Stotra Nidhi Blog

Sundarakanda Chapter 5 – సుందరకాండ – పంచమ సర్గః

తతః స మధ్యం గతమంశుమన్తం జ్యోత్స్నావితానం మహదుద్వమన్తమ్ | దదర్శ ధీమాన్దివి భానుమన్తం గోష్ఠే వృషం మత్తమివ భ్రమంతమ్ || ౧ లోకస్య పాపాని వినాశయన్తం మహోదధిం చాపి సమేధయన్తమ్ | భూతాని...

Sundarakanda Chapter 4 – సుందరకాండ – చతుర్థ సర్గః (౪)

స నిర్జిత్య పురీం శ్రేష్ఠాం లంకాం తాం కామరూపిణీమ్ | విక్రమేణ మహాతేజా హనుమాన్కపిసత్తమః | అద్వారేణ మహాబాహుః ప్రాకారమభిపుప్లువే || ౧ [** నిశి లంకాం మహాసత్వో వివేశ కపికుంజరః |...

Sundarakanda Chapter 3 – సుందరకాండ – తృతయ సర్గః (౩)

స లంబశిఖరే లంబే లంబతోయదసన్నిభే | సత్త్వమాస్థాయ మేధావీ హనుమాన్మారుతాత్మజః || ౧ నిశి లంకాం మహాసత్త్వో వివేశ కపికుంజరః | రమ్యకాననతోయాఢ్యాం పురీం రావణపాలితామ్ || ౨ శారదామ్బుధరప్రఖ్యైర్భవనైరుపశోభితామ్ | సాగరోపమనిర్ఘోషాం...

Sundarakanda Chapter 2 – సుందరకాండ – ద్వితీయ సర్గః (౨)

స సాగరమనాధృష్యమతిక్రమ్య మహాబలః | త్రికూటశిఖరే లంకాం స్థితాం స్వస్థో దదర్శ హ || ౧ తతః పాదపముక్తేన పుష్పవర్షేణ వీర్యవాన్ | అభివృష్టః స్థితస్తత్ర బభౌ పుష్పమయో యథా || ౨...

Sundarakanda Chapter 1 – సుందరకాండ – ప్రథమ సర్గః (౧)

తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః | ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి || ౧ దుష్కరం నిష్ప్రతిద్వన్ద్వం చికీర్షన్కర్మ వానరః | సముదగ్రశిరోగ్రీవో గవాంపతిరివాఽఽబభౌ || ౨ అథ వైడూర్యవర్ణేషు శాద్వలేషు మహాబలః...

Pravara List – ప్రవరలు

అగస్త్య : ౧. అగస్త్య – ఏకార్షేయః | ౨. అగస్త్య, గార్గేయ, విద్యుమ్నత – త్రయార్షేయః | ౩. అగస్త్య, దర్భాచ్యుత, ఇధ్మవహ – త్రయార్షేయః | ఆత్రేయ : ఆత్రేయ,...

Sri Ganapathi Thalam – శ్రీ గణపతి తాళం

వికటోత్కటసుందరదంతిముఖం భుజగేంద్రసుసర్పగదాభరణమ్ | గజనీలగజేంద్ర గణాధిపతిం ప్రణతోఽస్మి వినాయక హస్తిముఖమ్ || ౧ || సుర సుర గణపతి సుందరకేశం ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞసమానమ్ | భవ భవ గణపతి పద్మశరీరం...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ యాజ్ఞవల్క్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రస్య, కాత్యాయన ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యో గురుః, హ్రాం బీజమ్, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకమ్, మమ శ్రీ యాజ్ఞవల్క్యస్య ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః...

Deena Bandhu Ashtakam – దీనబంధ్వష్టకం

యస్మాదిదం జగదుదేతి చతుర్ముఖాద్యం యస్మిన్నవస్థితమశేషమశేషమూలే | యత్రోపయాతి విలయం చ సమస్తమంతే దృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౧ || చక్రం సహస్రకరచారు కరారవిందే గుర్వీ గదా దరవరశ్చ విభాతి...

Sri Balarama Stotram – శ్రీ బలరామ స్తోత్రం

శ్రీః జయ రామ సదారామ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః | అవిద్యాపఙ్కగలితనిర్మలాకార తే నమః || ౧ || జయాఽఖిలజగద్భారధారణ శ్రమవర్జిత | తాపత్రయవికర్షాయ హలం కలయతే సదా || ౨ || ప్రపన్నదీనత్రాణాయ బలరామాయ...

error: Download Stotra Nidhi mobile app