Category: Guru – गुरु

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – श्री रामानुजाष्टोत्तरशतनामावली

ओं रामानुजाय नमः । ओं पुष्कराक्षाय नमः । ओं यतीन्द्राय नमः । ओं करुणाकराय नमः । ओं कान्तिमत्यात्मजाय नमः । ओं श्रीमते नमः ।...

Sri Veda Vyasa Stuti – श्री वेदव्यास स्तुतिः

व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् । पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ १ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ २...

Sri Shankaracharya Varyam – श्री शङ्कराचार्य स्तवः (श्रीशङ्कराचार्यवर्यं)

श्रीशङ्कराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रम् । धर्मप्रचारेऽतिदक्षं योगिगोविन्दपादाप्तसन्यासदीक्षम् । दुर्वादिगर्वापनोदं पद्मपादादिशिष्यालिसंसेव्यपादम् ॥ १ ॥ शङ्काद्रिदम्भोलिलीलं किङ्कराशेषशिष्यालि सन्त्राणशीलम् । बालार्कनीकाशचेलं बोधिताशेषवेदान्त गूढार्थजालम् ॥ २ ॥ रुद्राक्षमालाविभूषं...

Sri Raghavendra Mangalashtakam – श्री राघवेन्द्र मङ्गलाष्टकम्

श्रीमद्रामपादारविन्दमधुपः श्रीमध्ववंशाधिपः सच्चिष्योडुगणोडुपः श्रितजगद्गीर्वाणसत्पादपः । अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजपः पापान्धकारातपः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् ॥ १ ॥ कर्मन्दीन्द्रसुधीन्द्रसद्गुरुकराम्भोजोद्भवः सन्ततं प्राज्यध्यानवशीकृताखिलजगद्वास्तव्यलक्ष्मीधवः । सच्छास्त्रादि विदूषकाखिलमृषावादीभकण्ठीरवः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम्...

Sri Raghavendra Ashtakam – श्री राघवेन्द्र अष्टकम्

जय तुङ्गातटवसते वर मन्त्रालयमूर्ते । कुरु करुणां मयि भीते परिमलततकीर्ते ॥ तव पादार्चनसक्ते तव नामामृतमत्ते दिशदिव्यां दृशमूर्ते तव सन्तत भक्ते ॥ कृतगीतासुविवृत्ते कविजनसंस्तुतवृत्ते ।...

Sri Raghavendra Kavacham – श्री राघवेन्द्र कवचम्

कवचं श्री राघवेन्द्रस्य यतीन्द्रस्य महात्मनः । वक्ष्यामि गुरुवर्यस्य वाञ्छितार्थप्रदायकम् ॥ १ ॥ ऋषिरस्याप्पणाचार्यः छन्दोऽनुष्टुप् प्रकीर्तितम् । देवता श्रीराघवेन्द्र गुरुरिष्टार्थसिद्धये ॥ २ ॥ अष्टोत्तरशतं जप्यं...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – श्री राघवेन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

ओं स्ववाग्देवता सरिद्भक्तविमलीकर्त्रे नमः । ओं श्रीराघवेन्द्राय नमः । ओं सकलप्रदात्रे नमः । ओं क्षमा सुरेन्द्राय नमः । ओं स्वपादभक्तपापाद्रिभेदनदृष्टिवज्राय नमः । ओं हरिपादपद्मनिषेवणाल्लब्धसर्वसम्पदे...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री याज्ञवल्क्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

अस्य श्री याज्ञवल्क्याष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य, कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्री याज्ञवल्क्यो गुरुः, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिः, ह्रूं कीलकम्, मम श्री याज्ञवल्क्यस्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः...

Sri Datta Mala Mantram – श्री दत्त माला मन्त्रम्

ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसन्तुष्टाय, महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय, चिदानन्दात्मने, बालोन्मत्तपिशाचवेषाय, महायोगिने, अवधूताय, अनसूयानन्दवर्धनाय, अत्रिपुत्राय, ओं भवबन्धविमोचनाय, आं असाध्यसाधनाय, ह्रीं सर्वविभूतिदाय, क्रौं असाध्याकर्षणाय, ऐं वाक्प्रदाय, क्लीं...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीदत्ताय नमः । ओं देवदत्ताय नमः । ओं ब्रह्मदत्ताय नमः । ओं विष्णुदत्ताय नमः । ओं शिवदत्ताय नमः । ओं अत्रिदत्ताय नमः ।...

error: Not allowed