Stotra Nidhi Blog

Sundarakanda Chapter 51 – సుందరకాండ సర్గ – ఏకపంచాశః సర్గః (౫౧)

తం సమీక్ష్య మహాసత్త్వం సత్త్వవాన్హరిసత్తమః | వాక్యమర్థవదవ్యగ్రస్తమువాచ దశాననమ్ || ౧ || అహం సుగ్రీవసందేశాదిహ ప్రాప్తస్తవాలయమ్ | రాక్షసేంద్ర హరీశస్త్వాం భ్రాతా కుశలమబ్రవీత్ || ౨ || భ్రాతుః శృణు సమాదేశం...

Sundarakanda Chapter 50 – సుందరకాండ – పంచాశః సర్గః (౫౦)

తముద్వీక్ష్య మహాబాహుః పింగాక్షం పురతః స్థితమ్ | కోపేన మహతాఽఽవిష్టో రావణో లోకరావణః || ౧ || శంకాహతాత్మా దధ్యౌ స కపీంద్రం తేజసా వృతమ్ | కిమేష భగవాన్నందీ భవేత్సాక్షాదిహాగతః ||...

Sundarakanda Chapter 49 – సుందరకాండ – ఏకోనపంచాశః సర్గః (౪౯)

తతః స కర్మణా తస్య విస్మితో భీమవిక్రమః | హనుమాన్రోషతామ్రాక్షో రక్షోధిపమవైక్షత || ౧ || భ్రాజమానం మహార్హేణ కాంచనేన విరాజతా | ముక్తాజాలావృతేనాథ ముకుటేన మహాద్యుతిమ్ || ౨ || వజ్రసంయోగసంయుక్తైర్మహార్హమణివిగ్రహైః...

Sundarakanda Chapter 48 – సుందరకాండ – అష్టచత్వారింశః సర్గః (౪౮)

తతః స రక్షోధితిర్మహాత్మా హనూమతాఽక్షే నిహతే కుమారే | మనః సమాధాయ తదేంద్రకల్పం సమాదిదేశేంద్రజితం సరోషమ్ || ౧ || త్వమస్త్రవిచ్ఛస్త్రవిదాం వరిష్ఠః సురాసురాణామపి శోకదాతా | సురేషు సేంద్రేషు చ దృష్టకర్మా...

Sri Ayyappa Stotram – శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రం

అరుణోదయసంకాశం నీలకుండలధారణం | నీలాంబరధరం దేవం వందేఽహం బ్రహ్మనందనమ్ || ౧ || చాపబాణం వామహస్తే రౌప్యవీత్రం చ దక్షిణే | [*చిన్ముద్రాం దక్షిణకరే*] విలసత్కుండలధరం వందేఽహం విష్ణునందనమ్ || ౨ ||...

Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram – శ్రీ లలితా స్తోత్రం (సర్వ దేవత కృతం)

ప్రాదుర్భభూవ పరమం తేజః పుంజమానూపమమ్ | కోటిసూర్యప్రతీకాశం చంద్రకోటిసుశీతలమ్ || ౧ || తన్మధ్యమే సముదభూచ్చక్రాకారమనుత్తమమ్ | తన్మధ్యమే మహాదేవిముదయార్కసమప్రభామ్ || ౨ || జగదుజ్జీవనాకారాం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్ | సౌందర్యసారసీమాన్తామానందరససాగరామ్ || ౩...

Sri Lalitha Avirbhava Stuti – శ్రీ లలితా ఆవిర్భావ స్తుతి

<< శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన విశ్వరూపిణి సర్వాత్మే విశ్వభూతైకనాయకి | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేస్సముద్భవ || ౧ || అనంగరూపిణి పరే జగదానందదాయిని | లలితా పరమేశాని సంవిద్వహ్నేస్సముద్భవ || ౨ ||...

Sri Shambhu Deva Prarthana – శ్రీ శంభుదేవ ప్రార్థన

జయ ఫాలనయన శ్రితలోలనయన సితశైలనయన శర్వా | జయ కాలకాల జయ మృత్యుమృత్యు జయ దేవదేవ శంభో || ౧ || జయ చంద్రమౌళి నమదింద్రమౌళి మణిసాంద్రహేళి చరణా | జయ యోగమార్గ...

Hanuman Chalisa (Sundaradasu MS Rama Rao) – హనుమాన్ చాలీసా (సుందరదాసు)

(గమనిక: శ్రీ తులసీదాస్ గారి హనుమాన్ చాలీసా కూడా ఉన్నది చూడండి.) (కృతజ్ఞతలు – కీ.శే. శ్రీ ఎం.ఎస్.రామారావు గారికి) ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం | లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్...

Sri Alamelumanga Smarana (Manasa Smarami) – శ్రీ అలమేలుమంగా స్మరణ (మనసా స్మరామి)

పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా అలమేలుమంగా మనసా స్మరామి పద్మావతీ దేవి అలమేలుమంగా పద్మనాభప్రియా అలమేలుమంగా పద్మోద్భవా అలమేలుమంగా పద్మాలయా దేవి అలమేలుమంగా సుప్రసన్నా అలమేలుమంగా సముద్రతనయా అలమేలుమంగా సురపూజితా అలమేలుమంగా సరోజహస్తా దేవి అలమేలుమంగా...

error: Not allowed