Category: Guru

Sri Ramanuja Ashtakam – श्री रामानुजाष्टकम्

रामानुजाय मुनये नम उक्ति मात्रं कामातुरोऽपि कुमतिः कलयन्नभीक्षम् । यामामनन्ति यमिनां भगवज्जनानां तामेव विन्दति गतिं तमसः परस्तात् ॥ १ ॥ सोमावचूडसुरशेखरदुष्करेण कामातिगोऽपि तपसा क्षपयन्नघानि । रामानुजाय मुनये नम इत्यनुक्त्वा कोवा महीसहचरे कुरुतेऽनुरागम् ॥ २...

Yathiraja Vimsathi – यतिराजविम्शति

यः स्तुतिं यतिपतिप्रसादनीं व्याजहार यतिराजविम्शतिम् । तं प्रपन्न जनचातकाम्बुदं न्ॐइ स्ॐयवरयोगिपुङ्गवम् ॥ श्रीमाधवाङ्घ्रि जलजद्वयनित्यसेवा प्रेमाविलाशयपराङ्कुशपादभक्तम् । कामादिदोषहरमात्म पदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना ॥ १ ॥ श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजराजहंसं श्रीमत्पराङ्कुशपदाम्बुजभृङ्गराजम् । श्रीभट्टनाथपरकालमुखाब्जमित्रं श्रीवत्सचिह्नशरणं यतिराजमीडे ॥ २ ॥...

Sri Datta Stavah – श्री दत्त स्तव:

दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं । प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामि सनोवतु ॥ १ ॥ दीनबन्धुं कृपासिन्धुं सर्वकारणकारणं । सर्व रक्षाकरं वन्दे स्मर्तृगामि सनोवतु ॥ २ ॥ शरणागत दीनार्त परित्राण परायणं । नारायणं विभुं वन्दे स्मर्तृगामि सनोवतु...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanamavali – श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं श्रीशङ्कराचार्यवर्याय नमः । ओं ब्रह्मानन्दप्रदायकाय नमः । ओं अज्ञानतिमिरादित्याय नमः । ओं सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमसे नमः । ओं वर्णाश्रमप्रतिष्ठात्रे नमः । ओं श्रीमते नमः । ओं मुक्तिप्रदायकाय नमः । ओं शिष्योपदेशनिरताय नमः । ओं भक्ताभीष्टप्रदायकाय...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram – श्री आदिशङ्कराचार्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ध्यानम् । कैलासाचल मध्यस्थं कामिताभीष्टदायकम् । ब्रह्मादि-प्रार्थना-प्राप्त-दिव्यमानुष-विग्रहम् ॥ भक्तानुग्रहणैकान्त-शान्त-स्वान्त-समुज्ज्वलम् । सम्यज्ञं सम्यमीन्द्राणां सार्वभौमं जगद्गुरुम् ॥ किङ्करीभूतभक्तैनः पङ्कजातविशोषणम् । ध्यायामि शङ्कराचार्यं सर्वलोकैकशङ्करम् ॥ स्तोत्रं । श्रीशङ्कराचार्यवर्यो ब्रह्मानन्दप्रदायकः । अज्ञानतिमिरादित्यः सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमा ॥ १ ॥ वर्णाश्रमप्रतिष्ठाता श्रीमान्...

Sri Dattatreya Vajra Kavacham – श्री दत्तात्रेय वज्रकवचम्

ऋषय ऊचुः । कथं सङ्कल्पसिद्धिः स्याद् वेदव्यास कलौयुगे । धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम् ॥ १ ॥ व्यास उवाच । शृण्वन्तु ऋषयस्सर्वे शीघ्रं सङ्कल्पसाधनम् । सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् ॥ २ ॥ गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितम् । दीप्ते दिव्यमहारत्न...

Sri Guru Paduka Stotram – श्री गुरुपादुका स्तोत्रम्

अनन्तसंसारसमुद्रतार- नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां । वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ १ ॥ कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्याम् । दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ २ ॥ नता ययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः । मूकाश्च वाचस्पतितां हि ताभ्यां नमो नमः...

Sri Raghavendra Stotram – श्री राघवेन्द्र स्तोत्रम्

श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपयोब्धिपारा कामारिमाक्षविषमाक्षशिरः स्पृशन्ती । पूर्वोत्तरामिततरङ्गचरत्सुहंसा देवालिसेवितपराङ्घ्रिपयोजलग्ना ॥ १ ॥ जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सुसत्त्व नीचोच्चभावमुखनक्रगणैः समेता । दुर्वाद्यजापतिगिलैः गुरुराघवेन्द्र वाग्देवतासरिदमुं विमली करोतु ॥ २ ॥ श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जद्वयभक्तिमद्भ्यः । अघाद्रिसम्भेदनदृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोऽवतु मां सदाऽयम् ॥ ३ ॥ श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्ज-...

Sri Dattatreya Stotram – श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम्

जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं । सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥ जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे । भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १ ॥ जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च । दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ २ ॥ कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च ।...

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti – श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति

शृतिस्मृतिपुराणोक्त धर्ममार्गरतं गुरुम् । भक्तानां हित वक्तारं नमस्ये चित्तशुद्धये ॥ १ ॥ अद्वैतानन्दभरितं साधूनामुपकारिणम् । सर्वशास्त्रविदं शान्तं नमस्ये चित्तशुद्धये ॥ २ ॥ धर्मभक्तिज्ञानमार्गप्रचारे बद्धकङ्कणम् । अनुग्रहप्रदातारं नमस्ये चित्तशुद्धये ॥ ३ ॥ भगवत्पादपादाब्जविनिवेशित चेतसः ।...

Guru Stotram – गुरु स्तोत्रम्

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १ ॥ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २ ॥ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै...

Totakashtakam – तोटकाष्टकं

विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे । हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ १ ॥ करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखविदूनहृदम् । रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ॥ २ ॥ भवता जनता सुहिता भविता...

Gurvashtakam (Guru Ashtakam) – गुर्वष्टकम्

शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं । यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यम् । मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे । ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥ १ ॥ कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं । गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.