Category: Lakshmi – ಲಕ್ಷ್ಮೀ

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ೨

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಹ್ರೈಂ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ || ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮಕರೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪೂಜಿತೇ...

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ನಮಃ ಶ್ರಿಯೈ ಲೋಕಧಾತ್ರ್ಯೈ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮಸ್ತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯೈ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ || ಪ್ರಸನ್ನಮುಖಪದ್ಮಾಯೈ ಪದ್ಮಕಾಂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ | ನಮೋ...

Kanakadhara Stotram (Variation) – ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ | ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳದೇವತಾಯಾಃ || ೧ || ಮುಗ್ಧಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ | ಮಾಲಾ ದೃಶೋರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ...

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti – ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಸ್ಸನ್ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗಜ್ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾದ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಭೂಪಾತಾಲಭೇದಂ ವಿವಿಧವಿಧಮಹಾಶಿಲ್ಪಸಾಮರ್ಥ್ಯಸಿದ್ಧಮ್ | ರಂಜನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಮರೇಂದ್ರೈಸ್ತ್ರಿಭುವನಜನಕಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಭೂರಿಶೋ ಯಃ ಸಾ ವಿಷ್ಣೋರೇಕಪತ್ನೀ ತ್ರಿಭುವನಜನನೀ ಪಾತು ಪದ್ಮಾವತೀ ನಃ || ೧ || ಶ್ರೀಶೃಂಗಾರೈಕದೇವೀಂ ವಿಧಿಮುಖಸುಮನಃಕೋಟಿಕೋಟೀರಜಾಗ್ರ-...

Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) – ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಷಡ್ಭುಜಾಂ ಚ ಚತುರ್ಮುಖೀಮ್ | ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಖಡ್ಗತ್ರಿಶೂಲಪದ್ಮಚಕ್ರಗದಾಧರಾಮ್ || ಪೀತಾಂಬರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ನಾನಾಽಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಮ್ | ತೇಜಃಪುಂಜಧರೀಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಕುಮಾರಿಕಾಮ್ || ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಓಂಕಾರಂ...

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವ್ಯುವಾಚ | ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಮಹೇಶ್ವರ | ಕರುಣಾಕರ ದೇವೇಶ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ | ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ || ೧ || ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ದೇವಿ ಸಾಧು ಮಹಾಭಾಗೇ...

Sri Lakshmi Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಂತನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜನರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ಬುದ್ಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ...

Sri Padmavathi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತೇಜಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ |...

error: Not allowed