Tagged: Ashtakam – अष्टकम्

Deena Bandhu Ashtakam – दीनबन्ध्वष्टकम्

यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले । यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १ ॥ चक्रं सहस्रकरचारु करारविन्दे गुर्वी गदा दरवरश्च विभाति...

Sri Godavari Ashtakam – श्री गोदावरी अष्टकम्

वासुदेवमहेशात्म-कृष्णवेणीधुनीस्वसा । स्वसाराद्या जनोद्धर्त्री पुत्री सह्यस्य गौतमी ॥ १ ॥ सुरर्षिवन्द्या भुवनेनवद्या याद्यात्र नद्याश्रितपापहन्त्री । देवेन या कृत्रिमगोवधोत्थ- दोषापनुत्ये मुनये प्रदत्ता ॥ २ ॥...

Sankata Nama Ashtakam – सङ्कटनामाष्टकम्

नारद उवाच – जैगीषव्य मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ सुखदायक । आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः ॥ १ ॥ न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च । वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम्...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – श्री दक्षिणामूर्त्यष्टकम् (व्यास कृतम्)

श्रीव्यास उवाच – श्रीमद्गुरो निखिलवेदशिरोनिगूढ ब्रह्मात्मबोध सुखसान्द्रतनो महात्मन् । श्रीकान्तवाक्पति मुखाखिलदेवसङ्घ स्वात्मावबोधक परेश नमो नमस्ते ॥ १ ॥ सान्निध्यमात्रमुपलभ्यसमस्तमेत- दाभाति यस्य जगदत्र चराचरं च...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – श्री वल्लभभावाष्टकम्-२

तरेयुस्संसारं कथमगतपारं सुरजनाः कथं भावात्मानं हरिमनुसरेयुश्च सरसाः । कथं वा माहात्म्यं निजहृदि नयेयुर्व्रजभुवां भवेदाविर्भावो यदि न भुवि वागीश भवतः ॥ १ ॥ श्रयेयुस्सन्मार्गं कथमनुभवेयुस्सुखकरं...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – श्री वल्लभभावाष्टकम्

पतिः श्रीवल्लभोऽस्माकं गतिः श्रीवल्लभस्सदा । मतिः श्रीवल्लभे ह्यास्तां रतिः श्रीवल्लभेऽस्तु मे ॥ १ ॥ वृत्तिः श्रीवल्लभा यैव कृतिः श्रीवल्लभार्थिनी । दर्शनं श्रीवल्लभस्य स्मरणं वल्लभप्रभोः...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – श्री कृष्ण शरणाष्टकम् २

स्वामिनीचिन्तया चित्तखेदखिन्न मुखाम्बुजः । निमीलन्नेत्रयुगलः श्रीकृष्णश्शरणं मम ॥ १ ॥ मनोजभावभरितो भावयन्मनसा रतिम् । मीलनव्याकुलमनाः श्रीकृष्णश्शरणं मम ॥ २ ॥ निश्श्वासशुष्यद्वदनो मधुराधरपल्लवः । मुरलीनादनिरतः...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – गोवर्धनधराष्टकम्

गोपनारी मुखांभोजभास्करं वेणुवाद्यकम् । राधिकारसभोक्तारं गोवर्धनधरं भजे ॥ १ ॥ आभीरनगरीप्राणप्रियं सत्यपराक्रमम् । स्वभृत्यभयभेत्तारं गोवर्धनधरं भजे ॥ २ ॥ व्रजस्त्री विप्रयोगाग्नि निवारकमहर्निशम् । महामरकतश्यामं...

Sri Venugopala Ashtakam – श्री वेणुगोपालाष्टकम्

कलितकनकचेलं खण्डितापत्कुचेलं गलधृतवनमालं गर्वितारातिकालम् । कलिमलहरशीलं कान्तिधूतेन्द्रनीलं विनमदवनशीलं वेणुगोपालमीडे ॥ १ ॥ व्रजयुवतिविलोलं वन्दनानन्दलोलं करधृतगुरुशैलं कञ्जगर्भादिपालम् । अभिमतफलदानं श्रीजितामर्त्यसालं विनमदवनशीलं वेणुगोपालमीडे ॥ २ ॥...

