Sri Krishna Stotras – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತಂ

ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ಭಾರತಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ – 1 (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳ ಕವಚಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ – 2

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚಂದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನನಂ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಲಹರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತವರಾಜಃ – 1

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತವರಾಜಃ – 2

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತುತಿಃ (ಅಕೄರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಬಾಲ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮೋಹಿನೀ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾರದ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಸುದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವಿಪ್ರಪತ್ನೀ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – 3

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – 4

ಗರ್ಭ ಸ್ತುತಿ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗಿರಿರಾಜಧಾರ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಂ

ಗೋಪೀ ಗೀತಂ (ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತಂ)

ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನಧರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾಷ್ಟಕಂ

ಚತುಶ್ಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತಂ

ಚತುಃಶ್ಲೋಕೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಯ ಜನಾರ್ದನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಾಧಿಕಾಪತೇ

ಜ್ವರಹರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕಂ

ದೈನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ

ಧ್ರುವ  ಸ್ತುತಿ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ

ಶ್ರೀ ನಂದಕುಮಾರಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ನಂದನಂದನಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಗರ್ಭ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಪರಾಂಕುಶಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ

ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ – 2

ಶ್ರೀ ಬಾಲರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಗೋಪೀ ಕೃತಂ)

ಬಾಲಮುಕುಂದಾಷ್ಟಕಂ

ಭಗವನ್ಮಾನಸಪೂಜಾ

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಂ

ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ

ಮುಕುಂದಮಾಲಾ

ಮುರಾರಿ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಂ – 1

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಭಾವಾಷ್ಟಕಂ – 2

ವಾಸುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ತವರಾಜಃ

ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಷ್ಟಕಂ

ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ

ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಂ

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed