Category: Gayatri – గాయత్రీ

Sri Gayatri Kavacham – శ్రీ గాయత్రీ కవచం

ఓం అస్య శ్రీగాయత్రీకవచస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, గాయత్రీ ఛందః, గాయత్రీ దేవతా, భూః బీజమ్, భువః శక్తిః, స్వః కీలకం, గాయత్రీ ప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః | ధ్యానం – పంచవక్త్రాం దశభుజాం...

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం

  నారద ఉవాచ – భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద | శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ || ౧ || సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే | కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను...

Gayatri mantra in Telugu – శ్రీ గాయత్రీ మంత్రం

శ్రీ గాయత్రీ మంత్రం ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: | తత్స॑వి॒తుర్వరే॑ణ్య॒o భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి | ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా॑త్ || (ఋ.౩.౬౨.౧౦) మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి. సంధ్యావందనం చూడండి.

Vividha Gayatri Mantra – వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు

ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ || ఓం తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ చక్రతు॒ణ్డాయ॑...

Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామావళిః >> తరుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా | విచిత్రమాల్యాభరణా తుహినాచలవాసినీ || ౧ || వరదాభయహస్తాబ్జా రేవాతీరనివాసినీ | ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞా యంత్రాకృతవిరాజితా || ౨ || భద్రపాదప్రియా చైవ...

Sri Gayathri Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం >> ఓం తరుణాదిత్యసంకాశాయై నమః | ఓం సహస్రనయనోజ్జ్వలాయై నమః | ఓం విచిత్రమాల్యాభరణాయై నమః | ఓం తుహినాచలవాసిన్యై నమః | ఓం వరదాభయహస్తాబ్జాయై...

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – శ్రీ గాయత్రీ పంచోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పూర్వాంగం చూ. || గణపతి పూజ చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ...

Sri Gayatri Bhujanga Stotram – శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం

ఉషఃకాలగమ్యాముదాత్త స్వరూపాం అకారప్రవిష్టాముదారాంగభూషామ్ | అజేశాది వంద్యామజార్చాంగభాజాం అనౌపమ్యరూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్ || ౧ || సదా హంసయానాం స్ఫురద్రత్నవస్త్రాం వరాభీతి హస్తాం ఖగామ్నాయరూపామ్ | స్ఫురత్స్వాధికామక్షమాలాం చ కుంభం దధనామహం భావయే...

Sri Gayatri Stuti – శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి

నారద ఉవాచ | భక్తానుకంపిన్ సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ | గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్ గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరథ || ౧ || శ్రీ నారాయణ ఉవాచ | ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణీ | సర్వత్ర...

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || ౧ || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే || ౨...

Gayatri ashtakam – శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం

విశ్వామిత్రతపఃఫలాం ప్రియతరాం విప్రాలిసంసేవితాం నిత్యానిత్యవివేకదాం స్మితముఖీం ఖండేందుభూషోజ్జ్వలామ్ | తాంబూలారుణభాసమానవదనాం మార్తాండమధ్యస్థితాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౧ || జాతీపంకజకేతకీకువలయైః సంపూజితాంఘ్రిద్వయాం తత్త్వార్థాత్మికవర్ణపంక్తిసహితాం తత్త్వార్థబుద్ధిప్రదామ్ | ప్రాణాయామపరాయణైర్బుధజనైః సంసేవ్యమానాం...

error: Not allowed