Category: Navagraha – नवग्रह

Sri Shani Vajra Panjara Kavacham – श्री शनि वज्रपंजर कवचम्

ओं अस्य श्रीशनैश्चरवज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् । नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् ।...

Navagraha Prarthana – नवग्रह प्रार्थना

आरोग्यं पद्मबन्धुः वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः । भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः ॥ १ ॥ सौभाग्यं देवमन्त्री रिपुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्किः । दीर्घायुः सैंहिकेयः...

Sri Surya Chandrakala Stotram – श्री सूर्यचन्द्रकला स्तोत्रम्

दिवानाथ निशानाथौ तौ च्छायारोहिणिप्रियौ । कश्यपाऽत्रिसमुद्भूतौ सूर्यचन्द्रौ गतिर्मम ॥ १ ॥ ग्रहराजौ पुष्पवन्तौ सिंहकर्कटकाधिपौ । अत्युष्णानुष्णकिरणौ सूर्यचन्द्रौ गतिर्मम ॥ २ ॥ एकचक्रत्रिचक्राढ्यरथौ लोकैकसाक्षिणौ ।...

Sri Aditya Kavacham – श्री आदित्य कवचम्

अस्य श्री आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवानृषिः अनुष्टुप्छन्दः आदित्यो देवता श्रीं बीजं णीं शक्तिः सूं कीलकं मम आदित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् – जपाकुसुमसङ्काशं द्विभुजं पद्महस्तकम्...

Sri Chandra Kavacham – श्री चन्द्र कवचम्

अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । सोमो देवता । रं बीजम् । सं शक्तिः । ओं कीलकम् । मम सोमग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे...

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham – श्री अङ्गारक कवचम्

अस्य श्री अङ्गारक कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । अङ्गारको देवता । अं बीजम् । गं शक्तिः । रं कीलकम् । मम अङ्गारकग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे...

Sri Budha Kavacham – श्री बुध कवचम्

अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य कात्यायन ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । बुधो देवता । यं बीजम् । क्लीं शक्तिः । ऊं कीलकम् । मम बुधग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः...

Sri Brihaspati Kavacham – श्री बृहस्पति कवचम्

अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । बृहस्पतिर्देवता । अं बीजं । श्रीं शक्तिः । क्लीं कीलकं । मम बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।...

Sri Shukra Kavacham – श्री शुक्र कवचम्

ओं अस्य श्रीशुक्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । भगवान् शुक्रो देवता । अं बीजं । गं शक्तिः । वं कीलकं । मम शुक्रग्रहप्रसाद सिद्ध्यर्थे...

Sri Rahu Kavacham – श्री राहु कवचम्

अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य चन्द्रऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । राहुर्देवता । नीं बीजम् । ह्रीं शक्तिः । कां कीलकम् । मम राहुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्-...

error: Not allowed