Category: Navagraha

Sri Surya Chandrakala Stotram – श्री सूर्यचन्द्रकला स्तोत्रम्

दिवानाथ निशानाथौ तौच्छाया रोहिणिप्रियौ । कश्यपात्रि समुद्भूतौ सूर्यचन्द्रौ गतिर्मम ॥ १ ॥ ग्रहराजौ पुष्पवन्तौ सिंह कर्कटकाधिपौ । अत्युष्णानुष्णकिरणौ सूर्यचन्द्रौ गतिर्मम ॥ २ ॥ एकचक्रत्रिचक्राढ्यरथौ...

Sri Aditya Kavacham – श्री आदित्य कवचम्

अस्य श्री आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवानृषिः अनुष्टुप्छन्दः आदित्यो देवता श्रीं बीजं णीं शक्तिः सूं कीलकं मम आदित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् – जपाकुसुमसङ्काशं द्विभुजं पद्महस्तकम्...

Sri Chandra Kavacham – श्री चन्द्र कवचम्

अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । सोमो देवता । रं बीजम् । सं शक्तिः । ओं कीलकम् । मम सोमग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे...

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham – श्री अङ्गारक कवचम्

अस्य श्री अङ्गारक कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । अङ्गारको देवता । अं बीजम् । गं शक्तिः । रं कीलकम् । मम अङ्गारकग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे...

Sri Budha Kavacham – श्री बुध कवचम्

अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य कात्यायन ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । बुधो देवता । यं बीजम् । क्लीं शक्तिः । ऊं कीलकम् । मम बुधग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः...

Sri Brihaspati Kavacham – श्री बृहस्पति कवचम्

अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । बृहस्पतिर्देवता । अं बीजं । श्रीं शक्तिः । क्लीं कीलकं । मम बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।...

Sri Shukra Kavacham – श्री शुक्र कवचम्

ओं अस्य श्रीशुक्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । भगवान् शुक्रो देवता । अं बीजं । गं शक्तिः । वं कीलकं । मम शुक्रग्रहप्रसाद सिद्ध्यर्थे...

Sri Rahu Kavacham – श्री राहु कवचम्

अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य चन्द्रऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । राहुर्देवता । नीं बीजम् । ह्रीं शक्तिः । कां कीलकम् । मम राहुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्-...

Sri Ketu Kavacham – केतु कवचम्

ओं अस्य श्रीकेतुकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य पुरन्दर ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । केतुर्देवता । कं बीजं । नमः शक्तिः । केतुरिति कीलकम् । मम केतुकृत पीडा निवारणार्थे सर्वरोगनिवारणार्थे...

Aditya Stotram – आदित्य स्तोत्रम्

(श्रीमदप्पय्यदीक्षितविरचितं महामहिमान्वित आदित्यस्तोत्ररत्नम्) विस्तारायाममानं दशभिरुपगतो योजनानां सहस्रैः चक्रे पञ्चारनाभित्रितयवति लसन्नेमिषट्के निविष्टः । सप्तश्छन्दस्तुरङ्गाहितवहनधुरो हायनांशत्रिवर्गः व्यक्ताक्लुप्ताखिलाङ्गः स्फुरतु मम पुरः स्यन्दनश्चण्डभानोः ॥ १ ॥ आदित्यैरप्सरोभिर्मुनिभिरहिवरैर्ग्रामणीयातुधानैः गन्धर्वैर्वालखिल्यैः...

error: Download Stotra Nidhi mobile app