Category: Guru – ಗುರು

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |...

Sri Veda Vyasa Stuti – ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ತುತಿಃ

ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್ | ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ || ೧ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ | ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨...

Sri Shankaracharya Varyam – ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ (ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ)

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಭಜೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಮ್ | ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರೇಽತಿದಕ್ಷಂ ಯೋಗಿಗೋವಿಂದಪಾದಾಪ್ತಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಮ್ | ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವಾಪನೋದಂ ಪದ್ಮಪಾದಾದಿಶಿಷ್ಯಾಲಿಸಂಸೇವ್ಯಪಾದಮ್ || ೧ || ಶಂಕಾದ್ರಿದಂಭೋಲಿಲೀಲಂ ಕಿಂಕರಾಶೇಷಶಿಷ್ಯಾಲಿ ಸಂತ್ರಾಣಶೀಲಮ್ | ಬಾಲಾರ್ಕನೀಕಾಶಚೇಲಂ ಬೋಧಿತಾಶೇಷವೇದಾಂತ ಗೂಢಾರ್ಥಜಾಲಮ್ || ೨ || ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾವಿಭೂಷಂ...

Sri Raghavendra Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪಾದಾರವಿಂದಮಧುಪಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಂಶಾಧಿಪಃ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯೋಡುಗಣೋಡುಪಃ ಶ್ರಿತಜಗದ್ಗೀರ್ವಾಣಸತ್ಪಾದಪಃ | ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಮನಸಾ ಕೃತಾಚ್ಯುತಜಪಃ ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾತಪಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ || ಕರ್ಮಂದೀಂದ್ರಸುಧೀಂದ್ರಸದ್ಗುರುಕರಾಂಭೋಜೋದ್ಭವಃ ಸಂತತಂ ಪ್ರಾಜ್ಯಧ್ಯಾನವಶೀಕೃತಾಖಿಲಜಗದ್ವಾಸ್ತವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಃ | ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾದಿ ವಿದೂಷಕಾಖಿಲಮೃಷಾವಾದೀಭಕಂಠೀರವಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಳಮ್...

Sri Raghavendra Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟಕಂ

ಜಯ ತುಂಗಾತಟವಸತೇ ವರ ಮಂತ್ರಾಲಯಮೂರ್ತೇ | ಕುರು ಕರುಣಾಂ ಮಯಿ ಭೀತೇ ಪರಿಮಳತತಕೀರ್ತೇ || ತವ ಪಾದಾರ್ಚನಸಕ್ತೇ ತವ ನಾಮಾಮೃತಮತ್ತೇ ದಿಶದಿವ್ಯಾಂ ದೃಶಮೂರ್ತೇ ತವ ಸಂತತ ಭಕ್ತೇ || ಕೃತಗೀತಾಸುವಿವೃತ್ತೇ ಕವಿಜನಸಂಸ್ತುತವೃತ್ತೇ |...

Sri Raghavendra Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಚಂ

ಕವಚಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ | ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುರುವರ್ಯಸ್ಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧ || ಋಷಿರಸ್ಯಾಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯಃ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ | ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೨ || ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಜಪ್ಯಂ...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾ ಸರಿದ್ಭಕ್ತವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ...

Sri Datta Mala Mantram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ, ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ, ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ, ಚಿದಾನನ್ದಾತ್ಮನೇ, ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷಾಯ, ಮಹಾಯೋಗಿನೇ, ಅವಧೂತಾಯ, ಅನಸೂಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ, ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ, ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ, ಆಂ ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾಯ, ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯ, ಕ್ರೌಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ, ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ, ಕ್ಲೀಂ...

Sri Datta Stavam – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವಂ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ | ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೧ || ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೨ || ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ...

Ghora Kashtodharana Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಘೋರ ಕಷ್ಟೋದ್ಧಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತ್ವಂ ಸದೈವ ಶ್ರೀದತ್ತಾಸ್ಮಾನ್ಪಾಹಿ ದೇವಾಧಿದೇವ | ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯ ಕ್ಲೇಶಹಾರಿನ್ಸುಕೀರ್ತೇ ಘೋರಾತ್ಕಷ್ಟಾದುದ್ಧರಾಸ್ಮಾನ್ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ತ್ವಂ ನೋ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಪಿತಾಽಪ್ತೋಽಧಿಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಾತಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಸದ್ಗುರುಸ್ತ್ವಮ್ | ತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ವಂ ನೋ...

error: Not allowed