Sri Gopala Vimsathi – ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿ


ಶ್ರೀಮಾನ್ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ |
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ||

ವಂದೇ ಬೃಂದಾವನಚರಂ ವಲ್ಲವೀ ಜನವಲ್ಲಭಂ |
ಜಯಂತೀಸಂಭವಂ ಧಾಮ ವೈಜಯಂತೀ ವಿಭೂಷಣಮ್ || ೧ ||

ವಾಚಂ ನಿಜಾಂಕರಸಿಕಾಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷಮಾಣೋ
ವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದವಿನಿವೇಶಿತಪಾಂಚಜನ್ಯಃ |
ವರ್ಣತ್ರಿಕೋಣರುಚಿರೇ ವರಪುಂಡರೀಕೇ
ಬದ್ಧಾಸನೋ ಜಯತಿ ವಲ್ಲವಚಕ್ರವರ್ತೀ || ೨ ||

ಆಮ್ನಾಯಗಂಧಿರುಚಿರಸ್ಫುರಿತಾಧರೋಷ್ಠಂ
ಆಸ್ರಾವಿಲೇಕ್ಷಣಮನುಕ್ಷಣಮಂದಹಾಸಂ |
ಗೋಪಾಲಡಿಂಭವಪುಷಂ ಕುಹನಾ ಜನನ್ಯಾಃ
ಪ್ರಾಣಸ್ತನಂಧಯಮವೈಮಿ ಪರಂ ಪುಮಾಂಸಮ್ || ೩ ||

ಆವಿರ್ಭವತ್ವನಿಭೃತಾಭರಣಂ ಪುರಸ್ತಾತ್
ಆಕುಂಚಿತೈಕಚರಣಂ ನಿಭೃತಾನ್ಯಪಾದಂ |
ದಧ್ನಾನಿಮಂಥಮುಖರೇಣ ನಿಬದ್ಧತಾಳಂ
ನಾಥಸ್ಯ ನಂದಭವನೇ ನವನೀತನಾಟ್ಯಮ್ || ೪ ||

ಹರ್ತುಂ ಕುಂಭೇ ವಿನಿಹಿತಕರಸ್ಸ್ವಾದು ಹೈಯಂಗವೀನಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಾಮಗ್ರಹಣಚಟುಲಾಂ ಮಾತರಂ ಜಾತರೋಷಾಂ |
ಪಾಯಾದೀಷತ್ಪ್ರಚಲಿತಪದೋ ನಾಪಗಚ್ಛನ್ನ ತಿಷ್ಠನ್
ಮಿಥ್ಯಾಗೋಪಸ್ಸಪದಿ ನಯನೇ ಮೀಲಯನ್ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ || ೫ ||

ವ್ರಜಯೋಷಿದಪಾಂಗ ವೇದನೀಯಂ
ಮಧುರಾಭಾಗ್ಯಮನನ್ಯಭೋಗ್ಯಮೀಡೇ |
ವಸುದೇವವಧೂ ಸ್ತನಂಧಯಂ ತತ್
ಕಿಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಶೋರಭಾವದೃಶ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಪರಿವರ್ತಿತಕಂಧರಂ ಭಯೇನ
ಸ್ಮಿತಫುಲ್ಲಾಧರಪಲ್ಲವಂ ಸ್ಮರಾಮಿ |
ವಿಟಪಿತ್ವನಿರಾಸಕಂ ಕಯೋಶ್ಚಿತ್
ವಿಪುಲೋಲೂಖಲಕರ್ಷಕಂ ಕುಮಾರಮ್ || ೭ ||

ನಿಕಟೇಷು ನಿಶಾಮಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ
ನಿಗಮಾಂತೈರಧುನಾಽಪಿ ಮೃಗ್ಯಮಾಣಂ |
ಯಮಳಾರ್ಜುನದೃಷ್ಟಬಾಲಕೇಳಿಂ
ಯಮುನಾಸಾಕ್ಷಿಕಯೌವನಂ ಯುವಾನಮ್ || ೮ ||

ಪದವೀಮದವೀಯಸೀಂ ವಿಮುಕ್ತೇಃ
ಅಟವೀ ಸಂಪದಮಂಬು ವಾಹಯಂತೀಂ |
ಅರುಣಾಧರಸಾಭಿಲಾಷವಂಶಾಂ
ಕರುಣಾಂ ಕಾರಣಮಾನುಷೀಂ ಭಜಾಮಿ || ೯ ||

ಅನಿಮೇಷನಿಷೇವಣೀಯಮಕ್ಷ್ಣೋಃ
ಅಜಹದ್ಯೌವನಮಾವಿರಸ್ತು ಚಿತ್ತೇ |
ಕಲಹಾಯಿತಕುಂತಲಂ ಕಲಾಪೈಃ
ಕರುಣೋನ್ಮಾದಕವಿಭ್ರಮಂ ಮಹೋ ಮೇ || ೧೦ ||

ಅನುಯಾಯಿಮನೋಜ್ಞವಂಶನಾಳೈಃ
ಅವತು ಸ್ಪರ್ಶಿತವಲ್ಲವೀವಿಮೋಹೈಃ |
ಅನಘಸ್ಮಿತಶೀತಲೈರಸೌ ಮಾಮ್
ಅನುಕಂಪಾಸರಿದಂಬುಜೈರಪಾಂಗೈಃ || ೧೧ ||

