Sri Gopala Vimsathi – శ్రీ గోపాల వింశతిః


శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ |
వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ||

వందే బృందావనచరం వల్లవీ జనవల్లభం |
జయంతీసంభవం ధామ వైజయంతీ విభూషణమ్ || ౧ ||

వాచం నిజాంకరసికాం ప్రసమీక్షమాణో
వక్త్రారవిందవినివేశితపాంచజన్యః |
వర్ణత్రికోణరుచిరే వరపుండరీకే
బద్ధాసనో జయతి వల్లవచక్రవర్తీ || ౨ ||

ఆమ్నాయగంధిరుచిరస్ఫురితాధరోష్ఠం
ఆస్రావిలేక్షణమనుక్షణమందహాసం |
గోపాలడింభవపుషం కుహనా జనన్యాః
ప్రాణస్తనంధయమవైమి పరం పుమాంసమ్ || ౩ ||

ఆవిర్భవత్వనిభృతాభరణం పురస్తాత్
ఆకుంచితైకచరణం నిభృతాన్యపాదం |
దధ్నానిమంథముఖరేణ నిబద్ధతాళం
నాథస్య నందభవనే నవనీతనాట్యమ్ || ౪ ||

హర్తుం కుంభే వినిహితకరస్స్వాదు హైయంగవీనం
దృష్ట్వా దామగ్రహణచటులాం మాతరం జాతరోషాం |
పాయాదీషత్ప్రచలితపదో నాపగచ్ఛన్న తిష్ఠన్
మిథ్యాగోపస్సపది నయనే మీలయన్ విశ్వగోప్తా || ౫ ||

వ్రజయోషిదపాంగ వేదనీయం
మధురాభాగ్యమనన్యభోగ్యమీడే |
వసుదేవవధూ స్తనంధయం తత్
కిమపి బ్రహ్మ కిశోరభావదృశ్యమ్ || ౬ ||

పరివర్తితకంధరం భయేన
స్మితఫుల్లాధరపల్లవం స్మరామి |
విటపిత్వనిరాసకం కయోశ్చిత్
విపులోలూఖలకర్షకం కుమారమ్ || ౭ ||

నికటేషు నిశామయామి నిత్యం
నిగమాంతైరధునాఽపి మృగ్యమాణం |
యమళార్జునదృష్టబాలకేళిం
యమునాసాక్షికయౌవనం యువానమ్ || ౮ ||

పదవీమదవీయసీం విముక్తేః
అటవీ సంపదమంబు వాహయంతీం |
అరుణాధరసాభిలాషవంశాం
కరుణాం కారణమానుషీం భజామి || ౯ ||

అనిమేషనిషేవణీయమక్ష్ణోః
అజహద్యౌవనమావిరస్తు చిత్తే |
కలహాయితకుంతలం కలాపైః
కరుణోన్మాదకవిభ్రమం మహో మే || ౧౦ ||

అనుయాయిమనోజ్ఞవంశనాళైః
అవతు స్పర్శితవల్లవీవిమోహైః |
అనఘస్మితశీతలైరసౌ మామ్
అనుకంపాసరిదంబుజైరపాంగైః || ౧౧ ||

అధరాహితచారువంశనాళాః
మకుటాలంబిమయూరపింఛమాలాః |
హరినీలశిలావిభంగనీలాః
ప్రతిభాస్సంతు మమాంతిమప్రయాణే || ౧౨ ||

అఖిలానవలోకయామి కాలాన్
మహిళాధీనభుజాంతరస్యయూనః |
అభిలాషపదం వ్రజాంగనానామ్
అభిలాపక్రమదూరమాభిరూప్యమ్ || ౧౩ ||

హృది ముగ్ధశిఖండమండనో
లిఖితః కేన మమైష శిల్పినా |
మదనాతురపల్లవాంగనా-
వదనాంభోజదివాకరో యువా || ౧౪ ||

మహసే మహితాయ మౌళినా
వినతేనాంజలిమంజనత్విషే |
కలయామి విముగ్ధవల్లవీ-
వలయాభాషితమంజువేణవే || ౧౫ ||

జయతి లలితవృత్తిం శిక్షితో వల్లవీనాం
శిథిలవలయశింజాశీతలైర్హస్తతాళైః |
అఖిలభువనరక్షాగోపవేషస్య విష్ణోః
అధరమణిసుధాయామంశవాన్వంశనాళః || ౧౬ ||

చిత్రాకల్ప శ్రవసి కలయన్ లాంగలీకర్ణపూరం
బర్హోత్తంసస్ఫురితచికురో బంధుజీవం దధానః |
గుంజాబద్ధామురసి లలితాం ధారయన్ హారయష్టిం
గోపస్త్రీణాం జయతి కితవః కోఽపి కౌమారహారీ || ౧౭ ||

లీలాయష్టిం కరకిసలయే దక్షిణే న్యస్య ధన్యాం
అంసే దేవ్యాః పులకరుచిరే సన్నివిష్టాన్యబాహుః |
మేఘశ్యామో జయతి లలితో మేఖలాదత్తవేణుః
గుంజాపీడస్ఫురితచికురో గోపకన్యాభుజంగః || ౧౮ ||

ప్రత్యాలీఢస్థితిమధిగతాం ప్రాప్తగాఢాంగపాళిం
పశ్చాదీషన్మిళితనయనాం ప్రేయసీం ప్రేక్షమాణః |
భస్త్రాయంత్రప్రణిహితకరో భక్తజీవాతురవ్యాత్
వారిక్రీడానిబిడవసనో వల్లవీవల్లభో నః || ౧౯ ||

వాసో హృత్వా దినకరసుతాసన్నిధౌ వల్లవీనాం
లీలాస్మేరో జయతి లలితామాస్థితః కుందశాఖాం |
సవ్రీడాభిస్తదను వసనే తాభిరభ్యర్థ్యమానే
కామీ కశ్చిత్కరకమలయోరంజలిం యాచమానః || ౨౦ ||

ఇత్యనన్యమనసా వినిర్మితాం
వేంకటేశకవినా స్తుతిం పఠన్ |
దివ్యవేణురసికం సమీక్షతే
దైవతం కిమపి యౌవతప్రియమ్ || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీవేదాంతాచార్యస్య కృతిషు గోపాల వింశతిః ||


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed