇచ్ఛంతి దేవా అపి తే ప్రసాదాయ నృజన్మ తత్ |
విద్వాన్నామాని తే దత్త విశ్వాభిర్గీర్భిరీమహే || ౧౮ ||

ఇంద్ర త్వా భజతః సూరేర్దుర్లభం కిం తరామి తత్ |
భక్త్యా క్లేశాది తే నావా గంభీరాఁ ఉదధీరివ || ౧౯ ||

న తా రోద్ధుం ధియః శక్తా యోగేనాపి తతః సదా |
త్రాతారం ధీమహీశ త్వాం ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ || ౨౦ ||

వైశ్వానరాయ దత్త్వాఽన్నం విధిలబ్ధం సదైవ తే |
భవామో భజనే సక్తా అస్మాకం శృణుధీ హవమ్ || ౨౧ ||

ఏవా త్వామింద్ర విప్రాసో జాగృవాంసో విపన్యవః |
స్తువంత్యేభ్యో హి తే కోఽపి న జ్యాయాఁ అస్తి వృత్రహన్ || ౨౨ ||

ప్రఋభుభ్యో గృణద్భ్యస్తే మర్త్యేభ్యోఽప్యమృతత్వమిత్ |
దత్తం స్మృత్వా తవ మనోరథ ఆయాతు పాజసా || ౨౩ ||

ఇతముత్యదిషం శ్రేయో యజ్జగ్ధ్వా పరితృప్యతి |
సాధుస్తద్భజనం తేఽస్మే ఇషం స్తోతృభ్య ఆభర || ౨౪ ||

త్వామగ్నే మాయినం మాయాం జేతారమపరాజితమ్ |
హిత్వా కం శరణం యామః స నో బోధి శ్రుధీ హవమ్ || ౨౫ ||

మహీ మహేశోఽజ్ఞానేన భవానవతు మావృతమ్ |
యథా వై సూర్యం స్వర్భానుస్తమసావిధ్యదాసురః || ౨౬ ||

ప్రయుంజతీ యదాత్మానం మనీషా మనసా సహ |
తదైవ భవతైకాంతం జానతా సంగమేమహి || ౨౭ ||

ఋతస్య గోపాస్త్వం దేహి మహ్యం శం యుంజతే ధియః |
భీతాయ నాధమానాయ ఋషయే సప్తవధ్రయే || ౨౮ ||

త్వం హి పాతాసి నో దత్త పరిబాధస్వ దుష్కృతమ్ |
కామాదీన్యస్య బీజాని జహి రక్షాంసి సుక్రతో || ౨౯ ||

పిబా సోమమితి శ్రుత్వా యష్టుర్హూతిం శుభం ద్రవత్ |
ఆయాసి పురురూప త్వామాసు గోషూపపృచ్యతామ్ || ౩౦ ||

ఇంద్రం వోతాన్యం న పృథఙ్మన్యే మాయాభిరిద్భవాన్ |
పురురూప ఇతీక్షే త్వమమిత్రాఁ సుషహాన్కృధి || ౩౧ ||

యజ్ఞా యజ్ఞాధీశ సర్వే త్వన్మయా అపి తేషు నః |
జపయజ్ఞో మతస్తేన సము పూష్ణా గమేమహి || ౩౨ ||

స్తుషే నరాప్యం తుష్టః సన్నథో యస్యా అయోముఖమ్ |
మాయాం జిత్వా భవాంతాం మే విశ్వాహా శర్మ యచ్ఛతు || ౩౩ ||

జుషస్వ స్తోమమీశైతే ప్రియాసః సంతు సూరయః |
వయం స్తోమప్రియానేన యచ్ఛా నః శర్మ దీర్ఘశ్రుత్ || ౩౪ ||

ఉగ్రో జజ్ఞే మృత్యురయమదుగ్ధా ఇవ ధేనవః |
ధియో మేఽనేనేదృగీశ న జాతో న జనిష్యతే || ౩౫ ||

ప్రబ్రహ్మైహీదమాకర్ణ్యోర్వారుకమివ బంధనాత్ |
మృత్యుంజయ ప్రమాదాఖ్యాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మాఽమృతాత్ || ౩౬ ||

యదద్య వర్ష్మ తేనైవ పశ్యేమ శరదః శతమ్ |
స్తోత్రాయ తే హతే మృత్యౌ జీవేమ శరదః శతమ్ || ౩౭ ||

ప్రత్యుత్తమం మహేశం త్వాం మనామహ ఇహాగహి |
మృళా సుక్షత్ర మృలయ మా నో దుఃశంస ఈశత || ౩౮ ||

తిస్రో వాచస్తేఽత్ర వరాం క ఈశానం న యాచిషత్ |
భక్త్యా గృణీమస్త్వాం స్తోత్రైస్తేభిర్నస్తూయమాగహి || ౩౯ ||

దూరాద్విహాయ సర్వం త్వామృషయో యే చ తుష్టువుః |
మర్తా అమర్త్యస్య తే తద్భూరి నామ మనామహే || ౪౦ ||

య ఇంద్ర త్వం యో నమసా స్వధ్వరో హీతి సంస్తుతః |
ఇంద్రో బ్రహ్మేంద్ర ఋషిరిత్యుప బ్రహ్మాణి నః శృణు || ౪౧ ||

వయము త్వా వరం దేవమస్మభ్యం శర్మ సప్రథః |
మనామహే పృణంతం తదభిత్వామింద్ర నోనుమః || ౪౨ ||

ప్రకృతాన్యపి సూక్తాని శృణ్వంతం జాతవేదసమ్ |
త్వాం గృణంతి న కే త్వం హి యేషామింద్రో యువా సఖా || ౪౩ ||

