Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಗರೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಮಹೋದಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯಣಮಹಾಸಪ್ತಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀದೇವೀಕರುಣಾಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದತ್ರಯೋಲ್ಲಸದ್ಭಾಷ್ಯಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಪಾದನಿರ್ಣೀತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸ್ಥಾಪನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮಾಗಮಸಾರವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕರ್ಣಾಟರಾಜ್ಯಶ್ರೀಸಂಪತ್ಸಿಂಹಾಸನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಬುಕ್ಕಮಹೀಪಾಲರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಚಾರ್ಯಕೃತಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥವೃತ್ತಿಪ್ರಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾದಿಪ್ರಕಾಶಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಮನ್ಥರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಶಿರಃಶ್ಲಾಘ್ಯಬಹುಗ್ರನ್ಥವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಾಸಾರವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಸದಾಚಾರಸಂಸ್ಥಾಪನಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಬಹಿರ್ಭೂತದುರ್ಮತಾಂಬೋಧಿಶೋಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವದಾವಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೇಭಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶೋಜೈವಾತೃಕಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಕಾಶಿತದಿಗನ್ತರಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಅಷ್ಟಾಙ್ಗಯೋಗನಿಷ್ಣಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಸಂದೋಹಪೂಜ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೈಭವಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದಾರ್ಯಶ್ರೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿರ್ಯಗಾನ್ದೋಲಿಕಾಮುಖ್ಯಸಮಸ್ತಬಿರುದಾರ್ಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಥಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಹಂಸಾದಿಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಃಪ್ರಭಾವನಿರ್ಧೂತದುರ್ವಾರಕಲಿವೈಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂತರಶಿವಧ್ಯಾನಶೋಷಿತಾಖಿಲಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಾರಾತಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋನ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಶಿರೋಮಣಯೇ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇಶಕಾಲವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭಾವ್ಯರ್ಥಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಣ್ಡಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಸುಂಭವಸನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತದೇಹವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಲಸದ್ಧಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಾಙ್ಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಸುರತಪಸ್ಸಮ್ಪತ್ಫಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಶ್ರೀಮತ್ಪಾದಪದ್ಮಾರ್ಚನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಯೋಗೀನ್ದ್ರಚರಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಗರ್ಭಗಣೇಶಾನಪ್ರಪೂಜನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಶಾರದಾಂಬಾದಿವ್ಯಪೀಠಸಪರ್ಯಾತತ್ಪರಾಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿರ್ಜಿತಗೀಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಜ್ಞಾನಸತ್ಕೃತಜಗತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾನನ್ದವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣೀವಿಲಾಸಭವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೈಕಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ನಿರಾಲಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕುಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಭೂಮಣ್ಡಲಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುಪೀಠಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಫಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥನಿರ್ವೋಢ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಙ್ಕರರೂಪಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಮನ್ತ್ರಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed