Category: Ganesha

Bahuroopa Ganapathi Dhyana Slokah – बहुरूप गणपति ध्यान श्लोकाः

श्री बाल गणपति ध्यानम् – करस्थकदलीचूतपनसेक्षुकमोदकम् । बालसूर्यमिमं वन्दे देवं बालगणाधिपम् ॥ १ ॥ श्री तरुण गणपति ध्यानम् – पाशाङ्कुशापूपकपित्थजम्बू स्वदन्तशालीक्षुमपि स्वहस्तैः । धत्ते सदा यस्तरुणारुणाभः पायात्स युष्मां स्तरुणो गणेशः ॥ २ ॥ श्री...

Sri Ganesha Prabhava Stuti – श्री गणेश प्रभाव स्तुतिः

ओमित्यादौ वेदविदोयं प्रवदन्ति ब्रह्माद्यायं लोकविधाने प्रणमन्ति । योऽन्तर्यामी प्राणिगणानां हृदयस्थः तं विघ्नेशं दुःखविनाशं कलयामि ॥ १ ॥ गङ्गा गौरी शङ्करसन्तोषकवृत्तं गन्धर्वालीगीतचरित्रं सुपवित्रम् । यो देवानामादिरनादिर्जगदीशं तं विघ्नेशं दुःखविनाशं कलयामि ॥ २ ॥ गच्छेत्सिद्धिं यन्मनुजापी...

Sri Maha Ganapathi Sahasranama stotram – श्री महागणपति सहस्रनाम स्तोत्रम्

अस्य श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य । गणेश ऋषिः । महागणपतिर्देवता । नानाविधानिच्छन्दांसि । हुमिति बीजम् । तुङ्गमिति शक्तिः । स्वाहाशक्तिरिति कीलकम् । श्री महागणपतिप्रसादसिद्ध्यर्थे सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोगः । ध्यानम् । गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदम्ष्ट्रं त्रिनेत्रं । बृहदुदरमशेषं भूतिराजं...

Sri Ganesha Ashtottara satanamavali – श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं विनायकाय नमः । ओं विघ्नराजाय नमः । ओं गौरीपुत्राय नमः । ओं गणेश्वराय नमः । ओं स्कन्दाग्रजाय नमः । ओं अव्ययाय नमः । ओं पूताय नमः । ओं दक्षाय नमः । ओं अध्यक्षाय...

Sri Ekadanta stotram – श्री एकदन्त स्तोत्रम्

मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखाः सुराः । भृग्वादयश्च मुनय एकदन्तं समाययुः ॥ १ ॥ प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात् । तुष्टुवुर्हर्षसम्युक्ता एकदन्तं गणेश्वरम् ॥ २ ॥ देवर्षय ऊचुः सदात्मरूपं सकलादिभूत -ममायिनं सोऽहमचिन्त्यबोधम् । अनादिमध्यान्तविहीनमेकं...

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram – श्री महागणपति मङ्गलमालिका स्तोत्रम्

श्रीकण्ठप्रेमपुत्राय गौरीवामाङ्कवासिने द्वात्रिम्शद्रूपयुक्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभाप्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम् ॥ २ ॥ लम्बोदराय शान्ताय चन्द्रगर्वापहारिणे गजाननायप्रभवे श्रीगणेशाय मङ्गलं ॥ ३ ॥ पञ्चहस्ताय वन्द्याय पाशाङ्कुशधरायच श्रीमते गजकर्णाय श्रीगणेशाय मङ्गलम् ॥...

Sri Ganesha Panchachamara stotram – श्री गणेशपञ्चचामर स्तोत्रम्

नमो गणाधिपायते त्वयाजगद्विनिर्मितं निजेच्छया च पाल्यतेऽधुनावशे तवस्थितम् त्वमन्तरात्मकोस्यमुष्य तन्मयिस्थितः पुनीहि मां जगत्पतेम्बिकातनूज नित्यशां करे ॥ १ ॥ गणेश्वरः कृपानिधिर्जगत्पतिः परात्परः प्रभुस्स्वलीलया भवच्छिवान्मदावलाननः गिरीन्द्रजातनूभवस्तमेव सर्वकर्मसु प्रपूजयन्ति देहिनस्समाप्नुवन्ति चेप्सितम् ॥ २ ॥ चतुःपुमर्थदायिभिश्चतुष्करैर्विलम्बिना सहोदरेण सोदरेण पद्मजाण्डसन्ततेः...

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram – श्री रत्नगर्भ गणेश विलास स्तोत्रम्

वामदेवतनूभवं निजवामभागसमाश्रितं वल्लभामाश्लिष्यतन्मुखवल्गुवीक्षणदीक्षितम् । वातनन्दनवाञ्छितार्थ विधायिनं सुखदायिनं वारणाननमाश्रये वन्दारुविघ्न निवारणम् ॥ १ ॥ कारणं जगतां कलाधरधारिणं शुभकारिणं काय कान्तिजितारुणं कृतभक्तपापविदारणम् । वादिवाक्सहकारिणं वाराणसीसञ्चारिणं वारणाननमाश्रये वन्दारुविघ्न निवारणम् ॥ २ ॥ मोहसागरतारकं मायाविकुहनावारकं मृत्युभयपरिहारकं रिपुकृत्यदोषनिवारकम् ।...

