Category: Narasimha

Sri Narasimha Gadyam – శ్రీ నృసింహ గద్య స్తుతిః

దేవాః || భక్తిమాత్రప్రతీత నమస్తే నమస్తే | అఖిలమునిజననివహ విహితసవనకదనకర ఖరచపలచరితభయద బలవదసురపతికృత వివిధపరిభవభయచకిత నిజపదచలిత నిఖిలమఖముఖ విరహకృశతరజలజభవముఖ సకలసురవరనికర కారుణ్యావిష్కృత చండదివ్య నృసింహావతార స్ఫురితోదగ్రతారధ్వని-భిన్నాంబరతార నిజరణకరణ రభసచలిత రణదసురగణ పటుపటహ వికటరవపరిగత...

Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – శ్రీ నృసింహ మంత్రరాజపద స్తోత్రం

పార్వత్యువాచ – మన్త్రాణాం పరమం మన్త్రం గుహ్యానాం గుహ్యమేవ చ | బ్రూహి మే నారసింహస్య తత్త్వం మన్త్రస్య దుర్లభమ్ || శంకర ఉవాచ – వృత్తోత్ఫుల్లవిశాలాక్షం విపక్షక్షయదీక్షితం | నినాదత్రస్తవిశ్వాణ్డం విష్ణుముగ్రం...

Prahlada Krutha Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం)

[** అధిక శ్లోకాః – నారద ఉవాచ – ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః | నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ || సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ | అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా || ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే...

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

https://youtu.be/Y7sbUzln_7w ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మన్త్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే...

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

అజోమేశదేవం రజోత్కర్షవద్భూద్రజోత్కర్షవద్భూద్రజోద్ధూతభేదమ్ | ద్విజాధీశభేదం రజోపాలహేతిం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౧ || హిరణ్యాక్షరక్షోవరేణ్యాగ్రజన్మ స్థిరక్రూరవక్షో హరప్రౌఢదక్షః | భృతశ్రీనఖాగ్రం పరశ్రీసుఖోగ్రం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౨ || నిజారంభశుంభద్భుజా స్తంభడంభద్దృఢాఙ్గ స్రవద్రక్తసంయుక్తభూతమ్...

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ నృసింహ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీనృసింహద్వాదశనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, లక్ష్మీనృసింహో దేవతా, శ్రీనృసింహ ప్రీత్యర్థే వినియోగః | ప్రథమం తు మహాజ్వాలో ద్వితీయం తూగ్రకేసరీ | తృతీయం వజ్రదంష్ట్రశ్చ చతుర్థం తు విశారదః ||...

Sri Narasimha Kavacham – శ్రీ నృసింహ కవచం

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా | సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం | ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || ౨ || వివృతాస్యం త్రినయనం...

Sri Narasimha Stotram 2 – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం – ౨

కున్దేన్దుశఙ్ఖవర్ణః కృతయుగభగవాన్పద్మపుష్పప్రదాతా త్రేతాయాం కాఞ్చనాభిః పునరపి సమయే ద్వాపరే రక్తవర్ణః | శఙ్కో సమ్ప్రాప్తకాలే కలియుగసమయే నీలమేఘశ్చ నాభా ప్రద్యోతసృష్టికర్తా పరబలమదనః పాతు మాం నారసింహః || ౧ || నాసాగ్రం పీనగణ్డం...

Sri Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం

బ్రహ్మోవాచ | నతోఽస్మ్యనన్తాయ దురన్తశక్తయే విచిత్రవీర్యాయ పవిత్రకర్మణే | విశ్వస్య సర్గస్థితిసంయమాన్గుణైః స్వలీలయా సన్దధతేఽవ్యయాత్మనే || ౧ || శ్రీరుద్ర ఉవాచ | కోపకాలో యుగాన్తస్తే హతోఽయమసురోఽల్పకః | తత్సుతం పాహ్యుపసృతం భక్తం...

Sri Narasimha Ashtakam 2 – శ్రీ నృసింహాష్టకం ౨

ధ్యాయామి నారసింహాఖ్యం బ్రహ్మవేదాన్తగోచరమ్ | భవాబ్ధితరణోపాయం శఙ్ఖచక్రధరం పదమ్ || నీళాం రమాం చ పరిభూయ కృపారసేన స్తంభే స్వశక్తిమనఘాం వినిధాయదేవ | ప్రహ్లాదరక్షణవిధాయపతీ కృపా తే శ్రీనారసింహ పరిపాలయ మాం చ...

error: Not allowed