Category: Guru – गुरु

Sri Shankara Bhagavatpadacharya Stuti – श्री शङ्करभगवत्पादाचार्य स्तुतिः

मुदा करेण पुस्तकं दधानमीशरूपिणं तथाऽपरेण मुद्रिकां नमत्तमोविनाशिनीम् । कुसुम्भवाससावृतं विभूतिभासिफालकं नताऽघनाशने रतं नमामि शङ्करं गुरुम् ॥ १ पराशरात्मजप्रियं पवित्रितक्षमातलं पुराणसारवेदिनं सनन्दनादिसेवितम् । प्रसन्नवक्त्रपङ्कजं प्रपन्नलोकरक्षकं...

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – श्री रामानुजाष्टोत्तरशतनामावली

ओं रामानुजाय नमः । ओं पुष्कराक्षाय नमः । ओं यतीन्द्राय नमः । ओं करुणाकराय नमः । ओं कान्तिमत्यात्मजाय नमः । ओं श्रीमते नमः ।...

Sri Veda Vyasa Stuti – श्री वेदव्यास स्तुतिः

व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् । पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ १ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ २...

Sri Shankaracharya Varyam – श्री शङ्कराचार्य स्तवः (श्रीशङ्कराचार्यवर्यं)

श्रीशङ्कराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रम् । धर्मप्रचारेऽतिदक्षं योगिगोविन्दपादाप्तसन्यासदीक्षम् । दुर्वादिगर्वापनोदं पद्मपादादिशिष्यालिसंसेव्यपादम् ॥ १ ॥ शङ्काद्रिदम्भोलिलीलं किङ्कराशेषशिष्यालि सन्त्राणशीलम् । बालार्कनीकाशचेलं बोधिताशेषवेदान्त गूढार्थजालम् ॥ २ ॥ रुद्राक्षमालाविभूषं...

Sri Raghavendra Mangalashtakam – श्री राघवेन्द्र मङ्गलाष्टकम्

श्रीमद्रामपादारविन्दमधुपः श्रीमध्ववंशाधिपः सच्चिष्योडुगणोडुपः श्रितजगद्गीर्वाणसत्पादपः । अत्यर्थं मनसा कृताच्युतजपः पापान्धकारातपः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम् ॥ १ ॥ कर्मन्दीन्द्रसुधीन्द्रसद्गुरुकराम्भोजोद्भवः सन्ततं प्राज्यध्यानवशीकृताखिलजगद्वास्तव्यलक्ष्मीधवः । सच्छास्त्रादि विदूषकाखिलमृषावादीभकण्ठीरवः श्रीमत्सद्गुरुराघवेन्द्रयतिराट् कुर्याद्ध्रुवं मङ्गलम्...

Sri Raghavendra Ashtakam – श्री राघवेन्द्र अष्टकम्

जय तुङ्गातटवसते वर मन्त्रालयमूर्ते । कुरु करुणां मयि भीते परिमलततकीर्ते ॥ तव पादार्चनसक्ते तव नामामृतमत्ते दिशदिव्यां दृशमूर्ते तव सन्तत भक्ते ॥ कृतगीतासुविवृत्ते कविजनसंस्तुतवृत्ते ।...

Sri Raghavendra Kavacham – श्री राघवेन्द्र कवचम्

कवचं श्री राघवेन्द्रस्य यतीन्द्रस्य महात्मनः । वक्ष्यामि गुरुवर्यस्य वाञ्छितार्थप्रदायकम् ॥ १ ॥ ऋषिरस्याप्पणाचार्यः छन्दोऽनुष्टुप् प्रकीर्तितम् । देवता श्रीराघवेन्द्र गुरुरिष्टार्थसिद्धये ॥ २ ॥ अष्टोत्तरशतं जप्यं...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – श्री राघवेन्द्र अष्टोत्तरशतनामावली

ओं स्ववाग्देवता सरिद्भक्तविमलीकर्त्रे नमः । ओं श्रीराघवेन्द्राय नमः । ओं सकलप्रदात्रे नमः । ओं क्षमा सुरेन्द्राय नमः । ओं स्वपादभक्तपापाद्रिभेदनदृष्टिवज्राय नमः । ओं हरिपादपद्मनिषेवणाल्लब्धसर्वसम्पदे...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री याज्ञवल्क्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

अस्य श्री याज्ञवल्क्याष्टोत्तर शतनामस्तोत्रस्य, कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, श्री याज्ञवल्क्यो गुरुः, ह्रां बीजम्, ह्रीं शक्तिः, ह्रूं कीलकम्, मम श्री याज्ञवल्क्यस्य प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः...

Sri Datta Mala Mantram – श्री दत्त माला मन्त्रम्

ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसन्तुष्टाय, महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय, चिदानन्दात्मने, बालोन्मत्तपिशाचवेषाय, महायोगिने, अवधूताय, अनसूयानन्दवर्धनाय, अत्रिपुत्राय, ओं भवबन्धविमोचनाय, आं असाध्यसाधनाय, ह्रीं सर्वविभूतिदाय, क्रौं असाध्याकर्षणाय, ऐं वाक्प्रदाय, क्लीं...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीदत्ताय नमः । ओं देवदत्ताय नमः । ओं ब्रह्मदत्ताय नमः । ओं विष्णुदत्ताय नमः । ओं शिवदत्ताय नमः । ओं अत्रिदत्ताय नमः ।...

Sri Dattatreya Kavacham – श्री दत्तात्रेय कवचम्

श्रीपादः पातु मे पादौ ऊरू सिद्धासनस्थितः । पायाद्दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिम् ॥ १ ॥ नाभिं पातु जगत्स्रष्टा उदरं पातु दलोदरः । कृपालुः...