Sri Ranganatha Ashtakam 2 – श्री रङ्गनाथाष्टकम् 2

पद्मादिराजे गरुडादिराजे विरिञ्चिराजे सुरराजराजे । त्रैलोक्यराजेऽखिलराजराजे श्रीरङ्गराजे नमता नमामि ॥ १ ॥ श्रीचित्तशायी भुजङ्गेन्द्रशायी नादार्कशायी फणिभोगशायी । अंभोधिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गराजे नमता नमामि ॥ २...

Ashtamurti Ashtakam – अष्टमूर्त्यष्टकम्

तुष्टावाष्टतनुं हृष्टः प्रफुल्लनयनाञ्चलः । मौलावञ्जलिमाधाय वदन् जय जयेति च ॥ १ ॥ भार्गव उवाच – त्वं भाभिराभिरभिभूय तमस्समस्त- मस्तंनयस्यभिमतं च निशाचराणाम् । देदीप्यसे दिनमणे...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – श्रीमच्छङ्कराचार्य स्तुत्यष्टकम्

(श्रीमच्छङ्करभगवच्चरण स्तुत्यष्टकम्) श्रुतीनामा क्रीडः प्रथितपरहंसो चितगति- र्निजे सत्ये धाम्नि त्रिजगदति वर्तिन्यभिरतः । असौ ब्रह्मेवास्मिन्न खलु विशये किं तु कलये [**विषये**] बृहेरर्थं साक्षादनुपचरितं केवलतया ॥...

Sri Parankusa Ashtakam – श्री पराङ्कुशाष्टकम्

त्रैविद्यवृद्धजनमूर्धविभूषणं यत् संपच्च सात्त्विकजनस्य यदेव नित्यम् । यद्वा शरण्यमशरण्यजनस्य पुण्यं तत्संश्रयेम वकुलाभरणाङ्घ्रियुग्मम् ॥ १ ॥ भक्तिप्रभाव भवदद्भुतभावबन्ध सन्धुक्षित प्रणयसाररसौघ पूर्णः । वेदार्थरत्ननिधिरच्युतदिव्यधाम जीयात्पराङ्कुश पयोधिरसीम...

Paduka Ashtakam – पादुकाष्टकम्

श्रीसमञ्चितमव्ययं परमप्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमुझ्झितकल्मषम् । निर्मलं निगमान्तमद्भुतमप्यतर्क्यमनुत्तमं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥ १ ॥ नादबिन्दुकलात्मकं दशनादवेदविनोदितं मन्त्रराजपराजितं निजमण्डलान्तरभासितम् । पञ्चवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥...

Kashi Ashtakam – काश्यष्टकम्

स्वर्गतस्सुखकरी दिवौकसां शैलराजतनयातिवल्लभा । ढुण्ढिभैरवविदारितविघ्ना विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ १ ॥ यत्र देहपतनेन देहिनां मुक्तिरेव भवतीति निश्चितम् । पूर्वपुण्य निचयेन लभ्यते विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ २...

Sri Sankara Ashtakam 2 – श्री शङ्कराष्टकम्

हे वामदेव शिवशङ्कर दीनबन्धो काशीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् । हे विश्वनाथ भवबीज जनार्तिहारिन् संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥१॥ हे भक्तवत्सल सदाशिव हे महेश हे विश्वतात जगदाश्रय हे...

