Category: Sundarakanda – सुन्दरकाण्ड

Sundarakanda Sankalpam & Dhyanam – सुन्दरकाण्ड सङ्कल्पं, ध्यानम्

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ सङ्कल्पम् – मम उपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा मम मनस्सङ्कल्प सिद्ध्यर्थं श्री...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 62 – सुन्दरकाण्ड द्विषष्टितमः सर्गः (६२)

॥ दधिमुखखिलीकारः ॥ तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान्वानरर्षभः । अव्यग्रमनसो यूयं मधु सेवत वानराः ॥ १ ॥ अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः । श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीणां प्रवरोङ्गदः...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 61 – सुन्दरकाण्ड एकषष्टितमः सर्गः (६१)

॥ मधुवनप्रवेशः ॥ ततो जाम्बवतो वाक्यमगृह्णन्त वनौकसः । अङ्गदप्रमुखा वीरा हनूमांश्च महाकपिः ॥ १ ॥ प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरःसराः । महेन्द्राद्रिं परित्यज्य पुप्लुवुः प्लवगर्षभाः ॥...

error: Not allowed