Category: Vividha (HI)

Brahma Jnanavali Mala – ब्रह्मज्ञानावलीमाला

सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥ असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥ नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥...

Sri Vishwakarma Stuti Mantra – श्री विश्वकर्मा स्तुतिः

पञ्चवक्त्रं जटाजूटं पञ्चादशविलोचनम् । सद्योजाताननं श्वेतं वामदेवं तु कृष्णकम् ॥ १ अघोरं रक्तवर्णं तत्पुरुषं पीतवर्णकम् । ईशानं श्यामवर्णं च शरीरं हेमवर्णकम् ॥ २ दशबाहुं...

Sri Godavari Ashtakam – श्री गोदावरी अष्टकम्

(धन्यवाद – श्री प्रकाश केत्कर्) वासुदेवमहेशात्म-कृष्णवेणीधुनीस्वसा । स्वसाराद्या जनोद्धर्त्री पुत्री सह्यस्य गौतमी ॥ १ ॥ सुरर्षिवन्द्या भुवनेनवद्या याद्यात्र नद्याश्रितपापहन्त्री । देवेन या कृत्रिमगोवधोत्थ- दोषापनुत्ये...

Sapta Chiranjeevi Stotram – सप्त चिरञ्जीवि स्तोत्रम्

अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाम्श्च विभीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः ॥ सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् । जीवेद्वर्षशतं प्राज्ञः अपमृत्युविवर्जितः ॥

Bhasma Dharana Mantram in Sanskrit

भस्मधारण ॥ ओं अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वं ह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षूग्ंषि भस्मानि ॥ ओं...

Sri Tulasi Slokam in Sanskrit

यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः । यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥ नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे । नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिनि ॥  

Kashi Ashtakam – काश्यष्टकम्

स्वर्गतस्सुखकरी दिवौकसां शैलराजतनयातिवल्लभा । ढुण्ढिभैरवविदारितविघ्ना विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ १ ॥ यत्र देहपतनेन देहिनां मुक्तिरेव भवतीति निश्चितम् । पूर्वपुण्य निचयेन लभ्यते विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ २...

Atma Panchakam – आत्म पञ्चकम्

नाऽहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गं नाऽहङ्कारः प्राणवर्गो न चाऽहम् । दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूर- स्साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ १ ॥ रज्ज्वज्ञानाद्भाति रज्जुर्यथा हि- स्स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । आप्तोक्त्या हि...

Durvasana Pratikara Dasakam – दुर्वासनाप्रतीकारदशकम्

प्रातर्वैदिककर्मतः तत्तदनुसद्वेदान्तसच्चिन्तया पश्चाद्भारतमोक्षधर्मकथया वासिष्ठरामायणात् । सायं भागवतार्थतत्त्वकथया रात्रौ निदिध्यासनात् कालो गच्छतु नः शरीरभरणं प्रारब्धकान्तार्पितम् ॥ १ ॥ अज्ञानं त्यज हे मनो मम सदा ब्रह्मात्मसद्भावनात्...

Sri Yama Ashtakam – श्री यमाष्टकं

सावित्र्युवाच – तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा । धर्मं सूर्यःसुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् ॥ १ ॥ समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः । अतो यन्नाम...

error: Download Stotra Nidhi mobile app