Category: Dattatreya – ದತ್ತಾತ್ರೇಯ

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ೨

ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದತ್ತದೇವಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದತ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ದೀನಬಂಧುವೇ ನಮಃ | ಓಂ ದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dattatreya Ajapajapa Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಜಪಾಜಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮೂಲಾಧಾರೇ ವಾರಿಜಪತ್ರೇ ಚತುರಸ್ರಂ ವಂ ಶಂ ಷಂ ಸಂ ವರ್ಣವಿಶಾಲೈಃ ಸುವಿಶಾಲೈಃ | ರಕ್ತಂ ವರ್ಣಂ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಂ ಭಗವತಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೧ || ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಷಡ್ದಲಚಕ್ರೇ ತನುಲಿಂಗೇ ಬಾಲಾಂ...

Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾವಸುಧಾರಸ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಪರಮಸುಖಮಯಂ ವೇದಗೇಯಂ ಹ್ಯಮೇಯಂ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಂ ಹೃತನಿಜಭಯಂ ಸ್ವೀಕೃತಾನೇಕಕಾಯಮ್ | ದುಷ್ಟಾಗಮ್ಯಂ ವಿತತವಿಜಯಂ ದೇವದೈತ್ಯರ್ಷಿವಂದ್ಯಂ ವಂದೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಹಿತವಿನಯಂ ಚಾವ್ಯಯಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ || ೧ || ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭಗವತೇ ಪಾಪಕ್ಷಯಂ...

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಸದ್ಗುರವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ | ಕದಾಚಿಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ದಿವಾಕರಮ್ | ಕಿಂ ಸಾಧಿತಂ ಮಯಾ ಲೋಕೇ ಪೂಜಯಾ ಸ್ತುತಿವಂದನೈಃ || ೧ || ಬಹುಕಾಲೇ ಗತೇ ತಸ್ಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾತ್ಮಕೋ ಮುನಿಃ...

Sri Nrusimha Saraswati Ashtakam – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟಕಂ

ಇಂದುಕೋಟಿ ತೇಜಕರ್ಣ ಸಿಂಧು ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ನಂದನಾತ್ರಿಸೂನು ದತ್ತಮಿಂದಿರಾಕ್ಷ ಶ್ರೀಗುರುಮ್ | ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಅಕ್ಷತಾದಿ ಬೃಂದದೇವ ವಂದಿತಂ ವಂದಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತೀಶ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧ || ಮೋಹಪಾಶ ಅಂಧಕಾರ ಜಾತದೂರ ಭಾಸ್ಕರಂ...

Sri Dattatreya Shanti Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮಸ್ತೇ ಭಗವನ್ದೇವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ | ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ಕುರು ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೇ || ೧ || ಅನಸೂಯಾಸುತ ಶ್ರೀಶಃ ಜನಪಾತಕನಾಶನ | ದಿಗಂಬರ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ತುಭ್ಯಂ ಮೇ ವರದೋ ಭವ ||...

Sri Datta Hrudayam – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಹೃದಯಂ

ದತ್ತಂ ಸನಾತನಂ ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಮಯಮ್ | ಹರಿಂ ಶಿವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಕಮ್ || ೧ || ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಣಮ್ | ನಿರಾಕಾರಂ ಚ ಸರ್ವೇಶಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಮ್ || ೨ ||...

Sri Datta Stavaraja – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ – ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ದೇವದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ | ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತವಂ ದಿವ್ಯಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ || ೧ || ದತ್ತಸ್ಯ ವದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ದೇವದೇವ ದಯಾನಿಧೇ | ದತ್ತಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ...

Sri Datta Mala Mantram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ, ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ, ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ, ಚಿದಾನನ್ದಾತ್ಮನೇ, ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷಾಯ, ಮಹಾಯೋಗಿನೇ, ಅವಧೂತಾಯ, ಅನಸೂಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ, ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ, ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ, ಆಂ ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾಯ, ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯ, ಕ್ರೌಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ, ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ, ಕ್ಲೀಂ...

Ghora Kashtodharana Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಘೋರ ಕಷ್ಟೋದ್ಧಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ತ್ವಂ ಸದೈವ ಶ್ರೀದತ್ತಾಸ್ಮಾನ್ಪಾಹಿ ದೇವಾಧಿದೇವ | ಭಾವಗ್ರಾಹ್ಯ ಕ್ಲೇಶಹಾರಿನ್ಸುಕೀರ್ತೇ ಘೋರಾತ್ಕಷ್ಟಾದುದ್ಧರಾಸ್ಮಾನ್ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ತ್ವಂ ನೋ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಪಿತಾಽಪ್ತೋಽಧಿಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಾತಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಸದ್ಗುರುಸ್ತ್ವಮ್ | ತ್ವಂ ಸರ್ವಸ್ವಂ ನೋ...

Sri Dattatreya Kavacham 2 – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕವಚಂ – ೨

ಶ್ರೀಪಾದಃ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಊರೂ ಸಿದ್ಧಾಸನಸ್ಥಿತಃ | ಪಾಯಾದ್ದಿಗಂಬರೋ ಗುಹ್ಯಂ ನೃಹರಿಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಟಿಮ್ || ೧ || ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಉದರಂ ಪಾತು ದಲೋದರಃ | ಕೃಪಾಳುಃ...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣುದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವದತ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅತ್ರಿದತ್ತಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dattatreya Stotram – ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಟಾಧರಂ ಪಾಂಡುರಾಂಗಂ ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಮ್ | ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ದೇವಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಮಹಂ ಭಜೇ || ೧ || ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ನಾರದಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಶ್ರೀದತ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯ...

error: Not allowed