Sri Padma Kavacham – ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಕವಚಂ


ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಪದ್ಮಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಪರಮಂ ಶುಭಮ್ |
ಪದ್ಮನಾಭೇನ ಯದ್ದತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಾಭಿಪದ್ಮಕೇ || ೧ ||

ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಪದ್ಮೇ ಸಸೃಜೇ ಜಗತ್ |
ಪದ್ಮಾಲಯಾಪ್ರಸಾದೇನ ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಬಭೂವ ಸಃ || ೨ ||

ಪದ್ಮಾಲಯಾವರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಾದ್ಮಶ್ಚ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಭುಃ |
ಪಾದ್ಮೇನ ಪದ್ಮಕಲ್ಪೇ ಚ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೩ ||

ದತ್ತಂ ಸನತ್ಕುಮಾರಾಯ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮತೇ |
ಕುಮಾರೇಣ ಚ ಯದ್ದತ್ತಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಾರದ || ೪ ||

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೋ ಮಹಾನ್ |
ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುಕ್ತಃ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮನ್ವಿತಃ || ೫ ||

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಚ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಕುಬೇರಶ್ಚ ಧನಾಧಿಪಃ |
ಸ್ವಾಯಂಭುವೋ ಮನುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ || ೬ ||

ಪ್ರಿಯವ್ರತೋತ್ತಾನಪಾದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂತೌ ಯತೋ ಮುನೇ |
ಪೃಥುಃ ಪೃಥ್ವೀಪತಿಃ ಸದ್ಯೋ ಹ್ಯಭವದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ || ೭ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸ್ವಯಂ ದಕ್ಷಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಧರ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಪಾತಾ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೮ ||

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ವಿಷ್ಣುಃ ಕ್ಷೀರೋದಶಾಯಿತಃ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಧತ್ತೇ ಕಂಠೇ ಚ ಶೇಷೋ ನಾರಾಯಣಾಂಶಕಃ || ೯ ||

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ವಾಮನಂ ಲೇಭೇ ಕಶ್ಯಪಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಸರ್ವದೇವಾಧಿಪಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಹೇಂದ್ರೋ ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ || ೧೦ ||

ರಾಜಾ ಮರುತ್ತೋ ಭಗವಾನಭವದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ನಹುಷೋ ಯಸ್ಯ ಧಾರಣಾತ್ || ೧೧ ||

ವಿಶ್ವಂ ವಿಜಿಗ್ಯೇ ಖಟ್ವಾಂಗಃ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ |
ಮುಚುಕುಂದೋ ಯತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಮಾಂಧಾತೃತನಯೋ ಮಹಾನ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಬೃಹತೀ ದೇವೀ ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಸ್ವಯಮ್ || ೧೩ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಪುಣ್ಯಬೀಜಂ ಚ ಮಹತಾಂ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧೪ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಮಲವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಮ್ |
ಶ್ರೀಂ ಮೇ ಪಾತು ಕಪಾಲಂ ಚ ಲೋಚನೇ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ || ೧೫ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯೈ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಚ ಕರ್ಣಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ [ಹ್ರೀಂ] ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಮೇ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಮ್ || ೧೬ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ಚ ಸ್ವಾಹಾ ದಂತಾನ್ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ಚ ದಂತರಂಧ್ರಂ ಸದಾಽವತು || ೧೭ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ನಾರಾಯಣೇಶಾಯೈ ಮಮ ಕಂಠಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕೇಶವಕಾಂತಾಯೈ ಮಮ ಸ್ಕಂಧಂ ಸದಾಽವತು || ೧೮ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಪದ್ಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ನಾಭಿಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸಂಸಾರಮಾತ್ರೇ ಮಮ ವಕ್ಷಃ ಸದಾಽವತು || ೧೯ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಕಾಂತಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಪೃಷ್ಠಂ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಚ ಮಮ ಹಸ್ತೌ ಸದಾಽವತು || ೨೦ ||

ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಕಾಂತಾಯೈ ಮಮ ಪಾದೌ ಸದಾಽವತು |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರಿಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು || ೨೧ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಕಮಲಾಲಯಾ |
ಪದ್ಮಾ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರಿಯಾ || ೨೨ ||

ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ವಾಯವ್ಯಾಂ ಪಾತು ಸಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಉತ್ತರೇ ಕಮಲಾ ಪಾತು ಚೈಶಾನ್ಯಾಂ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಕಾ || ೨೩ ||

ನಾರಾಯಣೀ ಚ ಪಾತೂರ್ಧ್ವಮಧೋ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಽವತು |
ಸಂತತಂ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಣಾಧಿಕಾ ಮಮ || ೨೪ ||

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಸರ್ವಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೨೫ ||

ಸುವರ್ಣಪರ್ವತಂ ದತ್ವಾ ಮೇರುತುಲ್ಯಂ ದ್ವಿಜಾತಯೇ |
ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಧರ್ಮೀ ಕವಚೇನ ತತೋಽಧಿಕಮ್ || ೨೬ ||

ಗುರುಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಕವಚಂ ಧಾರಯೇತ್ತು ಯಃ |
ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಸ ಶ್ರೀಮಾನ್ಪ್ರತಿಜನ್ಮನಿ || ೨೭ ||

ಅಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಲಾ ಶತಪೂರುಷಮ್ |
ದೇವೇಂದ್ರೈಶ್ಚಾಸುರೇಂದ್ರೈಶ್ಚ ಸೋಽವಧ್ಯೋ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಭವೇತ್ || ೨೮ ||

ಸ ಸರ್ವಪುಣ್ಯವಾನ್ ಧೀಮಾನ್ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಷು ದೀಕ್ಷಿತಃ |
ಸ ಸ್ನಾತಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯಸ್ಯೇದಂ ಕವಚಂ ಗಲೇ || ೨೯ ||

ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಲೋಭಮೋಹಭಯೈರಪಿ |
ಗುರುಭಕ್ತಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ || ೩೦ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಜಪೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಮ್ |
ಕೋಟಿಸಂಖ್ಯಂ ಪ್ರಜಪ್ತೋಽಪಿ ನ ಮಂತ್ರಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ತೃತೀಯೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed