Category: Narasimha – నృసింహ స్తోత్రాణి

Srinivasa (Narasimha) Stotram – శ్రీనివాస (నృసింహ) స్తోత్రం

అథ విబుధవిలాసినీషు విష్వ- -ఙ్మునిమభితః పరివార్య తస్థుషీషు | మదవిహృతివికత్థనప్రలాపా- -స్వవమతినిర్మితనైజచాపలాసు || ౧ || త్రిభువనముదముద్యతాసు కర్తుం మధుసహసాగతిసర్వనిర్వహాసు | మధురసభరితాఖిలాత్మభావా- -స్వగణితభీతిషు శాపతశ్శుకస్య || ౨ || అతివిమలమతిర్మహానుభావో మునిరపి...

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీలక్ష్మీనృసింహహృదయ మహామంత్రస్య ప్రహ్లాద ఋషిః | శ్రీలక్ష్మీనృసింహో దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | మమేప్సితార్థసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం వజ్రనఖాయ...

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం

(ధన్యవాదాలు – శ్రీ చక్రవర్తుల సుధన్వాచార్యులు గారికి) సహస్రభాస్కరస్ఫురత్ప్రభాక్షదుర్నిరీక్షణం ప్రభగ్నకౄరకృద్ధిరణ్యకశ్యపోరురస్థలమ్ | అజస్తృజాండకర్పరప్రభగ్నరౌద్రగర్జనం ఉదగ్రనిగ్రహాగ్రహోగ్రవిగ్రహాకృతిం భజే || ౧ || స్వయంభుశంభుజంభజిత్ప్రముఖ్యదివ్యసంభ్రమం ద్విజృంభమధ్యదుత్కటోగ్రదైత్యకుంభకుంభినిన్ | అనర్గళాట్టహాసనిస్పృహాష్టదిగ్గజార్భటిన్ యుగాంతిమాంతమత్కృతాంతధిక్కృతాంతకం భజే || ౨ ||...

Sri Narasimha Stotram 3 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౩

శ్రీరమాకుచాగ్రభాసికుంకుమాంకితోరసం తాపనాంఘ్రిసారసం సదాదయాసుధారసమ్ | కుందశుభ్రశారదారవిందచంద్రసుందరం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౧ || పాపపాశమోచనం విరోచనేందులోచనం ఫాలలోచనాదిదేవసన్నుతం మహోన్నతమ్ | శేషతల్పశాయినం మనోరథప్రదాయినం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౨ || సంచరస్సటాజటాభిరున్నమేఖమండలం భైరవారవాటహాసవేరిదామిహ్రోదరమ్...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (పాఠాంతరం:౨౫ శ్లోకాః)

(గమనిక: శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (13 శ్లోకాలతో) మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.) శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి...

Sri Narasimha Gadyam – శ్రీ నృసింహ గద్య స్తుతిః

దేవాః || భక్తిమాత్రప్రతీత నమస్తే నమస్తే | అఖిలమునిజననివహ విహితసవనకదనకర ఖరచపలచరితభయద బలవదసురపతికృత వివిధపరిభవభయచకిత నిజపదచలిత నిఖిలమఖముఖ విరహకృశతరజలజభవముఖ సకలసురవరనికర కారుణ్యావిష్కృత చండదివ్య నృసింహావతార స్ఫురితోదగ్రతారధ్వని-భిన్నాంబరతార నిజరణకరణ రభసచలిత రణదసురగణ పటుపటహ వికటరవపరిగత...

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – శ్రీ నృసింహ మంత్రరాజపద స్తోత్రం

పార్వత్యువాచ – మన్త్రాణాం పరమం మన్త్రం గుహ్యానాం గుహ్యమేవ చ | బ్రూహి మే నారసింహస్య తత్త్వం మన్త్రస్య దుర్లభమ్ || శంకర ఉవాచ – వృత్తోత్ఫుల్లవిశాలాక్షం విపక్షక్షయదీక్షితం | నినాదత్రస్తవిశ్వాణ్డం విష్ణుముగ్రం...

Prahlada Krutha Narasimha Stutihi – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం)

[** అధిక శ్లోకాః – నారద ఉవాచ – ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః | నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ || సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ | అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా || ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే...

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మన్త్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః...

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

అజోమేశదేవం రజోత్కర్షవద్భూ- -ద్రజోత్కర్షవద్భూద్రజోద్ధూతభేదమ్ | ద్విజాధీశభేదం రజోపాలహేతిం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౧ || హిరణ్యాక్షరక్షోవరేణ్యాగ్రజన్మ స్థిరక్రూరవక్షో హరప్రౌఢదక్షః | భృతశ్రీనఖాగ్రం పరశ్రీసుఖోగ్రం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౨ || నిజారంభశుంభద్భుజా స్తంభడంభ-...

error: Not allowed