Sri Maha Ganapathi Stotram – श्री महागणपति स्तोत्रम्

योगं योगविदां विधूतविविधव्यासङ्गशुद्धाशय प्रादुर्भूतसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम् । आनन्दप्लवमानबोधमधुराऽमोदच्छटामेदुरं तं भूमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलास्यात्मना ॥ १ ॥ तारश्रीपरशक्तिकामवसुधारूपानुगं यं विदुः तस्मै स्तात्प्रणतिर्गणाधिपतये यो रागिणाऽभ्यर्थ्यते । आमन्त्र्य प्रथमं वरेति वरदेत्यार्तेन सर्वं जनं स्वामिन्मे वशमानयेति सततं स्वाहादिभिः पूजितः ॥ २...

Sri Ganapathi Mangalashtakam – श्री गणपति मङ्गलाष्टकं

गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने । गौरीप्रियतनूजाय गणेशायाऽस्तु मङ्गलम् ॥ १ ॥ नागयज्ञोपवीताय नतविघ्नविनाशिने । नन्द्यादिगणनाथाय नायकायाऽस्तु मङ्गलम् ॥ २ ॥ इभवक्त्राय चेन्द्रादिवन्दिताय चिदात्मने । ईशानप्रेमपात्राय चेष्टदायाऽस्तु मङ्गलम् ॥ ३ ॥ सुमुखाय सुशुण्डाग्रोक्षिप्तामृतघटाय च ।...

Sri Ganesha Ashtakam – श्री गणेशाष्टकम् – १

सर्वे उचुः – यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च लोका यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते । यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ १ ॥ यतश्चाविरासीज्जगत्सर्वमेत- त्तथाऽब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता । तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो...

Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava – श्री महागणपति नवार्ण वेदपादस्तवः

श्रीकण्ठतनय श्रीश श्रीकर श्रीदलार्चित । श्रीविनायक सर्वेश श्रियं वासय मे कुले ॥ १ ॥ गजानन गणाधीश द्विजराजविभूषित । भजे त्वां सच्चिदानन्द ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥ २ ॥ णषष्ठवाच्यनाशाय रोगाटविकुठारिणे । घृणापालितलोकाय वनानां पतये नमः ॥...

Sri Ganadhipa Pancharatnam – श्री गणाधिप पञ्चरत्नं

सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् । गिरा गुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चकाः नमामि तं गणाधिपं कृपापयः पयोनिधिम् ॥ १ ॥ गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददान भास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतम् । सरीसृपेश बद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्ति निर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् ॥ २ ॥ शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं...

Sri Vighneshwara Shodasha nama stotram – श्री विघ्नेश्वर षोडशनाम स्तोत्रम्

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः ॥ १ ॥ धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डश्शूर्पकर्णो हेरम्बस्स्कन्दपूर्वजः ॥ २ ॥ षोडशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॥...

Runa Vimochana Ganesha Stotram – श्री ऋण विमोचन गणेश स्तोत्रम्

अस्य श्री ऋणहर्तृ गणपति स्तोत्र मन्त्रस्य । सदाशिव ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्री ऋणहर्तृ गणपति देवता । गौं बीजं । गं शक्तिः । गों कीलकं । सकल ऋणनाशने विनियोगः । श्री गणेश ।...

Ganapathi stava – श्री गणपतिस्तवः

ऋषिरुवाच- अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् । परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम ॥ १ ॥ गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् । मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम ॥ २ ॥ जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं...

Sankata nasana Ganesha stotram – श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्

नारद उवाच – प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् । भक्तावासं स्मरेनित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् । तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ॥ २ ॥ लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च...

Gananayaka Ashtakam – श्री गणनायकाष्टकम्

एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभम् । लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ १ ॥ मौञ्जी कृष्णाजिनधरं नागयज्ञोपवीतिनम् । बालेन्दुशकलं मौलौ वन्देऽहं गणनायकम् ॥ २ ॥ चित्ररत्नविचित्राङ्गचित्रमालाविभूषितम् । कामरूपधरं देवं वन्देऽहं गणनायकम् ॥ ३ ॥ गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचामरभूषितम्...

Sri Ganesa Ashtottara Satanama stotram – श्री गणेश अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः । स्कन्दाग्रजोऽव्ययः पूतो दक्षोऽध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ १ ॥ अग्निगर्वच्छिदिन्द्रश्रीप्रदो वाणीप्रदोऽव्ययः सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनयः शर्वरीप्रियः ॥ २ ॥ सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवोऽनेकार्चितश्शिवः । शुद्धो बुद्धिप्रियश्शान्तो ब्रह्मचारी गजाननः ॥ ३ ॥ द्वैमात्रेयो मुनिस्तुत्यो भक्तविघ्नविनाशनः ।...

Sri Ganesha Bhujangam – श्री गणेशभुजङ्गं

रणत्क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालम् । लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ १ ॥ ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रं स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् । गलद्दर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ २ ॥ प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसून- प्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् । प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ ३ ॥ विचित्रस्फुरद्रत्नमालाकिरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखाविभूषम् । विभूषैकभूषं भवध्वंसहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं...

Ganesha Pancharatnam – श्री गणेश पञ्चरत्नं

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् । अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १ ॥ नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ २ ॥ समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.