Category: Raama – రామ

Sri Rama Stavaraja Stotram – శ్రీరామ స్తవరాజ స్తోత్రం

అస్య శ్రీరామచంద్ర స్తవరాజస్తోత్రమంత్రస్య సనత్కుమారఋషిః | శ్రీరామో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | సీతా బీజమ్ | హనుమాన్ శక్తిః | శ్రీరామప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || సూత ఉవాచ |...

Indra Kruta Sri Rama Stotram – శ్రీ రామ స్తోత్రం (ఇంద్ర కృతం)

ఇంద్ర ఉవాచ | భజేఽహం సదా రామమిందీవరాభం భవారణ్యదావానలాభాభిధానమ్ | భవానీహృదా భావితానందరూపం భవాభావహేతుం భవాదిప్రపన్నమ్ || ౧ || సురానీకదుఃఖౌఘనాశైకహేతుం నరాకారదేహం నిరాకారమీడ్యమ్ | పరేశం పరానందరూపం వరేణ్యం హరిం రామమీశం...

Sri Rama Chandra Stuti – శ్రీ రామచంద్ర స్తుతిః

నమామి భక్తవత్సలం కృపాలు శీలకోమలం భజామి తే పదాంబుజం హ్యకామినాం స్వధామదమ్ | నికామశ్యామసుందరం భవాంబువార్ధిమందరం ప్రఫుల్లకంజలోచనం మదాదిదోషమోచనమ్ || ౧ || ప్రలంబబాహువిక్రమం ప్రభోఽప్రమేయవైభవం నిషంగచాపసాయకం ధరం త్రిలోకనాయకమ్ | దినేశవంశమండనం...

Sri Rama Kavacham – శ్రీ రామ కవచం

అగస్తిరువాచ | ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్ష- -మాజన్మశుద్ధరసహాసముఖప్రసాదమ్ | శ్యామం గృహీత శరచాపముదారరూపం రామం సరామమభిరామమనుస్మరామి || ౧ || అస్య శ్రీరామకవచస్య అగస్త్య ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సీతాలక్ష్మణోపేతః శ్రీరామచంద్రో దేవతా శ్రీరామచంద్రప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే...

Sri Lakshmana Kavacham – శ్రీ లక్ష్మణ కవచం

అగస్త్య ఉవాచ | సౌమిత్రిం రఘునాయకస్య చరణద్వంద్వేక్షణం శ్యామలం బిభ్రంతం స్వకరేణ రామశిరసి చ్ఛత్రం విచిత్రాంబరమ్ | బిభ్రంతం రఘునాయకస్య సుమహత్కోదండబాణాసనే తం వందే కమలేక్షణం జనకజావాక్యే సదా తత్పరమ్ || ౧...

Sri Bharata Kavacham – శ్రీ భరత కవచం

అగస్త్య ఉవాచ | అతః పరం భరతస్య కవచం తే వదామ్యహమ్ | సర్వపాపహరం పుణ్యం సదా శ్రీరామభక్తిదమ్ || ౧ || కైకేయీతనయం సదా రఘువరన్యస్తేక్షణం శ్యామలం సప్తద్వీపపతేర్విదేహతనయాకాంతస్య వాక్యే రతమ్...

Sri Shatrugna Kavacham – శ్రీ శత్రుఘ్న కవచం

అగస్త్య ఉవాచ | అథ శత్రుఘ్నకవచం సుతీక్ష్ణ శృణు సాదరమ్ | సర్వకామప్రదం రమ్యం రామసద్భక్తివర్ధనమ్ || ౧ || శత్రుఘ్నం ధృతకార్ముకం ధృతమహాతూణీరబాణోత్తమం పార్శ్వే శ్రీరఘునందనస్య వినయాద్వామేస్థితం సుందరమ్ | రామం...

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – శ్రీరామ పట్టాభిషేక సర్గః (యుద్ధకాండం)

(ఈ అర్థము శ్రీ మండా కృష్ణశ్రీకాంత శర్మకు స్ఫురించి వ్రాయబడినది.) శిరస్యంజలిమాధాయ కైకేయ్యానందవర్ధనః | బభాషే భరతో జ్యేష్ఠం రామం సత్యపరాక్రమమ్ || ౧ అర్థం – శిరస్సుపైన తన చేతులతో అంజలి...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రామకృష్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీరామచంద్రశ్రీకృష్ణ సూర్యచంద్రకులోద్భవౌ | కౌసల్యాదేవకీపుత్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧ || దివ్యరూపౌ దశరథవసుదేవాత్మసంభవౌ | జానకీరుక్మిణీకాంతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨ || ఆయోధ్యాద్వారకాధీశౌ శ్రీమద్రాఘవయాదవౌ | శ్రీకాకుత్స్థేంద్రరాజేంద్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ...

Sri Janaki Jeevana Ashtakam – శ్రీ జానకీ జీవనాష్టకం

ఆలోక్య యస్యాతిలలామలీలాం సద్భాగ్యభాజౌ పితరౌ కృతార్థౌ | తమర్భకం దర్పణదర్పచౌరం శ్రీజానకీజీవనమానతోఽస్మి || ౧ || శ్రుత్వైవ యో భూపతిమాత్తవాచం వనం గతస్తేన న నోదితోఽపి | తం లీలయాహ్లాదవిషాదశూన్యం శ్రీజానకీజీవనమానతోఽస్మి ||...

error: Not allowed