Category: Vividha – विविध

Triveni Stotram – त्रिवेणी स्तोत्रम्

मुक्तामयालङ्कृतमुद्रवेणी भक्ताभयत्राणसुबद्धवेणी । मत्तालिगुञ्जन्मकरन्दवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ १ ॥ लोकत्रयैश्वर्यनिदानवेणी तापत्रयोच्चाटनबद्धवेणी । धर्मार्थकामाकलनैकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ २ ॥ मुक्ताङ्गनामोहनसिद्धवेणी भक्तान्तरानन्दसुबोधवेणी । वृत्त्यन्तरोद्वेगविवेकवेणी...

Ashwini Devata Stotram (Mahabharatam) – अश्विनी देवता स्तोत्रम्

प्रपूर्वगौ पूर्वजौ चित्रभानू गिरावाशंसामि तपसा ह्यनन्तौ। दिव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमाना- -वधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा ॥ १ हिरण्मयौ शकुनी साम्परायौ नासत्यदस्रौ सुनसौ वैजयन्तौ। शुक्लं वयन्तौ तरसा...

Tungabhadra Stuti – तुङ्गभद्रा स्तुतिः

श्रीविभाण्डक उवाच । वराहदेहसम्भूते गिरिजे पापभञ्जिनि । दर्शनान्मुक्तिदे देवि महापातकिनामपि ॥ १ ॥ वाग्देवी त्वं महालक्ष्मीः गिरिजासि शची तथा । प्रभा सूर्यस्य देवेशि मरीचिस्त्वं...

Agni Stotram (Markandeya Puranam) – अग्नि स्तोत्रम्

शान्तिरुवाच । ओं नमः सर्वभूतानां साधनाय महात्मने । एकद्विपञ्चधिष्ट्याय राजसूये षडात्मने ॥ १ ॥ नमः समस्तदेवानां वृत्तिदाय सुवर्चसे । शुक्ररूपाय जगतामशेषाणां स्थितिप्रदः ॥ २...

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – पितृ स्तोत्रम् (रुचि कृतम्)

रुचिरुवाच । नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताः । देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः ॥ १ ॥ नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः ।...

Pitru Tarpanam – पितृतर्पणम्

पितृ तर्पणम् शुचिः – अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष ॥ प्रार्थना – शुक्लाम्बरधरं...

Brahma Stotram (Deva Krutam) – ब्रह्म स्तोत्रम् (देव कृतम्)

देवा ऊचुः । ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञानदुग्धोदधि विधायिने । ब्रह्मतत्त्वदिदृक्षूणां ब्रह्मदाय नमो नमः ॥ १ ॥ कष्टसंसारमग्नानां संसारोत्तारहेतवे । साक्षिणे सर्वभूतानां साक्षिहीनाय ते नमः ॥ २...

Surya Grahana Shanti Parihara Shloka – सूर्यग्रहण शान्ति श्लोकाः

शान्ति श्लोकाः – इन्द्रोऽनलो दण्डधरश्च रक्षः प्राचेतसो वायु कुबेर शर्वाः । मज्जन्म ऋक्षे मम राशि संस्थे सूर्योपरागं शमयन्तु सर्वे ॥ ग्रहण पीडा परिहार श्लोकाः...

Sri Nageshwara Stuti – श्री नागेश्वर स्तुतिः

यो देवः सर्वभूतानामात्मा ह्याराध्य एव च । गुणातीतो गुणात्मा च स मे नागः प्रसीदतु ॥ १ ॥ हृदयस्थोपि दूरस्थः मायावी सर्वदेहिनाम् । योगिनां चित्तगम्यस्तु...

Brahma Jnanavali Mala – ब्रह्मज्ञानावलीमाला

सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥ असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥ नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥...

error: Not allowed