ಅಧರಾಹಿತಚಾರುವಂಶನಾಳಾಃ
ಮಕುಟಾಲಂಬಿಮಯೂರಪಿಂಛಮಾಲಾಃ |
ಹರಿನೀಲಶಿಲಾವಿಭಂಗನೀಲಾಃ
ಪ್ರತಿಭಾಸ್ಸಂತು ಮಮಾಂತಿಮಪ್ರಯಾಣೇ || ೧೨ ||

ಅಖಿಲಾನವಲೋಕಯಾಮಿ ಕಾಲಾನ್
ಮಹಿಳಾಧೀನಭುಜಾಂತರಸ್ಯಯೂನಃ |
ಅಭಿಲಾಷಪದಂ ವ್ರಜಾಂಗನಾನಾಮ್
ಅಭಿಲಾಪಕ್ರಮದೂರಮಾಭಿರೂಪ್ಯಮ್ || ೧೩ ||

ಹೃದಿ ಮುಗ್ಧಶಿಖಂಡಮಂಡನೋ
ಲಿಖಿತಃ ಕೇನ ಮಮೈಷ ಶಿಲ್ಪಿನಾ |
ಮದನಾತುರಪಲ್ಲವಾಂಗನಾ-
ವದನಾಂಭೋಜದಿವಾಕರೋ ಯುವಾ || ೧೪ ||

ಮಹಸೇ ಮಹಿತಾಯ ಮೌಳಿನಾ
ವಿನತೇನಾಂಜಲಿಮಂಜನತ್ವಿಷೇ |
ಕಲಯಾಮಿ ವಿಮುಗ್ಧವಲ್ಲವೀ-
ವಲಯಾಭಾಷಿತಮಂಜುವೇಣವೇ || ೧೫ ||

ಜಯತಿ ಲಲಿತವೃತ್ತಿಂ ಶಿಕ್ಷಿತೋ ವಲ್ಲವೀನಾಂ
ಶಿಥಿಲವಲಯಶಿಂಜಾಶೀತಲೈರ್ಹಸ್ತತಾಳೈಃ |
ಅಖಿಲಭುವನರಕ್ಷಾಗೋಪವೇಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಅಧರಮಣಿಸುಧಾಯಾಮಂಶವಾನ್ವಂಶನಾಳಃ || ೧೬ ||

ಚಿತ್ರಾಕಲ್ಪ ಶ್ರವಸಿ ಕಲಯನ್ ಲಾಂಗಲೀಕರ್ಣಪೂರಂ
ಬರ್ಹೋತ್ತಂಸಸ್ಫುರಿತಚಿಕುರೋ ಬಂಧುಜೀವಂ ದಧಾನಃ |
ಗುಂಜಾಬದ್ಧಾಮುರಸಿ ಲಲಿತಾಂ ಧಾರಯನ್ ಹಾರಯಷ್ಟಿಂ
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಜಯತಿ ಕಿತವಃ ಕೋಽಪಿ ಕೌಮಾರಹಾರೀ || ೧೭ ||

ಲೀಲಾಯಷ್ಟಿಂ ಕರಕಿಸಲಯೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ನ್ಯಸ್ಯ ಧನ್ಯಾಂ
ಅಂಸೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಪುಲಕರುಚಿರೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾನ್ಯಬಾಹುಃ |
ಮೇಘಶ್ಯಾಮೋ ಜಯತಿ ಲಲಿತೋ ಮೇಖಲಾದತ್ತವೇಣುಃ
ಗುಂಜಾಪೀಡಸ್ಫುರಿತಚಿಕುರೋ ಗೋಪಕನ್ಯಾಭುಜಂಗಃ || ೧೮ ||

ಪ್ರತ್ಯಾಲೀಢಸ್ಥಿತಿಮಧಿಗತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಗಾಢಾಂಗಪಾಳಿಂ
ಪಶ್ಚಾದೀಷನ್ಮಿಳಿತನಯನಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಮಾಣಃ |
ಭಸ್ತ್ರಾಯಂತ್ರಪ್ರಣಿಹಿತಕರೋ ಭಕ್ತಜೀವಾತುರವ್ಯಾತ್
ವಾರಿಕ್ರೀಡಾನಿಬಿಡವಸನೋ ವಲ್ಲವೀವಲ್ಲಭೋ ನಃ || ೧೯ ||

ವಾಸೋ ಹೃತ್ವಾ ದಿನಕರಸುತಾಸನ್ನಿಧೌ ವಲ್ಲವೀನಾಂ
ಲೀಲಾಸ್ಮೇರೋ ಜಯತಿ ಲಲಿತಾಮಾಸ್ಥಿತಃ ಕುಂದಶಾಖಾಂ |
ಸವ್ರೀಡಾಭಿಸ್ತದನು ವಸನೇ ತಾಭಿರಭ್ಯರ್ಥ್ಯಮಾನೇ
ಕಾಮೀ ಕಶ್ಚಿತ್ಕರಕಮಲಯೋರಂಜಲಿಂ ಯಾಚಮಾನಃ || ೨೦ ||

ಇತ್ಯನನ್ಯಮನಸಾ ವಿನಿರ್ಮಿತಾಂ
ವೇಂಕಟೇಶಕವಿನಾ ಸ್ತುತಿಂ ಪಠನ್ |
ದಿವ್ಯವೇಣುರಸಿಕಂ ಸಮೀಕ್ಷತೇ
ದೈವತಂ ಕಿಮಪಿ ಯೌವತಪ್ರಿಯಮ್ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ಗೋಪಾಲವಿಂಶತಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed