Category: Durga Saptasati – ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತೀ

Durga Saptashati Moorthi Rahasyam – ಮೂರ್ತಿ ರಹಸ್ಯಮ್

ಋಷಿರುವಾಚ | ಓಂ ನಂದಾ ಭಗವತೀ ನಾಮ ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಂದಜಾ | ಸ್ತುತಾ ಸಾ ಪೂಜಿತಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಶೀಕುರ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೧ || ಕನಕೋತ್ತಮಕಾಂತಿಃ ಸಾ ಸುಕಾಂತಿಕನಕಾಂಬರಾ | ದೇವೀ ಕನಕವರ್ಣಾಭಾ...

Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam – ವೈಕೃತಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ಋಷಿರುವಾಚ | ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾ ತಾಮಸೀ ದೇವೀ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಯಾ ತ್ರಿಧೋದಿತಾ | ಸಾ ಶರ್ವಾ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಭದ್ರಾ ಭಗವತೀರ್ಯತೇ || ೧ || ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಹರೇರುಕ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ತಮೋಗುಣಾ |...

Durga Saptashati Pradhanika Rahasyam – ಪ್ರಾಧಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಮ್

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಶತೀರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಮಹಾಕಾಲೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾ ಯಥೋಕ್ತಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ರಾಜೋವಾಚ | ಭಗವನ್ನವತಾರಾ ಮೇ ಚಂಡಿಕಾಯಾಸ್ತ್ವಯೋದಿತಾಃ | ಏತೇಷಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಧಾನಂ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ||...

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಪರಾಧಶತಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗದಂಬೇತಿ ಚೋಚ್ಚರೇತ್ | ಯಾಂ ಗತಿಂ ಸಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಸುರಾಃ || ೧ || ಸಾಪರಾಧೋಽಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ | ಇದಾನೀಮನುಕಮ್ಪ್ಯೋಽಹಂ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಸುರಥವೈಶ್ಯ ವರಪ್ರದಾನಂ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ಭೂಪ ದೇವೀಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ | ಏವಂ ಪ್ರಭಾವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ || ೨ || ವಿದ್ಯಾ ತಥೈವ ಕ್ರಿಯತೇ ಭಗವದ್ವಿಷ್ಣುಮಾಯಯಾ...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಭಗವತೀ ವಾಕ್ಯಂ)

ಓಂ ದೇವ್ಯುವಾಚ || ೧ || ಏಭಿಃ ಸ್ತವೈಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋಷ್ಯತೇ ಯಃ ಸಮಾಹಿತಃ | ತಸ್ಯಾಹಂ ಸಕಲಾಂ ಬಾಧಾಂ ನಾಶಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಸಂಶಯಮ್ || ೨ || ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಂ ಚ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತನಮ್ |...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಾರಾಯಣೀಸ್ತುತಿ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ದೇವ್ಯಾ ಹತೇ ತತ್ರ ಮಹಾಸುರೇಂದ್ರೇ ಸೇಂದ್ರಾಃ ಸುರಾ ವಹ್ನಿಪುರೋಗಮಾಸ್ತಾಮ್ | ಕಾತ್ಯಾಯನೀಂ ತುಷ್ಟುವುರಿಷ್ಟಲಾಭಾ- -ದ್ವಿಕಾಶಿವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜವಿಕಾಶಿತಾಶಾಃ || ೨ || ದೇವಿ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಮಾತರ್ಜಗತೋಽಖಿಲಸ್ಯ...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – ದಶಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ಶುಂಭವಧ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ನಿಶುಂಭಂ ನಿಹತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಾತರಂ ಪ್ರಾಣಸಮ್ಮಿತಮ್ | ಹನ್ಯಮಾನಂ ಬಲಂ ಚೈವ ಶುಂಭಃ ಕ್ರುದ್ಧೋಽಬ್ರವೀದ್ವಚಃ || ೨ || ಬಲಾವಲೇಪದುಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ಮಾ ದುರ್ಗೇ ಗರ್ವಮಾವಹ...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha – ನವಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ನಿಶುಂಭವಧ)

ಓಂ ರಾಜೋವಾಚ || ೧ || ವಿಚಿತ್ರಮಿದಮಾಖ್ಯಾತಂ ಭಗವನ್ ಭವತಾ ಮಮ | ದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ರಕ್ತಬೀಜವಧಾಶ್ರಿತಮ್ || ೨ || ಭೂಯಶ್ಚೇಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೋತುಂ ರಕ್ತಬೀಜೇ ನಿಪಾತಿತೇ | ಚಕಾರ ಶುಂಭೋ ಯತ್ಕರ್ಮ ನಿಶುಂಭಶ್ಚಾತಿಕೋಪನಃ...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ (ರಕ್ತಬೀಜವಧ)

ಓಂ ಋಷಿರುವಾಚ || ೧ || ಚಂಡೇ ಚ ನಿಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ಮುಂಡೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ | ಬಹುಲೇಷು ಚ ಸೈನ್ಯೇಷು ಕ್ಷಯಿತೇಷ್ವಸುರೇಶ್ವರಃ || ೨ || ತತಃ ಕೋಪಪರಾಧೀನಚೇತಾಃ ಶುಂಭಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್...

error: Not allowed