Category: Guru

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री याज्ञवल्क्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

अस्य श्री याज्ञवल्क्याष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य, कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्री याज्ञवल्क्यो गुरुः, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिः, ह्रूं कीलकम्, मम श्री याज्ञवल्क्यस्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः...

Sri Datta Mala Mantram – श्री दत्त माला मन्त्रम्

ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसन्तुष्टाय, महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय, चिदानन्दात्मने, बालोन्मत्तपिशाचवेषाय, महायोगिने, अवधूताय, अनसूयानन्दवर्धनाय, अत्रिपुत्राय, ओं भवबन्धविमोचनाय, आं असाध्यसाधनाय, ह्रीं सर्वविभूतिदाय, क्रौं असाध्याकर्षणाय, ऐं वाक्प्रदाय, क्लीं...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीदत्ताय नमः । ओं देवदत्ताय नमः । ओं ब्रह्मदत्ताय नमः । ओं विष्णुदत्ताय नमः । ओं शिवदत्ताय नमः । ओं अत्रिदत्ताय नमः ।...

Sri Dattatreya Kavacham 2 – श्री दत्तात्रेय कवचम् – २

श्रीपादः पातु मे पादे ऊरू सिद्धासनस्थितः । पायाद्दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिम् ॥ १ ॥ नाभिं पातु जगत्स्रष्टा उदरं पातु दलोदरः । कृपाशुः...

Amnaya Stotram – आम्नाय स्तोत्रम्

चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासु प्रसिद्ध्यर्थं स्वनामतः । चतुरोथ मठान् कृत्वा शिष्यान्संस्थापयद्विभुः ॥ १ ॥ चकार सञ्ज्ञामाचार्यश्चतुरां नामभेदतः । क्षेत्रं च देवतां चैव शक्तिं तीर्थं पृथक्पृथक् ॥...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – श्रीमच्छङ्कराचार्य स्तुत्यष्टकम्

(श्रीमच्छङ्करभगवच्चरण स्तुत्यष्टकम्) श्रुतीनामा क्रीडः प्रथितपरहंसो चितगति- र्निजे सत्ये धाम्नि त्रिजगदति वर्तिन्यभिरतः । असौ ब्रह्मेवास्मिन्न खलु विशये किं तु कलये [**विषये**] बृहेरर्थं साक्षादनुपचरितं केवलतया ॥...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यारण्याष्टोत्तरशतनामावली

ओं विद्यारण्यमहायोगिने नमः । ओं महाविद्याप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीविद्यानगरोद्धर्त्रे नमः । ओं विद्यारत्नमहोदधये नमः । ओं रामायणमहासप्तकोटिमन्त्रप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीदेवीकरुणापूर्णाय नमः ।...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री विद्यारण्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

विद्यारण्यमहायोगी महाविद्याप्रकाशकः । श्रीविद्यानगरोद्धर्ता विद्यारत्नमहोदधिः ॥ १ ॥ रामायणमहासप्तकोटिमन्त्रप्रकाशकः । श्रीदेवीकरुणापूर्णः परिपूर्णमनोरथः ॥ २ ॥ विरूपाक्षमहाक्षेत्रस्वर्णवृष्टिप्रकल्पकः । वेदत्रयोल्लसद्भाष्यकर्ता तत्त्वार्थकोविदः ॥ ३ ॥ भगवत्पादनिर्णीतसिद्धान्तस्थापनप्रभुः ।...

Jagadguru Stuti (Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti) – श्री जगद्गुरु स्तुतिः

(श्री शिवाभिनव नृसिंहभारती स्वामि स्तुतिः) यश्शिष्य हृत्ताप दवाग्निभयनिवारिणे महामेघः यश्शिष्य रोगार्ति महाहिविषविनाशने सुपर्णात्मा । यश्शिष्य सन्दोह विपक्षगिरि विभेदने पविस्सोर्च्यः श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंहभारती स्वामी ॥...

Paduka Ashtakam – पादुकाष्टकम्

श्रीसमञ्चितमव्ययं परमप्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमुझ्झितकल्मषम् । निर्मलं निगमान्तमद्भुतमप्यतर्क्यमनुत्तमं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥ १ ॥ नादबिन्दुकलात्मकं दशनादवेदविनोदितं मन्त्रराजपराजितं निजमण्डलान्तरभासितम् । पञ्चवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥...

error: Not allowed