Category: Vividha – विविध

Karthaveeryarjuna Stotram – कार्तवीर्यार्जुन द्वादशनाम स्तोत्रम्

कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् । तस्य स्मरण मात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते ॥ १ ॥ कार्तवीर्यः खलद्वेषी कृतवीर्यसुतो बली । सहस्रबाहुः शत्रुघ्नो रक्तवासा धनुर्धरः...

Dharma Devata Stotram (Varaha Puranam) – धर्मदेवता स्तोत्रम् (वराहपुराणे)

देवा ऊचुः । नमोऽस्तु शशिसङ्काश नमस्ते जगतः पते । नमोऽस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शक । कर्ममार्गस्वरूपाय सर्वगाय नमो नमः ॥ १ ॥ त्वयेयं पाल्यते पृथ्वी त्रैलोक्यं...

Visuchika Nivarana Mantra (Yoga Vasistham) – विषूचिका मन्त्र कथनम् (योगवासिष्ठम्)

श्री वसिष्ठ उवाच । अथ वर्षसहस्रेण तां पितामह आययौ । दारुणं हि तपः सिद्ध्यै विषाग्निरपि शीतलः ॥ १ ॥ मनसैव प्रणम्यैनं सा तथैव स्थिता...

Triveni Stotram – त्रिवेणी स्तोत्रम्

मुक्तामयालङ्कृतमुद्रवेणी भक्ताभयत्राणसुबद्धवेणी । मत्तालिगुञ्जन्मकरन्दवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ १ ॥ लोकत्रयैश्वर्यनिदानवेणी तापत्रयोच्चाटनबद्धवेणी । धर्मार्थकामाकलनैकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ २ ॥ मुक्ताङ्गनामोहनसिद्धवेणी भक्तान्तरानन्दसुबोधवेणी । वृत्त्यन्तरोद्वेगविवेकवेणी...

Ashwini Devata Stotram (Mahabharatam) – अश्विनी देवता स्तोत्रम्

प्रपूर्वगौ पूर्वजौ चित्रभानू गिरावाशंसामि तपसा ह्यनन्तौ। दिव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमाना- -वधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा ॥ १ हिरण्मयौ शकुनी साम्परायौ नासत्यदस्रौ सुनसौ वैजयन्तौ। शुक्लं वयन्तौ तरसा...

Tungabhadra Stuti – तुङ्गभद्रा स्तुतिः

श्रीविभाण्डक उवाच । वराहदेहसम्भूते गिरिजे पापभञ्जिनि । दर्शनान्मुक्तिदे देवि महापातकिनामपि ॥ १ ॥ वाग्देवी त्वं महालक्ष्मीः गिरिजासि शची तथा । प्रभा सूर्यस्य देवेशि मरीचिस्त्वं...

Agni Stotram (Markandeya Puranam) – अग्नि स्तोत्रम्

शान्तिरुवाच । ओं नमः सर्वभूतानां साधनाय महात्मने । एकद्विपञ्चधिष्ट्याय राजसूये षडात्मने ॥ १ ॥ नमः समस्तदेवानां वृत्तिदाय सुवर्चसे । शुक्ररूपाय जगतामशेषाणां स्थितिप्रदः ॥ २...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – पितृ स्तोत्रम् (रुचि कृतम्)

रुचिरुवाच । नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताः । देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः ॥ १ ॥ नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः ।...

Pitru Tarpanam – पितृतर्पणम्

पितृ तर्पणम् शुचिः – अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष ॥ प्रार्थना – शुक्लाम्बरधरं...

Brahma Stotram (Deva Krutam) – ब्रह्म स्तोत्रम् (देव कृतम्)

देवा ऊचुः । ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञानदुग्धोदधि विधायिने । ब्रह्मतत्त्वदिदृक्षूणां ब्रह्मदाय नमो नमः ॥ १ ॥ कष्टसंसारमग्नानां संसारोत्तारहेतवे । साक्षिणे सर्वभूतानां साक्षिहीनाय ते नमः ॥ २...

Surya Grahana Shanti Parihara Shloka – सूर्यग्रहण शान्ति श्लोकाः

शान्ति श्लोकाः – इन्द्रोऽनलो दण्डधरश्च रक्षः प्राचेतसो वायु कुबेर शर्वाः । मज्जन्म ऋक्षे मम राशि संस्थे सूर्योपरागं शमयन्तु सर्वे ॥ ग्रहण पीडा परिहार श्लोकाः...

Sri Nageshwara Stuti – श्री नागेश्वर स्तुतिः

यो देवः सर्वभूतानामात्मा ह्याराध्य एव च । गुणातीतो गुणात्मा च स मे नागः प्रसीदतु ॥ १ ॥ हृदयस्थोपि दूरस्थः मायावी सर्वदेहिनाम् । योगिनां चित्तगम्यस्तु...

Brahma Jnanavali Mala – ब्रह्मज्ञानावलीमाला

सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥ असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥ नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – श्री विश्वकर्मा स्तुतिः

पञ्चवक्त्रं जटाजूटं पञ्चादशविलोचनम् । सद्योजाताननं श्वेतं वामदेवं तु कृष्णकम् ॥ १ अघोरं रक्तवर्णं तत्पुरुषं पीतवर्णकम् । ईशानं श्यामवर्णं च शरीरं हेमवर्णकम् ॥ २ दशबाहुं...

Sri Godavari Ashtakam – श्री गोदावरी अष्टकम्

वासुदेवमहेशात्म-कृष्णवेणीधुनीस्वसा । स्वसाराद्या जनोद्धर्त्री पुत्री सह्यस्य गौतमी ॥ १ ॥ सुरर्षिवन्द्या भुवनेनवद्या याद्यात्र नद्याश्रितपापहन्त्री । देवेन या कृत्रिमगोवधोत्थ- दोषापनुत्ये मुनये प्रदत्ता ॥ २ ॥...

Sapta Chiranjeevi Stotram – सप्त चिरञ्जीवि स्तोत्रम्

अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः ॥ सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् । जीवेद्वर्षशतं प्राज्ञः अपमृत्युविवर्जितः ॥ इतर विविध स्तोत्राणि पश्यतु । इतर...

Bhasma Dharana Mantram in Sanskrit

भस्मधारण ॥ ओं अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वं ह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षूग्ंषि भस्मानि ॥ ओं...

Sri Tulasi Slokam in Sanskrit

यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः । यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥ नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे । नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिनि ॥  

Kashi Ashtakam – काश्यष्टकम्

स्वर्गतस्सुखकरी दिवौकसां शैलराजतनयातिवल्लभा । ढुण्ढिभैरवविदारितविघ्ना विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ १ ॥ यत्र देहपतनेन देहिनां मुक्तिरेव भवतीति निश्चितम् । पूर्वपुण्य निचयेन लभ्यते विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ २...

Atma Panchakam – आत्म पञ्चकम्

नाऽहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गं नाऽहङ्कारः प्राणवर्गो न चाऽहम् । दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूर- स्साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ १ ॥ रज्ज्वज्ञानाद्भाति रज्जुर्यथा हि- स्स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । आप्तोक्त्या हि...

Durvasana Pratikara Dasakam – दुर्वासनाप्रतीकारदशकम्

प्रातर्वैदिककर्मतः तत्तदनुसद्वेदान्तसच्चिन्तया पश्चाद्भारतमोक्षधर्मकथया वासिष्ठरामायणात् । सायं भागवतार्थतत्त्वकथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम् ॥ १ ॥ अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात्...

Sri Yama Ashtakam – श्री यमाष्टकम्

सावित्र्युवाच । तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा । धर्मं सूर्यःसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् ॥ १ ॥ समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः । अतो यन्नाम...

Sri Tulasi Kavacham – श्री तुलसी कवचम्

अस्य श्रीतुलसीकवचस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहादेव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुलसीदेवता, मम ईप्सितकामना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । तुलसी श्रीमहादेवि नमः पङ्कजधारिणि । शिरो मे तुलसी पातु फालं पातु यशस्विनी...

Sri Naga Stotram (Nava Naga Stotram) – श्री नाग स्तोत्रम् (नवनाग स्तोत्रम्)

अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम् । शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा ॥ फलशृति – एतानि नव नामानि नागानां च महात्मनाम् । सायङ्काले पठेन्नित्यं...

error: Not allowed