Category: Guru – ಗುರು

Sri Shankara Bhagavatpadacharya Stuti – ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ

ಮುದಾ ಕರೇಣ ಪುಸ್ತಕಂ ದಧಾನಮೀಶರೂಪಿಣಂ ತಥಾಽಪರೇಣ ಮುದ್ರಿಕಾಂ ನಮತ್ತಮೋವಿನಾಶಿನೀಮ್ | ಕುಸುಂಭವಾಸಸಾವೃತಂ ವಿಭೂತಿಭಾಸಿಫಾಲಕಂ ನತಾಽಘನಾಶನೇ ರತಂ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರಂ ಗುರುಮ್ || ೧ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಪ್ರಿಯಂ ಪವಿತ್ರಿತಕ್ಷಮಾತಲಂ ಪುರಾಣಸಾರವೇದಿನಂ ಸನಂದನಾದಿಸೇವಿತಮ್ | ಪ್ರಸನ್ನವಕ್ತ್ರಪಂಕಜಂ ಪ್ರಪನ್ನಲೋಕರಕ್ಷಕಂ...

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |...

Sri Veda Vyasa Stuti – ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ತುತಿಃ

ವ್ಯಾಸಂ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರಂ ಶಕ್ತೇಃ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಷಮ್ | ಪರಾಶರಾತ್ಮಜಂ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂ ತಪೋನಿಧಿಮ್ || ೧ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ | ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨...

Sri Shankaracharya Varyam – ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ (ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ)

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಭಜೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಮ್ | ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರೇಽತಿದಕ್ಷಂ ಯೋಗಿಗೋವಿಂದಪಾದಾಪ್ತಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಮ್ | ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವಾಪನೋದಂ ಪದ್ಮಪಾದಾದಿಶಿಷ್ಯಾಲಿಸಂಸೇವ್ಯಪಾದಮ್ || ೧ || ಶಂಕಾದ್ರಿದಂಭೋಲಿಲೀಲಂ ಕಿಂಕರಾಶೇಷಶಿಷ್ಯಾಲಿ ಸಂತ್ರಾಣಶೀಲಮ್ | ಬಾಲಾರ್ಕನೀಕಾಶಚೇಲಂ ಬೋಧಿತಾಶೇಷವೇದಾಂತ ಗೂಢಾರ್ಥಜಾಲಮ್ || ೨ || ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾವಿಭೂಷಂ...

Sri Raghavendra Mangala Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಪಾದಾರವಿಂದಮಧುಪಃ ಶ್ರೀಮಧ್ವವಂಶಾಧಿಪಃ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯೋಡುಗಣೋಡುಪಃ ಶ್ರಿತಜಗದ್ಗೀರ್ವಾಣಸತ್ಪಾದಪಃ | ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಮನಸಾ ಕೃತಾಚ್ಯುತಜಪಃ ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾತಪಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ || ಕರ್ಮಂದೀಂದ್ರಸುಧೀಂದ್ರಸದ್ಗುರುಕರಾಂಭೋಜೋದ್ಭವಃ ಸಂತತಂ ಪ್ರಾಜ್ಯಧ್ಯಾನವಶೀಕೃತಾಖಿಲಜಗದ್ವಾಸ್ತವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಧವಃ | ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾದಿ ವಿದೂಷಕಾಖಿಲಮೃಷಾವಾದೀಭಕಂಠೀರವಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ಕುರ್ಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ಮಂಗಳಮ್...

Sri Raghavendra Ashtakam – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟಕಂ

ಜಯ ತುಂಗಾತಟವಸತೇ ವರ ಮಂತ್ರಾಲಯಮೂರ್ತೇ | ಕುರು ಕರುಣಾಂ ಮಯಿ ಭೀತೇ ಪರಿಮಳತತಕೀರ್ತೇ || ತವ ಪಾದಾರ್ಚನಸಕ್ತೇ ತವ ನಾಮಾಮೃತಮತ್ತೇ ದಿಶದಿವ್ಯಾಂ ದೃಶಮೂರ್ತೇ ತವ ಸಂತತ ಭಕ್ತೇ || ಕೃತಗೀತಾಸುವಿವೃತ್ತೇ ಕವಿಜನಸಂಸ್ತುತವೃತ್ತೇ |...

Sri Raghavendra Kavacham – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಚಂ

ಕವಚಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ | ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುರುವರ್ಯಸ್ಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧ || ಋಷಿರಸ್ಯಾಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯಃ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ | ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೨ || ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಜಪ್ಯಂ...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾ ಸರಿದ್ಭಕ್ತವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ...

Sri Datta Mala Mantram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ, ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ, ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ, ಚಿದಾನನ್ದಾತ್ಮನೇ, ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷಾಯ, ಮಹಾಯೋಗಿನೇ, ಅವಧೂತಾಯ, ಅನಸೂಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ, ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ, ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ, ಆಂ ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾಯ, ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯ, ಕ್ರೌಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ, ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ, ಕ್ಲೀಂ...

Sri Datta Stavam – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವಂ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ವರದಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ | ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೧ || ದೀನಬಂಧುಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಂದೇ ಸ್ಮರ್ತೃಗಾಮಿ ಸನೋವತು || ೨ || ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತ...

Ghora Kashtodharana Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಘೋರ ಕಷ್ಟೋದ್ಧಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತ್ವಂ ಸದೈವ ಶ್ರೀದತ್ತಾಸ್ಮಾನ್ಪಾಹಿ ದೇವಾಧಿದೇವ | ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯ ಕ್ಲೇಶಹಾರಿನ್ಸುಕೀರ್ತೇ ಘೋರಾತ್ಕಷ್ಟಾದುದ್ಧರಾಸ್ಮಾನ್ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ತ್ವಂ ನೋ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಪಿತಾಽಪ್ತೋಽಧಿಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಾತಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಸದ್ಗುರುಸ್ತ್ವಮ್ | ತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ವಂ ನೋ...

Sri Dattatreya Kavacham 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕವಚಂ – ೨

ಶ್ರೀಪಾದಃ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಊರೂ ಸಿದ್ಧಾಸನಸ್ಥಿತಃ | ಪಾಯಾದ್ದಿಗಂಬರೋ ಗುಹ್ಯಂ ನೃಹರಿಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಟಿಮ್ || ೧ || ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಉದರಂ ಪಾತು ದಲೋದರಃ | ಕೃಪಾಳುಃ...

Sri Dattatreya Vajra Kavacham – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಜ್ರಕವಚಂ

ಋಷಯ ಊಚುಃ | ಕಥಂ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದ್ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಲೌಯುಗೇ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಸಾಧನಂ ಕಿಮುದಾಹೃತಮ್ || ೧ || ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ಶೃಣ್ವಂತು ಋಷಯಸ್ಸರ್ವೇ ಶೀಘ್ರಂ ಸಂಕಲ್ಪಸಾಧನಮ್ | ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಮಾತ್ರೇಣ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕಮ್...

Sri Datta Ashtakam – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ

ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಚಿದಾಕಾಶಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ | ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಬಾಧಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಯೋಗಾತೀತಂ ಗುಣಾತೀತಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಂ | ಸರ್ವದುಃಖಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಮಾನಂದಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ || ಅವಧೂತಂ ಸದಾಧ್ಯಾನಂ ಔದುಂಬರಸುಶೋಭಿತಂ...

Siddha Mangala Stotram – ಸಿದ್ಧಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಮದನಂತ ಶ್ರೀವಿಭೂಷಿತ ಅಪ್ಪಲಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹರಾಜಾ ಜಯ ವಿಜಯೀಭವ ದಿಗ್ವಿಜಯೀಭವ ಶ್ರೀಮದಖಂಡ ಶ್ರೀವಿಜಯೀಭಾವ || ೧ || ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧರಿ ರಾಧ ಸುರೇಖಾ ಶ್ರೀರಾಖೀಧರ ಶ್ರೀಪಾದಾ ಜಯ ವಿಜಯೀಭವ ದಿಗ್ವಿಜಯೀಭವ ಶ್ರೀಮದಖಂಡ ಶ್ರೀವಿಜಯೀಭಾವ || ೨...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣುದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅತ್ರಿದತ್ತಾಯ ನಮಃ |...

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ | ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಗರೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಮಹೋದಧಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ರಾಮಾಯಣಮಹಾಸಪ್ತಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀದೇವೀಕರುಣಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೋತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪಾರಾಶರ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |...

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವ್ಯಾಸಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಂ ಕಲಿಮಲತಮಸಃ ಪ್ರೋದ್ಯದಾದಿತ್ಯದೀಪ್ತಿಂ ವಾಸಿಷ್ಠಂ ವೇದಶಾಖಾವ್ಯಸನಕರಮೃಷಿಂ ಧರ್ಮಬೀಜಂ ಮಹಾನ್ತಮ್ | ಪೌರಾಣಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣ್ಯರಚಯದಥ ಯೋ ಭಾರತಂ ಚ ಸ್ಮೃತಿಂ ತಂ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಖ್ಯಂ ಸುರನರದಿತಿಜೈಃ ಪೂಜಿತಂ ಪೂಜಯೇಽಹಮ್ || ವೇದವ್ಯಾಸೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಃ ಪಾರಾಶರ್ಯಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ |...

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ | ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಗರೋದ್ಧರ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಮಹೋದಧಿಃ || ೧ || ರಾಮಾಯಣಮಹಾಸಪ್ತಕೋಟಿಮಂತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಃ | ಶ್ರೀದೇವೀಕರುಣಾಪೂರ್ಣಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥಃ || ೨ || ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರಕಲ್ಪಕಃ | ವೇದತ್ರಯೋಲ್ಲಸದ್ಭಾಷ್ಯಕರ್ತಾ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ || ೩ || ಭಗವತ್ಪಾದನಿರ್ಣೀತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸ್ಥಾಪನಪ್ರಭುಃ |...

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಗುರುಃ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಮ್, ಮಮ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ...

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಂ | ಕೈಲಾಸಾಚಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಕಾಮಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ-ಪ್ರಾಪ್ತ-ದಿವ್ಯಮಾನುಷ-ವಿಗ್ರಹಮ್ || ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಣೈಕಾನ್ತ-ಶಾಂತ-ಸ್ವಾನ್ತ-ಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ | ಸಂಯಜ್ಞಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ಕಿಂಕರೀಭೂತಭಕ್ತೈನಃ ಪಂಕಜಾತವಿಶೋಷಣಮ್ | ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಶಂಕರಮ್ || ಸ್ತೋತ್ರಂ |...

Shuka Ashtakam (Vyasa Putra Ashtakam) – ಶ್ರೀ ಶುಕಾಷ್ಟಕಂ

ಭೇದಾಭೇದೌ ಸಪದಿಗಳಿತೌ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಶೀರ್ಣೇ ಮಾಯಾಮೋಹೌ ಕ್ಷಯಮಧಿಗತೌ ನಷ್ಟಸಂದೇಹವೃತ್ತೀ | ಶಬ್ದಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಂ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೇ ಪಥಿ ವಿಚರತಾಂ ಕೋ ವಿಧಿಃ ಕೋ ನಿಷೇಧಃ || ೧ || ಯಸ್ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಸಕಲವಪುಷಾಮೇಕಮಂತರ್ಬಹಿಸ್ಥಂ...

error: Not allowed