Category: Guru

Sri Dattatreya Kavacham 2 – श्री दत्तात्रेय कवचम् – २

श्रीपादः पातु मे पादे ऊरू सिद्धासनस्थितः । पायाद्दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिम् ॥ १ ॥ नाभिं पातु जगत्स्रष्टा उदरं पातु दलोदरः । कृपाशुः...

Amnaya Stotram – आम्नाय स्तोत्रम्

चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासु प्रसिद्ध्यर्थं स्वनामतः । चतुरोथ मठान् कृत्वा शिष्यान्संस्थापयद्विभुः ॥ १ ॥ चकार सञ्ज्ञामाचार्यश्चतुरां नामभेदतः । क्षेत्रं च देवतां चैव शक्तिं तीर्थं पृथक्पृथक् ॥...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – श्रीमच्छङ्कराचार्य स्तुत्यष्टकम्

(श्रीमच्छङ्करभगवच्चरण स्तुत्यष्टकम्) श्रुतीनामा क्रीडः प्रथितपरहंसो चितगति- र्निजे सत्ये धाम्नि त्रिजगदति वर्तिन्यभिरतः । असौ ब्रह्मेवास्मिन्न खलु विशये किं तु कलये [**विषये**] बृहेरर्थं साक्षादनुपचरितं केवलतया ॥...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यारण्याष्टोत्तरशतनामावली

ओं विद्यारण्यमहायोगिने नमः । ओं महाविद्याप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीविद्यानगरोद्धर्त्रे नमः । ओं विद्यारत्नमहोदधये नमः । ओं रामायणमहासप्तकोटिमन्त्रप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीदेवीकरुणापूर्णाय नमः ।...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री विद्यारण्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

विद्यारण्यमहायोगी महाविद्याप्रकाशकः । श्रीविद्यानगरोद्धर्ता विद्यारत्नमहोदधिः ॥ १ ॥ रामायणमहासप्तकोटिमन्त्रप्रकाशकः । श्रीदेवीकरुणापूर्णः परिपूर्णमनोरथः ॥ २ ॥ विरूपाक्षमहाक्षेत्रस्वर्णवृष्टिप्रकल्पकः । वेदत्रयोल्लसद्भाष्यकर्ता तत्त्वार्थकोविदः ॥ ३ ॥ भगवत्पादनिर्णीतसिद्धान्तस्थापनप्रभुः ।...

Jagadguru Stuti (Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti) – श्री जगद्गुरु स्तुतिः

(श्री शिवाभिनव नृसिंहभारती स्वामि स्तुतिः) यश्शिष्य हृत्ताप दवाग्निभयनिवारिणे महामेघः यश्शिष्य रोगार्ति महाहिविषविनाशने सुपर्णात्मा । यश्शिष्य सन्दोह विपक्षगिरि विभेदने पविस्सोर्च्यः श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंहभारती स्वामी ॥...

Paduka Ashtakam – पादुकाष्टकम्

श्रीसमञ्चितमव्ययं परमप्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमुझ्झितकल्मषम् । निर्मलं निगमान्तमद्भुतमप्यतर्क्यमनुत्तमं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥ १ ॥ नादबिन्दुकलात्मकं दशनादवेदविनोदितं मन्त्रराजपराजितं निजमण्डलान्तरभासितम् । पञ्चवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥...

Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) – श्री गुरुगीता तृतीयोऽध्यायः

अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने । सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये ॥ २३६ ॥ शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे । वटस्य धात्र्या मूले वा...

Sri Guru Gita (Dvitiya Adhyaya) – श्री गुरुगीता द्वितीयोऽध्यायः

द्वितीयोऽध्यायः ॥ ध्यानम् श्रुणु महादेवि सर्वानन्दप्रदायकम् । सर्वसौख्यकरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥ १०९ ॥ श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि । श्रीमत्परं ब्रह्म...

Sri Guru Gita (Prathama Adhyaya) – श्री गुरुगीता प्रथमोऽध्यायः

श्रीगुरुभ्यो नमः । हरिः ओं । ध्यानम् ॥ हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणं विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयं स्वच्छन्दमानन्दकम् । आद्यन्तैकमखण्डचिद्घनरसं पूर्णं ह्यनन्तं शुभं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् ॥ अथ प्रथमोऽध्यायः...

error: Download Stotra Nidhi mobile app