Tagged: Ashtakam – अष्टकम्

Deena Bandhu Ashtakam – दीनबन्ध्वष्टकम्

यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले । यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १ ॥ चक्रं सहस्रकरचारु करारविन्दे गुर्वी गदा दरवरश्च विभाति...

Sri Godavari Ashtakam – श्री गोदावरी अष्टकम्

वासुदेवमहेशात्म-कृष्णवेणीधुनीस्वसा । स्वसाराद्या जनोद्धर्त्री पुत्री सह्यस्य गौतमी ॥ १ ॥ सुरर्षिवन्द्या भुवनेनवद्या याद्यात्र नद्याश्रितपापहन्त्री । देवेन या कृत्रिमगोवधोत्थ- दोषापनुत्ये मुनये प्रदत्ता ॥ २ ॥...

Sankata Nama Ashtakam – सङ्कटनामाष्टकम्

नारद उवाच – जैगीषव्य मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ सुखदायक । आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः ॥ १ ॥ न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च । वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम्...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – श्री दक्षिणामूर्त्यष्टकम् (व्यास कृतम्)

श्रीव्यास उवाच – श्रीमद्गुरो निखिलवेदशिरोनिगूढ ब्रह्मात्मबोध सुखसान्द्रतनो महात्मन् । श्रीकान्तवाक्पति मुखाखिलदेवसङ्घ स्वात्मावबोधक परेश नमो नमस्ते ॥ १ ॥ सान्निध्यमात्रमुपलभ्यसमस्तमेत- दाभाति यस्य जगदत्र चराचरं च...

Sri Vallabha Bhavashtakam 2 – श्री वल्लभभावाष्टकम्-२

तरेयुस्संसारं कथमगतपारं सुरजनाः कथं भावात्मानं हरिमनुसरेयुश्च सरसाः । कथं वा माहात्म्यं निजहृदि नयेयुर्व्रजभुवां भवेदाविर्भावो यदि न भुवि वागीश भवतः ॥ १ ॥ श्रयेयुस्सन्मार्गं कथमनुभवेयुस्सुखकरं...

Sri Vallabha Bhava Ashtakam – श्री वल्लभभावाष्टकम्

पतिः श्रीवल्लभोऽस्माकं गतिः श्रीवल्लभस्सदा । मतिः श्रीवल्लभे ह्यास्तां रतिः श्रीवल्लभेऽस्तु मे ॥ १ ॥ वृत्तिः श्रीवल्लभा यैव कृतिः श्रीवल्लभार्थिनी । दर्शनं श्रीवल्लभस्य स्मरणं वल्लभप्रभोः...

Sri Krishna Sharanashtakam 2 – श्री कृष्ण शरणाष्टकम् २

स्वामिनीचिन्तया चित्तखेदखिन्न मुखाम्बुजः । निमीलन्नेत्रयुगलः श्रीकृष्णश्शरणं मम ॥ १ ॥ मनोजभावभरितो भावयन्मनसा रतिम् । मीलनव्याकुलमनाः श्रीकृष्णश्शरणं मम ॥ २ ॥ निश्श्वासशुष्यद्वदनो मधुराधरपल्लवः । मुरलीनादनिरतः...

Sri Govardhanadhara Ashtakam – गोवर्धनधराष्टकम्

गोपनारी मुखांभोजभास्करं वेणुवाद्यकम् । राधिकारसभोक्तारं गोवर्धनधरं भजे ॥ १ ॥ आभीरनगरीप्राणप्रियं सत्यपराक्रमम् । स्वभृत्यभयभेत्तारं गोवर्धनधरं भजे ॥ २ ॥ व्रजस्त्री विप्रयोगाग्नि निवारकमहर्निशम् । महामरकतश्यामं...

Sri Venugopala Ashtakam – श्री वेणुगोपालाष्टकम्

कलितकनकचेलं खण्डितापत्कुचेलं गलधृतवनमालं गर्वितारातिकालम् । कलिमलहरशीलं कान्तिधूतेन्द्रनीलं विनमदवनशीलं वेणुगोपालमीडे ॥ १ ॥ व्रजयुवतिविलोलं वन्दनानन्दलोलं करधृतगुरुशैलं कञ्जगर्भादिपालम् । अभिमतफलदानं श्रीजितामर्त्यसालं विनमदवनशीलं वेणुगोपालमीडे ॥ २ ॥...

Sri Ranganatha Ashtakam 2 – श्री रङ्गनाथाष्टकम् 2

पद्मादिराजे गरुडादिराजे विरिञ्चिराजे सुरराजराजे । त्रैलोक्यराजेऽखिलराजराजे श्रीरङ्गराजे नमता नमामि ॥ १ ॥ श्रीचित्तशायी भुजङ्गेन्द्रशायी नादार्कशायी फणिभोगशायी । अंभोधिशायी वटपत्रशायी श्रीरङ्गराजे नमता नमामि ॥ २...

error: Not allowed