Category: Dattatreya

Sri Datta Stavaraja – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ – ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ದೇವದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ | ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತವಂ ದಿವ್ಯಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ದತ್ತಸ್ಯ ವದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ದೇವದೇವ ದಯಾನಿಧೇ | ದತ್ತಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ...

Sri Datta Mala Mantram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ, ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ, ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ, ಚಿದಾನನ್ದಾತ್ಮನೇ, ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷಾಯ, ಮಹಾಯೋಗಿನೇ, ಅವಧೂತಾಯ, ಅನಸೂಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ, ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ, ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ, ಆಂ ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾಯ, ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯ, ಕ್ರೌಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ, ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ, ಕ್ಲೀಂ...

Sri Dattatreya Kavacham 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕವಚಂ – ೨

ಶ್ರೀಪಾದಃ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಊರೂ ಸಿದ್ಧಾಸನಸ್ಥಿತಃ | ಪಾಯಾದ್ದಿಗಂಬರೋ ಗುಹ್ಯಂ ನೃಹರಿಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಟಿಮ್ || ೧ || ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಉದರಂ ಪಾತು ದಲೋದರಃ | ಕೃಪಾಳುಃ...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣುದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅತ್ರಿದತ್ತಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dattatreya Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಟಾಧರಂ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್ | ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೇ || ೧ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ನಾರದಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ...

error: Not allowed