Saptarishi Ramayanam – సప్తర్షి రామాయణం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీరామ స్తోత్రనిధి” పుస్తకములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కశ్యపః (బాలకాండం) –
జాతః శ్రీరఘునాయకో దశరథాన్మున్యాశ్రయాత్తాటకాం
హత్వా రక్షితకౌశికక్రతువరః కృత్వాప్యహల్యాం శుభామ్ |
భంక్త్వా రుద్రశరాసనం జనకజాం పాణౌ గృహీత్వా తతో
జిత్వార్ధాధ్వని భార్గవం పునరగాత్ సీతాసమేతః పురీమ్ || ౧ ||

అత్రిః (అయోధ్యాకాండం) –
దాస్యా మంథరయా దయారహితయా దుర్భేదితా కైకయీ
శ్రీరామప్రథమాభిషేకసమయే మాతాప్యయాచద్వరౌ |
భర్తారం భరతః ప్రశాస్తు ధరణీం రామో వనం గచ్ఛతా-
-దిత్యాకర్ణ్య స చోత్తరం న హి దదౌ దుఃఖేన మూర్ఛాం గతః || ౨ ||

భరద్వాజః (ఆరణ్యకాండం) –
శ్రీరామః పితృశాసనాద్వనమగాత్ సౌమిత్రిసీతాన్వితో
గంగాం ప్రాప్య జటాం నిబధ్య సగుహః సచ్చిత్రకూటే వసన్ |
కృత్వా తత్ర పితృక్రియాం సభరతో దత్వాఽభయం దండకే
ప్రాప్యాగస్త్యమునీశ్వరం తదుదితం ధృత్వా ధనుశ్చాక్షయమ్ || ౩ ||

విశ్వామిత్రః (కిష్కింధకాండం) –
గత్వా పంచవటీమగస్త్యవచనాద్దత్వాఽభయం మౌనినాం
ఛిత్వా శూర్పణఖాస్యకర్ణయుగలం త్రాతుం సమస్తాన్ మునీన్ |
హత్వా తం చ ఖరం సువర్ణహరిణం భిత్వా తథా వాలినం
తారారత్నమవైరిరాజ్యమకరోత్సర్వం చ సుగ్రీవసాత్ || ౪ ||

గౌతమః (సుందరకాండం) –
దూతో దాశరథేః సలీలముదధిం తీర్త్వా హనూమాన్ మహాన్
దృష్ట్వాఽశోకవనే స్థితాం జనకజాం దత్వాంగులేర్ముద్రికామ్ |
అక్షాదీనసురాన్నిహత్య మహతీం లంకాం చ దగ్ధ్వా పునః
శ్రీరామం చ సమేత్య దేవ జననీ దృష్టా మయేత్యబ్రవీత్ || ౫ ||

జమదగ్నిః (యుద్ధకాండం) –
రామో బద్ధపయోనిధిః కపివరైర్వీరైర్నలాద్యైర్వృతో
లంకాం ప్రాప్య సకుంభకర్ణతనుజం హత్వా రణే రావణమ్ |
తస్యాం న్యస్య విభీషణం పునరసౌ సీతాపతిః పుష్పకా-
-రూఢః సన్ పురమాగతః సభరతః సింహాసనస్థో బభౌ || ౬ ||

వసిష్ఠః (ఉత్తరకాండం) –
శ్రీరామో హయమేధముఖ్యమఖకృత్ సమ్యక్ ప్రజాః పాలయన్
కృత్వా రాజ్యమథానుజైశ్చ సుచిరం భూరి స్వధర్మాన్వితౌ |
పుత్రౌ భ్రాతృసమన్వితౌ కుశలవౌ సంస్థాప్య భూమండలే
సోఽయోధ్యాపురవాసిభిశ్చ సరయూస్నాతః ప్రపేదే దివమ్ || ౭ ||

సర్వే ఋషయః –
శ్రీరామస్య కథాసుధాతిమధురాన్ శ్లోకానిమానుత్తమాన్
యే శృణ్వంతి పఠంతి చ ప్రతిదినం తేఽఘౌఘవిధ్వంసినః |
శ్రీమంతో బహుపుత్రపౌత్రసహితా భుక్త్వేహ భోగాంశ్చిరం
భోగాంతే తు సదార్చితం సురగణైర్విష్ణోర్లభంతే పదమ్ || ౮ ||

ఇతి సప్తర్షి రామాయణమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ రామ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: