Sri Narasimha Dvatrimshat Beejamala Stotram – శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఉద్గీతాఢ్యం మహాభీమం త్రినేత్రం చోగ్రవిగ్రహమ్ |
ఉజ్జ్వలం తం శ్రియాజుష్టం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧ ||

గ్రంథాంత వేద్యం దేవేశం గగనాశ్రయ విగ్రహమ్ |
గర్జనాత్రస్త విశ్వాండం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨ ||

వీథిహోత్రేక్షణం వీరం విపక్షక్షయదీక్షితమ్ |
విశ్వంబరం విరూపాక్షం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩ ||

రంగనాథం దయానాథం దీనబంధుం జగద్గురుమ్ |
రణకోలాహలం ధీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౪ ||

మంత్రరాజాసనారూఢం మార్తాండోజ్జ్వల తేజసమ్ |
మణిరత్నకిరీటాఢ్యం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౫ ||

హాహాహూహ్వాది గంధర్వైః స్తూయమానపదాంబుజమ్ |
ఉగ్రరూపధరం దేవం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౬ ||

విధివేదప్రదం వీరం విఘ్ననాశం రమాపతిమ్ |
వజ్రఖడ్గధరం ధీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౭ ||

విష్ణుశబ్ధదలస్తంభం దుష్టరాక్షసనాశనమ్ |
దుర్నిరీక్షం దురాధర్షం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౮ ||

జ్వలత్పావకసంకాశం జ్వాలామాలాముఖాంబుజమ్ |
దారిద్ర్యనాశనం శ్రీ తం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౯ ||

లం బీజం దేవతానాథం దీర్ఘవృత్త మహాభుజమ్ |
లక్ష్మ్యాలింగిత వక్షస్కం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౦ ||

తంత్రీభూజ జగత్కృత్స్నం ధర్మవైకుంఠనాయకమ్ |
మంత్రజాపక సాన్నిధ్యం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౧ ||

సర్వాండకోశమాలాఢ్యం సర్వాండాంతరవాసినమ్ |
అష్టాస్యకంఠభేరండం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౨ ||

తోమరాంకుశ వజ్రాణాం సమదంష్ట్రైర్ముఖైః స్థితమ్ |
శత్రుక్షయకరం వ్యాఘ్రం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౩ ||

మునిమానససంచారం భుక్తిముక్తిఫలప్రదమ్ |
హయాస్యం జ్ఞానదాతారం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౪ ||

కం శబ్ద కంకణోపేతం కమలాయతలోచనమ్ |
సర్వైశ్వర్యప్రదం క్రోడం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౫ ||

నృలోకరక్షణపరం భూతోచ్చాటన తత్పరమ్ |
ఆంజనేయముఖం వీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౬ ||

సితవర్ణం దీర్ఘనాసం నాగాభరణభూషితమ్ |
గరుడాస్యం మహాధీరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౭ ||

మ్హం మ్హం మ్హం శబ్దసహితం మానవారాధనోత్సుకమ్ |
భల్లూకవక్త్రం భీతిఘ్నం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౮ ||

భీమాక్షనాసికోపేతం వేదగ్రహణతత్పరమ్ |
ధరణీధృతముత్సంగం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౧౯ ||

షడ్వక్త్రపూజితాంఘ్ర్యబ్జం ధృష్టకోద్ధృతమండలమ్ |
కోమలాంగం మహాసత్వం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౦ ||

ణంకారకింకిణీజాలం జ్ఞానమూర్తిం ధరాపతిమ్ |
వరాహాంగం ముదారాంగం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౧ ||

భయఘ్నం సర్వభూతానాం ప్రహ్లాదాభీష్టదాయినమ్ |
నృసింహస్తంభసంబోధ్యం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౨ ||

ద్రవ్యయాంచాపరం విప్రం బలిమానముషం హరిమ్ |
వామనం రూపమాస్థాయ శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౩ ||

మృత్యురూపం క్షత్రియాణాం ముగ్ధస్నిగ్ధముఖాంబుజమ్ |
జామదగ్న్యం పరం దేవం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౪ ||

ద్యుం శబ్దయుక్తకోదండం దుష్టరావణమర్దనమ్ |
రామం కమలపత్రాక్షం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౫ ||

మృదంగగీతప్రణవశ్రవణాసక్తమానసమ్ |
బలరామం హలధరం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౬ ||

ద్యుం ద్యుం ద్యుం ద్యుం వేణునాదం బ్రహ్మరుద్రాదిసేవితమ్ |
యశోదాతనయం కృష్ణం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౭ ||

నలినాక్షం అగ్నిరూపం మ్లేచ్ఛనాశనతత్పరమ్ |
జ్వాలామాలాపూరితాంగం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౮ ||

మానాయకం మహాసత్వం మమాభీష్టప్రదాయకమ్ |
మద్రక్షణపరం శాంతం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౨౯ ||

మృత్యుటంకారసంయుక్తం శార్ఙ్గధన్వానమీశ్వరమ్ |
సద్వస్త్రాభరణోపేతం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩౦ ||

యన్నామస్మరణాత్ సర్వభూతవేతాలరాక్షసాః |
శత్రవః ప్రలయం యాంతి శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩౧ ||

హం బీజనాదం సర్వేశం శరణం వరయామ్యహమ్ |
ఉపాయభూతం లక్ష్మీశం శ్రీం క్ష్రౌం హ్రీం నృహరిం భజే || ౩౨ ||

ఫలశ్రుతిః |
భరద్వాజకృతం స్తోత్రం మంత్రజార్ణవసంభవమ్ |
సకృత్పఠనమాత్రేణ సర్వదుఃఖవినాశనమ్ || ౧ ||

రాజవశ్యం జగద్వశ్యం సర్వవశ్యం భవేద్ధ్రువమ్ |
భూతప్రేతపిశాచాది వ్యాధి దుర్భిక్షతస్కరాః || ౨ ||

దూరాదేవ ప్రణశ్యంతి సత్యం సత్యం న సంశయః |
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్ || ౩ ||

సర్వార్థీ సర్వమాప్నోతి మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ |
యం యం కామయతే చిత్తం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చయమ్ || ౪ ||

ఇతి శ్రీభరద్వాజముని కృతం శ్రీ నృసింహ ద్వాత్రింశద్బీజమాలా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed