Category: Durga Saptasati – ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam – ಮೂರ್ತಿ ರಹಸ್ಯಮ್

ಋಷಿರುವಾಚ | ಓಂ ನಂದಾ ಭಗವತೀ ನಾಮ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಂದಜಾ | ಸ್ತುತಾ ಸಾ ಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೧ || ಕನಕೋತ್ತಮಕಾಂತಿಃ ಸಾ ಸುಕಾಂತಿಕನಕಾಂಬರಾ | ದೇವೀ ಕನಕವರ್ಣಾಭಾ...

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam – ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ಋಷಿರುವಾಚ | ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಯಾ ತ್ರಿಧೋದಿತಾ | ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ || ೧ || ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ |...

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam – ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಯಥೋಕ್ತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ರಾಜೋವಾಚ | ಭಗವನ್ನವತಾರಾ ಮೇ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತ್ವಯೋದಿತಾಃ | ಏತೇಷಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ||...

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಪರಾಧಶತಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗದಂಬೇತಿ ಚೋಚ್ಚರೇತ್ | ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ || ೧ || ಸಾಪರಾಧೋಽಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ | ಇದಾನೀಮನುಕಮ್ಪ್ಯೋಽಹಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಸುರಥವೈಶ್ಯ ವರಪ್ರದಾನಂ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ | ಏವಂ ಪ್ರಭಾವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ || ೨ || ವಿದ್ಯಾ ತಥೈವ ಕ್ರಿಯತೇ ಭಗವದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಯಾ...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಭಗವತೀ ವಾಕ್ಯಂ)

ಓಂ ದೇವ್ಯುವಾಚ || ೧ || ಏಭಿಃ ಸ್ತವೈಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತೇ ಯಃ ಸಮಾಹಿತಃ | ತಸ್ಯಾಹಂ ಸಕಲಾಂ ಬಾಧಾಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸಂಶಯಮ್ || ೨ || ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಂ ಚ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತನಮ್ |...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ದೇವ್ಯಾ ಹತೇ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರೇಂದ್ರೇ ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸುರಾ ವಹ್ನಿಪುರೋಗಮಾಸ್ತಾಮ್ | ಕಾತ್ಯಾಯನೀಂ ತುಷ್ಟುವುರಿಷ್ಟಲಾಭಾ- -ದ್ವಿಕಾಶಿವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜವಿಕಾಶಿತಾಶಾಃ || ೨ || ದೇವಿ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ್ಜಗತೋಽಖಿಲಸ್ಯ...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಶುಂಭವಧ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ನಿಶುಂಭಂ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಾತರಂ ಪ್ರಾಣಸಮ್ಮಿತಮ್ | ಹನ್ಯಮಾನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ಶುಂಭಃ ಕ್ರುದ್ಧೋಽಬ್ರವೀದ್ವಚಃ || ೨ || ಬಲಾವಲೇಪದುಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ಮಾ ದುರ್ಗೇ ಗರ್ವಮಾವಹ...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha – ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಿಶುಂಭವಧ)

ಓಂ ರಾಜೋವಾಚ || ೧ || ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಭಗವನ್ ಭವತಾ ಮಮ | ದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ರಕ್ತಬೀಜವಧಾಶ್ರಿತಮ್ || ೨ || ಭೂಯಶ್ಚೇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ | ಚಕಾರ ಶುಂಭೋ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾತಿಕೋಪನಃ...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ರಕ್ತಬೀಜವಧ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ಚಂಡೇ ಚ ನಿಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ಮುಂಡೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ | ಬಹುಲೇಷು ಚ ಸೈನ್ಯೇಷು ಕ್ಷಯಿತೇಷ್ವಸುರೇಶ್ವರಃ || ೨ || ತತಃ ಕೋಪಪರಾಧೀನಚೇತಾಃ ಶುಂಭಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್...

Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha -ಸಪ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಚಂಡಮುಂಡವಧ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ಆಜ್ಞಪ್ತಾಸ್ತೇ ತತೋ ದೈತ್ಯಾಶ್ಚಂಡಮುಂಡಪುರೋಗಮಾಃ | ಚತುರಂಗಬಲೋಪೇತಾ ಯಯುರಭ್ಯುದ್ಯತಾಯುಧಾಃ || ೨ || ದದೃಶುಸ್ತೇ ತತೋ ದೇವೀಮೀಷದ್ಧಾಸಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಮ್ | ಸಿಂಹಸ್ಯೋಪರಿ ಶೈಲೇಂದ್ರಶೃಂಗೇ ಮಹತಿ ಕಾಂಚನೇ ||...

Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ ದೂತೋಽಮರ್ಷಪೂರಿತಃ | ಸಮಾಚಷ್ಟ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದೈತ್ಯರಾಜಾಯ ವಿಸ್ತರಾತ್ || ೨ || ತಸ್ಯ ದೂತಸ್ಯ ತದ್ವಾಕ್ಯಮಾಕರ್ಣ್ಯಾಸುರರಾಟ್ ತತಃ | ಸಕ್ರೋಧಃ...

Durga Saptasati Chapter 5 – Devi duta samvadam – ಪಂಚಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ದೇವೀದೂತಸಂವಾದಂ)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಚರಿತ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ | ಭೀಮಾ ಶಕ್ತಿಃ | ಭ್ರಾಮರೀ ಬೀಜಮ್ | ಸೂರ್ಯಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ | ಸಾಮವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ...

Durga Saptasati Chapter 4 – Sakradi stuti – ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಶಕ್ರಾದಿಸ್ತುತಿ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ಶಕ್ರಾದಯಃ ಸುರಗಣಾ ನಿಹತೇಽತಿವೀರ್ಯೇ ತಸ್ಮಿಂದುರಾತ್ಮನಿ ಸುರಾರಿಬಲೇ ಚ ದೇವ್ಯಾ | ತಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಪ್ರಣತಿನಮ್ರಶಿರೋಧರಾಂಸಾ ವಾಗ್ಭಿಃ ಪ್ರಹರ್ಷಪುಲಕೋದ್ಗಮಚಾರುದೇಹಾಃ || ೨ || ದೇವ್ಯಾ ಯಯಾ ತತಮಿದಂ...

Durga Saptasati Chapter 3 – Mahishasura vadha – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಮಹಿಷಾಸುರವಧ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ನಿಹನ್ಯಮಾನಂ ತತ್ಸೈನ್ಯಮವಲೋಕ್ಯ ಮಹಾಸುರಃ | ಸೇನಾನೀಶ್ಚಿಕ್ಷುರಃ ಕೋಪಾದ್ಯಯೌ ಯೋದ್ಧುಮಥಾಂಬಿಕಾಮ್ || ೨ || ಸ ದೇವೀಂ ಶರವರ್ಷೇಣ ವವರ್ಷ ಸಮರೇಽಸುರಃ | ಯಥಾ ಮೇರುಗಿರೇಃ ಶೃಂಗಂ...

Durga Saptasati Chapter 2 – Mahishasura sainya vadha – ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಮಹಿಷಾಸುರಸೈನ್ಯವಧ)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯಮಚರಿತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರೃಷಿಃ | ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ | ಶಾಕಂಭರೀ ಶಕ್ತಿಃ | ದುರ್ಗಾ ಬೀಜಮ್ | ವಾಯುಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ | ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಮಧ್ಯಮಚರಿತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ...

Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha – ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಮಧುಕೈಟಭವಧ)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಚರಿತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ | ಮಹಾಕಾಳೀ ದೇವತಾ | ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ | ನಂದಾ ಶಕ್ತಿಃ | ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ಬೀಜಮ್ | ಅಗ್ನಿಸ್ತತ್ತ್ವಮ್ | ಋಗ್ವೇದಃ ಸ್ವರೂಪಮ್ | ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಳೀಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ...

Durga Saptasati – Devi Kavacham – ದೇವೀ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಚಂಡೀಕವಚಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವತಾ ಅಂಗನ್ಯಾಸೋಕ್ತಮಾತರೋ ಬೀಜಮ್ ದಿಗ್ಬಂಧದೇವತಾಸ್ತತ್ವಮ್ ಶ್ರೀಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ | ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ | ಓಂ ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಪರಮಂ...

Durga Saptasati – Kilaka Stotram – ಕೀಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೀಲಕಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶಿವಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ | ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ | ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ ತ್ರಿವೇದೀದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ...

Durga Saptasati – Argala Stotram – ಅರ್ಗಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರ್ಗಲಾಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರೃಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ, ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾಪ್ರೀತಯೇ ಸಪ್ತಶತೀಪಾಠಾಂಗತ್ವೇನ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ | ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ | ಓಂ ಜಯಂತೀ ಮಂಗಳಾ...

Durga Saptasati – Chandika Dhyanam – ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಂ 

ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಮ್ | ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಮ್ || ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಘಟಸ್ತನೀಮ್ | ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್ || ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಮ್ | ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿದಲನೀ...

error: Not allowed