Category: Raama

Sri Rama Karnamrutham – శ్రీ రామ కర్ణామృతం

మంగళశ్లోకాః | మంగళం భగవాన్విష్ణుర్మంగళం మధుసూదనః | మంగళం పుండరీకాక్షో మంగళం గరుడధ్వజః || ౧ మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయగుణాబ్ధయే | చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్ || ౨ వేదవేదాన్తవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే |...

Narada Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (నారద కృతం)

శ్రీరామం మునివిశ్రామం జనసద్ధామం హృదయారామం సీతారంజన సత్యసనాతన రాజారామం ఘనశ్యామమ్ | నారీసంస్తుత కాళిందీనత నిద్రాప్రార్థిత భూపాలం రామం త్వాం శిరసా సతతం ప్రణమామి చ్ఛేదిత సత్తాలమ్ || ౧ || నానారాక్షసహంతారం...

Shambhu Krutha Sri Rama Stava – శ్రీ రామ స్తవః (శంభు కృతం)

శ్రీరాఘవం కరుణాకరం భవనాశనం దురితాపహం మాధవం ఖగగామినం జలరూపిణం పరమేశ్వరమ్ | పాలకం జనతారకం భవహారకం రిపుమారకం త్వాం భజే జగదీశ్వరం నరరూపిణం రఘునందనమ్ || ౧ || భూధవం వనమాలినం ఘనరూపిణం...

Sri Shiva Rama Ashtakam – శ్రీ శివరామాష్టకం

శివ హరే శివరామసఖే ప్రభో త్రివిధతాపనివారణ హే విభో | అజజనేశ్వరయాదవ పాహి మాం శివ హరే విజయం కురు మే వరమ్ || ౧ || కమలలోచన రామ దయానిధే హర...

Sri Rama Ashtakam 2 – శ్రీ రామాష్టకం ౨

శ్రీ శివ ఉవాచ | సుగ్రీవమిత్రం పరమం పవిత్రం సీతాకలత్రం నవమేఘగాత్రమ్ | కారుణ్యపాత్రం శతపత్రనేత్రం శ్రీరామచంద్రం సతతం నమామి || ౧ || సంసారసారం నిగమప్రచారం ధర్మావతారం హృతభూమిభారమ్ | సదావికారం...

Tulasidasa Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (తులసీదాస కృతం)

శ్రీ రామచంద్ర కృపాళు భజు మన హరణ భవ భయ దారుణం | నవకంజ లోచన కంజ ముఖ కర కంజ పద కంజారుణం || ౧ కందర్ప అగణిత అమిత ఛవి...

Jatayu Kruta Sri Rama Stotram – శ్రీ రామ స్తుతిః (జటాయు కృతం)

జటాయురువాచ | అగణితగుణమప్రమేయమాద్యం సకలజగత్స్థితిసంయమాదిహేతుమ్ | ఉపరమపరమం పరమాత్మభూతం సతతమహం ప్రణతోఽస్మి రామచంద్రమ్ || ౧ || నిరవధిసుఖమిందిరాకటాక్షం క్షపితసురేంద్రచతుర్ముఖాదిదుఃఖమ్ | నరవరమనిశం నతోఽస్మి రామం వరదమహం వరచాపబాణహస్తమ్ || ౨ ||...

Brahma Kruta Sri Rama Stuti – శ్రీ రామ స్తుతిః (బ్రహ్మదేవ కృతం)

బ్రహ్మోవాచ | వందే దేవం విష్ణుమశేషస్థితిహేతుం త్వామధ్యాత్మజ్ఞానిభిరంతర్హృది భావ్యమ్ | హేయాహేయద్వంద్వవిహీనం పరమేకం సత్తామాత్రం సర్వహృదిస్థం దృశిరూపమ్ || ౧ || ప్రాణాపానౌ నిశ్చయబుద్ధ్యా హృది రుద్ధ్వా ఛిత్త్వా సర్వం సంశయబంధం విషయౌఘాన్...

Bhadragiri Pati Sri Rama Mangalasasanam – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర మంగళాశాసనం

మంగళం కౌశలేంద్రాయ మహనీయగుణాత్మనే | చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్ || ౧ || వేదవేదాంతవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే | పుంసాం మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళమ్ || ౨ || విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలానగరీపతేః |...

Bhadragiri Pati Sri Rama Sharanagati – భద్రగిరిపతి శ్రీ రామచంద్ర శరణాగతిః

శ్రీమత్పయోరుహసుధాకలశాతపత్ర మత్స్యధ్వజాంకుశధరాదిమహార్షచిహ్నౌ | పద్మప్రవాళమణివిద్రుమమంజుశోభౌ భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧ || వామాంకహస్తధృతభూమిసుతారథాంగ సంఖాశుగప్రణయిసవ్యకరాఽబ్జనేత్ర | పార్శ్వస్థచాపధరలక్ష్మణ తావకీనౌ భద్రాద్రిరామచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౨ || ఫుల్లారవిందరుచిరా వనిశం లసంతౌ...

error: Not allowed