Sri Gayatri Stavaraja – శ్రీ గాయత్రీ స్తవరాజః


అస్య శ్రీగాయత్రీస్తవరాజస్తోత్రమంత్రస్య విశ్వామిత్ర ఋషిః, సకలజననీ చతుష్పదా శ్రీగాయత్రీ పరమాత్మా దేవతా, సర్వోత్కృష్టం పరం ధామ ప్రథమపాదో బీజం, ద్వితీయః శక్తిః, తృతీయః కీలకం, దశప్రణవసంయుక్తా సవ్యాహృతికా తురీయపాదో వ్యాపకం, మమ ధర్మార్థకామమోక్షార్థే జపే వినియోగః | న్యాసం కృత్వా ధ్యాయేత్ |

అథ ధ్యానమ్ |
గాయత్రీం వేదధాత్రీం శతమఖఫలదాం వేదశాస్త్రైకవేద్యాం
చిచ్ఛక్తిం బ్రహ్మవిద్యాం పరమశివపదాం శ్రీపదం వై కరోతి |
సర్వోత్కృష్టం పదం తత్సవితురనుపదాంతే వరేణ్యం శరణ్యం
భర్గో దేవస్య ధీమహ్యభిదధతి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ || ౧ ||
ఇత్యౌర్వతేజః |

సామ్రాజ్యబీజం ప్రణవం త్రిపాదం
సవ్యాపసవ్యం ప్రజపేత్సహస్రకమ్ |
సంపూర్ణకామం ప్రణవం విభూతిం
తథా భవేద్వాక్యవిచిత్రవాణీ || ౨ ||

శుభం శివం శోభనమస్తు మహ్యం
సౌభాగ్యభోగోత్సవమస్తు నిత్యమ్ |
ప్రకాశవిద్యాత్రయశాస్త్రసర్వం
భజేన్మహామంత్రఫలం ప్రియే వై || ౩ ||

బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మదండం శిరసి శిఖిమహద్బ్రహ్మశీర్షం నమోఽంతం
సూక్తం పారాయణోక్తం ప్రణవమథ మహావాక్యసిద్ధాంతమూలమ్ |
తుర్యం త్రీణి ద్వితీయం ప్రథమమనుమహావేదవేదాంతసూక్తం
నిత్యం స్మృత్యానుసారం నియమితచరితం మూలమంత్రం నమోఽంతమ్ || ౪ ||

అస్త్రం శస్త్రహతం త్వఘోరసహితం దండేన వాజీహతం
చాదిత్యాదిహతం శిరోఽంతసహితం పాపక్షయార్థం పరమ్ |
తుర్యాంత్యాదివిలోమమంత్రపఠనం బీజం శిఖాంతోర్ధ్వకం
నిత్యం కాలనియమ్యవిప్రవిదుషాం కిం దుష్కృతం భూసురాన్ || ౫ ||

నిత్యం ముక్తిప్రదం నియమ్య పవనం నిర్ఘోషశక్తిత్రయం
సమ్యగ్జ్ఞానగురూపదేశవిధివద్దేవీం శిఖాం తామపి |
షష్ట్యైకోత్తరసంఖ్యయానుగతసౌషుమ్నాదిమార్గత్రయీం
ధ్యాయేన్నిత్యసమస్తవేదజననీం దేవీం త్రిసంధ్యామయీమ్ || ౬ ||

గాయత్రీం సకలాగమార్థవిదుషాం సౌరస్య బీజేశ్వరీం
సర్వామ్నాయసమస్తమంత్రజననీం సర్వజ్ఞధామేశ్వరీమ్ |
బ్రహ్మాదిత్రయసంపుటార్థకరణీం సంసారపారాయణీం
సంధ్యాం సర్వసమానతంత్ర పరయా బ్రహ్మానుసంధాయినీమ్ || ౭ ||

ఏకద్విత్రిచతుఃసమానగణనావర్ణాష్టకం పాదయోః
పాదాదౌ ప్రణవాదిమంత్రపఠనే మంత్రత్రయీ సంపుటామ్ |
సంధ్యాయాం ద్విపదం పఠేత్పరతరం సాయం తురీయం యుతం
నిత్యానిత్యమనంతకోటిఫలదం ప్రాప్తం నమస్కుర్మహే || ౮ ||

ఓజోఽసీతి సహోఽస్యహో బలమసి భ్రాజోఽసి తేజస్వినీ
వర్చస్వీ సవితాగ్నిసోమమమృతం రూపం పరం ధీమహి |
దేవానాం ద్విజవర్యతాం మునిగణే ముక్త్యర్థినాం శాంతినా-
-మోమిత్యేకమృచం పఠంతి యమినో యం యం స్మరేత్ప్రాప్నుయాత్ || ౯ ||

