Category: Raama – రామ

Sri Janaki Jeevana Ashtakam – శ్రీ జానకీ జీవనాష్టకం

ఆలోక్య యస్యాతిలలామలీలాం సద్భాగ్యభాజౌ పితరౌ కృతార్థౌ | తమర్భకం దర్పకదర్పచౌరం శ్రీజానకీజీవనమానతోఽస్మి || ౧ || శ్రుత్వైవ యో భూపతిమాత్తవాచం వనం గతస్తేన న నోదితోఽపి | తం లీలయాహ్లాదవిషాదశూన్యం శ్రీజానకీజీవనమానతోఽస్మి ||...

Sri Sita Kavacham – శ్రీ సీతా కవచం

| ధ్యానమ్ | సీతాం కమలపత్రాక్షీం విద్యుత్పుంజసమప్రభామ్ | ద్విభుజాం సుకుమారాంగీం పీతకౌసేయవాసినీమ్ || ౧ || సింహాసనే రామచంద్ర వామభాగస్థితాం వరామ్ నానాలంకార సంయుక్తాం కుండలద్వయ ధారిణీమ్ || ౨ ||...

Sri Rama Karnamrutham – శ్రీ రామ కర్ణామృతం

మంగళశ్లోకాః | మంగళం భగవాన్విష్ణుర్మంగళం మధుసూదనః | మంగళం పుండరీకాక్షో మంగళం గరుడధ్వజః || ౧ మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయగుణాబ్ధయే | చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్ || ౨ వేదవేదాన్తవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే |...

Narada Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (నారద కృతం)

శ్రీరామం మునివిశ్రామం జనసద్ధామం హృదయారామం సీతారంజన సత్యసనాతన రాజారామం ఘనశ్యామమ్ | నారీసంస్తుత కాళిందీనత నిద్రాప్రార్థిత భూపాలం రామం త్వాం శిరసా సతతం ప్రణమామి చ్ఛేదిత సత్తాలమ్ || ౧ || నానారాక్షసహంతారం...

Shambhu Krutha Sri Rama Stava – శ్రీ రామ స్తవః (శంభు కృతం)

శ్రీరాఘవం కరుణాకరం భవనాశనం దురితాపహం మాధవం ఖగగామినం జలరూపిణం పరమేశ్వరమ్ | పాలకం జనతారకం భవహారకం రిపుమారకం త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || ౧ || భూధవం వనమాలినం ఘనరూపిణం...

Sri Shiva Rama Ashtakam – శ్రీ శివరామాష్టకం

శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర...

Sri Rama Ashtakam 2 – శ్రీ రామాష్టకం ౨

సుగ్రీవమిత్రం పరమం పవిత్రం సీతాకలత్రం నవమేఘగాత్రమ్ | కారుణ్యపాత్రం శతపత్రనేత్రం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౧ || సంసారసారం నిగమప్రచారం ధర్మావతారం హృతభూమిభారమ్ | సదావికారం సుఖసింధుసారం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి...

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (తులసీదాస కృతం)

శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజు మన హరణ భవ భయ దారుణం | నవకంజ లోచన కంజ ముఖ కర కంజ పద కంజారుణం || ౧ కందర్ప అగణిత అమిత ఛవి...

Jatayu Kruta Sri Rama Stotram – శ్రీ రామ స్తుతిః (జటాయు కృతం)

జటాయురువాచ | అగణితగుణమప్రమేయమాద్యం సకలజగత్స్థితిసంయమాదిహేతుమ్ | ఉపరమపరమం పరమాత్మభూతం సతతమహం ప్రణతోఽస్మి రామచంద్రమ్ || ౧ || నిరవధిసుఖమిందిరాకటాక్షం క్షపితసురేంద్రచతుర్ముఖాదిదుఃఖమ్ | నరవరమనిశం నతోఽస్మి రామం వరదమహం వరచాపబాణహస్తమ్ || ౨ ||...

Brahma Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (బ్రహ్మదేవ కృతం)

బ్రహ్మోవాచ | వందే దేవం విష్ణుమశేషస్థితిహేతుం త్వామధ్యాత్మజ్ఞానిభిరంతర్హృది భావ్యమ్ | హేయాహేయద్వంద్వవిహీనం పరమేకం సత్తామాత్రం సర్వహృదిస్థం దృశిరూపమ్ || ౧ || ప్రాణాపానౌ నిశ్చయబుద్ధ్యా హృది రుద్ధ్వా ఛిత్త్వా సర్వం సంశయబంధం విషయౌఘాన్...

error: Not allowed