Category: Raama – రామ

Saptarishi Ramayanam – సప్తర్షి రామాయణం

కాశ్యపః – బాలకాండమ్ | జాతః శ్రీరఘునాయకో దశరథాన్మున్యాశ్రయస్తాటకాం హత్వా రక్షితకౌశికక్రతువరః కృత్వాప్యహల్యాం శుభామ్ | భంక్త్వా రుద్రశరాసనం జనకజాం పాణౌ గృహీత్వా తతో జిత్వార్ధాధ్వని భార్గవం పునరగాత్సీతాసమేతః పురీమ్ || ౧...

Sri Rama Stavaraja Stotram – శ్రీరామ స్తవరాజ స్తోత్రం

అస్య శ్రీరామచంద్ర స్తవరాజస్తోత్రమంత్రస్య సనత్కుమారఋషిః | శ్రీరామో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | సీతా బీజమ్ | హనుమాన్ శక్తిః | శ్రీరామప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || సూత ఉవాచ |...

Indra Kruta Sri Rama Stotram – శ్రీ రామ స్తోత్రం (ఇంద్ర కృతం)

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] ఇంద్ర ఉవాచ | భజేఽహం సదా రామమిందీవరాభం భవారణ్యదావానలాభాభిధానమ్ | భవానీహృదా భావితానందరూపం భవాభావహేతుం భవాదిప్రపన్నమ్...

Sri Rama Chandra Stuti – శ్రీ రామచంద్ర స్తుతిః

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] నమామి భక్తవత్సలం కృపాలు శీలకోమలం భజామి తే పదాంబుజం హ్యకామినాం స్వధామదమ్ | నికామశ్యామసుందరం భవాంబువార్ధిమందరం...

Sri Rama Kavacham – శ్రీ రామ కవచం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] అగస్తిరువాచ | ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్ష- -మాజన్మశుద్ధరసహాసముఖప్రసాదమ్ | శ్యామం గృహీత శరచాపముదారరూపం రామం సరామమభిరామమనుస్మరామి || ౧...

Sri Lakshmana Kavacham – శ్రీ లక్ష్మణ కవచం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] అగస్త్య ఉవాచ | సౌమిత్రిం రఘునాయకస్య చరణద్వంద్వేక్షణం శ్యామలం బిభ్రంతం స్వకరేణ రామశిరసి చ్ఛత్రం విచిత్రాంబరమ్...

Sri Bharata Kavacham – శ్రీ భరత కవచం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] అగస్త్య ఉవాచ | అతః పరం భరతస్య కవచం తే వదామ్యహమ్ | సర్వపాపహరం పుణ్యం...

Sri Shatrugna Kavacham – శ్రీ శత్రుఘ్న కవచం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] అగస్త్య ఉవాచ | అథ శత్రుఘ్నకవచం సుతీక్ష్ణ శృణు సాదరమ్ | సర్వకామప్రదం రమ్యం రామసద్భక్తివర్ధనమ్...

Sri Rama Pattabhishekam Sarga – శ్రీరామ పట్టాభిషేక సర్గః (యుద్ధకాండం)

(గమనిక: ఈ శ్రీరామపట్టాభిషేక సర్గ శ్లోకాలు, “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.) శిరస్యంజలిమాధాయ కైకేయ్యానందవర్ధనః | బభాషే భరతో జ్యేష్ఠం రామం సత్యపరాక్రమమ్ || ౧...

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ రామకృష్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీరామచంద్రశ్రీకృష్ణ సూర్యచంద్రకులోద్భవౌ | కౌసల్యాదేవకీపుత్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧ || దివ్యరూపౌ దశరథవసుదేవాత్మసంభవౌ | జానకీరుక్మిణీకాంతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨ || ఆయోధ్యాద్వారకాధీశౌ శ్రీమద్రాఘవయాదవౌ | శ్రీకాకుత్స్థేంద్రరాజేంద్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ...

Sri Janaki Jeevana Ashtakam – శ్రీ జానకీ జీవనాష్టకం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] ఆలోక్య యస్యాతిలలామలీలాం సద్భాగ్యభాజౌ పితరౌ కృతార్థౌ | తమర్భకం దర్పణదర్పచౌరం శ్రీజానకీజీవనమానతోఽస్మి || ౧ ||...

Sri Sita Kavacham – శ్రీ సీతా కవచం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] అగస్తిరువాచ | యా సీతాఽవనిసంభవాఽథ మిథిలాపాలేన సంవర్ధితా పద్మాక్షావనిభుక్సుతాఽనలగతా యా మాతులుంగోద్భవా | యా రత్నే...

Sri Rama Karnamrutham – శ్రీ రామ కర్ణామృతం

మంగళశ్లోకాః | మంగళం భగవాన్విష్ణుర్మంగళం మధుసూదనః | మంగళం పుండరీకాక్షో మంగళం గరుడధ్వజః || ౧ మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయగుణాబ్ధయే | చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్ || ౨ వేదవేదాన్తవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే |...

Narada Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (నారద కృతం)

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] శ్రీరామం మునివిశ్రామం జనసద్ధామం హృదయారామం సీతారంజన సత్యసనాతన రాజారామం ఘనశ్యామమ్ | నారీసంస్తుత కాళిందీనత నిద్రాప్రార్థిత...

Shambhu Krutha Sri Rama Stava – శ్రీ రామ స్తవః (శంభు కృతం)

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] రాఘవం కరుణాకరం భవనాశనం దురితాపహం మాధవం ఖగగామినం జలరూపిణం పరమేశ్వరమ్ | పాలకం జనతారకం భవహారకం...

Sri Shiva Rama Ashtakam – శ్రీ శివరామాష్టకం

శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర...

Sri Rama Ashtakam 2 – శ్రీ రామాష్టకం 2

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] సుగ్రీవమిత్రం పరమం పవిత్రం సీతాకళత్రం నవమేఘగాత్రమ్ | కారుణ్యపాత్రం శతపత్రనేత్రం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి ||...

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (తులసీదాస కృతం)

శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజు మన హరణ భవ భయ దారుణం | నవకంజ లోచన కంజ ముఖ కర కంజ పద కంజారుణం || ౧ కందర్ప అగణిత అమిత ఛవి...

Jatayu Kruta Sri Rama Stotram – శ్రీ రామ స్తుతిః (జటాయు కృతం)

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] జటాయురువాచ | అగణితగుణమప్రమేయమాద్యం సకలజగత్స్థితిసంయమాదిహేతుమ్ | ఉపరమపరమం పరమాత్మభూతం సతతమహం ప్రణతోఽస్మి రామచంద్రమ్ || ౧...

Brahma Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (బ్రహ్మదేవ కృతం)

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] బ్రహ్మోవాచ | వందే దేవం విష్ణుమశేషస్థితిహేతుం త్వామధ్యాత్మజ్ఞానిభిరంతర్హృది భావ్యమ్ | హేయాహేయద్వంద్వవిహీనం పరమేకం సత్తామాత్రం సర్వహృదిస్థం...

Bhadragiri Pati Sri Rama Mangalasasanam – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర మంగళాశాసనం

మంగళం కౌశలేంద్రాయ మహనీయగుణాత్మనే | చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్ || ౧ || వేదవేదాంతవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే | పుంసాం మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళమ్ || ౨ || విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలానగరీపతేః |...

Bhadragiri Pati Sri Rama Sharanagati – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర శరణాగతిః

శ్రీమత్పయోరుహసుధాకలశాతపత్ర మత్స్యధ్వజాంకుశధరాదిమహార్షచిహ్నౌ | పద్మప్రవాళమణివిద్రుమమంజుశోభౌ భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧ || వామాంకహస్తధృతభూమిసుతారథాంగ సంఖాశుగప్రణయిసవ్యకరాఽబ్జనేత్ర | పార్శ్వస్థచాపధరలక్ష్మణ తావకీనౌ భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ఫుల్లారవిందరుచిరా వనిశం లసంతౌ...

Bhadragiri Pati Sri Rama Stuti – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర సంస్తుతిః

ధరణీతనయా రమణీ కమనీయ సీతాంక మనోహరరూప హరే | భరతాగ్రజ రాఘవ దాశరథే విజయీ భవ భద్రగిరీంద్రపతే || ౧ || బుధలక్షణలక్షణ సర్వవిలక్షణ లక్షణపూర్వజ రామ హరే | భవపాశవినాశక హే...

Bhadragiri Pati Sri Rama Suprabhatam – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర సుప్రభాతం

వామాంకస్థితజానకీపరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే | బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధస్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే || ౧ || శ్రీమచ్చందనచర్చితోన్నతకుచ వ్యాలోలమాలాంకితాం | తాటంకద్యుతిసత్కపోలయుగళాం పీతాంబరాలంకృతామ్...

error: Not allowed