Sri Hatkeshwar Ashtakam – श्री हाटकेश्वराष्टकम्

जटातटान्तरोल्लसत्सुरापगोर्मिभास्वरम् ललाटनेत्रमिन्दुनाविराजमानशेखरम् । लसद्विभूतिभूषितं फणींद्रहारमीश्वरम् नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरम् ॥ १ ॥ पुरान्धकादिदाहकं मनोभवप्रदाहकम् महाघराशिनाशकं अभीप्सितार्थदायकम् । जगत्त्रयैककारकं विभाकरं विदारकम् नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरम्...

Sanghila Krita Uma Maheswara Ashtakam – उममहेश्वराष्टकम् (सङ्घिल कृतम्)

पितामहशिरच्छेदप्रवीणकरपल्लव । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वर ॥ १ ॥ निशुम्भशुम्भप्रमुखदैत्यशिक्षणदक्षिणे । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वरि ॥ २ ॥ शैलराजस्यजामातश्शशिरेखावतंसक । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वर...

Sadashiva Ashtakam – सदाशिवाष्टकम्

पतञ्जलिरुवाच- सुवर्णपद्मिनीतटान्तदिव्यहर्म्यवासिने सुपर्णवाहनप्रियाय सूर्यकोटितेजसे । अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे सदा नमश्शिवाय ते सदाशिवाय शम्भवे ॥ १ ॥ सतुङ्ग भङ्ग जह्नुजा सुधांशु खण्ड मौलये पतङ्गपङ्कजासुहृत्कृपीटयोनिचक्षुषे ।...

Ardhanarishvara Ashtakam – अर्धनारीश्वराष्टकम्

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥ प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय । शिवप्रियायै च शिवप्रियाय नमः शिवायै च नमः शिवाय...

Arta Trana Parayana Ashtakam – आर्तत्राणपरायणाष्टकम्

(आर्तत्राणपरायणाष्टकम् (पाठान्तरं) पश्यतु >> ) प्रह्लाद प्रभुतास्ति चेत्तव हरे सर्वत्र मे दर्शयन् स्तम्भे चैव हिरण्यकश्यपुपुरस्तत्राविरासीद्धरिः । वक्षस्तस्यविदारयन्निजनखैर्वात्सल्यमावेदय- न्नार्तत्राणपरायणस्स भगवान्नारायणो मे गतिः ॥ १ ॥...

Sri Kamalapati Ashtakam – कमलापत्यष्टकम्

भुजगतल्पगतं घनसुन्दरं गरुडवाहनमम्बुजलोचनम् । नलिनचक्रगदाकरमव्ययं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ १ ॥ अलिकुलासितकोमलकुन्तलं विमलपीतदुकूलमनोहरम् । जलधिजाश्रितवामकलेबरं भजत रे मनुजाः कमलापतिम् ॥ २ ॥ किमु...

Sri Ramapati Ashtakam – श्री रमापत्यष्टकम्

जगदादिमनादिमजं पुरुषं शरदम्बरतुल्यतनुं वितनुम् । धृतकञ्जरथाङ्गगदं विगदं प्रणमामि रमाधिपतिं तमहम् ॥ १ ॥ कमलाननकञ्जरतं विरतं हृदि योगिजनैः कलितं ललितम् । कुजनैस्सुजनैरलभं सुलभं प्रणमामि रमाधिपतिं...

Sri Gokula Ashtakam – श्री गोकुलाष्टकम्

श्रीमद्गोकुलसर्वस्वं श्रीमद्गोकुलमण्डनम् । श्रीमद्गोकुलदृक्तारा श्रीमद्गोकुलजीवनम् ॥ १ ॥ श्रीमद्गोकुलमात्रेशः श्रीमद्गोकुलपालकः । श्रीमद्गोकुललीलाब्धिः श्रीमद्गोकुलसंश्रयः ॥ २ ॥ श्रीमद्गोकुलजीवात्मा श्रीमद्गोकुलमानसः । श्रीमद्गोकुलदुःखघ्नं श्रीमद्गोकुलवीक्षितः ॥ ३ ॥...

error: Not allowed