Category: Ganesha – गणेश

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

ओं गकाररूपाय नमः । ओं गम्बीजाय नमः । ओं गणेशाय नमः । ओं गणवन्दिताय नमः । ओं गणनीयाय नमः । ओं गणाय नमः ।...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram – श्री गणपति गकार अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ओं गकाररूपो गम्बीजो गणेशो गणवन्दितः । गणनीयो गणो गण्यो गणनातीतसद्गुणः ॥ १ ॥ गगनादिकसृद्गङ्गासुतो गङ्गासुतार्चितः । गङ्गाधरप्रीतिकरो गवीशेड्यो गदापहः ॥ २ ॥ गदाधरनुतो गद्यपद्यात्मककवित्वदः...

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram – गकारादि श्री गणपति सहस्रनाम स्तोत्रम्

अस्य श्रीगणपतिगकारादिसहस्रनाममालामन्त्रस्य दुर्वासा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीगणपतिर्देवता गं बीजं स्वाहा शक्तिः ग्लौं कीलकं मम सकलाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । न्यासः । ओं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । श्रीं...

Sri Siddhi Vinayaka Stotram – श्री सिद्धिविनायक स्तोत्रम्

विघ्नेश विघ्नचयखण्डननामधेय श्रीशङ्करात्मज सुराधिपवन्द्यपाद । दुर्गामहाव्रतफलाखिलमङ्गलात्मन् विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ॥ १ ॥ सत्पद्मरागमणिवर्णशरीरकान्तिः श्रीसिद्धिबुद्धिपरिचर्चितकुङ्कुमश्रीः । दक्षस्तने वलयितातिमनोज्ञशुण्डो विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ॥ २...

Sri Ganapathi Stotram – श्री गणपति स्तोत्रम्

जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्बलिं बध्नता स्त्रष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरम् । पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात् स नागाननः ॥...

Sri Vallabhesha Hrudayam – श्री वल्लभेश हृदयम्

श्रीदेव्युवाच – वल्लभेशस्य हृदयं कृपया ब्रूहि शङ्कर । श्रीशिव उवाच – ऋष्यादिकं मूलमन्त्रवदेव परिकीर्तितम् ॥ १ ॥ ओं विघ्नेशः पूर्वतः पातु गणनाथस्तु दक्षिणे ।...

Sri Ganapathi Thalam – श्री गणपति तालम्

विकटोत्कटसुन्दरदन्तिमुखं भुजगेन्द्रसुसर्पगदाभरणम् । गजनीलगजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायक हस्तिमुखम् ॥ १ ॥ सुर सुर गणपति सुन्दरकेशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञसमानम् । भव भव गणपति पद्मशरीरं...

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – मरकत श्री लक्ष्मी गणपति सुप्रभातम्

श्रीमन्मनोज्ञ निगमागमवाक्यगीत श्रीपार्वतीपरमशंभुवरात्मजात । श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मपूत लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ १ ॥ श्रीवत्सदुग्धमयसागरपूर्णचन्द्र व्याख्येयभक्तसुमनोर्चितपादपद्म । श्रीसत्यवाङ्मरकतोल्लसदात्मभूष लक्ष्मीगणेश भगवन् तव सुप्रभातम् ॥ २ ॥ सृष्टिस्थितिप्रलयकारणकर्मशील...

Sri Vallabhesha Karavalamba Stotram – श्री वल्लभेश करावलम्ब स्तोत्रम्

(धन्यवाद – ब्रह्मश्री सामवेदं षण्मुख शर्मा) ओमङ्घ्रिपद्ममकरन्दकुलामृतं ते नित्यं यजन्ति दिवि यत् सुरसिद्धसङ्घाः । ज्ञात्वामृतं च गणशस्तदहं भजामि श्रीवल्लभेश मम देहि करावलम्बम् ॥ १...

Sri Ganapathi Geeta – श्री गणपति गीता

क्वप्रासूत कदा त्वां गौरी न प्रामाण्यं तव जनने । विप्राः प्राहुरजं गणराजं यः प्राचामपि पूर्वतनः ॥ १ ॥ नासिगणपते शङ्करात्मजो भासि तद्वदेवाखिलात्मक । ईशतातवानीशतानृणां...

error: Not allowed