Category: Hanuman – हनुमान्

Sri Anjaneya Stotram – श्री आञ्जनेय स्तोत्रम्

महेश्वर उवाच । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रम् सर्वभयापहम् । सर्वकामप्रदं नॄणां हनूमत् स्तोत्रमुत्तमम् ॥ १ ॥ तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् । उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् ॥ २...

Sri Hanumat Kavacham (Ananda Ramayane) – श्री हनुमत् कवचम् (श्रीमदानन्दरामायणे)

ओं अस्य श्री हनुमत्कवच स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्री रामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान् परमात्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः मारुतात्मजेति बीजं अञ्जनीसूनुरिति शक्तिः लक्ष्मणप्राणदातेति कीलकं रामदूतायेत्यस्त्रं हनुमान् देवता इति...

Vibhishana Krita Hanuman Stotram – श्री हनुमत् स्तोत्रम् (विभीषण कृतम्)

नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे । नमः श्रीरामभक्ताय श्यामास्याय च ते नमः ॥ १ ॥ नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे । लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे ॥ २ ॥...

Vayu Stuti – वायु स्तुतिः

अथ नखस्तुतिः । पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा- -कुम्भोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटु प्रत्येक वज्रायिताः । श्रीमत्कण्ठीरवास्यप्रततसुनखरा दारितारातिदूर- -प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता भूरिभागैः ॥ १ ॥ लक्ष्मीकान्त समन्ततोऽपि कलयन् नैवेशितुस्ते समं पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तं...

Sri Hanuman Kavacham – श्री हनुमत् कवचम्

अस्य श्री हनुमत् कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री हनुमान् देवता मारुतात्मज इति बीजं अञ्जनासूनुरिति शक्तिः वायुपुत्र इति कीलकं हनुमत्प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥...

Sri Hanuman Mala Mantram – श्री हनुमन्माला मन्त्रम्

ओं ह्रौं क्ष्रौं ग्लौं हुं ह्सौं ओं नमो भगवते पञ्चवक्त्र हनूमते प्रकट पराक्रमाक्रान्त सकलदिङ्मण्डलाय, निजकीर्ति स्फूर्तिधावल्य वितानायमान जगत्त्रितयाय, अतुलबलैश्वर्य रुद्रावताराय, मैरावण मदवारण गर्व निर्वापणोत्कण्ठ...

Sri Hanuman Mangala Ashtakam – श्री हनुमान् मङ्गलाष्टकम्

वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे । पूर्वाभाद्रा प्रभूताय मङ्गलं श्रीहनूमते ॥ १ ॥ करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च । माणिक्यहारकण्ठाय मङ्गलं श्रीहनूमते ॥ २ ॥ सुवर्चलाकलत्राय...

Bajrang Baan – बजरंग बाण

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करेँ सनमान । तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करेँ हनुमान ॥ जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजै प्रभु...

Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram – श्री यन्त्रोधारक हनुमत् (प्राणदेवर) स्तोत्रम्

नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् । श्री मारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चन सन्निभम् ॥ १ पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणम् । रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकम् ॥ २ नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितम्...

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram – श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम्

माणिक्यं – ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्शनः । इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥ मुत्यं – यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव । स्मृतिर्मतिर्धृतिर्दाक्ष्यं...

Karya Siddhi Hanuman Mantra – कार्यसिद्धि श्री हनुमान् मन्त्रम्

  त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम । हनुमान् यत्नमास्थाय दुःख क्षयकरो भव ॥ इतर श्री हनुमान् स्तोत्राणि पश्यतु ।

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram – मन्त्रात्मक श्री मारुति स्तोत्रम्

ओं नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते । नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते ॥ १ ॥ मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने । भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने ॥ २ ॥ गति निर्जितवाताय...

Sri Anjaneya Dvadasa nama stotram – श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्

हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः । रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षोऽमितविक्रमः ॥ १ ॥ उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः । लक्ष्मण प्राणदाताच दशग्रीवस्य दर्पहा ॥ २ ॥ द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः...

Sri Anjaneya Mangala ashtakam – श्री आञ्जनेय मङ्गलाष्टकम्

गौरीशिववायुवराय अञ्जनिकेसरिसुताय च । अग्निपञ्चकजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ वैशाखेमासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे । पूर्वाभाद्रप्रभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ २ ॥ पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय...

Sri Hanuman Badabanala Stotram – श्री हनुमान् बडबानल स्तोत्रम्

ओं अस्य श्री हनुमद्बडबानल स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः, श्री बडबानल हनुमान् देवता, मम समस्त रोग प्रशमनार्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त पापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्र प्रीत्यर्थं हनुमद्बडबानल स्तोत्र...

Sri Panchamukha Hanuman Kavacham – श्री पञ्चमुख हनुमत्कवचम्

अस्य श्री पञ्चमुखहनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीछन्दः पञ्चमुखविराट् हनुमान् देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्रौं कीलकं क्रूं कवचं क्रैं अस्त्राय फट् इति दिग्बन्धः । श्री...

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – श्री आञ्जनेय सहस्रनाम स्तोत्रम्

ओं अस्य श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्र मन्त्रस्य श्रीरामचन्द्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीहनुमान्महारुद्रो देवता ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां बीजं श्रीं इति शक्तिः किलिकिल बुबु कारेण इति कीलकं लङ्काविध्वंसनेति कवचं मम...

Sri Hanumadashtakam – श्रीहनुमदष्टकं

श्रीरघुराजपदाब्जनिकेतन पङ्कजलोचन मङ्गलराशे चण्डमहाभुजदण्ड सुरारिविखण्डनपण्डित पाहि दयालो । पातकिनं च समुद्धर मां महतां हि सतामपि मानमुदारं त्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम्...

Sri Apaduddharaka Hanuman Stotram – श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्रम्

ओं अस्य श्री आपदुद्धारक हनुमत् स्तोत्र महामन्त्र कवचस्य, विभीषण ऋषिः, हनुमान् देवता, सर्वापदुद्धारक श्रीहनुमत्प्रसादेन मम सर्वापन्निवृत्त्यर्थे, सर्वकार्यानुकूल्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् । वामे...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali – श्री आञ्जनेय अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं आञ्जनेयाय नमः । ओं महावीराय नमः । ओं हनुमते नमः । ओं मारुतात्मजाय नमः । ओं तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः । ओं सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ।...

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama stotram – श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

आञ्जनेयो महावीरो हनुमान्मारुतात्मजः । तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवीमुद्राप्रदायकः ॥ १ ॥ अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः । सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षोविध्वंसकारकः ॥ २ ॥ परविद्यापरीहारः परशौर्यविनाशनः । परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः ॥...

Sri Hanuman Langoolastra stotram – श्री हनुमान् लांगूलास्त्र स्तोत्रम्

हनुमन्नञ्जनीसूनो महाबलपराक्रम । लोलल्लाङ्गूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ १ ॥ मर्कटाधिप मार्ताण्डमण्डलग्रासकारक । लोलल्लाङ्गूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ २ ॥ अक्षक्षपण पिङ्गाक्ष दितिजासुक्षयङ्कर । लोलल्लाङ्गूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ ३...

Hanuman Bhujanga Stotram – आञ्जनेय भुजङ्ग स्तोत्रम्

प्रसन्नाङ्गरागं प्रभाकाञ्चनाङ्गं जगद्भीतशौर्यं तुषाराद्रिधैर्यम् । तृणीभूतहेतिं रणोद्यद्विभूतिं भजे वायुपुत्रं पवित्राप्तमित्रम् ॥ १ ॥ भजे पावनं भावना नित्यवासं भजे बालभानु प्रभा चारुभासम् । भजे चन्द्रिका...

Hanuman chalisa stotra in Hindi – हनुमान चालीसा

दोहा- श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवनकुमार बल बुद्धि...

error: Not allowed