Category: Lakshmi – ಲಕ್ಷ್ಮೀ

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ೨

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಹ್ರೈಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಕರೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜಿತೇ...

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ನಮಃ ಶ್ರಿಯೈ ಲೋಕಧಾತ್ರ್ಯೈ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮಸ್ತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯೈ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪದ್ಮಾಯೈ ಪದ್ಮಕಾಂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮೋ...

Kanakadhara Stotram (Variation) – ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ | ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳದೇವತಾಯಾಃ || ೧ || ಮುಗ್ಧಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ | ಮಾಲಾ ದೃಶೋರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ...

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti – ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಸ್ಸನ್ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗಜ್ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾದ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಭೂಪಾತಾಲಭೇದಂ ವಿವಿಧವಿಧಮಹಾಶಿಲ್ಪಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಿದ್ಧಮ್ | ರಂಜನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಮರೇಂದ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭುವನಜನಕಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಭೂರಿಶೋ ಯಃ ಸಾ ವಿಷ್ಣೋರೇಕಪತ್ನೀ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀ ಪಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ ನಃ || ೧ || ಶ್ರೀಶೃಂಗಾರೈಕದೇವೀಂ ವಿಧಿಮುಖಸುಮನಃಕೋಟಿಕೋಟೀರಜಾಗ್ರ-...

Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) – ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಷಡ್ಭುಜಾಂ ಚ ಚತುರ್ಮುಖೀಮ್ | ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಖಡ್ಗತ್ರಿಶೂಲಪದ್ಮಚಕ್ರಗದಾಧರಾಮ್ || ಪೀತಾಂಬರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ನಾನಾಽಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಮ್ | ತೇಜಃಪುಂಜಧರೀಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಕುಮಾರಿಕಾಮ್ || ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಓಂಕಾರಂ...

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

( ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ >> ) ದೇವ್ಯುವಾಚ | ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಮಹೇಶ್ವರ | ಕರುಣಾಕರ ದೇವೇಶ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ | ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ || ೧ ||...

Sri Lakshmi Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಂತನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜನರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ಬುದ್ಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ...

Sri Padmavathi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತೇಜಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

(  ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ  >> ) ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ...

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಂತ್ರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಾಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ...

8.Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಅಲಿರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ |...

7.Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಪರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...

6.Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂಬುಧಿಶಯನಾಯೈ ನಮಃ |...

5.Sri Santanalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಸುರಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ...

4.Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅನಂತಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಜ್ಞೇಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ...

3.Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಪೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅನಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ...

2.Sri Dhanyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆನಂದಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅನಿನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...

1.Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅಚ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಆನಂದಾಯೈ ನಮಃ...

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Stotram (Agni purana) – ಶ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಗ್ನಿಪುರಾಣೇ)

ಪುಷ್ಕರ ಉವಾಚ | ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಥಿರತ್ವಾಯ ಯಥೇಂದ್ರೇಣ ಪುರಾ ಶ್ರಿಯಃ | ಸ್ತುತಿಃ ಕೃತಾ ತಥಾ ರಾಜಾ ಜಯಾರ್ಥಂ ಸ್ತುತಿಮಾಚರೇತ್ || ೧ || ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ | ನಮಸ್ಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನೀಮಬ್ಧಿಸಂಭವಾಂ |...

Sri Sowbhagya Lakshmi Stotram – ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಶುದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಬುದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೈ ವರಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮಸ್ತೇ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಯೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ವಚೋಲಕ್ಷ್ಮೈ ಕಾವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೈ ಗಾನಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮಸ್ತೇ ಶೃಂಗಾರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ...

Sri Stuti – ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀಮಾನ್ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ | ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ || ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್ಕ್ಷಾಂತಿಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ | ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ...

Sri Siddhi Lakshmi Stotram- ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ ಮಮ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಕ್ಲೇಶಪೀಡಾದಾರಿದ್ರ್ಯವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸನ್ನಕರಣಾರ್ಥಂ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಕರನ್ಯಾಸಃ | ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀ...

error: Not allowed