Category: Dasa Mahavidya – దశమహావిద్యా

Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీనందికేశ్వర ఉవాచ | భద్రకాళీమహం వందే వీరభద్రసతీం శివామ్ | సుత్రామార్చితపాదాబ్జం సుఖసౌభాగ్యదాయినీమ్ || ౧ || భద్రకాళీ కామరూపా మహావిద్యా యశస్వినీ | మహాశ్రయా మహాభాగా దక్షయాగవిభేదినీ || ౨ ||...

Sri Matangi Kavacham – శ్రీ మాతంగీ కవచం (సుముఖీ కవచం)

శ్రీపార్వత్యువాచ | దేవదేవ మహాదేవ సృష్టిసంహారకారక | మాతంగ్యాః కవచం బ్రూహి యది స్నేహోఽస్తి తే మయి || ౧ || శివ ఉవాచ | అత్యంతగోపనం గుహ్యం కవచం సర్వకామదమ్ |...

Sri Bagalamukhi Varna Kavacham – శ్రీ బగలాముఖీ వర్ణ కవచం

అస్య శ్రీబగలాముఖీవర్ణకవచస్య శ్రీపరమేశ్వరఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీబగలాముఖీ దేవతా ఓం బీజం హ్లీం శక్తిః స్వాహా కీలకం బగలాప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్ | జిహ్వాగ్రమాదాయ కరేణ దేవీం వామేన...

Sri Kali Karpura Stotram – శ్రీ కాళీ కర్పూర స్తోత్రం

కర్పూరం మధ్యమాంత్య స్వరపరరహితం సేందువామాక్షియుక్తం బీజం తే మాతరేతత్త్రిపురహరవధు త్రిఃకృతం యే జపంతి | తేషాం గద్యాని పద్యాని చ ముఖకుహరాదుల్లసంత్యేవ వాచః స్వచ్ఛందం ధ్వాంతధారాధరరుచిరుచిరే సర్వసిద్ధిం గతానామ్ || ౧ ||...

Sri Bhairavi Kavacham (Trailokyavijayam) – శ్రీ భైరవీ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)

శ్రీ దేవ్యువాచ | భైరవ్యాః సకలా విద్యాః శ్రుతాశ్చాధిగతా మయా | సాంప్రతం శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం యత్పురోదితమ్ || ౧ || త్రైలోక్యవిజయం నామ శస్త్రాస్త్రవినివారణమ్ | త్వత్తః పరతరో నాథ కః...

Sri Chinnamasta Kavacham – శ్రీ ఛిన్నమస్తా కవచం

దేవ్యువాచ | కథితాశ్ఛిన్నమస్తాయా యా యా విద్యాః సుగోపితాః | త్వయా నాథేన జీవేశ శ్రుతాశ్చాధిగతా మయా || ౧ || ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం పూర్వసూచితమ్ | త్రైలోక్యవిజయం నామ కృపయా...

Sri Bagalamukhi Kavacham – శ్రీ బగలాముఖీ కవచం

కైలాసాచలమధ్యగం పురవహం శాంతం త్రినేత్రం శివం వామస్థా కవచం ప్రణమ్య గిరిజా భూతిప్రదం పృచ్ఛతి | దేవీ శ్రీబగలాముఖీ రిపుకులారణ్యాగ్నిరూపా చ యా తస్యాశ్చాపవిముక్త మంత్రసహితం ప్రీత్యాఽధునా బ్రూహి మామ్ || ౧...

Sri Dhumavati Kavacham – శ్రీ ధూమావతీ కవచం

శ్రీపార్వత్యువాచ | ధూమావత్యర్చనం శంభో శ్రుతం విస్తరతో మయా | కవచం శ్రోతుమిచ్ఛామి తస్యా దేవ వదస్వ మే || ౧ || శ్రీభైరవ ఉవాచ | శృణు దేవి పరం గుహ్యం...

Sri Tara Kavacham – శ్రీ తారా కవచం

ఈశ్వర ఉవాచ | కోటితంత్రేషు గోప్యా హి విద్యాతిభయమోచినీ | దివ్యం హి కవచం తస్యాః శృణుష్వ సర్వకామదమ్ || ౧ || అస్య శ్రీతారాకవచస్య అక్షోభ్య ఋషిః త్రిష్టుప్ ఛందః భగవతీ...

Prachanda Chandika Stavaraja – ప్రచండ చండికా స్తవరాజః (శ్రీ ఛిన్నమస్తా స్తోత్రం)

ఆనందయిత్రి పరమేశ్వరి వేదగర్భే మాతః పురందరపురాంతరలబ్ధనేత్రే | లక్ష్మీమశేషజగతాం పరిభావయంతః సంతో భజంతి భవతీం ధనదేశలబ్ధ్యై || ౧ || లజ్జానుగాం విమలవిద్రుమకాంతికాంతాం కాంతానురాగరసికాః పరమేశ్వరి త్వామ్ | యే భావయంతి మనసా...

Sri Bhuvaneshwari Kavacham (Trailokya Mangalam) – శ్రీ భువనేశ్వరీ కవచం (త్రైలోక్యమంగళం)

దేవ్యువాచ | దేవేశ భువనేశ్వర్యా యా యా విద్యాః ప్రకాశితాః | శ్రుతాశ్చాధిగతాః సర్వాః శ్రోతుమిచ్ఛామి సాంప్రతమ్ || ౧ || త్రైలోక్యమంగళం నామ కవచం యత్పురోదితమ్ | కథయస్వ మహాదేవ మమ...

Sri Bhuvaneshwari Panjara Stotram – శ్రీ భువనేశ్వరీ పంజర స్తోత్రం

ఇదం శ్రీ భువనేశ్వర్యాః పంజరం భువి దుర్లభమ్ | యేన సంరక్షితో మర్త్యో బాణైః శస్త్రైర్న బాధ్యతే || ౧ || జ్వర మారీ పశు వ్యాఘ్ర కృత్యా చౌరాద్యుపద్రవైః | నద్యంబు...

Sri Tripura Bhairavi Kavacham – శ్రీ త్రిపురభైరవీ కవచం

శ్రీపార్వత్యువాచ – దేవదేవ మహాదేవ సర్వశాస్త్రవిశారద | కృపాం కురు జగన్నాథ ధర్మజ్ఞోసి మహామతే || ౧ || భైరవీ యా పురా ప్రోక్తా విద్యా త్రిపురపూర్వికా | తస్యాస్తు కవచం దివ్యం...

Dashamahavidya Ashtottara Shatanamavali in Telugu

౧. శ్రీ కాలీ శ్రీ కాలీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ శ్రీ కాలీ అష్టోత్తరశతనామావళిః ౨. శ్రీ తారామ్బా శ్రీ తారామ్బా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ శ్రీ తారామ్బా అష్టోత్తరశతనామావళిః ౩. శ్రీ షోడశీ శ్రీ...

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ కమలా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

శ్రీ కమలాష్టోత్తరశతనామావళిః >> శ్రీ శివ ఉవాచ – శతమష్టోత్తరం నామ్నాం కమలాయా వరాననే | ప్రవక్ష్యామ్యతిగుహ్యం హి న కదాపి ప్రకాశయేత్ || ౧ || ఓం మహామాయా మహాలక్ష్మీర్మహావాణీ మహేశ్వరీ...

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ కమలాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ కమలా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ >> ఓం మహామాయాయై నమః | ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | ఓం మహావాణ్యై నమః | ఓం మహేశ్వర్యై నమః | ఓం మహాదేవ్యై నమః...

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >> శ్రీ భైరవ్యువాచ – భగవన్ శ్రోతుమిచ్ఛామి మాతంగ్యాశ్శతనామకమ్ | యద్గుహ్యం సర్వతంత్రేషు న కేనాపి ప్రకాశితమ్ || ౧ || శ్రీ భైరవ ఉవాచ – శృణు...

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ >> ఓం మహామత్తమాతంగిన్యై నమః | ఓం సిద్ధిరూపాయై నమః | ఓం యోగిన్యై నమః | ఓం భద్రకాళ్యై నమః | ఓం రమాయై నమః...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ బగలాముఖీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

శ్రీ బగళాష్టోత్తరశతనామావళిః >> నారద ఉవాచ | భగవన్ దేవదేవేశ సృష్టిస్థితిలయేశ్వర | శతమష్టోత్తరం నామ్నాం బగళాయా వదాధునా || ౧ || శ్రీ భగవానువాచ | శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి నామ్నామష్టోత్తరం...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ బగళాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ బగలాముఖీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ >> ఓం బగళాయై నమః | ఓం విష్ణువనితాయై నమః | ఓం విష్ణుశంకరభామిన్యై నమః | ఓం బహుళాయై నమః | ఓం దేవమాత్రే నమః...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ధూమావతీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

శ్రీ ధూమావత్యష్టోత్తరశతనామావళిః >> ఈశ్వర ఉవాచ – ఓం ధూమావతీ ధూమ్రవర్ణా ధూమ్రపానపరాయణా | ధూమ్రాక్షమథినీ ధన్యా ధన్యస్థాననివాసినీ || ౧ || అఘోరాచారసంతుష్టా అఘోరాచారమండితా | అఘోరమంత్రసంప్రీతా అఘోరమంత్రపూజితా || ౨...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ ధూమావత్యష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ధూమావతీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ >> ఓం ధూమావత్యై నమః | ఓం ధూమ్రవర్ణాయై నమః | ఓం ధూమ్రపానపరాయణాయై నమః | ఓం ధూమ్రాక్షమథిన్యై నమః | ఓం ధన్యాయై నమః...

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్

శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః >> శ్రీ పార్వత్యువాచ – నామ్నాం సహస్రం పరమం ఛిన్నమస్తాప్రియం శుభమ్ | కథితం భవతా శంభోస్సద్యశ్శత్రునికృంతనమ్ || ౧ || పునః పృచ్ఛామ్యహం దేవ కృపాం కురు...

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali -శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ >> ఓం ఛిన్నమస్తాయై నమః | ఓం మహావిద్యాయై నమః | ఓం మహాభీమాయై నమః | ఓం మహోదర్యై నమః | ఓం చండేశ్వర్యై నమః...

error: Not allowed