Stotra Nidhi Blog

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – స్కందోత్పత్తి (రామాయణ బాలకాండే)

తప్యమానే తపో దేవే దేవాః సర్షిగణాః పురా | సేనాపతిమభీప్సంతః పితామహముపాగమన్ || ౧ తతోఽబ్రువన్సురాః సర్వే భగవంతం పితామహమ్ | ప్రణిపత్య సురాః సర్వే సేంద్రాః సాగ్ని పురోగమాః || ౨...

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో

పల్లవి పాహి రామప్రభో పాహి రామప్రభో పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామప్రభో పాహి రామప్రభో చరణములు 1.ఇందిరా హృదయారవిందాధి రూఢ సుందరాకార నానంద రామప్రభో ఎందునే చూడ మీ సుందరానందము కందునో కన్నులింపొంద...

Srinivasa Vidya Mantra – శ్రీనివాస విద్యా మంత్రాః

(ధన్యవాదః – శ్రీ నండూరి శ్రీనివాసః) (సూచనా – ప్రతిదిన శ్లోకపఠనానంతరం శ్రీ నారాయణ కవచం, కనకధారా స్తోత్రం చ పఠతు | ) శుక్లపక్షే హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జామ్ | చ॒న్ద్రాం...

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram 2 – శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – 2

శ్రీర్లక్ష్మీ కమలా దేవీ మా పద్మా కమలాలయా | పద్మేస్థితా పద్మవర్ణా పద్మినీ మణిపంకజా || ౧ పద్మప్రియా నిత్యపుష్టా హ్యుదారా పద్మమాలినీ | హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్యర్ఘ్యా చంద్రా హిరణ్మయీ ||...

Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) – శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం (పాఠాంతరం)

ధ్యానమ్ | బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం భద్రాం షడ్భుజాం చ చతుర్ముఖీమ్ | త్రినేత్రాం ఖడ్గత్రిశూలపద్మచక్రగదాధరామ్ || పీతాంబరధరాం దేవీం నానాఽలంకారభూషితామ్ | తేజఃపుంజధరీం శ్రేష్ఠాం ధ్యాయేద్బాలకుమారికామ్ || స్తోత్రమ్ | ఓంకారం...

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – శ్రీరామ పట్టాభిషేక సర్గః (యుద్ధకాండం)

(ఈ అర్థము శ్రీ మండా కృష్ణశ్రీకాంత శర్మకు స్ఫురించి వ్రాయబడినది). శ్లో || శిరస్యంజలిమాధాయ కైకేయ్యానందవర్ధనః | బభాషే భరతో జ్యేష్ఠం రామం సత్యపరాక్రమమ్ || ౧ అర్థం – శిరస్సుపైన తన...

Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram – దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ దేవ్యువాచ | మమ నామ సహస్రం చ శివ పూర్వవినిర్మితమ్ | తత్పఠ్యతాం విధానేన తథా సర్వం భవిష్యతి || ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ దేవి శ్రావయామాస తచ్చతాన్ | తదేవ నామసాహస్రం...

Sri Mangala Gauri Stotram – శ్రీ మంగళగౌరీ స్తోత్రం

దేవి త్వదీయచరణాంబుజరేణుగౌరీం భాలస్థలీం వహతి యః ప్రణతిప్రవీణః | జన్మాంతరేపి రజనీకరచారులేఖా తాం గౌరయత్యతితరాం కిల తస్య పుంసః || ౧ || శ్రీమంగళే సకలమంగళజన్మభూమే శ్రీమంగళే సకలకల్మషతూలవహ్నే | శ్రీమంగళే సకలదానవదర్పహంత్రి...

Sri Durga Chandrakala Stuti – శ్రీ దుర్గా చంద్రకళా స్తుతిః

వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్యభూధరే | హరప్రాణేశ్వరీం వందే హంత్రీం విబుధవిద్విషామ్ || ౧ || అభ్యర్థనేన సరసీరుహసంభవస్య త్యక్త్వోదితా భగవదక్షిపిధానలీలామ్ | విశ్వేశ్వరీ విపదపాకరణే పురస్తాత్ మాతా మమాస్తు మధుకైటభయోర్నిహంత్రీ || ౨...

Sri Govindaraja Stotram – శ్రీ గోవిందరాజ స్తోత్రం

శ్రీవేంకటాచలవిభోపరావతార గోవిందరాజ గురుగోపకులావతార | శ్రీపూరధీశ్వర జయాదిమ దేవదేవ నాథ ప్రసీద నత కల్పతరో నమస్తే || ౧ || లీలావిభూతిజనతాపరిరక్షణార్థం దివ్యప్రబోధశుకయోగిసమప్రభావ | స్వామిన్ భవత్పదసరోరుహసాత్కృతం తం యోగీశ్వరం శఠరిపుం కృపయా...

error: Not allowed