Category: Naga Devata – ನಾಗದೇವತ

Sri Manasa Devi Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨

ಧ್ಯಾನಂ | ಚಾರುಚಂಪಕವರ್ಣಾಭಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಮನೋಹರಾಮ್ | ನಾಗೇಂದ್ರವಾಹಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಮ್ || ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ | ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರುಪಾಯೈ ವರದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮಃ ಕಶ್ಯಪಕನ್ಯಾಯೈ ಶಂಕರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||...

error: Not allowed