ఓమిత్యేకమజస్వరూపమమలం తత్సప్తధా భాజితం
తారం తంత్రసమన్వితం పరతరే పాదత్రయం గర్భితమ్ |
ఆపో జ్యోతి రసోఽమృతం జనమహః సత్యం తపః స్వర్భువ-
-ర్భూయో భూయ నమామి భూర్భువఃస్వరోమేతైర్మహామంత్రకమ్ || ౧౦ ||

ఆదౌ బిందుమనుస్మరన్ పరతరే బాలా త్రివర్ణోచ్చరన్
వ్యాహృత్యాదిసబిందుయుక్తత్రిపదాతారత్రయం తుర్యకమ్ |
ఆరోహాదవరోహతః క్రమగతా శ్రీకుండలీత్థం స్థితా
దేవీ మానసపంకజే త్రినయనా పంచాననా పాతు మామ్ || ౧౧ ||

సర్వే సర్వవశే సమస్తసమయే సత్యాత్మికే సాత్త్వికే
సావిత్రీసవితాత్మికే శశియుతే సాంఖ్యాయనీ గోత్రజే |
సంధ్యాత్రీణ్యుపకల్ప్య సంగ్రహవిధిః సంధ్యాభిధానామకే
గాయత్రీప్రణవాదిమంత్రగురుణా సంప్రాప్య తస్మై నమః || ౧౨ ||

క్షేమం దివ్యమనోరథాః పరతరే చేతః సమాధీయితాం
జ్ఞానం నిత్యవరేణ్యమేతదమలం దేవస్య భర్గో ధియన్ |
మోక్షశ్రీర్విజయార్థినోఽథ సవితుః శ్రేష్ఠం విధిస్తత్పదం
ప్రజ్ఞా మేధ ప్రచోదయాత్ప్రతిదినం యో నః పదం పాతు మామ్ || ౧౩ ||

సత్యం తత్సవితుర్వరేణ్యవిరళం విశ్వాదిమాయాత్మకం
సర్వాద్యం ప్రతిపాదపాదరమయా తారం తథా మన్మథమ్ |
తుర్యాన్యత్రితయం ద్వితీయమపరం సంయోగసవ్యాహృతిం
సర్వామ్నాయమనోన్మనీం మనసిజాం ధ్యాయామి దేవీం పరామ్ || ౧౪ ||

ఆదౌ గాయత్రిమంత్రం గురుకృతనియమం ధర్మకర్మానుకూలం
సర్వాద్యం సారభూతం సకలమనుమయం దేవతానామగమ్యమ్ |
దేవానాం పూర్వదేవం ద్విజకులమునిభిః సిద్ధవిద్యాధరాద్యైః
కో వా వక్తుం సమర్థస్తవ మనుమహిమాబీజరాజాదిమూలమ్ || ౧౫ ||

గాయత్రీం త్రిపదాం త్రిబీజసహితాం త్రివ్యాహృతిం త్రిపదాం
త్రిబ్రహ్మా త్రిగుణాం త్రికాలనియమాం వేదత్రయీం తాం పరామ్ |
సాంఖ్యాదిత్రయరూపిణీం త్రినయనాం మాతృత్రయీం తత్పరాం
త్రైలోక్య త్రిదశత్రికోటిసహితాం సంధ్యాం త్రయీం తాం నుమః || ౧౬ ||

ఓమిత్యేతత్త్రిమాత్రా త్రిభువనకరణం త్రిస్వరం వహ్నిరూపం
త్రీణి త్రీణి త్రిపాదం త్రిగుణగుణమయం త్రైపురాంతం త్రిసూక్తమ్ |
తత్త్వానాం పూర్వశక్తిం ద్వితయగురుపదం పీఠయంత్రాత్మకం తం
తస్మాదేతత్త్రిపాదం త్రిపదమనుసరం త్రాహి మాం భో నమస్తే || ౧౭ ||

స్వస్తి శ్రద్ధాఽతిమేధా మధుమతిమధురః సంశయః ప్రజ్ఞకాంతి-
-ర్విద్యాబుద్ధిర్బలం శ్రీరతులధనపతిః సౌమ్యవాక్యానువృత్తిః |
మేధా ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠా మృదుపతిమధురాపూర్ణవిద్యా ప్రపూర్ణం
ప్రాప్తం ప్రత్యూషచింత్యం ప్రణవపరవశాత్ప్రాణినాం నిత్యకర్మ || ౧౮ ||

పంచాశద్వర్ణమధ్యే ప్రణవపరయుతే మంత్రమాద్యం నమోంతం
సర్వం సవ్యాపసవ్యం శతగుణమభితో వర్ణమష్టోత్తరం తే |
ఏవం నిత్యం ప్రజప్తం త్రిభువనసహితం తుర్యమంత్రం త్రిపాదం
జ్ఞానం విజ్ఞానగమ్యం గగనసుసదృశం ధ్యాయతే యః స ముక్తః || ౧౯ ||

ఆదిక్షాంతసబిందుయుక్తసహితం మేరుం క్షకారాత్మకం
వ్యస్తావ్యస్తసమస్తవర్గసహితం పూర్ణం శతాష్టోత్తరమ్ |
గాయత్రీం జపతాం త్రికాలసహితాం నిత్యం సనైమిత్తికం
ఏవం జాప్యఫలం శివేన కథితం సద్భోగమోక్షప్రదమ్ || ౨౦ ||

సప్తవ్యాహృతిసప్తతారవికృతిః సత్యం వరేణ్యం ధృతిః
సర్వం తత్సవితుశ్చ ధీమహి మహాభర్గస్య దేవం భజే |
ధామ్నో ధామ సమాధిధారణమహాన్ ధీమత్పదం ధ్యాయతే
ఓం తత్సర్వమనుప్రపూర్ణదశకం పాదత్రయం కేవలమ్ || ౨౧ ||

విజ్ఞానం విలసద్వివేకవచసః ప్రజ్ఞానుసంధారిణీం
శ్రద్ధామేధ్యయశః శిరః సుమనసః స్వస్తి శ్రియం త్వాం సదా |
ఆయుష్యం ధనధాన్యలక్ష్మిమతులం దేవీం కటాక్షం పరం
తత్కాలే సకలార్థసాధనమహాన్ముక్తిర్మహత్వం పదమ్ || ౨౨ ||

పృథ్వీ గంధోఽర్చనాయాం నభసి కుసుమతా వాయుధూపప్రకర్షో
వహ్నిర్దీపప్రకాశో జలమమృతమయం నిత్యసంకల్పపూజా |
ఏతత్సర్వం నివేద్యం సుఖవసతి హృది సర్వదా దంపతీనాం
త్వం సర్వజ్ఞ శివం కురుష్వ మమతా నాహం త్వయా జ్ఞేయసి || ౨౩ ||

సౌమ్యం సౌభాగ్యహేతుం సకలసుఖకరం సర్వసౌఖ్యం సమస్తం
సత్యం సద్భోగనిత్యం సుఖజనసుహృదం సుందరం శ్రీసమస్తమ్ |
సౌమంగళ్యం సమగ్రం సకలశుభకరం స్వస్తివాచం సమస్తం
సర్వాద్యం సద్వివేకం త్రిపదపదయుగం ప్రాప్తుమధ్యాసమస్తమ్ || ౨౪ ||

గాయత్రీపదపంచపంచప్రణవద్వంద్వం త్రిధా సంపుటం
సృష్ట్యాదిక్రమమంత్రజాప్యదశకం దేవీపదం క్షుత్త్రయమ్ |
మంత్రాదిస్థితికేషు సంపుటమిదం శ్రీమాతృకావేష్టితం
వర్ణాంత్యాదివిలోమమంత్రజపనం సంహారసమ్మోహనమ్ || ౨౫ ||

భూరాద్యం భూర్భువస్వస్త్రిపదపదయుతం త్ర్యక్షమాద్యంతయోజ్యం
సృష్టిస్థిత్యంతకార్యం క్రమశిఖిసకలం సర్వమంత్రం ప్రశస్తమ్ |
సర్వాంగం మాతృకాణాం మనుమయవపుషం మంత్రయోగం ప్రయుక్తం
సంహారం క్షాదివర్ణం వసుశతగణనం మంత్రరాజం నమామి || ౨౬ ||

విశ్వామిత్రముదాహృతం హితకరం సర్వార్థసిద్ధిప్రదం
స్తోత్రాణాం పరమం ప్రభాతసమయే పారాయణం నిత్యశః |
వేదానాం విధివాదమంత్రసకలం సిద్ధిప్రదం సంపదాం
సంప్రాప్నోతి పరత్ర సర్వసుఖదం చాయుష్యమారోగ్యతామ్ || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీవిశ్వామిత్ర కృత శ్రీ గాయత్రీ స్తవరాజః |


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed