Jaganmangala Kali Kavacham – శ్రీ కాళీ కవచం (జగన్మంగళం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

భైరవ్యువాచ |
కాళీపూజా శ్రుతా నాథ భావాశ్చ వివిధాః ప్రభో |
ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి కవచం పూర్వసూచితమ్ || ౧ ||

త్వమేవ శరణం నాథ త్రాహి మాం దుఃఖసంకటాత్ |
సర్వదుఃఖప్రశమనం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || ౨ ||

సర్వసిద్ధిప్రదం పుణ్యం కవచం పరమాద్భుతమ్ |
అతో వై శ్రోతుమిచ్ఛామి వద మే కరుణానిధే || ౩ ||

శ్రీ భైరవ ఉవాచ |
రహస్యం శృణు వక్ష్యామి భైరవి ప్రాణవల్లభే |
శ్రీజగన్మంగళం నామ కవచం మంత్రవిగ్రహమ్ || ౪ ||

పఠిత్వా ధారయిత్వా చ త్రైలోక్యం మోహయేత్ క్షణాత్ |
నారాయణోఽపి యద్ధృత్వా నారీ భూత్వా మహేశ్వరమ్ || ౫ ||

యోగినం క్షోభమనయద్యద్ధృత్వా చ రఘూద్వహః |
వరదీప్తాం జఘానైవ రావణాదినిశాచరాన్ || ౬ ||

యస్య ప్రసాదాదీశోఽపి త్రైలోక్యవిజయీ ప్రభుః |
ధనాధిపః కుబేరోఽపి సురేశోఽభూచ్ఛచీపతిః || ౭ ||

ఏవం చ సకలా దేవాః సర్వసిద్ధీశ్వరాః ప్రియే |
శ్రీజగన్మంగళస్యాస్య కవచస్య ఋషిః శివః || ౮ ||

ఛందోఽనుష్టుప్ దేవతా చ కాళికా దక్షిణేరితా |
జగతాం మోహనే దుష్టవిజయే భుక్తిముక్తిషు |
యోవిదాకర్షణే చైవ వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౯ ||

అథ కవచమ్ |
శిరో మే కాళికా పాతు క్రీంకారైకాక్షరీ పరా |
క్రీం క్రీం క్రీం మే లలాటం చ కాళికా ఖడ్గధారిణీ || ౧౦ ||

హూం హూం పాతు నేత్రయుగ్మం హ్రీం హ్రీం పాతు శ్రుతిద్వయమ్ |
దక్షిణే కాళికే పాతు ఘ్రాణయుగ్మం మహేశ్వరీ || ౧౧ ||

క్రీం క్రీం క్రీం రసనాం పాతు హూం హూం పాతు కపోలకమ్ |
వదనం సకలం పాతు హ్రీం హ్రీం స్వాహా స్వరూపిణీ || ౧౨ ||

ద్వావింశత్యక్షరీ స్కంధౌ మహావిద్యాఖిలప్రదా |
ఖడ్గముండధరా కాళీ సర్వాంగమభితోఽవతు || ౧౩ ||

క్రీం హూం హ్రీం త్ర్యక్షరీ పాతు చాముండా హృదయం మమ |
ఐం హూం ఓం ఐం స్తనద్వంద్వం హ్రీం ఫట్ స్వాహా కకుత్స్థలమ్ || ౧౪ ||

అష్టాక్షరీ మహావిద్యా భుజౌ పాతు సకర్తృకా |
క్రీం క్రీం హూం హూం హ్రీం హ్రీం పాతు కరౌ షడక్షరీ మమ || ౧౫ ||

క్రీం నాభిం మధ్యదేశం చ దక్షిణే కాళికేఽవతు |
క్రీం స్వాహా పాతు పృష్ఠం చ కాళికా సా దశాక్షరీ || ౧౬ ||

క్రీం మే గుహ్యం సదా పాతు కాళికాయై నమస్తతః |
సప్తాక్షరీ మహావిద్యా సర్వతంత్రేషు గోపితా || ౧౭ ||

హ్రీం హ్రీం దక్షిణే కాళికే హూం హూం పాతు కటిద్వయమ్ |
కాళీ దశాక్షరీ విద్యా స్వాహాంతా చోరుయుగ్మకమ్ || ౧౮ ||

ఓం హ్రీం క్రీం మే స్వాహా పాతు జానునీ కాళికా సదా |
కాళీ హృన్నామవిధేయం చతుర్వర్గఫలప్రదా || ౧౯ ||

క్రీం హూం హ్రీం పాతు సా గుల్ఫం దక్షిణే కాళికేఽవతు |
క్రీం హూం హ్రీం స్వాహా పదం పాతు చతుర్దశాక్షరీ మమ || ౨౦ ||

ఖడ్గముండధరా కాళీ వరదాభయధారిణీ |
విద్యాభిః సకలాభిః సా సర్వాంగమభితోఽవతు || ౨౧ ||

కాళీ కపాలినీ కుల్లా కురుకుల్లా విరోధినీ |
విప్రచిత్తా తథోగ్రోగ్రప్రభా దీప్తా ఘనత్విషః || ౨౨ ||

నీలా ఘనా బలాకా చ మాత్రా ముద్రా మితా చ మామ్ |
ఏతాః సర్వాః ఖడ్గధరా ముండమాలావిభూషణాః || ౨౩ ||

రక్షంతు మాం దిగ్విదిక్షు బ్రాహ్మీ నారాయణీ తథా |
మాహేశ్వరీ చ చాముండా కౌమారీ చాఽపరాజితా || ౨౪ ||

వారాహీ నారసింహీ చ సర్వాశ్రయాతిభూషణాః |
రక్షంతు స్వాయుధేర్దిక్షుః దశకం మాం యథా తథా || ౨౫ ||

ఇతి తే కథితం దివ్యం కవచం పరమాద్భుతమ్ |
శ్రీజగన్మంగళం నామ మహామంత్రౌఘవిగ్రహమ్ || ౨౬ ||

త్రైలోక్యాకర్షణం బ్రహ్మకవచం మన్ముఖోదితమ్ |
గురుపూజాం విధాయాథ విధివత్ ప్రపఠేత్తతః || ౨౭ ||

కవచం త్రిఃసకృద్వాపి యావజ్జ్ఞానం చ వా పునః |
ఏతచ్ఛతార్ధమావృత్య త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౨౮ ||

త్రైలోక్యం క్షోభయత్యేవ కవచస్య ప్రసాదతః |
మహాకవిర్భవేన్మాసాత్ సర్వసిద్ధీశ్వరో భవేత్ || ౨౯ ||

పుష్పాంజలీన్ కాళికాయై మూలేనైవ పఠేత్ సకృత్ |
శతవర్షసహస్రాణాం పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ || ౩౦ ||

భూర్జే విలిఖితం చైతత్ స్వర్ణస్థం ధారయేద్యది |
శిఖాయాం దక్షిణే బాహౌ కంఠే వా ధారణాద్బుధః || ౩౧ ||

త్రైలోక్యం మోహయేత్ క్రోధాత్ త్రైలోక్యం చూర్ణయేత్ క్షణాత్ |
పుత్రవాన్ ధనవాన్ శ్రీమాన్ నానావిద్యానిధిర్భవేత్ || ౩౨ ||

బ్రహ్మాస్త్రాదీని శస్త్రాణి తద్గాత్రస్పర్శనాత్తతః |
నాశమాయాంతి సర్వత్ర కవచస్యాస్య కీర్తనాత్ || ౩౩ ||

మృతవత్సా చ యా నారీ వంధ్యా వా మృతపుత్రిణీ |
బహ్వపత్యా జీవవత్సా భవత్యేవ న సంశయః || ౩౪ ||

న దేయం పరశిష్యేభ్యో హ్యభక్తేభ్యో విశేషతః |
శిష్యేభ్యో భక్తియుక్తేభ్యో హ్యన్యథా మృత్యుమాప్నుయాత్ || ౩౫ ||

స్పర్ధాముద్ధూయ కమలా వాగ్దేవీ మందిరే ముఖే |
పౌత్రాంతం స్థైర్యమాస్థాయ నివసత్యేవ నిశ్చితమ్ || ౩౬ ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా యో జపేద్దక్షకాళికామ్ |
శతలక్షం ప్రజప్త్వాపి తస్య విద్యా న సిద్ధ్యతి || ౩౭ ||

సహస్రఘాతమాప్నోతి సోఽచిరాన్మృత్యుమాప్నుయాత్ |
జపేదాదౌ జపేదంతే సప్తవారాణ్యనుక్రమాత్ || ౩౮ ||

నోధృత్య యత్ర కుత్రాపి గోపనీయం ప్రయత్నతః |
లిఖిత్వా స్వర్ణపాత్రే వై పూజాకాలే తు సాధకః |
మూర్ధ్నిం ధార్య ప్రయత్నేన విద్యారత్నం ప్రపూజయేత్ || ౩౯ ||

ఇతి శ్రీ కాళీ జగన్మంగళ కవచ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ కాళికా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed