Stotra Nidhi Blog

Sri Bhoothanatha Dasakam – శ్రీ భూతనాథ దశకం

పాండ్యభూపతీంద్రపూర్వపుణ్యమోహనాకృతే పండితార్చితాంఘ్రిపుండరీక పావనాకృతే | పూర్ణచంద్రతుండవేత్రదండవీర్యవారిధే పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్ || ౧ || ఆదిశంకరాచ్యుతప్రియాత్మసంభవ ప్రభో ఆదిభూతనాథ సాధుభక్తచింతితప్రద | భూతిభూష వేదఘోషపారితోష శాశ్వత పూర్ణపుష్కలాసమేత భూతనాథ పాహి మామ్...

Sri Durga Ashtakam – శ్రీ దుర్గాష్టకం

కాత్యాయని మహామాయే ఖడ్గబాణధనుర్ధరే | ఖడ్గధారిణి చండి దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || ౧ || వసుదేవసుతే కాలి వాసుదేవసహోదరీ | వసుంధరాశ్రియే నందే దుర్గాదేవి నమోఽస్తు తే || ౨ ||...

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంగళాష్టకం

శివయోస్తనుజాయాస్తు శ్రితమందారశాఖినే | శిఖివర్యతురంగాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ మంగళమ్ || ౧ భక్తాభీష్టప్రదాయాస్తు భవరోగవినాశినే | రాజధిరాజావంద్యాయ రణధీరాయ మంగళమ్ || ౨ శూరపద్మాది దైతేయ తమిస్రకులభానవే | తారకాసురకాలాయ బాలకాయాస్తు మంగళమ్ ||...

Sri Annapurna Mantra Stava – శ్రీ అన్నపూర్ణా మంత్ర స్తవః

శ్రీ దక్షిణామూర్తిరువాచ | అన్నపూర్ణామనుం వక్ష్యే విద్యాప్రత్యంగమీశ్వరీ | యస్య శ్రవణమాత్రేణ అలక్ష్మీర్నాశమాప్నుయాత్ || ౧ || ప్రణవం పూర్వముచ్చార్య మాయాం శ్రియమథోచ్చరేత్ | కామం నమః పదం ప్రోక్తం పదం భగవతీత్యథ...

Sri Aditya Stotram 2 (Mahabharatam) – శ్రీ ఆదిత్య స్తోత్రం (మహాభారతే)

తవ యద్యుదయో న స్యాదంధం జగదిదం భవేత్ | న చ ధర్మార్థకామేషు ప్రవర్తేరన్ మనీషిణః || ౧ || ఆధానపశుబన్ధేష్టిమంత్రయజ్ఞతపఃక్రియాః | త్వత్ప్రసాదాదవాప్యంతే బ్రహ్మక్షత్రవిశాం గణైః || ౨ || యదహర్బ్రహ్మణః...

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram – శ్రీ కార్తికేయ కరావలంబ స్తోత్రం

ఓంకారరూప శరణాశ్రయ శర్వసూనో సింగార వేల సకలేశ్వర దీనబంధో | సంతాపనాశన సనాతన శక్తిహస్త శ్రీ కార్తికేయ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ పంచాద్రివాస సహజ సురసైన్యనాథ పంచామృతప్రియ గుహ సకలాధివాస...

Sri Dakshinamurthy Pancharatna Stotram – శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం

మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్ || ౧ || విత్తదప్రియమర్చితం కృతకృశా తీవ్రతపోవ్రతైః ముక్తికామిభిరాశ్రితైః ముహుర్మునిభిర్దృఢమానసైః | ముక్తిదం నిజపాదపంకజసక్తమానసయోగినాం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ...

Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రం

దత్తాత్రేయం పరమసుఖమయం వేదగేయం హ్యమేయం యోగిధ్యేయం హృతనిజభయం స్వీకృతానేకకాయమ్ | దుష్టాగమ్యం వితతవిజయం దేవదైత్యర్షివంద్యం వందే నిత్యం విహితవినయం చావ్యయం భావగమ్యమ్ || ౧ || దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే భగవతే పాపక్షయం...

Sri Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru – శ్రీ ధర్మశాస్తా స్తోత్రం (శృంగేరి జగద్గురు విరచితం)

జగత్ప్రతిష్ఠాహేతుర్యః ధర్మః శ్రుత్యంతకీర్తితః | తస్యాపి శాస్తా యో దేవస్తం సదా సముపాశ్రయే || ౧ || శ్రీశంకరాచార్యైః శివావతారైః ధర్మప్రచారాయ సమస్తకాలే | సుస్థాపితం శృంగమహీధ్రవర్యే పీఠం యతీంద్రాః పరిభూషయంతి ||...

Sri Sabari Girisha Ashtakam – శ్రీ శబరిగిరీశాష్టకం

యజన సుపూజిత యోగివరార్చిత యాదువినాశక యోగతనో యతివర కల్పిత యంత్రకృతాసన యక్షవరార్పిత పుష్పతనో | యమనియమాసన యోగిహృదాసన పాపనివారణ కాలతనో జయ జయ హే శబరీగిరి మందిర సుందర పాలయ మామనిశమ్ ||...

error: Not allowed