Category: Sundarakanda – सुन्दरकाण्ड

Sundarakanda Sarga (Chapter) 43 – सुन्दरकाण्ड – त्रिचत्वारिंशः सर्गः (४३)

ततः स किङ्करान्हत्वा हनुमान्ध्यानमास्थितः । वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः ॥ १ ॥ तस्मात्प्रासादमप्येवं भीमं विध्वंसयाम्यहम् । इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान्दर्शयन्बलम् ॥ २...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 42 – सुन्दरकाण्ड – द्विचत्वारिंशः सर्गः (४२)

ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च । बभूवुस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः ॥ १ ॥ विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः । रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ॥ २ ॥ ततो...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 41 – सुन्दरकाण्ड – एकचत्वारिंशः सर्गः (४१)

स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन्पूजितस्तया । तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥ १ ॥ अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसितेक्षणा । त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते ॥ २ ॥ न साम...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 40 – सुन्दरकाण्ड – चत्वारिंशः सर्गः (४०)

श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः । उवाचात्महितं वाक्यं सीता सुरसुतोपमा ॥ १ ॥ त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानर । अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा ॥...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 39 – सुन्दरकाण्ड – एकोनचत्वारिंशः सर्गः (३९)

मणिं दत्त्वा ततः सीता हनूमन्तमथाब्रवीत् । अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः ॥ १ ॥ मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति । वीरो जनन्या मम च राज्ञो...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 38 – सुन्दरकाण्ड – अष्टत्रिंशः सर्गः (३८)

ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः । [* तोषितः *] सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १ ॥ युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने । सदृशं स्त्रीस्वभावस्य...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 37 – सुन्दरकाण्ड – सप्तत्रिंशः सर्गः (३७)

सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । हनूमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः ॥ १ ॥ अमृतं विषसंसृष्टं त्वया वानर भाषितम् । यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥ २...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 36 – सुन्दरकाण्ड – षट्त्रिंशः सर्गः

भूय एव महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः । [* हनुमान्पवनात्मजः *] अब्रवीत्प्रश्रितं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात् ॥ १ ॥ वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः । रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 35 – सुन्दरकाण्ड – पञ्चत्रिंशः सर्गः (३५)

तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् । उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा ॥ १ ॥ क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणम् । वानराणां...

Sundarakanda Sarga (Chapter) 34 – सुन्दरकाण्ड सर्ग – चतुस्त्रिंशः सर्गः (३४)

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः । [* हरिपुङ्गवः *] दुःखाद्दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत् ॥ १ ॥ अहं रामस्य सन्देशाद्देवि दूतस्तवागतः । वैदेहि कुशली रामस्त्वां च कौशलमब्रवीत् ॥...

error: Not allowed