Category: Naga Devata – ನಾಗದೇವತ

Sarpa Stotram – ಸರ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಶೇಷನಾಗಪುರೋಗಮಾಃ | ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಃ ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಃ ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ || ೧ || ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ವಾಸುಕಿಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ | ನಮೋಽಸ್ತು...

Sri Manasa Devi Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨

ಧ್ಯಾನಂ | ಚಾರುಚಂಪಕವರ್ಣಾಭಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಮನೋಹರಾಮ್ | ನಾಗೇಂದ್ರವಾಹಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಮ್ || ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ | ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರುಪಾಯೈ ವರದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮಃ ಕಶ್ಯಪಕನ್ಯಾಯೈ ಶಂಕರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||...

error: Not allowed