Category: Hanuman – हनुमान्

Vayu Stuti – वायु स्तुतिः

अथ नखस्तुतिः । पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा- -कुम्भोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटु प्रत्येक वज्रायिताः । श्रीमत्कण्ठीरवास्यप्रततसुनखरा दारितारातिदूर- -प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता भूरिभागैः ॥ १ ॥ लक्ष्मीकान्त समन्ततोऽपि कलयन् नैवेशितुस्ते समं पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं...

Sri Hanuman Kavacham – श्री हनुमत् कवचम्

अस्य श्री हनुमत् कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री हनुमान् देवता मारुतात्मज इति बीजं अञ्जनासूनुरिति शक्तिः वायुपुत्र इति कीलकं हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥...

Sri Hanuman Mala Mantram – श्री हनुमन्माला मन्त्रम्

* – ह्रौं क्ष्रौं क्ष्र्म्यौं ग्लौं ह्सौं (इति पाठभेदः) ओं (ह्रौं क्ष्रौं ग्लौं हुं ह्सौं)* ओं नमो भगवते पञ्चवक्त्र हनुमते प्रकट पराक्रमाक्रान्त सकलदिङ्मण्डलाय, निजकीर्ति...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – श्री हनुमान् मङ्गलाष्टकम्

वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे । पूर्वाभाद्रप्रभूताय मङ्गलं श्रीहनूमते ॥ १ ॥ करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च । माणिक्यहारकण्ठाय मङ्गलं श्रीहनूमते ॥ २ ॥ सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय...

Bajrang Baan – बजरंग बाण

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करेँ सनमान । तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करेँ हनुमान ॥ जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजै प्रभु...

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – श्री यन्त्रोधारक हनुमत् (प्राणदेवर) स्तोत्रम्

नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् । श्री मारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चन सन्निभम् ॥ १ पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् । रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् ॥ २ नानारत्नसमायुक्त-कुण्डलादिविराजितम् ।...

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram – श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्

माणिक्यं – ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्शनः । इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥ मुत्यं – यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव । स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्ष्यं...

Karya Siddhi Hanuman Mantra – कार्यसिद्धि श्री हनुमान् मन्त्रम्

  त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम । हनुमान् यत्नमास्थाय दुःख क्षयकरो भव ॥ इतर श्री हनुमान् स्तोत्राणि पश्यतु ।

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram – मन्त्रात्मक श्री मारुति स्तोत्रम्

ओं नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते । नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते ॥ १ ॥ मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने । भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने ॥ २ ॥ गति निर्जितवाताय...

Sri Anjaneya Dvadasa nama stotram – श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्

हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः । रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोऽमितविक्रमः ॥ १ ॥ उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः । लक्ष्मण प्राणदाताच दशग्रीवस्य दर्पहा ॥ २ ॥ द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः...

error: Not allowed