Category: Ayyappa – ಅಯ್ಯಪ್ಪ

Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ

ಪೂರ್ವಾಙ್ಗಂ ಪಶ್ಯತು । ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಲಘು ಪೂಜಾ ಪಶ್ಯತು । ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ಪಶ್ಯತು ॥ ಪುನಃ ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ – ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ...

Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam – ಶ್ರೀ ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಿರಾತಶಸ್ತುರ್ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ರೇಮಂತ ಋಷಿಃ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀ ಕಿರಾತ ಶಸ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ...

Sri Bhoothanatha Dasakam – ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ದಶಕಂ

ಪಾಂಡ್ಯಭೂಪತೀಂದ್ರಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಮೋಹನಾಕೃತೇ ಪಂಡಿತಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಪುಂಡರೀಕ ಪಾವನಾಕೃತೇ | ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರತುಂಡವೇತ್ರದಂಡವೀರ್ಯವಾರಿಧೇ ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧ || ಆದಿಶಂಕರಾಚ್ಯುತಪ್ರಿಯಾತ್ಮಸಂಭವ ಪ್ರಭೋ ಆದಿಭೂತನಾಥ ಸಾಧುಭಕ್ತಚಿಂತಿತಪ್ರದ | ಭೂತಿಭೂಷ ವೇದಘೋಷಪಾರಿತೋಷ ಶಾಶ್ವತ ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್...

Sri Dharma Sastha Stotram by Sringeri Jagadguru – ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ವಿರಚಿತಂ)

ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹೇತುರ್ಯಃ ಧರ್ಮಃ ಶ್ರುತ್ಯಂತಕೀರ್ತಿತಃ | ತಸ್ಯಾಪಿ ಶಾಸ್ತಾ ಯೋ ದೇವಸ್ತಂ ಸದಾ ಸಮುಪಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಶಿವಾವತಾರೈಃ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಾಯ ಸಮಸ್ತಕಾಲೇ | ಸುಸ್ಥಾಪಿತಂ ಶೃಂಗಮಹೀಧ್ರವರ್ಯೇ ಪೀಠಂ ಯತೀಂದ್ರಾಃ ಪರಿಭೂಷಯಂತಿ ||...

Sri Sabari Girisha Ashtakam – ಶ್ರೀ ಶಬರಿಗಿರೀಶಾಷ್ಟಕಂ

ಯಜನ ಸುಪೂಜಿತ ಯೋಗಿವರಾರ್ಚಿತ ಯಾದುವಿನಾಶಕ ಯೋಗತನೋ ಯತಿವರ ಕಲ್ಪಿತ ಯಂತ್ರಕೃತಾಸನ ಯಕ್ಷವರಾರ್ಪಿತ ಪುಷ್ಪತನೋ | ಯಮನಿಯಮಾಸನ ಯೋಗಿಹೃದಾಸನ ಪಾಪನಿವಾರಣ ಕಾಲತನೋ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಶಬರೀಗಿರಿ ಮಂದಿರ ಸುಂದರ ಪಾಲಯ ಮಾಮನಿಶಮ್ ||...

Sri Dharma Sastha Bhujanga Stotram – ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರಿತಾನಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಕಾಶಮ್ | ಉದಾರಂ ಸುದಾರಂ ಸುರಾಧಾರಮೀಶಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧ ವಿಭುಂ ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಿಭೂತಿಪ್ರದಂ ವಿಶ್ರುತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಮ್ | ವಿಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾವಪ್ರಭಂ...

Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತವಃ

ಓಂಕಾರರೂಪ ಶಬರೀವರಪೀಠದೀಪ ಶೃಂಗಾರ ರಂಗ ರಮಣೀಯ ಕಲಾಕಲಾಪ ಅಂಗಾರ ವರ್ಣ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹತ್ಪ್ರತಾಪ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ ನಕ್ಷತ್ರಚಾರುನಖರಪ್ರದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಮುಖ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತರಂಗ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಲಸ್ಥಿತ ಚರಾಚರ...

Sri Ayyappa Stotram – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅರುಣೋದಯಸಂಕಾಶಂ ನೀಲಕುಂಡಲಧಾರಣಂ | ನೀಲಾಂಬರಧರಂ ದೇವಂ ವಂದೇಽಹಂ ಬ್ರಹ್ಮನಂದನಮ್ || ೧ || ಚಾಪಬಾಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ರೌಪ್ಯವೀತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ | [*ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ದಕ್ಷಿಣಕರೇ*] ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ವಂದೇಽಹಂ ವಿಷ್ಣುನಂದನಮ್ || ೨ ||...

Sri Maha Sastha Anugraha Kavacham – ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ- ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ | ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಘೋರೇ ಮಹಾಭೂತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ || ೧ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಮಹಾವ್ಯಾಳ ಘೋರರಾಜೈಃ ಸಮಾವೃತೇ | ದುಃಸ್ವಪ್ನಶೋಕಸಂತಾಪೈಃ ದುರ್ವಿನೀತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ || ೨ ಸ್ವಧರ್ಮವಿರತೇಮಾರ್ಗೇ...

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವಸುತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಲೋಕಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |...

Sri Ayyappa Ashtottara Shatanama stotram – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವಸುತೋಽವ್ಯಯಃ | ಲೋಕಕರ್ತಾ ಲೋಕಭರ್ತಾ ಲೋಕಹರ್ತಾ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೧ || ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಸೈನಿಕಃ | ಮಂತ್ರವೇದೀ ಮಹಾವೇದೀ ಮಾರುತೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || ೨ || ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋಽಗ್ರಣೀಃ...

Harivarasanam (Hariharaatmajaashtakam) -ಹರಿವರಾಸನಂ (ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾಷ್ಟಕಂ)

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಮ್ ಹರಿದಧೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಮ್ | ಅರಿವಿಮರ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಮ್ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೧ || ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಮ್ ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಮ್ | ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಭೂತನಾಯಕಮ್ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ೨ ||...

Sri Ayyappa Saranu Ghosha – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣುಘೋಷ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ || ಹರಿಹರ ಸುತನೇ ಕನ್ನಿಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಭಗವಾನೇ ಶಕ್ತಿ ವಡಿವೇಲನ್ ಸೋದರನೇ ಮಾಲಿಕೈಪ್ಪುರತ್ತು ಮಂಜಮ್ಮ ದೇವಿ ಲೋಕಮಾತಾವೇ ವಾವರನ್ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕರುಪ್ಪನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪೆರಿಯ ಕಡುತ್ತ...

Sri Ayyappa Pancharatnam – ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಲೋಕವೀರಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ವಿಭುಮ್ | ಪಾರ್ವತೀ ಹೃದಯಾನಂದಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ || ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಶಂಭೋಃ ಪ್ರಿಯಂ ಸುತಮ್ | ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಿರತಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||...

error: Not allowed