త్వావతః పాహి నో మర్త్యాన్యత ఇంద్ర భయామహే |
ఆదిశ్య పదభక్తిం తే తతో నో అభయం కృధి || ౪౪ ||

ఆ త్వా రథం న తురగైః స్తోత్రైస్త్వా వర్తయామసి |
స త్వం న ఇంద్ర మృలయ యస్య తే స్వాదు సఖ్యమిత్ || ౪౫ ||

ఆ ప్రబోధం భవోఽబోధః స్వప్నవద్దుఃఖదోఽశుచిః |
పతితాన్ దుఃఖితాన్నౄన్నః పాహి త్వం శృణుధీ గిరః || ౪౬ ||

ఇంద్రాయ సామ తే గాతుం న క్షమో నామ తే గృణే |
బణ్మహాఁఅసి సూర్య త్వం సత్రాదేవ మహాఁఅసి || ౪౭ ||

సోమః పునానోంతారామో మయా త్వం నాధిలక్షితః |
ఈక్షే తుచ్ఛాన్బహిర్భోగాన్యోషా జారమివ ప్రియమ్ || ౪౮ ||

ప్రణ ఇందోరపి స్మరం రూపం తే దర్శయామలమ్ |
నౄన్ స్తోతౄన్ పాహ్యంహసో నో జహి రక్షాంసి సుక్రతో || ౪౯ ||

హిన్వంతి ద్వైతమస్త్యస్మాద్భయం విందతి మామిహ |
యదంతి దూరకే యచ్చ పవమాన వి తజ్జహి || ౫౦ ||

ధర్తా కారకశక్తీనాం సర్వేషాం త్వమిహైక ఇత్ |
యశోఽత్రేదం పవిత్రం తే వితతం బ్రహ్మణస్పతే || ౫౧ ||

అసర్జి భవతా విశ్వమనిత్యమవశం బృహత్ |
త్వం సంస్మర జ్ఞ శరణ వత్సం జాతం న ధేనవః || ౫౨ ||

పురోజితీశ భో భూమన్ తత్ర మామమృతం కృధి |
యత్రానందాశ్చ మోదాశ్చ ముదః ప్రముద ఆసతే || ౫౩ ||

అయం స ఇతి విద్వాంత్సన్యమాయ ఘృతవద్ధవిః |
కుతో జుహోమ్యతోఽదేవా యమాయ జుహుతా హవిః || ౫౪ ||

నివర్తధ్వమితో దేవా భద్రం నో అపి వాతయ |
మనో హరే మాం పాహ్యార్తం పితా పుత్రమివ ప్రియమ్ || ౫౫ ||

ప్రమా ప్రమాతా ప్రమేయం త్రిపుటీహ న విద్యతే |
రూపం తేఽవికృతం సత్త్వం మధుమన్మే పరాయణమ్ || ౫౬ ||

ప్రహోతారోఽత్రైవ మనోన్వాహువామహ ఇత్యతః |
గమాది మనసో నాస్య యో యజ్ఞస్య ప్రసాధనః || ౫౭ ||

యే యజ్ఞేనార్చంత్యనేన సర్వే నందంతి తే త్వయా |
నాన్యేఽతస్త్వత్ప్రియా ఏవ విరూపాసో దివస్పరి || ౫౮ ||

దేవానాం ను వశే యోఽస్య సుమంగలీరియం వధూః |
స్నేహేషు త్వచ్యుతో భోగీ పతిర్బంధేషు బధ్యతే || ౫౯ ||

విహితం సర్వమిత్తే త్వమతో జ్యాయాంశ్చ పూరుషః |
పాదోఽస్య విశ్వా భూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి || ౬౦ ||

హయే జాయే ఇతి వదన్యా సాలావృకహృత్సమా |
తన్మయో న స వేదాముమాత్మానం తవ పూరుష || ౬౧ ||

ఉభా ఉపాధితోఽత్రైకః పాకేన మనసాన్వితః |
త్వాం యదీక్షేత తం మాతా రేహ్లి స ఉ రేహ్లి మాతరమ్ || ౬౨ ||

తదిదాత్మన్హృది వపుః పశ్యంతస్తే మనీషయా |
మునయో వాతరశనాః పిశంగా వసతేఽమలాః || ౬౩ ||

త్యం చిన్మయం బుధా రూపం సంజానానా ఉపాసతే |
యో అస్య పారే రజసః స నః పర్షదతి ద్విషః || ౬౪ ||

ఇషే త్వోర్జే చౌదనేన నిత్యహోమేఽపి గవ్యతః |
యజంత్యహం త్వకామస్త్వాం శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణే || ౬౫ ||

అగ్న ఆయాహీతి గాతుం త్వాఽక్షమః స్తౌమి కేవలమ్ |
నిషీద మే హృది యథా నిహోతా సత్సి బర్హిషి || ౬౬ ||

శం నో దేవీః ప్రసాదాత్తే సంతు ధీవృత్తయోఽనిశమ్ |
ఆత్మప్రవాహాః స్వారస్యాచ్ఛంయోరభిస్రవంతు నః || ౬౭ ||

జ్ఞాతేఽస్మిన్పాశముక్తిః సకలవిదితి తత్స్యాదనిర్దేశ్యమేకం
సూక్ష్మం చాతీంద్రియం సత్తదయమితి గిరా శాబ్దనిర్దేశ్యమేవ |
వాక్యైస్తత్త్వం విరోధేఽపి సతి సుమతిభిః సోఽయమిత్యాదివత్త-
-ద్భాగత్యాగేన లక్ష్యం వరగురుకృపయా లభ్యమైక్యం హి తజ్జ్ఞైః || ౬౮ ||

ఇతి శ్రీదత్తపురాణే శ్రీ దత్త వేదపాద స్తుతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: