Category: Narasimha – నృసింహ స్తోత్రాణి

Srinivasa (Narasimha) Stotram – శ్రీనివాస (నృసింహ) స్తోత్రం

అథ విబుధవిలాసినీషు విష్వ- -ఙ్మునిమభితః పరివార్య తస్థుషీషు | మదవిహృతివికత్థనప్రలాపా- -స్వవమతినిర్మితనైజచాపలాసు || ౧ || త్రిభువనముదముద్యతాసు కర్తుం మధుసహసాగతిసర్వనిర్వహాసు | మధురసభరితాఖిలాత్మభావా- -స్వగణితభీతిషు శాపతశ్శుకస్య || ౨ || అతివిమలమతిర్మహానుభావో మునిరపి...

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం

అస్య శ్రీలక్ష్మీనృసింహహృదయ మహామంత్రస్య ప్రహ్లాద ఋషిః | శ్రీలక్ష్మీనృసింహో దేవతా | అనుష్టుప్ఛందః | మమేప్సితార్థసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః || కరన్యాసః | ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం వజ్రనఖాయ...

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తంభావిర్భావ స్తోత్రం

(ధన్యవాదాలు – శ్రీ చక్రవర్తుల సుధన్వాచార్యులు గారికి) సహస్రభాస్కరస్ఫురత్ప్రభాక్షదుర్నిరీక్షణం ప్రభగ్నకౄరకృద్ధిరణ్యకశ్యపోరురస్థలమ్ | అజస్తృజాండకర్పరప్రభగ్నరౌద్రగర్జనం ఉదగ్రనిగ్రహాగ్రహోగ్రవిగ్రహాకృతిం భజే || ౧ || స్వయంభుశంభుజంభజిత్ప్రముఖ్యదివ్యసంభ్రమం ద్విజృంభమధ్యదుత్కటోగ్రదైత్యకుంభకుంభినిన్ | అనర్గళాట్టహాసనిస్పృహాష్టదిగ్గజార్భటిన్ యుగాంతిమాంతమత్కృతాంతధిక్కృతాంతకం భజే || ౨ ||...

Sri Narasimha Stotram 3 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౩

శ్రీరమాకుచాగ్రభాసికుంకుమాంకితోరసం తాపనాంఘ్రిసారసం సదాదయాసుధారసమ్ | కుందశుభ్రశారదారవిందచంద్రసుందరం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౧ || పాపపాశమోచనం విరోచనేందులోచనం ఫాలలోచనాదిదేవసన్నుతం మహోన్నతమ్ | శేషతల్పశాయినం మనోరథప్రదాయినం సింహశైలమందిరం నృసింహదేవమాశ్రయే || ౨ || సంచరస్సటాజటాభిరున్నమేఖమండలం భైరవారవాటహాసవేరిదామిహ్రోదరమ్...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (పాఠాంతరం:౨౫ శ్లోకాః)

(గమనిక: శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (13 శ్లోకాలతో) మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.) శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి...

Sri Narasimha Gadyam – శ్రీ నృసింహ గద్య స్తుతిః

దేవాః || భక్తిమాత్రప్రతీత నమస్తే నమస్తే | అఖిలమునిజననివహ విహితసవనకదనకర ఖరచపలచరితభయద బలవదసురపతికృత వివిధపరిభవభయచకిత నిజపదచలిత నిఖిలమఖముఖ విరహకృశతరజలజభవముఖ సకలసురవరనికర కారుణ్యావిష్కృత చండదివ్య నృసింహావతార స్ఫురితోదగ్రతారధ్వని-భిన్నాంబరతార నిజరణకరణ రభసచలిత రణదసురగణ పటుపటహ వికటరవపరిగత...

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – శ్రీ నృసింహ మంత్రరాజపద స్తోత్రం

పార్వత్యువాచ – మన్త్రాణాం పరమం మన్త్రం గుహ్యానాం గుహ్యమేవ చ | బ్రూహి మే నారసింహస్య తత్త్వం మన్త్రస్య దుర్లభమ్ || శంకర ఉవాచ – వృత్తోత్ఫుల్లవిశాలాక్షం విపక్షక్షయదీక్షితం | నినాదత్రస్తవిశ్వాణ్డం విష్ణుముగ్రం...

Prahlada Krutha Narasimha Stutihi – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం)

[** అధిక శ్లోకాః – నారద ఉవాచ – ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః | నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ || సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ | అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా || ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే...

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మన్త్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః...

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

అజోమేశదేవం రజోత్కర్షవద్భూ- -ద్రజోత్కర్షవద్భూద్రజోద్ధూతభేదమ్ | ద్విజాధీశభేదం రజోపాలహేతిం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౧ || హిరణ్యాక్షరక్షోవరేణ్యాగ్రజన్మ స్థిరక్రూరవక్షో హరప్రౌఢదక్షః | భృతశ్రీనఖాగ్రం పరశ్రీసుఖోగ్రం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౨ || నిజారంభశుంభద్భుజా స్తంభడంభ-...

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

  అస్య శ్రీనృసింహ ద్వాదశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః లక్ష్మీనృసింహో దేవతా శ్రీనృసింహ ప్రీత్యర్థే వినియోగః | ధ్యానం | స్వభక్త పక్షపాతేన తద్విపక్ష విదారణమ్ | నృసింహమద్భుతం వందే...

Sri Narasimha Kavacham – శ్రీ నృసింహ కవచం

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా | సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్ | ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || ౨ || వివృతాస్యం త్రినయనం...

Sri Narasimha Stotram 2 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౨

కున్దేన్దుశఙ్ఖవర్ణః కృతయుగభగవాన్పద్మపుష్పప్రదాతా త్రేతాయాం కాఞ్చనాభిః పునరపి సమయే ద్వాపరే రక్తవర్ణః | శఙ్కో సమ్ప్రాప్తకాలే కలియుగసమయే నీలమేఘశ్చ నాభా ప్రద్యోతసృష్టికర్తా పరబలమదనః పాతు మాం నారసింహః || ౧ || నాసాగ్రం పీనగణ్డం...

Sri Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం

బ్రహ్మోవాచ | నతోఽస్మ్యనన్తాయ దురన్తశక్తయే విచిత్రవీర్యాయ పవిత్రకర్మణే | విశ్వస్య సర్గస్థితిసంయమాన్గుణైః స్వలీలయా సన్దధతేఽవ్యయాత్మనే || ౧ || శ్రీరుద్ర ఉవాచ | కోపకాలో యుగాన్తస్తే హతోఽయమసురోఽల్పకః | తత్సుతం పాహ్యుపసృతం భక్తం...

Sri Narasimha Ashtakam 2 – శ్రీ నృసింహాష్టకం ౨

ధ్యాయామి నారసింహాఖ్యం బ్రహ్మవేదాన్తగోచరమ్ | భవాబ్ధితరణోపాయం శఙ్ఖచక్రధరం పదమ్ || నీళాం రమాం చ పరిభూయ కృపారసేన స్తంభే స్వశక్తిమనఘాం వినిధాయదేవ | ప్రహ్లాదరక్షణవిధాయపతీ కృపా తే శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ...

Shani Krutha Sri Narasimha Stuti- శ్రీ నరసింహ స్తుతి (శనైశ్చర కృతం)

శ్రీ కృష్ణ ఉవాచ | సులభో భక్తియుక్తానాం దుర్దర్శో దుష్టచేతసామ్ | అనన్యగతికానాం చ ప్రభుర్భక్తైకవత్సలః || ౧ శనైశ్చరస్తత్ర నృసింహదేవ స్తుతిం చకారామల చిత్తవృతిః | ప్రణమ్య సాష్టాంగమశేషలోక కిరీట నీరాజిత...

Sri Ahobala Narasimha Stotram – శ్రీ అహోబల నృసింహ స్తోత్రం

లక్ష్మీకటాక్షసరసీరుహరాజహంసం పక్షీంద్రశైలభవనం భవనాశమీశం | గోక్షీరసార ఘనసారపటీరవర్ణం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౧ || ఆద్యంతశూన్యమజమవ్యయమప్రమేయం ఆదిత్యచంద్రశిఖిలోచనమాదిదేవం | అబ్జాముఖాబ్జమదలోలుపమత్తభృంగం వందే కృపానిధిమహోబలనారసింహం || ౨ || కోటీరకోటిఘటితోజ్జ్వలకాంతికాంతం కేయూరహారమణికుండలమండితాంగం | చూడాగ్రరంజితసుధాకరపూర్ణబింబం...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం నారసింహాయ నమః | ఓం మహాసింహాయ నమః | ఓం దివ్యసింహాయ నమః | ఓం మహాబలాయ నమః | ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః | ఓం మహాదేవాయ నమః |...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

నారసింహో మహాసింహో దివ్యసింహో మహాబలః | ఉగ్రసింహో మహాదేవస్స్తంభజశ్చోగ్రలోచనః || ౧ || రౌద్రస్సర్వాద్భుతః శ్రీమాన్ యోగానందస్త్రివిక్రమః | హరిః కోలాహలశ్చక్రీ విజయో జయవర్ధనః || ౨ || పంచాననః పరబ్రహ్మ చాఽఘోరో...

Sri Narasimha Ashtakam – శ్రీ నృసింహాష్టకం

శ్రీమదకలంక పరిపూర్ణ శశికోటి- శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత| పాలయ కృపాలయ భవాంబుధి-నిమగ్నం దైత్యవరకాల నరసింహ నరసింహ || ౧ || పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం పాతకదవానల పతత్రివర-కేతో| భావన పరాయణ భవార్తిహరయా మాం...

Runa Vimochana Narasimha Stotram – ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

ధ్యానం | వాగీశా యస్య వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి | యస్యాస్తే హృదయే సంవిత్తం నృసింహమహం భజే || స్తోత్రం | దేవతా కార్యసిద్ధ్యర్థం సభాస్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం...

Lakshmi Nrusimha pancharatnam – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ పంచరత్నం

త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతం ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే | చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ || ౧ || శుక్తౌ రజతప్రతిభా జాతా కటకాద్యర్థసమర్థా చే- ద్దుఃఖమయీ...

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (13 Shlokas) – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (13 శ్లో.)

(గమనిక: శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (25 శ్లోకాలతో) మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.) శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరంజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి...

error: Not allowed