Category: Ganesha – గణేశ

Sri Ganapathi Thalam – శ్రీ గణపతి తాళం

వికటోత్కటసుందరదంతిముఖం భుజగేంద్రసుసర్పగదాభరణమ్ | గజనీలగజేంద్ర గణాధిపతిం ప్రణతోఽస్మి వినాయక హస్తిముఖమ్ || ౧ || సుర సుర గణపతి సుందరకేశం ఋషి ఋషి గణపతి యజ్ఞసమానమ్ | భవ భవ గణపతి పద్మశరీరం...

Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram – శ్రీ వల్లభేశ కరావలంబ స్తోత్రం

(కృతజ్ఞతలు – బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారికి) ఓమంఘ్రిపద్మమకరందకులామృతం తే నిత్యం యజంతి దివి యత్ సురసిద్ధసంఘాః | జ్ఞాత్వామృతం చ గణశస్తదహం భజామి శ్రీవల్లభేశ మమ దేహి కరావలంబమ్ ||...

Sri Ganapathi Geeta – శ్రీ గణపతి గీతా

క్వప్రాసూత కదా త్వాం గౌరీ న ప్రామాణ్యం తవ జననే | విప్రాః ప్రాహురజం గణరాజం యః ప్రాచామపి పూర్వతనః || ౧ || నాసిగణపతే శంకరాత్మజో భాసి తద్వదేవాఖిలాత్మక | ఈశతాతవానీశతానృణాం...

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ గణేశాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం గజాననాయ నమః | ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః | ఓం విఘ్నరాజాయ నమః | ఓం వినాయకాయ నమః | ఓం ద్వైమాతురాయ నమః | ఓం సుముఖాయ నమః |...

Sri Ganesha Slokas in Telugu

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే || అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే || వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ | నిర్విఘ్నం కురు...

Sri Ganesha Bhujanga Stuti – శ్రీ గణేశ భుజంగ స్తుతిః

శ్రియః కార్యనిద్ధేర్ధియస్సత్సుకర్ధేః పతిం సజ్జనానాం గతిం దైవతానామ్ | నియంతారమంతస్స్వయం భాసమానం భజే విఘ్నరాజం భవానీతనూజమ్ || ౧ || గణానామధీశం గుణానాం సదీశం కరీంద్రాననం కృత్తకందర్పమానమ్ | చతుర్బాహుయుక్తం చిదానందసక్తం భజే...

Sri Ganesha Bahya Puja – శ్రీ గణేశ బాహ్య పూజా

ఐల ఉవాచ – బాహ్యపూజాం వద విభో గృత్సమదప్రకీర్తితామ్ | యేన మార్గేణ విఘ్నేశం భజిష్యసి నిరన్తరమ్ || ౧ || గార్గ్య ఉవాచ- ఆదౌ చ మానసీం పూజాం కృత్వా గృత్సమదో...

Sri Ganesha Mahimna Stotram – శ్రీ గణేశ మహిమ్నః స్తోత్రం

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవననికరో యత్ర గలితః తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమపురుషస్యాఽత్ర మహతః | యతో జాతం విశ్వం స్థితమపి సదా యత్ర విలయః స కీదృగ్గీర్వాణః సునిగమనుతః శ్రీగణపతిః || ౧...

Sri Ganesha Kavacham – శ్రీ గణేశ కవచం

గౌర్యువాచ – ఏషోఽతిచపలో దైత్యాన్బాల్యేఽపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || ౧ || దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధుదేవద్రుహః ఖలాః | అతోఽస్య కణ్ఠే కించిత్త్వం...

Sri Ganesha Manasa Puja – శ్రీ గణేశ మానస పూజా

గృత్సమద ఉవాచ – విఘ్నేశవీర్యాణి విచిత్రకాణి వందీజనైర్మాగధకైః స్మృతాని | శ్రుత్వా సముత్తిష్ఠ గజానన త్వం బ్రాహ్మే జగన్మఙ్గలకం కురుష్వ || ౧ || ఏవం మయా ప్రార్థిత విఘ్నరాజశ్చిత్తేన చోత్థాయ బహిర్గణేశః...

error: Not allowed