Amnaya Stotram – आम्नाय स्तोत्रम्

चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासु प्रसिद्ध्यर्थं स्वनामतः । चतुरोथ मठान् कृत्वा शिष्यान्संस्थापयद्विभुः ॥ १ ॥ चकार सञ्ज्ञामाचार्यश्चतुरां नामभेदतः । क्षेत्रं च देवतां चैव शक्तिं तीर्थं पृथक्पृथक् ॥...

Sri Adi Shankaracharya Stuti Ashtakam – श्रीमच्छङ्कराचार्य स्तुत्यष्टकम्

(श्रीमच्छङ्करभगवच्चरण स्तुत्यष्टकम्) श्रुतीनामा क्रीडः प्रथितपरहंसो चितगति- र्निजे सत्ये धाम्नि त्रिजगदति वर्तिन्यभिरतः । असौ ब्रह्मेवास्मिन्न खलु विशये किं तु कलये [**विषये**] बृहेरर्थं साक्षादनुपचरितं केवलतया ॥...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यारण्याष्टोत्तरशतनामावली

ओं विद्यारण्यमहायोगिने नमः । ओं महाविद्याप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीविद्यानगरोद्धर्त्रे नमः । ओं विद्यारत्नमहोदधये नमः । ओं रामायणमहासप्तकोटिमन्त्रप्रकाशकाय नमः । ओं श्रीदेवीकरुणापूर्णाय नमः ।...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री विद्यारण्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

विद्यारण्यमहायोगी महाविद्याप्रकाशकः । श्रीविद्यानगरोद्धर्ता विद्यारत्नमहोदधिः ॥ १ ॥ रामायणमहासप्तकोटिमन्त्रप्रकाशकः । श्रीदेवीकरुणापूर्णः परिपूर्णमनोरथः ॥ २ ॥ विरूपाक्षमहाक्षेत्रस्वर्णवृष्टिप्रकल्पकः । वेदत्रयोल्लसद्भाष्यकर्ता तत्त्वार्थकोविदः ॥ ३ ॥ भगवत्पादनिर्णीतसिद्धान्तस्थापनप्रभुः ।...

Jagadguru Stuti (Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti) – श्री जगद्गुरु स्तुतिः

यश्शिष्य हृत्ताप दवाग्निभयनिवारिणे महामेघः यश्शिष्य रोगार्ति महाहिविषविनाशने सुपर्णात्मा । यश्शिष्य सन्दोह विपक्षगिरि विभेदने पविस्सोर्च्यः श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव नृसिंहभारती स्वामी ॥ १ ॥ यं शङ्करार्यापररूप इति...

Paduka Ashtakam – पादुकाष्टकम्

श्रीसमञ्चितमव्ययं परमप्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमुझ्झितकल्मषम् । निर्मलं निगमान्तमद्भुतमप्यतर्क्यमनुत्तमं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥ १ ॥ नादबिन्दुकलात्मकं दशनादवेदविनोदितं मन्त्रराजपराजितं निजमण्डलान्तरभासितम् । पञ्चवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये ॥...

Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) – श्री गुरुगीता तृतीयोऽध्यायः

अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने । सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये ॥ २३६ ॥ शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे । वटस्य धात्र्या मूले वा...

Sri Guru Gita (Dvitiya Adhyaya) – श्री गुरुगीता द्वितीयोऽध्यायः

द्वितीयोऽध्यायः ॥ ध्यानम् श्रुणु महादेवि सर्वानन्दप्रदायकम् । सर्वसौख्यकरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥ १०९ ॥ श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि । श्रीमत्परं ब्रह्म...

Sri Guru Gita (Prathama Adhyaya) – श्री गुरुगीता प्रथमोऽध्यायः

श्रीगुरुभ्यो नमः । हरिः ओं । ध्यानम् ॥ हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणं विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयं स्वच्छन्दमानन्दकम् । आद्यन्तैकमखण्डचिद्घनरसं पूर्णं ह्यनन्तं शुभं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् ॥ अथ प्रथमोऽध्यायः...

Ghora Kashtodharana Stotram – श्री दत्त स्तोत्रम् (घोर कष्टोद्धारण स्तोत्रम्)

श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान्पाहि देवाधिदेव । भावग्राह्य क्लेशहारिन्सुकीर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते ॥ १ ॥ त्वं नो माता त्वं पिताऽप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वम् । त्वं सर्वस्वं नो...

Siddha Mangala Stotram – सिद्धमङ्गल स्तोत्रम्

श्रीमदनन्त श्रीविभूषित अप्पललक्ष्मी नरसिंहराजा जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखण्ड श्रीविजयीभाव ॥ १ ॥ श्रीविद्याधरि राध सुरेखा श्रीराखीधर श्रीपादा जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखण्ड श्रीविजयीभाव ॥ २...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram – श्री वेदव्यास अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

व्यासं विष्णुस्वरूपं कलिमलतमसः प्रोद्यदादित्यदीप्तिं वासिष्ठं वेदशाखाव्यसनकरमृषिं धर्मबीजं महान्तम् । पौराणब्रह्मसूत्राण्यरचयदथ यो भारतं च स्मृतिं तं कृष्णद्वैपायनाख्यं सुरनरदितिजैः पूजितं पूजयेऽहम् ॥ वेदव्यासो विष्णुरूपः पाराशर्यस्तपोनिधिः ।...

error: Not allowed